50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Verejné obstarávanie

Dokumenty

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:                                        Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
IČO:                                            36 158 119
DIČ:                                            20 21 383 518
Kontaktná osoba:                       Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy
e-mail:                                        zsjarovnice192@gmail.com

Bankové spojenie:                      VÚB a.s. Sabinov
Číslo účtu:                                  1634726254/0200
Kontaktná osoba pre VO:           Bc. Ivana Zacharská , ekonómka školy
e-mail:                                        zsjarovnice192@gmail.com

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

» Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba).
» Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje.
» Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.
» Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná.
» Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.
» Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam.

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo Ziadost o poskytnutie informacií

Povinné zverejňovanie informácií

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo (tu)

a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry. (tu)
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie. (tu)
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené. (tu)
d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať. (tu)
e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe. (tu)
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ. (tu)

2022
2021
2020
2019
2022

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2022

01-22 Výzva na predloženie CP – maľba interiéru – 11. 01. 2022

02-22 Výzva na predloženie CP – interiérové vybavenie (nábytok) – 01. 03. 2022

03-22 Výzva na predloženie CP – kancelárske a hygienické potreby – 03. 03. 202203

04-22 Výzva na predloženie CP – výpočtová technika a príslušenstvo – 18. 03. 2022

05-22 Výzva na predloženie CP – Obstaranie učebníc, učebných textov a pracovných zošitov – 20. 05. 2022

06-22 Výzva na predloženie CP – Stravné lístky – 21.6.2022

07-22 Výzva na predloženie CP-desiatové balíčky-19.09.2022

08-22-1 Výzva na predloženie CP-Mäso a mäsové výrobky

08-22-2 Výzva na predloženie CP-Mlieko, mliečne výrobky, chladené a mrazené potraviny

08-22-3 Výzva na predloženie CP-Ovocie a zelenina

08-22-4 Výzva na predloženie CP-Trvanlivé potraviny

08-22-5 Výzva na predloženie CP-Chlieb a pečivo

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2022

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.číslo Predmet zákazky Víťazný uchádzač
01/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – maľba interiéru GMT development,s.r.o.
02/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – interiérové vybavenie (nábytok) SUMILAS
03/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – kancelárske a hygienické potreby LAMITEC
04/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – výpočtová technika a príslušenstvo IKARO
05/2022 Oznámenie o zrušení VO – učebnice 2022/2023 dokument
06/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – stravné lístky DOXX – Stravné lístky, s.r.o.
07/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – desiatové balíčky OZIT,s.r.o
08/1/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO – Potraviny – Mäso a mäsové výrobky Rámcová dohoda č. 21-2022-Tamila
08/2/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Mlieko, mliečne výrobky, chladené a mrazené potraviny Rámcová dohoda č. 22-2022-INMEDIA
08/3/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Ovocie a zelenina Rámcová dohoda č. 20-2022-A.Šarišský
08/4/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Trvanlivé potraviny Rámcová dohoda č. 23-2022-ATC-JR
Rámcová dohoda č. 24-2022-INMEDIA
Rámcová dohoda č.25-2022-HORESKO
08/5/2022 Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Chlieb a pečivo Rámcová dohoda č. 19-2022-PD Jarovnice

2021

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2021

01 Výzva na predloženie CP -Dodávka a montáž UV sterilizátorov vzduchu-15.3.2021
02 Výzva na predloženie CP – Učebnice pre 1.stupeň-3.5.2021
03 Výzva na predloženie CP-Obstaranie stravných l ístkov-20.5.2021
04 Výzva na predloženie CP-Učebnice 2.stupeň -1.7.2021
05 Výzva na predloženie CP – Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek-2.8.2021.pdf
06 Výzva na predloženie ponuky so stravovaním a dovozom obedových balíčkov 6.8.2021
07 Požiadavky na predmet zákazky obedových balíčkov – príloha 1 6.8.2021
08 Návrh na plnenie kritérií zabezpečenia služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov- príloha 2 6.8.2021
09 Spôsob vyhodnotenia ponúk – minimálna váha obedového balíčka (v gramoch) – príloha 3 6.8.2021
10 Rámcová zmluva o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov -návrh 6.8.2021
11 Záznam z vyhodnotenia ponúk – desiatové balíčky 24.8.2021
12 Výzva na stanovenie PHZ – zemný plyn 7.9.2021
13 Príloha-cenová špecifikácia zemný plyn 7.9.2021
14 Výzva na predloženie CP – zemný plyn 6.10.2021
15 Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia tovarov – zemný plyn 6.10.2021
16 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie – zemný plyn 6.10.2021
17 Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie – zemný plyn 6.10.2021
18 Výzva na predloženie CP – HN školské pomôcky 11. 10. 2021
19 Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie -škols.pomôcky 11. 10. 2021
20 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie – škols.pomôcky 11.10.2021
21 Príloha č. 3 -Špecifikácia tovarov- I.stupeň 11.10.2021
22 Príloha č. 3 – Špecifikácia tovarov-II.stupeň 11.10.2021
23 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Mäso a mäsové výrobky 11.11.2021
24 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Mlieko,mlieč.výrobky,chlad. a mraz.potraviny-11.11.2021
25 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Ovocie a zelenina-11.11.2021
26 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Trvanlivé potrav., chlieb a pečivo 11.11.2021

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2021

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.číslo Predmet zákazky Víťazný uchádzač
01/2021 Zápisnica z vyhodnotenia VO – Dodávka a montáž UV sterilizátorov
vzduchu
ISB MediTrade, s.r.o., Prešov – 6.5.2021
02/2021 Zápisnica z vyhodnotenia VO – Učebnice pre 1.stupeň ZŠ AITEC, s.r.o., Bratislava – 6.5.2021
03/2021 Zápisnica z vyhodnotenia VO – Obstaranie stravných lístkov DOXX – stravné lístky, s.r.o., Kalov 356 – 27.5.2021
04/2021 Zápisnica z vyhodnotenia VO – Učebnice pre 2.stupeň ZŠ LiberaTerra, s.r.o., Bratislava – 6.7.2021
05/2021 VO – obstaranie a montáž klimatizačných jednotiek PARDO,s.r.o. – 6.8.2021
06/2021 Rámcová zmluva – Obedové balíčky OZIT – 30.8.2021
07/2021 Záznam z vyhodnotenia VO na dodávku školských potrieb HN Kreatívny raj, s.r.o. – 18.10.2021
08/2021 Záznam z vyhodnotenia VO na dodávku zemného plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. – 21.10.2021
09/2021 Záznam z vyhodnotenia VO – Nákup potravín pre ŠJ

2020

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2020

01-20 Výzva na predloženie CP – stavebné úpravy školských šatní

02-20 Výzva na predloženie CP – učebnice

03-20 Výzva na predloženie CP – školské vaky

04-20 Výzva na predloženie CP – školské potreby

05-20 Výzva na predloženie CP – desiatové balíčky

06-20 Výzva na predloženie CP – rekonštrukcia strechy ZŠ

07-20 Výzva na predloženie CP – klimatizačné jednotky

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2020

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.číslo Predmet zákazky Víťazný uchádzač
01/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – stavebné úpravy školských šatní Ľubomír Fischer
02/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – učebnice AITEC, s.r.o.
03/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – školské vaky Kreatívny raj s.r.o.
04/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – školské potreby Kreatívny raj s.r.o.
05/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – desiatové balíčky OZIT.s.r.o.
06/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – rekonštrukcia strechy ZŠ GMT development, s.r.o.
07/2020 Zápisnica z vyhodnotenia CP – klimatizačné jednotky PARDO

2019

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2019

01-19 Výzva na predloženie CP – maliarske, stavebné práce a materiál

02-19 Výzva na predloženie CP – desiatové balíčky

03-19 Výzva na predloženie CP – klimatizačné jednotky

04-19 Výzva na predloženie CP – konvektomat

05-19 Výzva na predloženie CP – školské potreby

06-19 Výzva na predloženie CP – dodávka zemného plynu

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2019

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.číslo Predmet zákazky Víťazný uchádzač
01/2019 Zápisnica z vyhodnotenia VO – maliarske, stavebné práce a materiál MARKAL s.r.o.
02/2019 Zápisnica z vyhodnotenia VO – desiatové balíčky ACEM
03/2019 Zápisnica z vyhodnotenia VO – klimatizačné jednotky PARDO s.r.o.
04/2019 Zápisnica z vyhodnotenia VO – konvektomat EUROGASTROP s.r.o.
05/2019 Zápisnica z vyhodnotenia VO – školské potreby APL plus s.r.o.
06/2019 Zápisnica z vyhodnotenia VO – dodávka zemného plynu SPP a.s.