50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Školský vzdelávací program

Dokumenty

Na stiahnutie

ISCED 1
ISCED 2
ISCED 1

Predmet Ročník Spolu
1. 2. 3. 4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 10 10 8 7 35
anglický jazyk 0 0 3 3 6
Príroda a spoločnosť
prírodoveda 0 0 1 2 3
vlastiveda 0 0 1 2 3
Človek a príroda
prvouka 1 2     3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 1 1 1 1 4
Matematika a práca s informáciami
matematika 5 5 5 5 20
informatika 0   1 1 2
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie 0 0 1 1 2
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1 1 1 1 4
výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2 2 2 2 8

 

ISCED 2

Predmet Ročník Spolu
5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 24
anglický jazyk 3 3 3 3 3 15
ruský jazyk 0 0 2 2 2 6
Človek a príroda
fyzika 0 2 1 2 1 6
chémia 0 0 2 2 1 5
biológia 2 2 2 1 1 8
Človek a spoločnosť
dejepis 1 2 2 1 2 8
geografia 2 1 1 2 2 8
občianska náuka 1 1 1 1 1 5
finančná gramotnosť 0 0 0 0 1 1
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 1 1 1 1 1 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 5 5 4 4 5 23
informatika 1 1 1 1 1 5
Človek a svet práce
technika 1 1 1 1 1 5
pracovné vyučovanie 1 1 1 0 0 3
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1 1 1 1 0 4
výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10

2