50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Projektové vyučovanie – podstatné mená

Dňa 8 júna, 2023, Vytvoril , V kategórii Novinky,

Projektové vyučovanie – podstatné mená

V rámci podujatia „Čítajme si“  sme učitelia slovenského jazyka a literatúry (Mgr. Antónia Tutokyová, Mgr. Matej Kropuch) využili možnosť na stretnutie so šiestakmi. 23. mája sme ich zapojili do projektového vyučovania v rámci 4 vyučovacích hodín.

Projektové vyučovanie bolo zamerané na podstatné mená a vizualizáciu v procese tvorenia a chápania žiaka. V našom prípade išlo o efektívny spôsob výučby, pri ktorom môžeme využívať zábavnou formou niektoré progresívne didaktické metódy ako problémové vyučovanie, kooperatívne vyučovanie, samozrejme na konci vyučovania aj o diskusiu so žiakmi. Samotná realizácia projektovej formy vyučovania na hodinách slovenského jazyka  nie je pevne stanovená, a preto ani neobmedzuje učiteľa v jeho tvorivosti a spôsoboch realizácie vyučovacej hodiny.

Proces poznávania napr. podstatných mien, je charakteristický svojou otvorenosťou. Ako učitelia sme vytvárali rôzne scenáre a otázky, ktoré vedú k tomu, aby žiaci rozmýšľali o tom, čo sa učia. Scenáre projektov môžu byť aj rámcové a dotvárajú sa v spolupráci so žiakmi počas riešenia. Realizácia závisela od žiakov, od ich tvorivosti, fantázie, kritického myslenia, vnútornej motivácie, záujmov a potrieb. Zdrojom nadobúdania a rozvíjania vedomostí žiakov bolo riešenie hlavne praktických pracovných cvičení pomocou hravej formy ako je kreslenie, riešenie úloh s podstatnými menami za pomoci aplikácie Galéria, v ktorej sa môžeme zoznámiť s rôznymi typmi únikových hier (Escape room) ako je príkladom aj kniha a séria filmov Harry Potter.

Takýto spôsob výučby sme vyhodnotili ako užitočný a potrebný pre žiakov na základe osvojenia si učiva v 5. a 6. ročníku ZŠ.