50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
e-mail

Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontaktná osoba pre VO
e-mail

Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
36158119
2021381439
Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy
zsjarovnice192@gmail.com

VÚB a.s. Sabinov
1634726254/0200
Mgr. Silvia Kravcová, ekonómka školy
zsjarovnice192@gmail.com

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

» Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba). 
» Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 
» Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.  
» Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. 
» Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.  
» Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam. 

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo Ziadost o poskytnutie informacií

Povinné zverejňovanie informácií

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo (tu)

a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry. (tu) 
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie. (tu)
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené. (tu)
d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať. (tu)
e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe. (tu)
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ. (tu)

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2014

Informácie o výsledkoch obstarávaní

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.čísloPredmet zákazkyVíťazný uchádzač
1/2014Nákup čistiacich prostriedkovFifty-Fifty , Strojnícka 18, 080 01 Prešov
2/2014Nákup tonerov , PC techniky , programov a servis PCIKARO s. r. o., Okružná 32, 080 01 Prešov
3/2014Nákup interiérových horizontálnych žalúziíSLOVDAN Plus s.r.o., Janáčkova 18, 080 05 Prešov
4/2014Nákup školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdziIng. Dušan Kunst, Pod Kalvároiu 12321/42, 080 01 01 Prešov
5/2014Rekonštrukcia administratívnej časti budovy ZŠ Jarovnice192Martin Kalakaj – MARKAL, Hviezdoslavova 105/12, 065 44 , Plaveč
6/2014Rekonštrukcia podlahy v školskej kuchyni pri ZŠ Jarovnice192Martin Kalakaj – MARKAL, Hviezdoslavova 105/12, 065 44 , Plaveč
7/2014Nákup školských potrieb pre žiakov v hmotnej núdziRóbert  Dušan  Kunst, Pod Kalvároiu 12321/42, 080 01 Prešov