50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Ochrana osobných údajov

Dokumenty

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) je prevádzkovateľ povinný sprístupniť dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na svojom webovom sídle určité informácie. Okrem svojich identifikačných a kontaktných údajov a kontaktných údajov zodpovednej osoby, je orgán verejnej moci povinný tieto údaje sprístupniť. GDPR (The General Data Protection Regulation) je Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady č. 2016/679 zameriavajúce sa na pravidlá ochrany fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov. Jeho účinnosť nastáva dňom 25.5.2018, kedy sa stane najkomplexnejším súborom pravidiel na ochranu údajov na svete.