50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Drogová prevencia

O nás

Hlavný koordinátor prevencie proti drogám je Mgr. Cukerová Katarína. O akciách, poriadaných školou, budete informovaní na hlavnej stránke nášho webu v novinkách.

PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ

      Hlavným cieľom prevencie rizikového správania, resp. sociálno-patologických javov (ďalej len prevencie) v školskom prostredí je dosiahnuť, aby mal mladý človek na úrovni primeranej svojmu veku vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné, t.j.  nie rizikové správanie a zdravie neohrozujúci spôsob života.

            Podstatou prevencie v školskom prostredí je tak pôsobiť na deti a žiakov, aby získali  základné predpoklady pre:

 • veku primeranú odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom
 • schopnosť robiť samostatné, resp. správne rozhodnutia
 • schopnosť konštruktívne riešiť problémy, prípadne si vyhľadať pomoc pri ich riešení
 • vyhranený negatívny vzťah, resp. postoj k užívaniu návykových látok a prejavom agresívneho správania
 • uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických (komunikačných) zručností

                     Pri práci a koncipovaní plánu na tento školský rok sa zohľadňujú tieto základné dokumenty:

 • Pedagogicko-organizačné pokyny na šk.r.2019/2020
 • Národný program boja proti drogám
 • Východiská k tvorbe stratégie školy v prevencii rizikového správania (sociálno-patologických javov),
 • Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach,
 • Smernice, nariadenia, pokyny a odporúčania MŠ SR,
 • Školský vzdelávací program (ISCED 1, ISCED 2)
 • Listina ľudských práv a Dohovor o právach dieťaťa,
 • Národná stratégia rodovej rovnosti.

Prevencia závislostí

Prevencia drogových závislostí a iných sociálno – patologických javov

„Vyhnúť sa možnosti drogovej závislosti, možno len tak, ak nedáme drogám príležitosť.“

Koordinátor prevencie: Mgr. Katarína Cukerová

Hlavné úlohy a ciele primárnej prevencie:

     Plán práce koordinátora prevencie drogových závislostí a ostatných sociálno-patologických javov bol skoncipovaný na základe Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020, úloh Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva, Dohovoru o právach dieťaťa, Národnej protidrogovej stratégie, Listiny ľudských práv,  Štátneho vzdelávacieho programu, Školského vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Vnútorného poriadku školy a  výsledkov analýzy prevencie závislostí v minulom školskom roku.

Koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov má vymedzené tieto úlohy:

 • plní úlohu školského poradenstva v otázkach prevencie drogových a iných závislostí,
 • osobitnú pozornosť venuje žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia (ohrozeného sociálnou patológiou, u ktorých je zvýšené riziko vývinu sociálno-negatívnych javov, vrátane drogových závislostí,
 • zabezpečuje koordináciu prevencie ako integrálnej súčasti výchovno-vzdelávacieho procesu (v rámci aktivít školy poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom),
 • koordinuje a metodicky usmerňuje preventívnu protidrogovo-výchovnú a informačnú činnosť pedagogických pracovníkov v škole,
 • informuje žiakov, rodičov (prípadne zákonných zástupcov) o možnostiach prevencie drogových a iných závislostí,
 • vo svojej preventívnej činnosti úzko spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcom  a s príslušným centrom výchovnej a psychologickej prevencie a pedagogicko-psychologickou poradňou.

Hlavné metódy a formy práce:

 • rozhovory, besedy, ankety,
 • vhodné využitie protidrogových tém vo všetkých vyučovacích predmetoch,
 • práca v záujmových útvaroch mimo vyučovania,
 • práca s internetom,
 • organizovanie zábavno-náučných a športových popoludní,
 • nástenky, plagáty, výstavky,
 • monitorovanie správania žiakov a pod. 

Očakávané výsledky:

      Koordinátor  prevencie očakáva, že pomocou navrhovaných aktivít zvýši pocit bezpečnosti u žiakov a rodičov, zabezpečí aktívnu ochranu každého žiaka pred psychickým a fyzickým týraním, šikanovaním a ohrozovaním mravného vývinu. Napomôže osvojiť si u detí zdravý životný štýl, pomôže prehĺbiť právne vedomie detí a uvádzať ho do praxe, pomôže odstraňovať sociálno-patologické javy na škole ako problémové a agresívne správanie a psychické týranie. Naučí žiakov asertívnemu správaniu, hodnoteniu seba a iných a slobodne vyjadriť svoj názor. Naším cieľom je ochrániť prostredie školy od fajčenia a požívania a prechovávania drog a predovšetkým chrániť zdravie detí. Naučiť ich zodpovednosti o vlastné zdravie.

     Od rodičov očakáva užšiu spoluprácu so školou v oblasti prevencie drogových závislostí, ich aktívny záujem o problematiku prevencie, spoluprácu a pomoc pri odhaľovaní sociálno-patologických javov. S ich pomocou chce nežiaduce formy správania čo najviac obmedziť aj v mimoškolskom prostredí. Očakáva, že rodičia nebudú zakrývať zistené skutočnosti, v záujme svojho dieťaťa nebudú k problematike ľahostajní a budú prístupní radám odborníkov.

     Smerom k žiakom a rodičom plánuje pôsobiť aj prostredníctvom vyškolených odborníkov centier výchovnej a psychologickej prevencie, čo by malo zdôrazniť dôležitosť prevencie drogových závislostí.

Šikanovanie

 • šikanovanie je zákerné, opakované zneužívanie sily alebo postavenia na trápenie, zámerné prenasledovanie, robenie príkoria,
 • šikanovanie pokrýva veľkú škálu vedomých, pretrvávajúcich a nevítaných činov medzi jednotlivcami a skupinami, ktoré sú charakterizované fyzickým, psychickým, sexuálnym násilím a iným utrpením,
 • šikanovanie je dané rozdielnou mocou medzi osobou, ktorá šikanuje a osobou, ktorá je šikanovaná. Táto rozdielna moc je rozpoznaná, a preto využívaná tým, kto šikanuje.

      Šikanovanie je extrémne rozšírené najmä medzi mladými ľuďmi. Tejto činnosti prepadajú osoby, ktoré sa snažia dosiahnuť uznanie prostredníctvom utrpenia a provokovania ostatných. Šikanujúci – agresor sa takto snaží zakryť svoju neschopnosť, zredukovať strach zo seba samého a nájsť stratené sebavedomie.

Šikanovanie sa môže prejavovať ako priama aktivita (vyhrážky, fyzické alebo psychické násilie) alebo ako nepriama aktivita (izolácia z blízkeho sociálneho prostredia). Medzi ďalšie činnosti, ktoré sa využívajú ako forma šikanovania sú zahrnuté:

 • sexuálna diskriminácia,
 • sexuálne narážky, zneužívanie,
 • šikanovanie na základe odlišnosti (rasy, jazyka, kultúry),
 • urážanie pre zjavnú odlišnosť od rovnorodého davu,
 • poškodzovanie rodiny, znevažovanie rodinnej situácie (využívajú najmä deti),
 • diskriminácia na základe veku (napr. staršie deti sa vŕšia na mladších),
 • odcudzovanie peňazí, majetku (vreckové, mobilný telefón, odovzdávanie desiaty). 

Kde sa šikanovanie odohráva?

     Vo väčšine prípadov sa šikanovanie berie ako záležitosť, ktorá sa odohráva v školskom prostredí. Môžeme sa s ním však stretnúť aj na miestach ako napr. nočné kluby, mládežnícke kluby, ihriská, športoviská, pracoviská, cez mobilné telefóny a internet, četové miestnosti či email.

Elektronické šikanovanie (cyberbullying)

     Ide o zneužívanie mobilných telefónov a internetu na posielanie agresívnych a nenávistných správ a zastrašovanie osôb. Internetové prostredie poskytuje jedinečné možnosti pre podobné aktivity. Anonymita, ktorú poskytuje uľahčuje túto činnosť a kryje ľudí, ktorí majú za cieľ útočiť na ostatných užívateľov internetu. Elektronický násilník si užíva pocit zadosťučinenia, ktorý mu poskytuje odosielanie textových správ, mailov. Chce tak človeka rozrušiť, zneistiť a vystrašiť. Pri elektronickom šikanovaní väčšia fyzická sila agresora, jeho popularita a sociálna sieť ustupujú do úzadia a dôležitou sa stáva schopnosť a spôsobilosť používať  počítač, mobil a internet.
     Zákernosť tohto druhu šikanovania spočíva aj v tom, že je nepretržité – 365 dní v roku 24 hodín denne a k inkriminujúcim informáciám má prístup veľké množstvo užívateľov internetu a mobilných telefónov. Nie je už viazané na bezprostredné stretnutia obete a agresora a tak môže mať oveľa hlbší dosah ako šikanovanie fyzické.

Príklady

 • vytvorenie web stránky, ktorá má ponížiť, vystrašiť a znevážiť,
 • šírenie obrázkov, upravených fotiek, alebo fotiek z inkriminujúcich situácií, ktoré ponižujú a urážajú,
 • zasielanie výstražných, obscénnych, nenávistných mailov, okamžitých správ, sms,
 • obťažovanie, vyhrážanie alebo zasielanie obscénnych obrázkov prostredníctvom mobilného telefónu,
 • vyhrážanie, zastrašovanie alebo obťažovanie v internetových četových miestnostiach,
 • uverejnenie ponižujúcich, urážajúcich videí na internete,
 • šírenie nepravdivých alebo skreslených informácií prostredníctvom mailu, mobilného telefónu a internetu,
 • zneužitie identity užívateľa internetu,
 • zneužitie dôverných online rozhovorov a získaných informácií na poníženie a urážanie.

Ako sa brániť?

     Človek, ktorý šikanuje, si týmto spôsobom reflektuje svoj vnútorný hnev a nenávisť k iným ľuďom. Jeho nenávisť sa stupňuje, ale zároveň sa stáva menej účinnou v prípade, ak narazí na človeka, ktorý pochopí, že ide o slabého, osobnostne nevyzretého jednotlivca, neschopného sa zaradiť do spoločnosti a presadiť si svoju vôľu konformným spôsobom.

     Nástrojmi násilníka sú sila, kontrola, dominancia a podmanenie. Ich cieľom je vyvolať vo vás reakciu, nech je už akákoľvek. Už to, že zareagujete, odpoviete na ich provokáciu, im poskytuje pocit sily a kontroly, ktorú týmto spôsobom nad vami získali. Čím viac sa snažíte vyjednávať, vysvetľovať, uvádzať veci na pravú mieru, tým viac ich provokujete k ďalším výpadom.

Dieťa môže byť elektronicky šikanované ak:

 • nečakane prestane používať počítač,
 • sa zdá nervózne alebo neisté pri čítaní emailov alebo okamžitých správ, správ v mobile,
 • nechce chodiť do školy alebo medzi ľudí všeobecne,
 • sa zdá nahnevané, depresívne alebo frustrované po odchode od počítača,
 • vyhýba sa rozhovoru o tom, čo robí na počítači,
 • sa stane abnormálne uzavreté voči priateľom alebo rodine.

Dieťa môže elektronicky šikanovať ak:

 • rýchlo vypína obrazovku alebo zatvára programy v počítači, keď sa priblížite,
 • trávi pri počítači dlhé hodiny v noci,
 • je rozčúlené, ak nemôže nečakane použiť počítač,
 • prehnane sa smeje pri používaní počítača,
 • vyhýba sa rozhovoru o jeho práci na počítači,
 • používa niekoľko online účtov alebo adries, ktoré ani nie sú jeho.

Postup pri riešení šikanovania v škole:

 Zaistenie ochrany obetiam.

 1. Rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili.
 2. Rozhovor s agresorom.
 3. Rozhovor s obeťou, osobitne.
 4. Nájdenie vhodných svedkov, konfrontačné  rozhovory so svedkami /  nikdy nie obeť agresor/
 5. Kontaktovanie rodičov /zákonného zástupcu / agresora aj obetí a odporučiť im, aby vyhľadali  odbornú pomoc.
 6. Kontaktovanie CVPP,PPP DC /diagnostické centrum./

Legislatíva

 • Zákon č. 300/2005 Z.z. – Trestný zákon v znení neskorších predpisov
 • §155 Ublíženie na zdraví – Kto inému úmyselne spôsobí ťažkú ujmu na zdraví.
 • §183 Obmedzovanie osobnej slobody – Kto inému bez oprávnenia bráni užívať osobnú slobodu.
 • §189 Vydieranie – Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel.
 • §192 Nátlak- Kto iného núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, zneužívajúc jeho hmotnú núdzu alebo naliehavú nemajetkovú potrebu, alebo tieseň vyvolanú jeho nepriaznivými osobnými pomermi.
 • §345 Krivé obvinenie – Kto iného lživo obviní z trestného činu v úmysle privodiť jeho trestné stíhanie.
 • §373 Ohováranie – Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu.
 • §360 Nebezpečné vyhrážanie – Kto sa inému vyhráža smrťou, ťažkou ujmou na zdraví alebo inou ťažkou ujmou takým spôsobom, že to môže vzbudiť dôvodnú obavu.

Informácie na internete

        Prvoradým cieľom je zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi,  monitorovanie  zmien  v správaní detí a bezodkladné riešenie  vyskytnutých problémov v súčinnosti s vedením školy, triednymi učiteľmi, žiakmi, ich  rodičmi a s príslušnými orgánmi a organizáciami. Dôležité je predchádzať všetkým negatívnym situáciám. Je to veľmi citlivá oblasť, ktorú treba riešiť dôkladne a hlavne s porozumením, lebo veľmi často sú deti precitlivené a ich reakcie a správanie je ovplyvnené ich citovým rozpoložením.

Stanovené sú tieto ciele prevencie, ktoré sa všeobecne považujú za efektívne:

 • Prioritou dneška je zamedziť alebo znížiť agresívne prejavy žiakov.
 • Riešiť šikanovanie hneď v zárodku.
 • Predchádzať užívaniu návykových látok vrátane alkoholu a tabaku.
 • Ak je to možné, aspoň posunúť stretnutie s návykovými látkami  (v našich pomeroch je to najmä alkohol, tabak) do neskoršieho veku, keď organizmus a psychika dospievajúceho jedinca je relatívne vyspelejšia a odolnejšia.
 • Znížiť alebo zastaviť experimentovanie s návykovými látkami, pokiaľ k  tomu už dochádza, predísť rôznym zdravotným poškodeniam.

Čo cieľom prevencie nie je:

Samoúčelné poskytovanie informácií  o návykových látkach.  Prevencia má predchádzať zneužívaniu návykových látok a deti vychovávať k zdravému životnému štýlu a k hľadaniu zmysluplných cieľov. Školské prostredie ovplyvňuje žiakov, ich konanie a vzťahy v škole. Preto sa naša škola snaží vytvárať také prostredie a možnosti, aby žiaci mohli formou mimoškolských aktivít pozitívne a v prospech seba využívať svoj voľný čas, prijímame preventívne opatrenia, ktoré majú napomáhať a zabraňovať šíreniu nežiaducich javov.

Školské pravidlá a nariadenia o drogách

 1. Na škole a akciách organizovaných školou je zakázané užívať alkohol , fajčiť a užívať iné návykové drogy .
 2.  V prípade porušenia zákazu je so žiakom vykonaný pohovor a udelí sa mu napomenutie triedneho učiteľa.
 3. Pri opakovaných zisteniach  nasleduje upovedomenie rodičov, pohovor so žiakom vykoná riaditeľ školy a žiakovi je znížená známka so správania na stupeň 2.
 4.  Pri častejšej konzumácii uvedených látok sa škola nakontaktuje na odborné pracoviska /PPP, CAPP/ a navrhne rodičom žiaka zaradiť ho do preventívneho programu realizovaných PPP alebo CVPP.