50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Výchovný poradca

Výchovné poradenstvo a profesijná orientácia žiakov našej školy

 

Výchovný poradca: Mgr. Dušan Cuker

Konzultačné hodiny: streda 9.00 – 13.00 hod.

(Je možný aj iný termín po vzájomnej dohode.)

 

Výchovný poradca:

  • plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesionálnej orientácie detí;
  • výchovno-vzdelávacie problémy žiakov rieši v spolupráci s triednymi učiteľmi, špeciálnym pedagógom, koordinátorom prevencie, vedením školy, psychológmi a pedagogicko-psychologickou poradňou;
  • v oblasti profesijnej orientácie poskytuje poradenský servis pre rodičov a žiakov:
  • informuje o možnostiach štúdia na jednotlivých SŠ,
  • usmerní pri voľbe povolania, pomôže vybrať SŠ podľa záujmov a prospechu,
  • umožňuje žiakom stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ, organizuje žiakom besedy, zabezpečuje účasť na prezentáciách stredných škôl (tzv. Deň otvorených dverí),
  • informuje rodičov a žiakov o prijímacom konaní,
  • pripravuje a realizuje vstupné doklady a prihlášky žiakov na stredné školy.

 

Harmonogram prijímacieho konania na stredné školy v školskom roku 2019/2020

https://cloud6y.edupage.org/cloud/Harmonogram_PS_2019_2020.pdf?z%3ACAuNKzYyE4XGxX0HgH2VWjQwBxU1duqVoSh%2FFUeU6e4FFcogSenKR3yKmozAuBB5

Duálne vzdelávanie

https://cloud5y.edupage.org/cloud/Dualne_vzdelavanie.pdf?z%3Al4%2FqM1u0r%2Fs%2FWOEUqSLNJAmYyZOF8P9qzj19SSeeHMaslZcl12gyrtWcE5a79snQ

Ako vybrať pre dieťa strednú školu?

https://cloud6y.edupage.org/cloud/Ako_vybrat_SS.pdf?z%3AV4Er2r3g5R1xvJMxKIMuGVZW7W0ayd9Wu%2B%2BO%2FimPZlDBCIO%2BtSWtGYboBwOmysQf

Odporúčané webové stránky: 

https://cloud5j.edupage.org/cloud/Webove_stranky_pre_skolsky_rok_2019-2020.pdf?z%3AfHnS2eaXys64NKWWIP1vRZN3Itt9fdwmP5IN29YB6SaSBkRmP8yUM1%2FMEPh18wuf

Človeče nestrať sa!

https://cloud6j.edupage.org/cloud/brozura_clovece.pdf?z%3A3nvnUOfSjElX0daHRpKjsKK7TTV5vTHhjFHU7rx1vw9sqD2mn68aXT77y09%2BrAdu