50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
e-mail

Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontaktná osoba pre VO
e-mail

Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
36158119
2021383518
Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy
zsjarovnice192@gmail.com

VÚB a.s. Sabinov
1634726254/0200
Bc. Ivana Zacharská , ekonómka školy
zsjarovnice192@gmail.com

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

» Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba). 
» Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 
» Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.  
» Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. 
» Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.  
» Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam. 

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo Ziadost o poskytnutie informacií

Povinné zverejňovanie informácií

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo (tu)

a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry. (tu) 
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie. (tu)
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené. (tu)
d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať. (tu)
e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe. (tu)
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ. (tu)

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2021

01 Výzva na predloženie ponuky so stravovaním a dovozom obedových balíčkov 6.8.2021
02 Požiadavky na predmet zákazky obedových balíčkov – príloha 1  6.8.2021
03 Návrh na plnenie kritérií zabezpečenia služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov- príloha 2  6.8.2021
04 Spôsob vyhodnotenia ponúk – minimálna váha obedového balíčka (v gramoch) – príloha 3  6.8.2021
05 Rámcová zmluva o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov -návrh 6.8.2021
06 Záznam z vyhodnotenia ponúk – desiatové balíčky 24.8.2021
07 Výzva na stanovenie PHZ – zemný plyn  7.9.2021
08 Príloha-cenová špecifikácia zemný plyn  7.9.2021
09 Výzva na predloženie CP – zemný plyn 6.10.2021
10 Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia tovarov – zemný plyn 6.10.2021
11 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie – zemný plyn 6.10.2021
12 Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie – zemný plyn 6.10.2021
13 Výzva na predloženie CP – HN školské pomôcky 11. 10. 2021
14 Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie -škols.pomôcky 11. 10. 2021
15 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie – škols.pomôcky 11.10.2021
16 Príloha č. 3 -Špecifikácia tovarov- I.stupeň 11.10.2021
17 Príloha č. 3 – Špecifikácia tovarov-II.stupeň 11.10.2021
18 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Mäso a mäsové výrobky 11.11.2021
19 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Mlieko,mlieč.výrobky,chlad. a mraz.potraviny-11.11.2021
20 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Ovocie a zelenina-11.11.2021
21 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Trvanlivé potrav., chlieb a pečivo 11.11.2021

Informácie o výsledkoch obstarávaní

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.čísloPredmet zákazkyVíťazný uchádzač
01/2021Záznam z vyhodnotenia VO na desiatové balíčkyPARDO, s.r.o.
02/2021Záznam z vyhodnotenia VO na dodávku školských potrieb HNKreatívny raj, s.r.o. – 18.10.2021
03/2021Záznam z vyhodnotenia VO na dodávku zemného plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s. – 21.10.2021