50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Záverečná správa

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. JackováJaroslava všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety PaedDr. Kováčová Katarína
humanitné predmety Mgr. Polačková Mária
výchovy Mgr. Semančíková Anna

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1057

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 10 6 6 6 5 4 4 3 3 47
počet žiakov 206 136 137 126 120 92 99 79 64 1059
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 88
prijatí 88
% úspešnosti 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I I-n M NV NJ ON
1.A 3,19
1.B 3,05
1.C 3,25
1.D 2,9
1.E 3,38
1.F 3,33
1.G 3,05
1.H 3,45
1.I 3,14
1.J 3,38
2.A 2,3
2.B 2,77
2.C 3,17
2.D 3,23
2.E 2,91
2.F 3,13
3.A 2,91
3.B 3,04
3.C 3,22
3.D 3,04
3.E 3,22
3.F 3,22
4.A 2,48
4.B 2,95
4.C 2,9
4.D 3,68
4.E 3,27
4.F 3,24
5.A 2,39 2,54 2,57 2,61 1,29 1,29 1,21 2,46 1,46
5.B 2,5 2,81 2,88 3,04 1,08 1,35 1 2,96 1,54
5.C 3,12 2,76 2,8 3,2 1,2 2,08 3,16 2,4
5.D 2,55 3,14 3,45 3,09 1,77 2,14 3,5 2,59
5.E 3,05 3,42 3,21 3,95 1,74 2,74 3,37 2,05
6.A 1,89 2,3 3 2,44 2,52 2,19 1,52 1,11 3,11 1,63
6.B 2,5 2 2,42 2,83 3,63 1,25 1,92 3,54 1,58
6.C 3,27 3,32 3,5 3,77 3,91 1,73 2,5 3,82 2,55
6.D 2,22 2,5 2,94 2,56 3,56 1 1,72 2,89 1
7.A 2,85 3,27 3,08 2,73 2,46 2,15 3,08 1,62 1,42 3,15 1,77
7.B 2,8 2,92 2,64 3,12 2,04 1,08 2,8 1,76 3,36 2,76
7.C 3,04 3,13 2,91 3,43 2,52 1,61 3,26 1,43 3,52 1,48
7.D 3,4 2,9 3,15 3,55 2,5 1,55 3,85 2,5 3,75 2,1
8.A 3,36 3,25 2,93 3,14 3,64 2,5 2,71 1,82 3,61 2,39
8.B 2,42 2,31 2,81 2,65 3,12 1,38 3,35 1,19 3,23 1,35
8.C 2,36 2,73 3,05 2,23 3,41 1,5 2,5 2 3,14 2,23
9.A 2,05 2,14 2,27 2,32 2,64 1,45 2,68 1,59 3,32 1,68
9.B 2,2 2,45 2,7 2,05 2,85 1,7 2,6 1,55 3,65 1,6
9.C 2,3 3,35 2,8 2,05 2,95 1,6 3,4 1,35 3,35 2
Trieda OV PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV
1.A 3,19 1,14
1.B 3,15 1,15
1.C 3,35 1
1.D 2,95 1
1.E 3,43 1
1.F 3,33 1
1.G 3,05 1,1
1.H 3,45 1,05
1.I 3,24 1
1.J 3,38 1
2.A 2,04 1
2.B 2,73 1
2.C 3,35 1
2.D 3,45 1
2.E 3,22 1
2.F 3,3 1,04
3.A 2,82 1
3.B 2,78 1
3.C 3,26 1,13
3.D 2,87 1,13
3.E 3,3 1
3.F 3,09 1,3
4.A 2,81 1
4.B 3,05 1
4.C 2,81 1,05
4.D 3,95 1,42
4.E 3,5 1,41
4.F 3,29 1,29
5.A 1,21 2,75 1 1,25 1
5.B 1,12 2,77 1,08 1,5 1
5.C 1,16 3 1 1 1,16 1,08
5.D 1 3,36 1,32 1 1,23 1,05
5.E 1,84 3,58 1,16 1,84 1
6.A 1,15 3,15 1 1,52 1
6.B 1,33 3,25 1,17 1,54 1
6.C 1,32 3,86 1,23 2,55 1
6.D 1,11 3,39 1,33 1,28 1,06
7.A 1,15 2,42 3,27 1,27 1,54 1,31
7.B 1,04 3,04 3,48 1,12 1,32 1
7.C 1,13 2,48 3,7 1,61 1,65 1,04
7.D 1,3 2,5 3,6 1,5 1,6 1,45
8.A 2,61 3,82 1,57 1,93 1,14 1
8.B 2,42 3,23 1,23 1,04 1,04 1,08
8.C 2,91 3,32 1,18 1 1,14 1
9.A 2,64 3,23 1,18 1,41
9.B 2,5 3,4 1,2 1,6
9.C 2,4 3,45 1,4 1,15
Trieda TV VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
5.A 1,25
5.B 1,46
5.C 1,76
5.D 1,95
5.E 2,21
6.A 1,59
6.B 1
6.C 1,45 1
6.D 1,06 1
7.A 2,15
7.B 1,08
7.C 1,48
7.D 1,35
8.A 1
8.B 1,08
8.C 1,18
9.A 1,05
9.B 1,1
9.C 1,5

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 12 9 0
1.B 20 13 7 0
1.C 20 9 11 0
1.D 20 14 6 0
1.E 21 11 10 0
1.F 21 10 11 0
1.G 21 14 7 0
1.H 20 10 10 0
1.I 21 12 9 0
1.J 21 12 9 0
2.A 23 22 1 0
2.B 22 22 0 0
2.C 23 22 1 0
2.D 22 21 1 0
2.E 23 23 0 0
2.F 23 21 2 0
3.A 22 22 0 0
3.B 23 23 0 0
3.C 23 19 4 0
3.D 23 23 0 0
3.E 23 23 0 0
3.F 23 21 2 0
4.A 21 21 0 0
4.B 21 21 0 0
4.C 21 21 0 0
4.D 20 16 3 1
4.E 22 21 1 0
4.F 21 20 1 0
5.A 28 27 1 0
5.B 26 26 0 0
5.C 25 25 0 0
5.D 22 21 1 0
5.E 19 16 3 0
6.A 27 26 1 0
6.B 25 24 0 1
6.C 22 22 0 0
6.D 18 18 0 0
7.A 28 24 2 2
7.B 26 24 1 1
7.C 23 20 3 0
7.D 22 19 1 2
8.A 28 23 5 0
8.B 26 26 0 0
8.C 24 22 0 2
9.A 22 22 0 0
9.B 20 20 0 0
9.C 21 19 1 1

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 4162 198,19 3468 165,14 694 33,05
1.B 20 2885 144,25 2635 131,75 250 12,50
1.C 20 2706 135,30 2433 121,65 273 13,65
1.D 20 2807 140,35 2665 133,25 142 7,10
1.E 21 3242 154,38 2943 140,14 299 14,24
1.F 21 2962 141,05 2948 140,38 14 0,67
1.G 21 2148 102,29 1885 89,76 263 12,52
1.H 20 2922 146,10 2797 139,85 125 6,25
1.I 21 2387 113,67 2371 112,90 16 0,76
1.J 21 1455 69,29 1455 69,29 0 0,00
2.A 23 3273 142,30 2958 128,61 315 13,70
2.B 22 2051 93,23 2051 93,23 0 0,00
2.C 23 1812 78,78 1681 73,09 131 5,70
2.D 22 3022 137,36 2958 134,45 64 2,91
2.E 23 3689 160,39 3635 158,04 54 2,35
2.F 23 3984 173,22 3739 162,57 245 10,65
3.A 22 3503 159,23 3327 151,23 176 8,00
3.B 23 2430 105,65 2246 97,65 184 8,00
3.C 23 2044 88,87 1792 77,91 252 10,96
3.D 23 3750 163,04 3150 136,96 600 26,09
3.E 23 3480 151,30 3470 150,87 10 0,43
3.F 23 2516 109,39 2055 89,35 461 20,04
4.A 21 3160 150,48 3095 147,38 65 3,10
4.B 21 2647 126,05 2397 114,14 250 11,90
4.C 21 2097 99,86 1665 79,29 432 20,57
4.D 20 3365 168,25 2995 149,75 370 18,50
4.E 22 3429 155,86 2453 111,50 976 44,36
4.F 21 2767 131,76 2533 120,62 234 11,14
5.A 28 4358 155,64 4293 153,32 65 2,32
5.B 26 3714 142,85 3272 125,85 442 17,00
5.C 25 3602 144,08 3353 134,12 249 9,96
5.D 22 2980 135,45 2189 99,50 791 35,95
5.E 19 3161 166,37 1713 90,16 1448 76,21
6.A 27 4868 180,30 4155 153,89 713 26,41
6.B 25 4826 193,04 3514 140,56 1312 52,48
6.C 22 3370 153,18 2774 126,09 596 27,09
6.D 18 3228 179,33 2494 138,56 734 40,78
7.A 28 6570 234,64 4184 149,43 2386 85,21
7.B 26 4502 173,15 2964 114,00 1538 59,15
7.C 23 4571 198,74 3277 142,48 1294 56,26
7.D 22 7003 318,32 5187 235,77 1816 82,55
8.A 28 6712 239,71 4838 172,79 1874 66,93
8.B 26 6203 238,58 4666 179,46 1537 59,12
8.C 24 6235 259,79 3976 165,67 2259 94,13
9.A 22 7203 327,41 5505 250,23 1698 77,18
9.B 20 6263 313,15 4786 239,30 1477 73,85
9.C 21 5373 255,86 4844 230,67 529 25,19

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 58 22,6
Monitor MAT 58 10,9

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 10 6 6 6 5 4 4 3 3 47
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Výtvarná výchova 5 2 2
Výtvarná výchova 3.-4. 2 2
Športové hry 9 1 2

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0
Prvého ročníka 10 206
Bežných tried 47 1057
Špeciálnych tried 0
Pre nadaných 0
Spolu 57 1263

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 12 58
DPP
Znížený úväzok 5 5
ZPS 4 4
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 58 58
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 63 63

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 20 6
2.kvalifikačná skúška 19
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2017/2018 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 752 153,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť122 807,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…33 024,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…448,80,-

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2017/2018 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 27
Bedmintonový krúžok 9
Čitateľský krúžok 25
Dopravná výchova 0
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 221
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Futbalový krúžok 21
Hudba a počítače 10
Hudobno-literárny 0
Informatika 0
Internetový krúžok 0
Khamoro 6
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 0
Krúžok anglickej konverzácie 0
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 0
Literárny krúžok 21
Matematický krúžok 0
Mix 0
Peer aktivistov 14
Počítač, komunikácia a veda 15
Počítače a svet okolo nás 0
Počítačový krúžok 31
Práca s počítačom 11
Pracovno-estetický 0
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Prírodovedný krúžok 24
Publicistika 34
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 0
Šikovné ruky 181
Šikovníček 50
Športový krúžok 15
Tanečno – spevácky 22
Tanečný krúžok 28
Tvorivé dielne 22
Ukážem, čo viem 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 0
Volejbalový krúžok 39
Výtvarný krúžok 32
Z každého rožka troška 25
Z rozprávky do rozprávky 71
Zázraky z papiera 25
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 28. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2018

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety Mgr. Kravec Rastislav
humanitné predmety Mgr. Tutokyová Antónia
výchovy Mgr. Semančíková Anna

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1078

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 11 6 5 6 4 4 4 4 3 47
počet žiakov 220 149 124 132 99 99 97 90 70 1080
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 625 103 99 107 82 76

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 0 0 0 83 20 11 114
prijatí 83 20 11 114
% úspešnosti 100 100 100 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 3
1.B 3,45
1.C 2,95
1.D 2,58
1.E 2,89
1.F 3,43
1.G 3,1
1.H 3,25
1.I 3,3
1.J 3,38
1.K 3,21
2.A 2,8
2.B 2,76
2.C 2,96
2.D 2,96
2.E 3,36
2.F 2,88
3.A 2,72
3.B 2,48
3.C 2,72
3.D 3,79
3.E 3,28
4.A 2,7
4.B 2,83
4.C 3,39
4.D 3,33
4.E 4,19
4.F 4,05
5.A 1,41 2,15 2,44 2,52 1,3 1,44 2,48 1,44
5.B 2,04 2,58 2,83 2,67 1,58 1,25 3,08 1,46
5.C 3 2,88 2,83 3,67 1,58 2,46 3,79 1,58
5.D 2,74 2,13 2,87 2 1,04 2,04 3 1,39
6.A 2,63 2,78 2,56 2,48 1,96 1,33 1,63 2,96 1,56
6.B 2,92 3,04 2,46 3,19 1,65 1,08 1,69 3,27 1,73
6.C 3,1 2,35 3,1 2,9 2,25 1,25 2,4 3,55 1,75
6.D 3,09 3,27 3,32 3,18 2,18 1,09 2,23 3,36 2,14
7.A 2,56 3,4 2,48 2,24 3,2 1,28 2,56 1,48 3 1,44
7.B 2,63 3,33 3,04 2,56 3,41 1,11 2,56 2 3,22 1,81
7.C 2,77 2,36 3,05 2,64 3,64 2 2,27 2,86 3,14 1,77
7.D 3,81 3,24 3,14 3,33 3,62 2,1 3,38 2,9 4,1 2,62
8.A 2,15 2,69 2,69 2,46 2,81 1,42 2,65 1,35 3,08 1,77
8.B 2,96 2,04 2,48 2,61 2,65 1,3 2,61 1,65 3,35 2,65
8.C 3,1 2,35 2,4 2,1 2,9 1,65 2,95 1,85 3,5 2
8.D 2,89 2,78 3,11 2,83 3,33 2,28 3,17 2,39 2,94 2,44
9.A 2 2,04 2,21 1,83 2,08 1,25 1,5 1,29 3,25 1,83
9.B 2,58 1,96 1,96 1,92 2,63 1,21 2 1,75 3,42 2,17
9.C 3,24 2,38 2,71 2,38 1,9 1,9 2,1 2,33 3,48 1,95
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 3 1,38
1.B 3,45 1
1.C 2,89 1
1.D 2,68 1
1.E 2,79 1
1.F 3,43 1
1.G 3,1 1,19
1.H 3,25 1
1.I 3,35 1
1.J 3,38 1
1.K 3,16 1
2.A 2,88 1
2.B 3,12 1
2.C 2,48 1
2.D 2,79 1
2.E 3,56 1
2.F 3 1,16
3.A 2,92 1
3.B 2,52 1
3.C 2,64 1
3.D 3,88 1,17
3.E 3,08 1,84
4.A 2,78 1
4.B 2,92 1
4.C 3,3 1,09
4.D 3,1 1,1
4.E 4,19 2,05
4.F 4,2 1,5
5.A 1,04 2,67 1 1,07 1
5.B 1,04 3,08 1,17 1,04 1
5.C 1,04 3,88 1,04 1,13 1
5.D 1,17 3,96 1,22 1,61 1
6.A 1,48 1,22 3,19 1,33 1,37 1,22
6.B 1,27 1,12 3,23 1,12 1,23 1
6.C 1,1 3,45 1,55 1,9 1,15
6.D 1,27 3,18 1,68 1,27 1,55
7.A 1,2 2,32 3,36 1 1
7.B 1,3 2,74 3,33 1 1
7.C 1,32 2,59 3,32 1,45 1
7.D 1,52 4,1 3,95 2,62 1,05
8.A 2,88 3,27 1,04 1,92 1,81 1
8.B 1,91 3,22 1 1,09 1,26 1
8.C 2,1 3,4 1,25 2 1,95 1,1
8.D 3,11 3,06 1 2,5 2,5 1
9.A 1,79 3,08 1,29 1,04
9.B 2,54 3,25 1,17 1,29
9.C 2,05 3,33 1,48 1,67
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
1.K
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
5.A 1,26 1,11
5.B 1,13
5.C 1,42
5.D 1,13
6.A 2,04
6.B 1,08
6.C 1,55
6.D 1,86
7.A 1,56
7.B 1,89
7.C 1,64
7.D 2
8.A 1
8.B 1
8.C 1,3
8.D 1,28
9.A 1
9.B 1
9.C 1,1

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 14 7 0
1.B 20 9 11 0
1.C 19 12 7 0
1.D 19 13 6 0
1.E 19 10 9 0
1.F 21 10 11 0
1.G 21 11 10 0
1.H 20 11 9 0
1.I 20 13 7 0
1.J 21 13 8 0
1.K 19 9 10 0
2.A 25 23 2 0
2.B 25 23 2 0
2.C 25 23 2 0
2.D 24 22 2 0
2.E 25 20 5 0
2.F 25 22 3 0
3.A 25 25 0 0
3.B 25 25 0 0
3.C 25 24 1 0
3.D 24 20 4 0
3.E 25 24 1 0
4.A 23 23 0 0
4.B 24 24 0 0
4.C 23 20 3 0
4.D 21 17 4 0
4.E 21 17 4 0
4.F 20 15 5 0
5.A 27 27 0 0
5.B 24 24 0 0
5.C 24 22 2 0
5.D 23 18 5 0
6.A 27 25 1 1
6.B 27 26 0 1
6.C 20 19 1 0
6.D 20 20 0 0
7.A 23 22 0 1
7.B 25 25 0 0
7.C 21 21 0 0
7.D 14 9 5 0
8.A 22 22 0 0
8.B 17 17 0 0
8.C 15 15 0 0
8.D 10 9 0 1
9.A 0 0 0 0
9.B 0 0 0 0
9.C 0 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 4067 193,67 3524 167,81 543 25,86
1.B 20 2123 106,15 2123 106,15 0 0,00
1.C 19 2318 122,00 2106 110,84 212 11,16
1.D 19 1604 84,42 1567 82,47 37 1,95
1.E 19 2740 144,21 2655 139,74 85 4,47
1.F 21 2883 137,29 2841 135,29 42 2,00
1.G 21 2959 140,90 2535 120,71 424 20,19
1.H 20 3501 175,05 3344 167,20 157 7,85
1.I 20 1193 59,65 1131 56,55 62 3,10
1.J 21 1020 48,57 1020 48,57 0 0,00
1.K 19 2945 155,00 2829 148,89 116 6,11
2.A 25 4205 168,20 4020 160,80 185 7,40
2.B 25 2717 108,68 2507 100,28 210 8,40
2.C 25 2018 80,72 1891 75,64 127 5,08
2.D 24 3310 137,92 3023 125,96 287 11,96
2.E 25 3029 121,16 3001 120,04 28 1,12
2.F 25 3769 150,76 3127 125,08 642 25,68
3.A 25 3341 133,64 3201 128,04 140 5,60
3.B 25 3266 130,64 3016 120,64 250 10,00
3.C 25 2364 94,56 2075 83,00 289 11,56
3.D 24 4105 171,04 3765 156,88 340 14,17
3.E 25 4189 167,56 2832 113,28 1357 54,28
4.A 23 3402 147,91 3097 134,65 305 13,26
4.B 24 3527 146,96 3444 143,50 83 3,46
4.C 23 3381 147,00 2847 123,78 534 23,22
4.D 21 4317 205,57 3562 169,62 755 35,95
4.E 21 2924 139,24 2862 136,29 62 2,95
4.F 20 4389 219,45 3349 167,45 1040 52,00
5.A 27 3834 142,00 3256 120,59 578 21,41
5.B 24 3194 133,08 2771 115,46 423 17,63
5.C 24 3796 158,17 3464 144,33 332 13,83
5.D 23 3375 146,74 2875 125,00 500 21,74
6.A 27 5737 212,48 4062 150,44 1675 62,04
6.B 27 4304 159,41 2755 102,04 1549 57,37
6.C 20 2989 149,45 2121 106,05 868 43,40
6.D 20 4598 229,90 3547 177,35 1051 52,55
7.A 23 4140 180,00 2456 106,78 1684 73,22
7.B 25 3224 128,96 2125 85,00 1099 43,96
7.C 21 3559 169,48 2475 117,86 1084 51,62
7.D 14 2959 211,36 2229 159,21 730 52,14
8.A 22 3830 174,09 3324 151,09 506 23,00
8.B 17 3396 199,76 2819 165,82 577 33,94
8.C 15 2704 180,27 2603 173,53 101 6,73
8.D 10 2563 256,30 1380 138,00 1183 118,30
9.A 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9.B 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9.C 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 67 21,1
Monitor MAT 67 13,7

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 11 6 5 6 4 4 4 4 3 47
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 9 1 2
Informatika 5.-9. 4 4

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 11
Bežných tried 47
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 11 58
DPP
Znížený úväzok 5 5
ZPS 4 4
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 58 58
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 63 63

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 18
2.kvalifikačná skúška 24 7
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2016/2017 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 640 137,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

68 547,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…32 227,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…4 436

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 27
Bedmintonový krúžok 9
Čitateľský krúžok 25
Dopravná výchova 0
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 221
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Futbalový krúžok 21
Hudba a počítače 10
Hudobno-literárny 0
Informatika 0
Internetový krúžok 0
Khamoro 6
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 0
Krúžok anglickej konverzácie 0
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 0
Literárny krúžok 21
Matematický krúžok 0
Mix 0
Peer aktivistov 14
Počítač, komunikácia a veda 15
Počítače a svet okolo nás 0
Počítačový krúžok 31
Práca s počítačom 11
Pracovno-estetický 0
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Prírodovedný krúžok 24
Publicistika 34
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 0
Šikovné ruky 181
Šikovníček 50
Športový krúžok 15
Tanečno – spevácky 22
Tanečný krúžok 28
Tvorivé dielne 22
Ukážem, čo viem 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 0
Volejbalový krúžok 39
Výtvarný krúžok 32
Z každého rožka troška 25
Z rozprávky do rozprávky 71
Zázraky z papiera 25
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2017

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety Mgr.Nemčíková Ľudmila
humanitné predmety Mgr. Horváthová Mária
výchovy PaedDr. Štefanská Simona

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1088

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 12 6 6 5 4 4 4 3 3 47
počet žiakov 245 140 136 104 103 99 107 82 76 1091
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 625 103 99 107 82 76

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 0 0 0 83 13
prijatí 83 13
% úspešnosti 100% 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 3,48
1.B 3,48
1.C 3,36
1.D 3
1.E 3,09
1.F 3,15
1.G 3,14
1.H 3,14
1.I 2,95
1.J 2,77
1.K 3,05
1.L 3,67
2.A 2,38
2.B 2,24
2.C 3,28
2.D 4
2.E 3,64
2.F 3,81
3.A 2,29
3.B 2,75
3.C 3,26
3.D 3,57
3.E 3,62
3.F 3,43
4.A 2,67
4.B 3
4.C 4,15
4.D 3,95
4.E 3,76
5.A 2,39 2,82 2,36 2,11 1,43 1,75 2,93 1,79
5.B 2,5 2,5 2,23 2,85 1 1,92 3,08 1,77
5.C 3,42 3,21 2,92 2,54 1,33 2,38 3,33 2,38
5.D 2,77 2,95 2,5 2,32 1,32 3,14 3,14 1,77
6.A 2,41 3,31 2,17 2,59 3,14 1 2,03 1,34 3,21 1,28
6.B 2,41 3,04 2,74 2,07 3,26 1,33 2,19 1,85 3,04 2,37
6.C 3,41 2,32 3,05 2,91 2,77 1,5 2,59 2,64 3 2,59
6.D 3,22 3,33 3,5 2,94 3,56 2,06 3,56 2,67 3,39 2,94
7.A 3,27 2,42 2,92 2,23 3,15 1,96 2,35 2,04 3,12 1,38
7.B 3,33 2,59 2,96 2,41 3,19 1,22 2,67 2,19 3,56 2,67
7.C 3,29 2,95 2,48 2,67 3,24 1,81 3 2,24 3,33 2,1
7.D 3,04 3,13 3,08 2,88 3,83 2,17 3,21 2,38 3,46 2,83
8.A 3,14 2,25 2,43 1,93 2,29 1,21 2,32 1,64 3 2
8.B 2,75 2,5 2,43 2,36 3,14 1 2,71 1,96 3,39 1,79
8.C 3,42 2,71 2,75 3 3,13 2,08 2,92 2 3,5 1,92
9.A 3,36 2 2,59 2,45 2,14 1,59 2,59 1,73 3,27 1,45
9.B 3,25 2 2,63 2,17 2,67 1,17 2,21 2,08 3,38 2,21
9.C 3,83 2,75 2,29 2,54 3,46 1,54 2,92 2,33 3,83 1,79
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 3,48 1,05
1.B 3,43 1
1.C 3,45 1
1.D 3,05 1
1.E 3,05 1
1.F 3,08 1,08
1.G 3,14 1
1.H 3,14 1
1.I 3,1 1
1.J 2,64 1,09
1.K 2,71 1
1.L 3,67 1
2.A 2,83 1
2.B 2,6 1
2.C 3,48 1,16
2.D 4,04 1,09
2.E 3,82 1,73
2.F 3,81 1
3.A 2,63 1
3.B 2,75 1
3.C 3,39 1
3.D 3,48 1,65
3.E 3,14 1,19
3.F 3,29 1
4.A 2,67 1,05
4.B 3,33 1,05
4.C 4,15 1,95
4.D 3,48 1,19
4.E 4,05 1,14
5.A 1,32 3 1,25 1,25 1,07
5.B 1 3,04 1,08 1,23 1
5.C 1,25 3,67 1,58 1,58 1,04
5.D 1,05 3 1,32 1,09 1,05
6.A 1,17 2,45 3,45 1,07 1
6.B 1,04 2,67 3,3 1,07 1
6.C 1,23 2,73 3,41 1,32 1 1
6.D 1,5 3,44 3,72 2,83 1,33
7.A 1 2,85 3,23 1 1
7.B 1 2,56 3,26 1 1
7.C 1,1 2,48 3,33 1,29 1,05
7.D 1,5 3,17 3,58 1,08 1 1,17
8.A 2,14 3 1,29 1,32 1,18 1,21
8.B 2,07 3,29 1,25 1 1,93 1
8.C 2,63 3,25 1,21 1,38 1,96 1
9.A 2,36 3,23 1,55 1
9.B 2,5 3,5 2,17 1,58
9.C 2,5 3,58 1,25 1,79
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
1.K
1.L
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
5.A 1,57
5.B 1,04
5.C 1,5
5.D 1,73
6.A 1,07
6.B 1,07
6.C 1,14
6.D 2,5
7.A 1
7.B 1,48
7.C 1,67
7.D 1,54
8.A 1,14
8.B 1
8.C 1,38
9.A 1,55
9.B 1,04
9.C 1,13

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 8 13 0
1.B 21 10 11 0
1.C 22 10 12 0
1.D 21 15 6 0
1.E 22 12 10 0
1.F 15 9 4 2
1.G 22 14 8 0
1.H 22 15 7 0
1.I 21 11 10 0
1.J 22 15 7 0
1.K 21 10 11 0
1.L 15 5 10 0
2.A 24 24 0 0
2.B 25 24 1 0
2.C 25 23 2 0
2.D 24 17 6 1
2.E 22 16 6 0
2.F 21 17 4 0
3.A 24 24 0 0
3.B 24 24 0 0
3.C 23 23 0 0
3.D 23 19 4 0
3.E 21 21 0 0
3.F 21 18 3 0
4.A 21 21 0 0
4.B 21 19 2 0
4.C 20 17 3 0
4.D 21 21 0 0
4.E 21 19 2 0
5.A 28 26 2 0
5.B 28 26 0 2
5.C 24 22 2 0
5.D 23 22 0 1
6.A 29 28 1 0
6.B 27 27 0 0
6.C 22 20 2 0
6.D 19 13 5 1
7.A 27 26 0 1
7.B 28 27 0 1
7.C 25 19 2 4
7.D 25 22 2 1
8.A 28 28 0 0
8.B 28 28 0 0
8.C 26 23 1 2
9.A 26 22 0 4
9.B 25 24 0 1
9.C 24 24 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 3624 172,57 3384 161,14 240 11,43
1.B 21 3543 168,71 3543 168,71 0 0,00
1.C 22 4221 191,86 3964 180,18 257 11,68
1.D 21 3373 160,62 3130 149,05 243 11,57
1.E 22 3244 147,45 3202 145,55 42 1,91
1.F 15 2202 146,80 1796 119,73 406 27,07
1.G 22 3404 154,73 3381 153,68 23 1,05
1.H 22 4240 192,73 3909 177,68 331 15,05
1.I 21 2702 128,67 2486 118,38 216 10,29
1.J 22 2230 101,36 1949 88,59 281 12,77
1.K 21 3904 185,90 3810 181,43 94 4,48
1.L 15 1020 68,00 1000 66,67 20 1,33
2.A 24 3210 133,75 3159 131,63 51 2,13
2.B 25 3928 157,12 3595 143,80 333 13,32
2.C 25 3230 129,20 2865 114,60 365 14,60
2.D 24 4154 173,08 3641 151,71 513 21,38
2.E 22 4234 192,45 3302 150,09 932 42,36
2.F 21 3190 151,90 3190 151,90 0 0,00
3.A 24 3621 150,88 3516 146,50 105 4,38
3.B 24 3293 137,21 3178 132,42 115 4,79
3.C 23 4666 202,87 4556 198,09 110 4,78
3.D 23 4780 207,83 3558 154,70 1222 53,13
3.E 21 2735 130,24 2605 124,05 130 6,19
3.F 21 4472 212,95 4268 203,24 204 9,71
4.A 21 2198 104,67 2014 95,90 184 8,76
4.B 21 2181 103,86 2115 100,71 66 3,14
4.C 20 4259 212,95 4247 212,35 12 0,60
4.D 21 3987 189,86 3813 181,57 174 8,29
4.E 21 3691 175,76 3357 159,86 334 15,90
5.A 28 6069 216,75 4677 167,04 1392 49,71
5.B 28 4850 173,21 2470 88,21 2380 85,00
5.C 24 4977 207,38 3811 158,79 1166 48,58
5.D 23 5275 229,35 3910 170,00 1365 59,35
6.A 29 5541 191,07 3371 116,24 2170 74,83
6.B 27 4526 167,63 3127 115,81 1399 51,81
6.C 22 4311 195,95 2797 127,14 1514 68,82
6.D 19 5262 276,95 2737 144,05 2525 132,89
7.A 27 6700 248,15 5904 218,67 796 29,48
7.B 28 7402 264,36 5794 206,93 1608 57,43
7.C 25 6766 270,64 5726 229,04 1040 41,60
7.D 25 6333 253,32 4459 178,36 1874 74,96
8.A 28 4845 173,04 3841 137,18 1004 35,86
8.B 28 7408 264,57 6146 219,50 1262 45,07
8.C 26 8756 336,77 6457 248,35 2299 88,42
9.A 26 9005 346,35 5657 217,58 3348 128,77
9.B 25 7691 307,64 4302 172,08 3389 135,56
9.C 24 7239 301,63 4254 177,25 2985 124,38

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 70 23
Monitor MAT 70 12,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 12 6 6 5 4 4 4 3 3 47
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 5.-9. 2 2
Výtvarná výchova 5 4 1
Informatika 5 4 1

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 12 245
Bežných tried 35 846
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 47 1091

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 13 58
DPP
Znížený úväzok 4 4
ZPS 2 2
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 58 58
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 63 63

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
VD,VC M 10
V.C Aj 1
VI.B M 4
VI.B Ch 1
VII.A Geo 1
VII.A CH 1
VII.B M 4
VII.B CH 1
VIII.D M 5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 30 10
2.kvalifikačná skúška 7 5
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2015/2016 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 276 218 ,–€

Bežné výdavky : 220310,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 870,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

aj príspevok 2684,32 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 28
Bedmintonový krúžok 19
Čitateľský krúžok 47
Dopravná výchova 26
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 246
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Hudobno-literárny 24
Informatika 11
Internetový krúžok 0
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 20
Krúžok anglickej konverzácie 28
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 8
Literárny krúžok 15
Mix 24
Peer aktivistov 26
Práca s počítačom 41
Pracovno-estetický 16
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Publicistika 42
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 3
Šikovné ruky 94
Šikovníček 47
Športový krúžok 87
Tanečno – spevácky 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 15
Volejbalový krúžok 22
Výtvarný krúžok 13
Z každého rožka troška 26
Z rozprávky do rozprávky 0
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2016

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety PaedDr. Kováčová katarína
humanitné predmety Mgr. Švec Michal
výchovy Mgrr. Semančíková Anna

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1060

Počet tried: 44

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 11 6 5 4 4 4 4 4 2 44
počet žiakov 239 147 101 100 105 110 103 102 57 1064
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 587 105 110 103 102 57

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 76
prijatí 76
% úspešnosti 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 3,05
1.B 2,73
1.C 3,23
1.D 3,45
1.E 3,23
1.F 3
1.G 3,5
1.H 3,14
1.I 3,05
1.J 3,67
1.K 3,52
2.A 2
2.B 1,92
2.C 3,16
2.D 3,3
2.E 3,76
2.F 3,5
3.A 2,81
3.B 2,62
3.C 3,8
3.D 3,35
3.E 3,74
4.A 2,6
4.B 2,8
4.C 3,6
4.D 3,4
5.A 2,17 2,9 1,63 2,63 1 1,43 2,7 1,17
5.B 1,68 2,8 2,84 3,2 1,12 1,88 2,72 2,08
5.C 2,92 3,42 3,17 2,79 1,67 3,13 3,08 3
5.D 2,83 3,58 3,54 3,04 1,96 3 3,13 3,42
6.A 3,29 2,43 2,86 2,61 3,14 2 2,43 2,04 3,04 1,57
6.B 1,93 2,44 2,93 2,15 2,93 1,15 3,19 2,07 3,44 2,78
6.C 1,96 2,96 2,7 3,35 2,91 1,48 2,74 2,39 3,48 2,13
6.D 2,5 3,19 3,15 3,58 2,65 2 3,08 2,81 3,19 2,88
7.A 3,04 2,67 2,19 1,81 2,52 1,41 2,48 1,85 2,7 2,19
7.B 2,37 2,33 3,15 2,74 3,74 1 2,89 2,37 3,48 2,56
7.C 2,13 3,17 2,96 2,75 3,21 1,75 2,63 2,17 3,25 1,54
7.D 2,92 3,75 3,83 3,42 4,04 1,58 3,88 2,63 4,08 3,08
8.A 3,37 2,67 2,7 2,7 2,44 1,3 3,07 1,85 3,48 1,41
8.B 3,12 2,64 2,68 2,04 2,84 1,08 2,44 1,52 3,4 2,48
8.C 3,36 2,64 3,12 2,84 3,6 1,48 3,24 2,72 3,6 1,68
8.D 2,43 2,91 3,22 3,48 2,17 1,61 3,26 2 3,43 2,26
9.A 2,62 2,24 2,03 1,52 1,48 1,69 1,79 1,1 2,97 1,48
9.B 2,37 2,7 2,89 2,7 2,81 1,74 3,07 2,19 3,63 2,37
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 3,05 1
1.B 2,95 1
1.C 3,27 1
1.D 3,45 1
1.E 3,05 1
1.F 3 1
1.G 3,5 1
1.H 3,18 1
1.I 3,05 1
1.J 3,67 1,14
1.K 3,52 1
2.A 2,36 1
2.B 2,24 1
2.C 3,12 1
2.D 3,3 1,39
2.E 3,76 1,08
2.F 3,5 1
3.A 2,71 1
3.B 2,76 1
3.C 3,85 1,2
3.D 3,2 1,25
3.E 3,74 1
4.A 2,76 2,72 1
4.B 2,84 2,72 1,08
4.C 3,76 3,8 1,36
4.D 3,56 3,28 1
5.A 1,1 2,53 3,13 1,03 1
5.B 1,16 2,52 3 1,2 1,12
5.C 1,54 2,88 3,46 1,38 1,13
5.D 1,38 3,58 3,88 2,38 1,38
6.A 1,14 2,75 3,29 1 1
6.B 1 2,67 3,37 1 1,04
6.C 1,43 2,3 3,52 1,22 1,09
6.D 1,27 3 3,73 1,08 1 1,23
7.A 1,04 1,85 2,52 1,33 1,33
7.B 1,41 2,67 3,44 1,04 1
7.C 1,21 2,38 3,21 1,25 1,25
7.D 1,5 3,25 3,83 1,83 1,25
8.A 2,37 3,48 1,19 1,33 1,7 1,22
8.B 2,52 3,32 1,4 1 1,04 1,16
8.C 2,84 3,76 1,08 1,96 1,52 1,08
8.D 3,09 3,83 1,3 2,09 1,17 1,52
9.A 2,28 2,93 1 1,03
9.B 2,78 3,48 1,59 1,67
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
1.K
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
4.A 2,88
4.B 2,84
4.C 3,76
4.D 3,68
5.A 1 1
5.B 1 1
5.C 1,71 1,71
5.D 1,71 1,71
6.A 1
6.B 1,07
6.C 1,48
6.D 1,08
7.A 1,04
7.B 1,07
7.C 1,13
7.D 1,17
8.A 1,26
8.B 1,04
8.C 1,52
8.D 1,26
9.A 2
9.B 2,7

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 22 16 6 0
1.B 22 13 9 0
1.C 22 13 9 0
1.D 22 8 14 0
1.E 22 13 9 0
1.F 22 12 10 0
1.G 22 9 13 0
1.H 22 14 8 0
1.I 21 15 6 0
1.J 21 7 14 0
1.K 21 8 13 0
2.A 25 24 1 0
2.B 25 25 0 0
2.C 25 24 1 0
2.D 23 23 0 0
2.E 25 20 5 0
2.F 24 18 6 0
3.A 21 21 0 0
3.B 21 21 0 0
3.C 20 18 2 0
3.D 20 20 0 0
3.E 19 17 2 0
4.A 25 25 0 0
4.B 25 25 0 0
4.C 25 23 2 0
4.D 25 20 5 0
5.A 30 29 1 0
5.B 26 25 0 1
5.C 24 20 4 0
5.D 24 18 6 0
6.A 29 28 0 1
6.B 28 27 0 1
6.C 26 20 3 3
6.D 26 22 4 0
7.A 27 26 1 0
7.B 27 24 3 0
7.C 25 21 3 1
7.D 24 13 11 0
8.A 27 24 3 0
8.B 26 25 0 1
8.C 25 25 0 0
8.D 23 22 1 0
9.A 29 29 0 0
9.B 27 24 3 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 22 2285 103,86 2263 102,86 22 1,00
1.B 22 1795 81,59 1762 80,09 33 1,50
1.C 22 3161 143,68 2846 129,36 315 14,32
1.D 22 2403 109,23 2092 95,09 311 14,14
1.E 22 2615 118,86 2603 118,32 12 0,55
1.F 22 3921 178,23 3834 174,27 87 3,95
1.G 22 2644 120,18 2459 111,77 185 8,41
1.H 22 3612 164,18 3168 144,00 444 20,18
1.I 21 2150 102,38 1861 88,62 289 13,76
1.J 21 2903 138,24 2550 121,43 353 16,81
1.K 21 2386 113,62 2090 99,52 296 14,10
2.A 25 2886 115,44 2844 113,76 42 1,68
2.B 25 3331 133,24 3249 129,96 82 3,28
2.C 25 3508 140,32 3445 137,80 63 2,52
2.D 23 3302 143,57 2552 110,96 750 32,61
2.E 25 3363 134,52 2676 107,04 687 27,48
2.F 24 4310 179,58 3908 162,83 402 16,75
3.A 21 1566 74,57 1525 72,62 41 1,95
3.B 21 1715 81,67 1695 80,71 20 0,95
3.C 20 1505 75,25 1460 73,00 45 2,25
3.D 20 2632 131,60 2537 126,85 95 4,75
3.E 19 2785 146,58 2530 133,16 255 13,42
4.A 25 3361 134,44 3361 134,44 0 0,00
4.B 25 2696 107,84 2232 89,28 464 18,56
4.C 25 4343 173,72 3951 158,04 392 15,68
4.D 25 3004 120,16 2973 118,92 31 1,24
5.A 30 4577 152,57 2642 88,07 1935 64,50
5.B 26 3261 125,42 2642 101,62 619 23,81
5.C 24 3760 156,67 2392 99,67 1368 57,00
5.D 24 5176 215,67 3472 144,67 1704 71,00
6.A 29 3284 113,24 2695 92,93 589 20,31
6.B 28 5014 179,07 4260 152,14 754 26,93
6.C 26 5067 194,88 3946 151,77 1121 43,12
6.D 26 4866 187,15 4585 176,35 281 10,81
7.A 27 3720 137,78 2929 108,48 791 29,30
7.B 27 5555 205,74 4437 164,33 1118 41,41
7.C 25 5329 213,16 5071 202,84 258 10,32
7.D 24 5311 221,29 2870 119,58 2441 101,71
8.A 27 5358 198,44 4323 160,11 1035 38,33
8.B 26 5035 193,65 3580 137,69 1455 55,96
8.C 25 5783 231,32 4413 176,52 1370 54,80
8.D 23 6931 301,35 3972 172,70 2959 128,65
9.A 29 5456 188,14 5288 182,34 168 5,79
9.B 27 7477 276,93 5454 202,00 2023 74,93

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 54 27,24
Monitor MAT 54 10,37

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 11 6 5 4 4 4 4 4 2 44
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 5.-9. 2 2
Výtvarná výchova 5 4 1
Informatika 5 4 1

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 11 239
Bežných tried 44 1058
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 55 1097

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 59 13 54
DPP
Znížený úväzok 2 2
ZPS 2 2
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 54 54
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 59 59

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
VD,VC M 10
V.C Aj 1
VI.B M 4
VI.B Ch 1
VII.A Geo 1
VII.A CH 1
VII.B M 4
VII.B CH 1
VIII.D M 5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 31 10
2.kvalifikačná skúška 2 6
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2014/2015 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 209 131 ,–€

Bežné výdavky : 217 900,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 750,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 28
Bedmintonový krúžok 19
Čitateľský krúžok 47
Dopravná výchova 26
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 246
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Hudobno-literárny 24
Informatika 11
Internetový krúžok 0
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 20
Krúžok anglickej konverzácie 28
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 8
Literárny krúžok 15
Mix 24
Peer aktivistov 26
Práca s počítačom 41
Pracovno-estetický 16
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Publicistika 42
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 3
Šikovné ruky 94
Šikovníček 47
Športový krúžok 87
Tanečno – spevácky 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 15
Volejbalový krúžok 22
Výtvarný krúžok 13
Z každého rožka troška 26
Z rozprávky do rozprávky 0
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola je umiestnená v nie príliš vhodnom prostredí.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 6. 2015

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Kaleja Lambert
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety Mgr. Kropuchová Gabriela
humanitné predmety Mgr. Bajová Gabriela
výchovy PaedDr. Štefanská Simona

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1025

Počet tried: 41

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 10 5 4 5 4 4 4 3 2 41
počet žiakov 223 127 93 114 110 109 112 73 62 1023
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 223

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 77
prijatí 77
% úspešnosti 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 2,77
1.B 2,36
1.C 3,13
1.D 2,83
1.E 3,27
1.F 3,14
1.G 3,18
1.H 3,22
1.I 3,68
1.J 3,45
2.A 2,46
2.B 2,69
2.C 3,92
2.D 3,88
2.E 4,21
3.A 2,81
3.B 2,87
3.C 3,77
3.D 3,27
4.A 2,72
4.B 3
4.C 3,21
4.D 3,76
4.E 3,45
5.A 3,03 2,77 2,93 3 1,6 1,47 2,73 1,47
5.B 3,07 2,61 2,57 2,36 1,14 1,54 3,39 2,68
5.C 3,5 2,67 2,88 2,75 1,92 2,33 3,38 1,5
5.D 3,08 3,28 3,44 3,24 1,4 2,64 3,24 2,6
6.A 2,75 2,25 2,29 2,43 2,43 1,44 2,54 1,43 2,46 1,86
6.B 3,07 2,59 2,3 2,37 3,15 1,11 2,74 1,48 3,04 2,07
6.C 3 3,11 2,43 2,61 2,96 2,04 2,18 1,79 3,21 2,11
6.D 3,26 3,52 3,39 3,52 3,74 1,61 3,43 2,39 3,78 2,48
7.A 3 2,97 2,59 2,76 2,66 2,21 2,1 1,72 2,9 2,24
7.B 3,3 3 2,83 2,8 3,13 1,6 2,7 1,83 3,53 2,73
7.C 3,48 3,15 3,15 3 3,74 1,07 3 2,67 3,63 1,89
7.D 3,46 3,31 3,27 3,5 3,15 2,19 3,73 2,58 3,77 2,88
8.A 2,3 2,11 1,78 1,89 1,41 1,15 1,85 1 2,67 1,04
8.B 2,52 3,16 3,24 2,76 2,36 1,76 3,08 1,72 3,44 1,52
8.C 3,11 3,32 3,32 2,79 3,21 1,32 3,42 2,58 3,74 2,74
9.A 2,68 2,32 1,84 2,52 2,35 1,81 2,97 1,48 3,16 1
9.B 2,93 2,9 3,1 3,33 3,1 1,9 3,07 2,17 3,53 1,93
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 2,82 2,77 1
1.B 2,55 2,36 1
1.C 3,13 3,22 1
1.D 2,74 3 1
1.E 3,18 3,14 1
1.F 3,14 3,23 1
1.G 3,18 3,32 1
1.H 3,26 3,35 1
1.I 3,73 3,73 1,27
1.J 3,41 3,68 1,23
2.A 2,62 1
2.B 2,92 1
2.C 3,92 1,19
2.D 3,96 1,08
2.E 4,21 1
3.A 2,65 2,62 1
3.B 2,52 2,7 1
3.C 4,05 3,95 1,27
3.D 3,41 3,09 1
4.A 3 3,16 1
4.B 3,04 3,21 1,08
4.C 3,29 3,33 1
4.D 3,48 3,86 1,1
4.E 3,75 3,9 1,5
5.A 1 1,07 2,6 3,23 1 1
5.B 1,11 1,32 2,75 3,46 1 1
5.C 2,38 1,58 2,42 3,75 1,21 1,13
5.D 2,48 1,12 3,44 3,36 1 1 1,04
6.A 1,04 2,5 2,82 1,25 1
6.B 1,3 2,41 3,04 1,11 1
6.C 1,46 2,75 3,21 1,29 1
6.D 1,35 3,22 3,7 1,3 1
7.A 1,14 2,38 3 1,03 1,17
7.B 1,1 2,83 3,57 1,57 1,2
7.C 1,37 3,22 3,63 1,22 1,22
7.D 1,23 3,12 3,65 1,35 1,15
8.A 2,26 2,96 1 1 1,07 1
8.B 2,44 3,44 1,28 1 1,36 1,32
8.C 3 3,47 2,37 1,53 1,47 1,16
9.A 2,58 3,03 1,06 1,39
9.B 2,57 3,67 1,33 1,63
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
3.A 2,88
3.B 2,52
3.C 4,05
3.D 3,59
4.A 3,04
4.B 3,21
4.C 3,29
4.D 3,48
4.E 3,75
5.A 1 1
5.B 1 1
5.C 1 1
5.D 1,4 1,36
6.A 1
6.B 1,48
6.C 1,57
6.D 2,13
7.A 1,17
7.B 1
7.C 1,63
7.D 1,65
8.A 1
8.B 1,88
8.C 2,32
9.A 1,71
9.B 1,9

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 22 15 7 0
1.B 22 18 4 0
1.C 23 14 9 0
1.D 23 15 8 0
1.E 22 12 10 0
1.F 22 12 10 0
1.G 22 13 9 0
1.H 23 13 10 0
1.I 22 5 17 0
1.J 22 6 16 0
2.A 26 25 1 0
2.B 26 24 2 0
2.C 26 23 3 0
2.D 25 17 8 0
2.E 24 11 13 0
3.A 26 26 0 0
3.B 23 23 0 0
3.C 22 19 3 0
3.D 22 22 0 0
4.A 25 25 0 0
4.B 24 22 2 0
4.C 24 21 3 0
4.D 21 15 6 0
4.E 20 20 0 0
5.A 30 30 0 0
5.B 28 27 1 0
5.C 27 22 2 3
5.D 25 22 3 0
6.A 28 26 2 0
6.B 28 27 0 1
6.C 28 24 4 0
6.D 25 17 6 2
7.A 30 27 2 1
7.B 30 26 4 0
7.C 28 26 1 1
7.D 26 24 2 0
8.A 27 27 0 0
8.B 25 22 3 0
8.C 21 18 1 2
9.A 31 31 0 0
9.B 31 30 0 1

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 22 2041 92,77 1889 85,86 152 6,91
1.B 22 1944 88,36 1799 81,77 145 6,59
1.C 23 3379 146,91 3159 137,35 220 9,57
1.D 23 3524 153,22 3471 150,91 53 2,30
1.E 22 2834 128,82 2769 125,86 65 2,95
1.F 22 2748 124,91 2622 119,18 126 5,73
1.G 22 2727 123,95 2503 113,77 224 10,18
1.H 23 3152 137,04 3112 135,30 40 1,74
1.I 22 2588 117,64 2275 103,41 313 14,23
1.J 22 2814 127,91 2175 98,86 639 29,05
2.A 26 2008 77,23 2008 77,23 0 0,00
2.B 26 2114 81,31 2078 79,92 36 1,38
2.C 26 1240 47,69 1205 46,35 35 1,35
2.D 25 6259 250,36 5947 237,88 312 12,48
2.E 24 2601 108,38 2601 108,38 0 0,00
3.A 26 3410 131,15 3410 131,15 0 0,00
3.B 23 2665 115,87 2395 104,13 270 11,74
3.C 22 3278 149,00 2998 136,27 280 12,73
3.D 22 2504 113,82 2473 112,41 31 1,41
4.A 25 1913 76,52 1888 75,52 25 1,00
4.B 24 3574 148,92 3128 130,33 446 18,58
4.C 24 2646 110,25 2392 99,67 254 10,58
4.D 21 2950 140,48 2673 127,29 277 13,19
4.E 20 3891 194,55 3581 179,05 310 15,50
5.A 30 4483 149,43 4345 144,83 138 4,60
5.B 28 4349 155,32 4264 152,29 85 3,04
5.C 27 5564 206,07 4659 172,56 905 33,52
5.D 25 3380 135,20 3261 130,44 119 4,76
6.A 28 3529 126,04 2990 106,79 539 19,25
6.B 28 5035 179,82 3083 110,11 1952 69,71
6.C 28 4766 170,21 3929 140,32 837 29,89
6.D 25 5335 213,40 3693 147,72 1642 65,68
7.A 30 4915 163,83 3899 129,97 1016 33,87
7.B 30 5461 182,03 3681 122,70 1780 59,33
7.C 28 6246 223,07 3784 135,14 2462 87,93
7.D 26 6854 263,62 5094 195,92 1760 67,69
8.A 27 2736 101,33 2736 101,33 0 0,00
8.B 25 4609 184,36 3917 156,68 692 27,68
8.C 21 7539 359,00 6039 287,57 1500 71,43
9.A 31 5036 162,45 3272 105,55 1764 56,90
9.B 31 8457 272,81 6713 216,55 1744 56,26

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 60 22,00
Monitor MAT 60 13,50

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 10 5 4 5 4 4 4 3 2 41
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 5.-9. 2 2
Výtvarná výchova 5 4 1
Informatika 5 4 1

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 10 223
Bežných tried 41 1025
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 51 1248

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 51 13 51
DPP
Znížený úväzok 2 2
ZPS 2 2
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 0 51 51
vychovávateľov
asistentov učiteľa 4 4
 
spolu 55 55

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
V.D M 5
V.E Rj 3
VI.A Geo 1
VII.C Biol 2
VII.D Biol 2
VIII.B Geo 2
VIII.C Biol 1
IX.A M 5
VII.A Tv 2
VII.B Tv 2
VII.C Tv 2
VII.D Tv 2
VI.D Rj 3
VI.C Rj 3
VII.D Rj 3
VI.D F 1
VI.D D 2
V.B M 5
V.C M 1
VI.C M 5
VII.D M 5
VI.B Ch 1
VI.C Ch 1
VI.D Ch 1
VII.B Ch 1
VII.C Ch 1
VII.D Ch 1
VIII.C Ch 1

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 28 3
2.kvalifikačná skúška 1 6
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

Výstavy:

6.9. – 31. 12. 2003 – Raphael Jan Hochstrasser, TCM AARAU – Švajčiarsko

24. marec 2014 – Hachler Haus – LENZBURG – ˇvajčiarsko

Ocenenia:

COLORISKERI LUMA Bratislaca Diplom 2. miesto Ľudmila Kalejová – Januvová

2013 Medzinárodná detská výstava Nova Zakora Bulharsko Diplom Lukáš Bilý, Július Ferko, Jana Giňová

Rómska paleta – Poprad Diplom Lukáš Husár, Dominik Giňa

O šport ty si svet – Briansk – Rusko Diplom – Nikola Červeňáková, Emanuel Dužda, Mária Kalejová, Lukáš Giňa, Vojtech Kukurica, Patrícia Bilá

Mizyal gallery museum childrens art competetion Turecko

-strieborná medaila Alena Kalejová

– bronzová medaila Milan Kaleja, Matúš Polák

Diplom Lukáš Giňa, Peter Červeňák, Edita Duždová

16. roč. medzinárodná súťaž Vv Nova Zagora Bulharsko

diplom Miroslav Bolvan, Milan Kaleja, Dáša Kukuricová, Martin Červeňák

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2013/2014 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 41 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 028 500 ,–€

Bežné výdavky : 199 087,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 27 910,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2013/2014 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 28
Bedmintonový krúžok 19
Čitateľský krúžok 47
Dopravná výchova 26
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 246
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Hudobno-literárny 24
Informatika 11
Internetový krúžok 0
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 20
Krúžok anglickej konverzácie 28
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 8
Literárny krúžok 15
Mix 24
Peer aktivistov 26
Práca s počítačom 41
Pracovno-estetický 16
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Publicistika 42
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 3
Šikovné ruky 94
Šikovníček 47
Športový krúžok 87
Tanečno – spevácky 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 15
Volejbalový krúžok 22
Výtvarný krúžok 13
Z každého rožka troška 26
Z rozprávky do rozprávky 0
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola je umiestnená v nie príliš vhodnom prostredí.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 23. júna 2014

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. júna 2014