50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Záverečná správa

Dokumenty

2021/2022
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2021/2022

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. v znení vyhlášky 526/2021 Z.z.

 • 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka https://zs1jarovnice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Mária Pavlíková 051/4594219 0910906723 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 051/4594219 0903763006 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Horváthová 051/4594219 0904704118 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Tatiana Šimková 051/4594219 0903763008 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Angela Ženčuchová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Miloš Čekan
ostatní zamestnanci Rastislav Kolarčík
zástupcovia rodičov Irena Kalejová
  Lucia Kalejová
  Mária Digová
  Róbert Ferko
zástupca zriaďovateľa František Ferko
iní Marek Giňa
  Milan Kaleja
  Marek Pešta
 • 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Obecný úrad
Sídlo 08263 Jarovnice223
Telefón +421910793483
E-mail starosta@starosta.sk
 • 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy

Rada školy zasadala 3 krát počas školského roka. Zasadnutia viedla predsedníčka RŠ Mgr. Angela Ženčuchová, ktorá na zasadnutia prizvala aj riaditeľku školy Mgr. Máriu Pavlíkovú.

Všetci členovia RŠ boli oboznámení so situáciou v škole, s priebehom vyučovacieho procesu , ale zároveň sú aj informovaní o problémoch , ktorým škola čelí. Rodičia členovia RŠ boli nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa týkali prospechu, správania a dochádzky žiakov školy.

Vzhľadom k tomu , že v školskom roku neboli všetci žiaci v hmotnej núdzi, dohodli sme sa , že ako budeme postupovať pri zabezpečovaní nákupu školských potrieb. Od 1.5.2023 nastala zmena v poskytovaní dotácie na stravu , od toho dátumu žiaci našej školy dostávali stravu , ktorú hradilo ministerstvo práce , soc. vecí a rodiny.

Členovia RŠ boli oboznámení s dianím na škole, čoho všetkého sa žiaci zúčastnili ,kde sme sa zapojili a aké umiestnenia sme dosiahli.

( Je to rozpísané v ďalšej časti hodnotiacej správy )

 • 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1168

Počet tried: 54

 Podrobnejšie informácie:

1.stupeň 28 tried / 609 žiakov

2.stupeň 26 tried / 559 žiakov

Ročník: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu
počet tried 0 9 7 6 6 5 5 6 6 4 54
počet žiakov 0 197 160 119 133 108 112 127 120 92 1168
z toho v ŠKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 59,5 19 69,5 19
DPP 0 0 0 0
Znížený úväzok 1 0 1 0
ZPS 6 0 6 0
Na dohodu 0 0 0 0
 • 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 4 58,5 62,5
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 1 9 10
 
spolu 5 67,5 72,5

 Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda/ročník Predmety Počet hodín týždenne
3.A B C D E F AJ 18 hodín
3.A B C D E F Informatika 6 hodín
4.A B C D E F AJ 18 hodín
4.A B C D E F Informatika 6 hodín
5.ročník D/G/ON/M/F/CH/B/PV/T/VV/HV/EV/I/AJ/Fg 0/8/4/15/0/0/0/4/4/1/1/0/3/3/0
6.ročník D/G/ON/M/F/CH/B/PV/T/VV/HV/EV/I/AJ/Fg 2/5/4/15/2/0/0/6/6/0/5/0/50/0
7.ročník D/G/ON/M/F/CH/B/PV/T/VV/HV/EV/I/AJ/Fg 4/6/3/12/2/6/2/3/3/0/0/0/3/0/0
8.ročník D/G/ON/M/F/CH/B/PV/T/VV/HV/EV/I/AJ/Fg 0/4/6/24/4/6/1/0/6/0/1/0/2/0/0
9.ročník D/G/ON/M/F/CH/B/PV/T/VV/HV/EV/I/AJ/Fg 6/2/1/10/1/4/0/0/6/0/0/1/2/0/1
 • 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
Detská liga v malom futbale do 13.rokov 1.miesto
Detská liga v malom futbale do 15.rokov-PO 4.miesto
Detská liga v malom futbale do 15.rokov-SB 2.miesto
Futsal -SB 3.miesto
Futbal BB účasť
Ekomóda – súťaž medzi školami obce 1. miesto
V obci čisto s fúrou isto 1. miesto
Dúha 22/23 medz. súťaž SWISTHTOV Bulharsko 2. miesto
Výtvarný SIRK 5. miesto

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti : 1.stupeň

-Buďme kamaráti

-Deň pozitívneho myslenia – šarkaniada

-Výstava ovocia a zeleniny -plody jesene – Beseda o dopravnej výchove

– Mesiac úcty k starším – Zdravé zúbky

-Jabĺčkový deň – naj jabĺčko – Hry so snehom

– Deti deťom – Mikuláš

– Vianočné besiedky – Malý Enviráčik ( staráme sa o vtáčiky v zime )

– Karneval – príprava masiek – Hviezdoslavov Kubín ( školské kolo )

– Návšteva knižnice v obci – Deň vody

– Deň Zeme – Deň matiek a otcov ( príprava darčekov )

– Svetový deň mlieka – Svetový deň hygieny rúk

– MDD – Medzinárodný deň Rómov

– Školské výlety – Týždeň za odmenu

– Deň otvorených dverí pre deti MŠ – predškoláci

Aktivity a prezentácia na verejnosti : 2.stupeň

– Milión detí sa modlí ruženec – Svetový deň zvierat ( zážitkové učenie )

– Detská liga v malom futbale – Posedenie pri samovare

– Olympijský odznak všestrannosti – Mikuláš

– Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ( pomoc seniorom ) – Celé Slovensko číta deťom

– Korčuliarsky kurz v Sabinove – Florbal -turnaj priateľstva

– Rómovia recitujú v PO -Amari romaňi čhib – žiačka postúpila do KE

– Futsal turnaj SB ( 3.miesto )

– Lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách – Marec mesiac knihy (zážitkové vyučovanie na hod. SJ )

– Hviezdoslavov Kubín – 1.kolo detskej ligy v malom futbale v Prešove ( 4. miesto )

– Zapojenie sa do projektu POP 2 – Školský časopis KHAMORO

– Deň matiek , Deň otcov – Deň Zeme

– Celoškolská oslava Deň Rómov ( celodenná aktivita )

– Týždeň za odmenu

– Eko móda – súťaž medzi školami obce ( 1. miesto ) – 2. Žiacky ples žiakov   9.ročníka a 2. stupňa

– MDD ( celodenná aktivita ) – Žiacke výlety na konci školského roka

– Olympijský týždeň ( športové súťaže ) -podporené obcou

– Čítajme si ( celoslovenská aktivita v obecnej knižnici na hod. SJ )

– Deň vody

-Výtvarné aktivity :

– V obci čisto s fúrou isto – 1.miesto / cena bicykel /

– Dúha 22/23 medzin. súťaž SWISTHTOV Bulharsko – 2. Miesto

– Výtvarný sirk- 5. Miesto

– Prstene vernosti – účasť

– Rómska paleta 2023 – účasť

– Chemická olympiáda – školské kolo

– Deň otvorených dverí na SŚ , burza informácií SB –

– Cesta projekt pre 8.roč. , cesta k emoc. zrelosti –

 Soc. pomoc pre Alexa ( zber PET vrchnákov za pomoci peer aktivistov )

– Hviezdoslavov Kubín ( školské kolo ) –

– Praktická škola a kom. zručnosti (celoročná aktivita )

 • 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

 1. A) Dlhodobé
 2. B) Krátkodobé
 3. C) V školskom roku 2022/2023 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov. V čase od 16.1.2023 – 15.6.2023 bolo ich 10, ukončilo zamestnanie cez projekt 7. Tri ukončili zamestnanie predčasne.

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalším projektom bolo zapojenie sa do národného projektu – pokračovanie – Pomáhajúce sa profesie v edukácií detí a

žiakov POP II “ . Realizátorom tohto projektu bolo Metodicko-pedagogické centrum . Cez tento projekt sme prijali 9 pracovníkov a v školskom roku 2022/2023 ich bolo už len 8 a to : 5 pedagogických asistentov, 1 špeciálny pedagóg, 2 sociálny pedagóg a sme vytvorili inkluzívny tím.

Ich hlavnou náplňou bolo : venovať sa deťom , zabezpečiť osobnostný vývin dieťaťa, , nastaviť správne hodnoty ,postoje a vzájomný rešpekt, vytvoriť pozitívnu sociálno – emocionálnu klímu v triede, v škole, aby medzi žiakmi nevznikali rôzne nežiaduce javy ( diskriminácia, šikanovanie, závislosti a pod.).

Skupinová aj individuálna komunikácia s ped. zamestnancami školy, výchovným poradcom, ped. asistentami, koordinátorom prevencie , depistážna činnosť v triedach zameraná na včasné vyhľadávanie detí , ktoré potrebujú odborné vyšetrenie a následne odbornú starostlivosť, či už v pôsobnosti inkluzívného tímu , centra psychologického poradenstva a prevencie , alebo špecializovaného centra pre deti so sluchovým a zrakovým postihnutím.

Nadviazanie spolupráce s terénnymi sociálnymi pracovníkmi Obecného úradu Jarovnice pri negatívnych soc. javoch ako je záškoláctvo a podozrenie na zanedbávanie dieťaťa a v prípade potreby boli dohodnuté konzultácie o vých.- vzdel. potrebách detí s ich rodičmi.

Inkluzívny tím organizoval v jednotlivých triedach prezentácie a prednášky , Enviromentálna výchova, exkurzia v modernej ZŠ v Levoči pre slabozraké a nevidiace deti.

Zapojením sa do tohto projektu škola získala obrovskú odbornú pomoc a poradenstvo v oblasti riešenia problémov so žiakmi. Tento projekt

končí 31.8.2023. V školskom roku 2023/2024 sa škola opätovne zapojila do projektu Pomáhajúce sa profesie v edukácií detí a

žiakov POP III “ .

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

– My tkáme – práca na krosnách

– čítanie s porozumením

– Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

 • 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

V školskom roku 2022/2023 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

 • 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2022/2023 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v 38 triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre učiteľov a aj žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 8 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko, dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku , čitáreň, krúžková miestnosť -tkanie a šitie a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 65 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule v triedach , dataprojektory, vizualizéry, prenosné dataprojektory ,ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody , odpady a PC techniku, pokračujeme v klimatizácií miestností školy. Opravilo sa oplotenie v areály školy.

Pripravované opravy a plány : júl – december 2023

Bude prevedená oprava strešnej krytiny na budove telocvične pre havarijný stav – zatekanie . V modulovej škole sa budú opravovať podlahy v sociálnych žiackych zariadeniach – výmena podláh.

Pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, kamier.. Pripravuje sa projekt zateplenia pavilónu školy, kde sú triedy a postupná klimatizácia ďalších priestorov školy, bezbariérovosť.

 • 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže

– organizovanie rôznych aktivít, besied

– výtvarné súťaže

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvyšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SOŠ, SŠ

– zlepšenie prospechu , správania a školskej dochádzky žiakov, zlepšiť spoluprácu školy a rodiny

– viac využívať nové formy a metódy práce so žiakmi

Návrh opatrení pre budúci školský rok :

– všetci učitelia budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu ,zvýšiť úroveň vedomosti žiakov a slušného správania sa, dochádzku do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy,  rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

– veľkú pozornosť venovať inklúzii vzdelávania

 • 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: v školskom roku 2022/20223

1.stupeň : 245 žiakov

2.stupeň : 381 žiakov

Spolu : 626 žiakov

 • 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2023: súčet / počet dievčat : 132/62

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2023: súčet / počet dievčat : 198/88

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat : 1/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2023 : 120 /69 dievčat

 1. -8. ročník : 28/ 17 dievčat
 2. ročník : 92/ 52 dievčat
  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 609 108 112 127 120 92 1168
 • 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prihlásení žiaci na SOŠ a SŠ : 106 žiakov z celkového počtu 120/69 končiacich žiakov

Nepokračuje v ďalšom štúdiu : 14 žiakov / z toho 9 deviataci a 5 žiakov 5.-8.ročníka /

Do pracovného pomeru ide : 5 žiakov

 • 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Prijatí žiaci na SOŠ a SŠ : 102 žiakov z celkového počtu 120/69 končiacich žiakov

 • 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ ANJ B D EV FG F G HV HPV CH I M NV ON
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
2.A 2,87
2.B 3,08
2.C 3
2.D 2,9
2.E 3,3
2.F 2,96
2.G 2,7
3.A 3,2 3
3.B 3,16 2,8
3.C 2,65 3,15
3.D 3,05 2,89
3.E 2,72 3,16
3.F 3,3 3,1
4.A 3,32 2,74
4.B 3,1 2,55
4.C 3,43 3,48
4.D 2,39 2,48
4.E 2,5 2,82
4.F 3,05 3
5.A 2,77 2,55 1,82 2,5 2 3 3,45
5.B 3 3,45 1,8 2,8 2,3 3,25 2
5.C 3,05 2,36 3,05 2,64 1,86 2,95 2,45
5.D 3,71 3,1 3,48 3,33 2,24 3,33 2,35
5.E 3,41 3,32 3,41 3,41 2,23 3,41 3,23
6.A 2,82 2,43 3,13 2,13 3 2 2,91 3,26
6.B 3,45 2,64 3,55 3,05 2,82 2 3,41 3,36
6.C 3,91 3,27 3,68 2,77 3,27 1,77 3,59 3
6.D 3,55 3 2,7 2,15 3,1 1,9 3,05 2,1
6.E 3,18 3,18 3,36 3,05 3,45 2,18 3,59 3,27
7.A 3,41 3,05 3,14 2,95 3,55 3,45 2,18 3,55 2,05
7.B 3,64 3 3,18 2,73 3 3,23 2,14 3,73 3,14
7.C 3,55 3,35 3,9 3,4 3,65 3,2 2,55 3,85 3,1
7.D 3,35 3,1 2,5 3,15 3,25 3,05 1,7 3,5 3
7.E 3,33 2,81 2,52 3,38 3,43 3,52 2,19 3,38 3,48
7.F 3,2 3,2 2,5 3,05 2,5 3,1 1,95 2,4 2,65
8.A 2,89 2,58 2,84 3 3,47 3,26 2,16 3,42 2,63
8.B 3,72 2,95 3,16 2,79 3,53 3,42 2,5 3,68 3,63
8.C 2,88 3,24 2,71 3,06 3,24 3,29 2,18 3,41 3,59
8.D 2,95 3,52 2,95 3,14 3,57 3,43 2,32 3,62 2,57
8.E 2,6 3,35 3,6 3,5 3,2 3,6 1,95 3,5 3,2
8.F 3 3,21 2,42 3,11 3 3,32 1,89 2,74 2,58
9.A 3,36 2,88 3,2 3,2 2,64 2,68 3,2 2,16 3,44 2,24
9.B 3,83 3,54 3,83 3,54 2,54 3,63 2,13 3,54 3,79 3,75
9.C 3,19 2,71 3,52 2,76 3,14 3,57 3,43 2,33 3,48 3,76
9.D 3,3 3,1 3,4 2,9 3,05 3,3 3,6 1,65 3,7 3,4
Trieda PNV PV PSP PRI PRV RGM RVK RJ SJ SPR T TSV TKC VLA VV
1.A 1,05
1.B 1
1.C 1,15
1.D 1,14
1.E 1,05
1.F 1
1.G 1
1.H 1,04
1.I 1
2.A 2,13 3,09 1,04
2.B 2,92 3,17 1
2.C 2,74 3 1
2.D 2,33 3,14 1
2.E 3,61 3,65 1
2.F 2,48 3,35 1
2.G 2,17 2,61 1
3.A 2,67 3,19 1,33 2,62
3.B 3,05 2,9 1 3,15
3.C 2,2 2,95 1 2,2
3.D 2,47 2,79 1 2,47
3.E 2,58 3 1,11 2,63
3.F 3,4 3,15 1 3,35
4.A 2,95 2,95 1 3,16
4.B 2,55 2,27 1,14 2,55
4.C 3,57 3,57 1,48 3,26
4.D 2,39 2,57 1,13 2,22
4.E 2,32 2,91 1,27 2,36
4.F 2,35 2,91 1,09 3,13
5.A 1,09 3,09 1,32 1,5
5.B 1,15 3,5 1,05 1,65
5.C 1,59 2,82 1 1,68
5.D 1,25 3,1 1,38 1,3
5.E 1,55 3,18 1,14 1,91
6.A 1,22 3 1 1,57
6.B 1,18 3,55 1 1,77
6.C 1,95 3,5 1,64 1,32
6.D 1,55 3,15 1,15 1,5
6.E 1,27 3,36 1,45 1,86
7.A 1,27 2,73 3,86 1,18 1,36
7.B 1,36 2,64 3,68 1,14 1,73
7.C 1,55 3 3,75 1,75 2,15
7.D 1,6 3,3 3,3 1,5 2
7.E 1,48 3,43 3,52 1,33 2,1
7.F 1,35 2,4 3,6 1,1 1,85
8.A 3,21 3,68 1 1,89
8.B 3,17 3,68 1,89 3,32
8.C 3,29 3,59 1,24 2,29
8.D 3,53 3,76 1,95 2,57
8.E 3,2 3,3 1,4 3,1
8.F 3,37 3,53 1,95 1,63
9.A 3,2 3,44 1,08 2,68
9.B 3,67 3,58 1,88 2,29
9.C 3,05 3,62 1 3,52
9.D 3,8 3,85 1,15 2,05
Trieda ZMR
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
2.G
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
5.A
5.B
5.C
5.D
5.E
6.A
6.B
6.C
6.D
6.E
7.A
7.B
7.C
7.D
7.E
7.F
8.A
8.B
8.C
8.D
8.E
8.F
9.A
9.B
9.C
9.D

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 22 16 6 1
1.B 24 15 9 0
1.C 20 18 2 0
1.D 21 10 11 0
1.E 22 15 7 0
1.F 23 15 8 0
1.G 23 14 9 0
1.H 23 15 8 0
1.I 21 12 8 0
2.A 23 22 1 0
2.B 24 23 1 0
2.C 23 22 1 0
2.D 21 21 0 0
2.E 24 22 1 0
2.F 23 22 1 0
2.G 23 21 2 0
3.A 21 21 0 0
3.B 20 20 0 0
3.C 21 19 1 0
3.D 19 18 1 0
3.E 19 19 0 0
3.F 20 20 0 0
4.A 21 20 0 1
4.B 24 23 0 1
4.C 23 21 2 0
4.D 23 23 0 0
4.E 22 22 0 0
4.F 25 23 0 1
5.A 22 22 0 0
5.B 21 20 0 1
5.C 22 22 0 0
5.D 21 19 2 0
5.E 22 22 0 0
6.A 24 23 0 0
6.B 24 22 0 1
6.C 23 21 1 0
6.D 22 20 0 1
6.E 23 22 0 1
7.A 22 22 0 0
7.B 22 21 1 0
7.C 21 18 2 1
7.D 21 20 0 0
7.E 21 19 2 0
7.F 21 20 0 1
8.A 22 19 0 3
8.B 20 19 0 1
8.C 19 16 1 1
8.D 21 17 4 0
8.E 20 20 0 0
8.F 19 19 0 0
9.A 25 24 1 0
9.B 24 22 2 0
9.C 22 21 0 0
9.D 22 19 1 2
 • 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov :

Normatív – mzdy a odvody : 2 185 881 €

prevádzka : 306 289 € + z roku 2022      72 460 €

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 34 170.00 €

Použitie odmeny VP : 20 818.00 €

Odvody VP : 7 146,02 €

– bežné: 6 205,98 €

Projekt MPC (mzdy, odvody) 119 457,36 €

Projekt MPC prevádzkové náklady 1 200.00 €

Spolu múdrejší 2 ( mzdy a odvody ) 18 500.00 €

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učebnice : 21 207.00 €

Učebnice z plánu obnovy: 8 953.10 €

SZP – pedag. asistenti mzdy : 106 011.00 €

Prevádzka : 27 039,00 €

AU pre zdravotne znevýhodnených: 2 094.00 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 116 005,50 €

Školské potreby ZŠ : 17 131,20 €

Rekreácie : 6 176,00 €

VPP : 61,77 €

Lyžiarsky výcvik: 3 000,00 €

 • 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmové krúžku Vedúci krúžku
Esteticko – etický krúžok Bujňačková Mária Mgr.
Florbal Ceperko Michal Mgr.
Hravé čítanie Cvancigerová Mária PaedDr.
Esteticko – etický krúžok Čaráková Jana Mgr.
Turistický Čekan Miloš Mgr.
Šikovné ruky Goliašová-Andrejová Mgr.
Turistický krúžok Ferjaková Lenka Mgr.
Hravé čítanie Hudačková Mária Mgr.
Turistický Hudý Slavomír Ing.
Čitateľská planéta Hurtuková Jana Mgr.
Hravé čítanie Jacková Jaroslava Mgr.
Hravé čítanie Joščáková Adriana Mgr.
Atletický krúžok Jakubkovič Dominik Mgr.
Esteticko – etický krúžok Kandráčová Katarína Mgr.
Hravé čítanie Micheľová Alena Mgr.
Esteticko – etický krúžok Karaffová Janka Mgr.
Turistický krúžok Kravec Rastislav Mgr.
Počítač. komunikácia ,veda Kropuchová Gabriela Mgr.
Esteticko-etický krúžok Krištofíková Bibiana Mgr.
Športový krúžok Kučeravá Melánia Mgr.
Z každého rožka troška Lazoríková Katarína Mgr.
Čitateľský Lozinská Viera Mgr.
Badmintonový krúžok Lukáč-Jacková Ing.
Hravé čítanie Margitová Viera Mgr.
Angličtina trochu inak Matrayová Ivana Mgr.
Esteticko – etický krúžok Mitrová Alena Mgr.
Ja počítač a svet okolo nás Mochňacká Iveta Mgr.
Praktická škola a komunikácia Nemčíková Ľudmila Mgr.
Šikovné ruky Novotná Ľudmila Mgr.
Hravé čítanie Sekeráková Mária Mgr.
Šikovné ruky Síkorová Anna Mgr.
Esteticko – etický krúžok Solárová Katarína Mgr.
Esteticko -etický krúžok Šoltýsová Ivana Mgr.
Badmintonový Švec Michal Mgr.
Šikovné ruky Trebulová Vladislava Mgr.
Šikovné ruky Triščíková Eva Mgr.
Basketbalový krúžok Uhriňák Daniel Mgr.
Hravé čítanie Zubrická Svetlana Mgr.
Hravé čítanie Ženčuchová Angela Mgr.
 • 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov. Túto situáciu značne poznačila aj pandémia COVID-19, kedy detí z rôznych príčin povinnú školskú dochádzku zanedbávali. Táto situácia u mnohých pretrváva aj naďalej.

Rodičia majú možnosť telefonicky alebo prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojich detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy. V čase PN svojich detí majú kontaktovať triednych učiteľov, alebo zavolať do kancelárie školy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole ,o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 30. júna 2023

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.8.2023

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2022/2023 bola dňa 29.06.2023 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy .Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2022/2023.

__________________________________

Mgr.. Florián Giňa , starosta obce

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

 • 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Mária Pavlíková 051/4594219 0910906723 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 051/4594219 0903763006 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Horváthová 051/4594219 0904704118 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Tatiana Šimková 051/4594219 0903763008 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

  Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Angela Ženčuchová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Miloš Čekan
 
 
ostatní zamestnanci Rastislav Kolarčík
 
zástupcovia rodičov Irena Kalejová
  Lucia Kalejová
  Mária Digová
  Róbert Ferko
zástupca zriaďovateľa Marián Červeňák
iní Anton Giňa
  Vladislav Kaleja
  Roman Husár
 • 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Obecný úrad
Sídlo 08263 Jarovnice223
Telefón +421910793483
E-mail starosta@starosta.sk
 • 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy vzhľadom na pandemickú situáciu zasadala2krát počas školského roka. Zasadnutia viedla predsedníčka RŠ

Mgr. Angela Ženčuchová, ktorá na zasadnutia prizvala aj riaditeľku školy Mgr. Máriu Pavlíkovú. V rade školy nastala zmena pre úmrtie jej člena , Ladislava Bilého nahradil Marián Červeňák.

Všetci členovia RŠ boli oboznámení so situáciou v škole, s priebehom vyučovacieho procesu , ale zároveň boli aj informovaní o problémoch , ktorým škola počas pandémie aj po jej skončení čelila. Rodičia členovia RŠ boli nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa týkali prospechu, správania a dochádzky žiakov školy.

Vzhľadom k tomu , že v druhom polroku neboli všetci žiaci v hmotnej núdzi, dohodli sme sa , že ako budeme postupovať pri zabezpečovaní nákupu školských potrieb.

Členovia RŠ boli oboznámení s dianím na škole, čoho všetkého sa žiaci zúčastnili ,kde sme sa zapojojili a aké umiestnenia sme dosiahli.

Poradné orgány školy MZ a PK pracovali podľa vopred vypracovaných plánov. Aj napriek pandemickej situácií zasadnutia sa konali v stanovených termínoch o čom boli vyhotovené zápisy.

MZ : 0. – 2.roč. vedúci : Mgr. Ivana Šoltýsová

 1. – 4.roč. vedúci : Mgr. Jaroslava Jacková

PK : Jazyky : vedúci : Mgr.Antónia Tutokyová SJ, RJ, AJ

Prírod.predmety : Mgr.Lenka Ferjaková M, F, Ch, Biol

Humanitné predmety: Mg. Ľudmila Nemčíková D, NV, G,ON,EV, Fg

Výchovy : PaedDr. Simona Štefanská TV,PV,VV,HV,T

 • 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1175

Počet tried: 56

Podrobnejšie informácie:

1.stupeň 30 tried / 609 žiakov

2.stupeň 26 tried / 566 žiakov

Ročník: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu
počet tried 1 10 7 6 6 5 6 6 5 4 56
počet žiakov 15 198 142 131 123 113 132 127 112 82 1175
z toho v ŠKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 59,5 18 69,5 19
DPP 0 0 0 0
Znížený úväzok 1 0 1 0
ZPS 5 0 5 0
Na dohodu 0 0 0 0
 • 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 6 63,5 69,5
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 1 3 4
 
spolu 7 66,5 73,5

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda/ročník Predmety Počet hodín týždenne
3.A B C D E F AJ 18 hodín
3.A B C D E F Informatika 6 hodín
4.A B C D E F AJ 18 hodín
4.A B C D E F Informatika 6 hodín
5.ročník M/I/PV/T/G/ON/EV/HV 20/6/8/8/8/3/1/5
6.ročník M/G/I/PV/T/D/ON/B/HV/F 30/6/2/2/2/2/2/1/2/6
7.ročník M/AJ/F/Ch/G/I/PV/T/ON/HV 24/18/2/6/2/2/4/3/3/1
8.ročník M/F/Ch/G/ON/T/I 8/4/14/2/2/5/2
9.ročník M/AJ/Ch/F/G/T/I/Fg 5/3/3/2/2/2/4/3

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti : 1.stupeň

– Výstava ovocia a zeleniny – Šarkaniáda

– Mesiac úctz k starším – Gaštanko – výstava výrobkov

– Najkrajší adventný veniec – Mikuláš

– Vianočné besiedky – Malý Enviráčik ( staráme sa o vtáčiky v zime )

– Karneval – Hviezdoslavov Kubín ( školské kolo )

– Návšteva knižnice v obci – Deň vody

– Deň Zeme – Deň matiek a otcov ( príprava darčekov )

– Svetový deň mlieka – Zdravé zúbky

– MDD ( priateľské futbalové zápasy ) – Týždeň za odmenu

– Školské výlety

Aktivity a prezentácia na verejnosti : 2.stupeň

– Milión detí sa modlí ruženec – Svetový deň zvierat ( zážitkové učenie )

– Zapojenie sa do projektu od O2 športovej akadémie Mateja Tótha – Ponožková výzva ( pomoc ľuďom v núdzi )

– Deti pomáhajú deťom Kampaň sladká pomoc – misijná iniciatíva – Mikuláš

– Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ( pomoc seniorom ) – Celé Slovensko číta deťom

– Korčuliarsky kurz v Sabinove – Deň Downovho syndrómu (deň rozdielnych ponožiek )

– Lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách – Marec mesiac knihy (zážitkové vyučovanie na hod. SJ )

– Hviezdoslavov Kubín – 1.kolo detskej ligy v malom futbale v Prešove ( 3.a 4. miesto )

– Zapojenie sa do výzvy : Spolu múdrejší 3 – Geografia Slovensko (projektové vyučovanie )

– Kahoot kvíz SJ ( zážitkové vyučovanie ) – Hravá matematika ( zážitkové vyučovanie )

– Celoškolská oslava Deň Rómov ( celodenná aktivita ) – Deň Zeme

– MDD ( celodenná aktivita ) – Týždeň za odmenu

– Olimpijský deň ( športové súťaže ) – Sabinovskí Sokoliari ( ukážka živých dravcov )

– Čítajme si ( celoslovenská aktivita v obecnej knižnici na hod. SJ ) – 1. Školský ples žiakov 9.ročníka

– Návšteva kina Prešov – Hádanky o zvieratkách

– Jazykolamy – Naučme sa empatii

– Mám sebaúctu a mám sa rád – Sladká pomoc (spájanie sa detí s deťmi v chud. krajinách )

– Láska , manželstvo a čisté vzťahy ( beseda pre 7.ročník ) – Cesta ( Projekt emocionálnej zrelosti )

 Soc.pomoc pre Alexa ( zber PET vrchnákov za pomoci peer aktivistov ) – Cesta po Austrálií

– Hviezdoslavov Kubín ( školské kolo ) – Školský časopis KHAMORO

 • 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

 1. A) Dlhodobé
 2. B) Krátkodobé
 3. C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov.V čase od 1.9.2021 – 28.2.2022 bolo ich 7, ukončilo zamestnanie cez projekt 5. Dvaja ukončili zamestnanie predčasne.

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalším projektom bolo zapojenie sa do národného projektu – pokračovanie – Pomáhajúce sa profesie v edukácií detí a

žiakov POP II “ . Realizátorom tohto projektu bolo Metodicko-pedagogické centrum . Cez tento projekt sme prijali 9 pracovníkov a v školskom roku 2021/2022 ich bolo už len 8 a to : 5 pedagogických asistentov, 1 špeciálny pedagóg, 2 sociálny pedagóg a sme vytvorili inkluzívny tím.

Ich hlavnou nápňou bolo : venovať sa deťom , zabezpečiť osobnostný vývin dieťaťa, , nastaviť správne hodnoty ,postoje a vzájomný rešpekt, vytvoriť pozitívnu sociálno – emocionálnu klímu v triede, v škole, aby medzi žiakmi nevznikali rôzne nežiadúce javy ( diskriminácia,šikanovanie, závislosti a pod.).

Skupinová aj individuálna komunikácia s ped.zamestnancami školy, výchovným poradcom, ped.asistentami, koordinátorom prevencie , depistážna činnosť v triedach zameraná na včasné vyhľadávanie detí , ktoré potrebujú odborné vyšetrenie a následne odbornú starostlivosť, či už v pôsobnosti inkluzívného tímu , centra psychlogického poradenstva a prevencie , alebo špecializovaného centra pre deti so sluchovým a zrakovým postihnutím.

Nadviazanie spolupráce s terénnými sociálnymi pracovníkmi Obecného úradu Jarovnice pri negatívnych soc.javoch ako je záškoláctvo a podozrenie na zanedbávanie dieťaťa a v prípade potreby boli dohodnuté konzultácie o vých.-vzdel.potrebách detí s ich rodičmi.

Inkluzívny tím organizoval v jednotlivých triedach prezentácie a prednášky o zdravej výžive,prvej pomoci, zdravé zúbky ,deň vody, enviromentálna výchova, exkurzia v modernej ZŠ v Levoči pre slabozraké a nevidiace deti.

Zapojením sa do tohto projektu škola získala obrovskú odbornú pomoc a poradenstvo v oblasti riešenia problémov so žiakmi. Tento projekt bude prebiehať ešte aj v nasledújúcom školskom roku 2022/2023 do 31.8.2023.

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

-divadelné predstavenie

-čítanie s porozumením

-Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

-Čas premien – medzi nami dievčatami – 7. ročník , beseda a prednáška o dospievaní

 • 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

V školskom roku 2021/2022 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

 • 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2021/2022 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v 38 triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre učiteľov a aj žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 8 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko, dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 65 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule v triedach , dataprojektory, vizualizéry, prenosné dataprojektory ,ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody , odpady a PC techniku, klimatizovali sme miestnosti školy. Bola prevedená celková rekonštrukcia strechy pre havarijný stav – zatekanie na pavilóne školy, kde sú triedy. Postavilo sa nové oplotenie pozdľž vyregulovaného potoka, ktorý lemuje areál školy.

Pripravované opravy a plány :

Oprava odpadového potrubia v ŠJ , pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, kamier, oprava vstupných brán do areálu školy. Pripravuje sa projekt zateplenia pavilónu školy,kde sú triedy a postupná klimatizácia ďalších priestorov školy.

 • 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže

– organizovanie rôznych aktivít, besied

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvýšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SOŠ, SŠ

– zlepšenie prospechu , správania a školskej dochádzky žiakov, zlepšiť spoluprácu školy a rodiny

– viac využívať nové formy a metódy práce so žiakmi

Návrh opatrení pre budúci školský rok :

– všetci učitelia MZ a PK budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu ,zvýšiť úroveň vedomosti žiakov a slušného správania sa, dochádzky do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, Rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

– veľkú pozornosť venovať inklúzii vzdelávania

 • 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: v školskom roku 2021/2022

1.stupeň : 355 žiakov

2.stupeň : 307 žiakov

Spolu : 662 žiakov

 • 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat : 127/62

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat : 198/87

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat : 1/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022 : 104 / 49 dievčat

 1. -8. ročník : 23/ 9 dievčat
 2. ročník : 81/ 40 dievčat
  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 606 136 129 119 96 59 1145
 • 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prihlásení žiaci na SOŠ a SŠ : 93 žiakov z celkového počtu 104/49 končiacich žiakov

Nepokračuje v ďalšom štúdiu : 11 žiakov / ztoho 5 deviataci a 6 žiakov 5.-8.ročníka /

 • 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Prijatí žiaci na SOŠ a SŠ : 68 žiakov z celkového počtu 104/49 končiacich žiakov

 • 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV FG F G HV HPV CH I M NV ON PNV
0.A
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
2.A 3,62
2.B 3,74
2.C 3,33
2.D 2,95
2.E 2,47
2.F 3,7
2.G 2,75
3.A 3,45 2,82
3.B 3,67 2,86
3.C 3,77 3,55
3.D 2,82 2,86
3.E 3,29 3
3.F 3,18 2,82
4.A 2,95 2,68
4.B 2,89 3,16
4.C 3,35 2,96
4.D 3,37 3,21
4.E 3,5 2,95
4.F 4 3,85
5.A 2,23 2,86 3,09 2,36 1,91 2,64 2,17
5.B 3 2,48 3,62 2,38 2,24 2,76 2,57
5.C 3,36 3,09 3,5 2,5 1,86 3,32 2,09
5.D 3,2 3,6 2,7 3,5 1,65 2,8 2,35
5.E 3,29 2,88 3,92 2,67 2,13 3,46 2,21
6.A 3,26 3,04 3,26 2,78 2,91 1,35 3,48 2,17
6.B 3,23 2,91 3,14 3,05 2,86 1,64 3,27 3,41
6.C 2,95 3 3,81 3,24 3,19 1,71 3,62 3,14
6.D 2,81 3,14 2,57 2,52 3,05 1,38 3,19 2,29
6.E 3,18 3,41 2,86 2,95 3,45 1,95 3,23 2,23
6.F 2,52 3,43 2,71 2,67 3,38 1,57 2,86 2,19
7.A 2,86 2,76 3,1 3,05 3,76 3,71 1,52 3,52 2,81
7.B 3,1 2,45 2,7 2,75 2,81 3,43 1,75 3,6 2,8
7.C 2,78 2,89 2,56 2,83 3,17 2,11 1,89 3,39 2,11
7.D 3,17 3,39 3,3 2,91 3,7 3,09 1,96 3,43 2,52
7.E 3,3 3,45 3,2 3,1 3,05 3,35 1,7 3,45 3,65
7.F 2,57 3,1 2,95 2,57 3,29 3,43 1,67 3,43 2,24
8.A 2,96 2,65 3,42 2,42 3,23 3,23 1,38 3,35 2,58
8.B 3,36 3,59 3,32 2,82 3,36 2,59 2 3,55 2,59
8.C 3,39 2,91 3,3 3,39 3,22 3,52 1,26 3,39 3,48
8.D 3,11 2,89 3,56 2,83 3,61 3,72 1,5 3,33 2,17
8.E 3,4 2,85 3,25 3,1 3,6 3,45 2,1 3,75 3,7
9.A 2,48 2,76 2,71 2,67 2,83 2,83 3,13 1,42 3,29 1,79
9.B 3 3,59 3,95 2,23 2,77 3,27 2,91 2,18 3,86 3,68
9.C 3,53 3,32 3,74 2,95 3,21 3,89 3,11 1,95 3,95 2,74
9.D 2,75 3,38 3,88 3,81 3,31 3,31 3,81 1,69 3,63 3,75
Trieda PV PRI PRV RGM RVK RJ SJ SPR T TSV VLA VV ZMR
0.A 1,13
1.A 1,11
1.B 1,16
1.C 1
1.D 1,1
1.E 1
1.F 1
1.G 1
1.H 1
1.I 1
1.J 1,11
2.A 3,24 3,67 1,14
2.B 4 3,89 1,26
2.C 2,19 3,38 1,05
2.D 2,65 3,05 1
2.E 2 2,84 1,16
2.F 3,6 3,65 1
2.G 2,8 2,9 1
3.A 2,77 3,32 1 2,77
3.B 2,52 2,71 1,1 2,52
3.C 3,64 3,36 1 3,45
3.D 2,5 2,77 1,23 2,64
3.E 2,76 3,33 1,1 3
3.F 3,05 2,95 1 2,91
4.A 2,68 2,89 1,11 2,58
4.B 2,63 3,21 1,21 2,37
4.C 2,52 3,22 1,09 2,74
4.D 3,32 3,21 1,16 3,32
4.E 2,91 3,27 1 2,68
4.F 2,75 3,8 1 3,65
5.A 1,68 2,86 1 1,39
5.B 1,62 3,81 1,05 1,9
5.C 1,27 3,32 1,32 1,82
5.D 1,3 3,55 1 1,3
5.E 1,58 3,46 1,21 1,67
6.A 1,39 2,96 1,39 1,74
6.B 1,64 3,14 1,09 1,5
6.C 1,38 3,48 1,14 1,24
6.D 1,33 3,24 1,62 2,05
6.E 1,59 3,55 1,18 1,95
6.F 1,33 3,52 1,24 1,86
7.A 2,05 2,62 3,71 1,1 2,1
7.B 2,4 2,9 3,5 1,85 2,25
7.C 2 2,72 3,28 1,28 2,33
7.D 2,04 3,09 3,61 1,57 2,39
7.E 2 2,4 3,45 1,25 2,3
7.F 2,19 2,67 3,48 1,43 2,24
8.A 2,77 3,35 1,19 1,08
8.B 3 3,55 1,18 2,95
8.C 2,87 3,43 1,04 3,13
8.D 2,89 3,5 1,39 2,28
8.E 3,05 3,75 1 2,55
9.A 2,75 3,25 1,04 2,08
9.B 2,86 3,41 1,09 2,82
9.C 3,11 3,63 1 2,26
9.D 3,88 3,88 1,31 3,81

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
0.A 15 15 0 0
1.A 19 13 6 0
1.B 19 15 4 0
1.C 20 12 8 0
1.D 20 12 8 0
1.E 17 7 10 0
1.F 21 16 5 0
1.G 21 16 4 2
1.H 21 13 8 0
1.I 21 16 5 0
1.J 19 12 7 0
2.A 21 16 5 0
2.B 19 13 6 0
2.C 22 19 3 1
2.D 20 17 3 0
2.E 20 18 1 1
2.F 20 12 8 0
2.G 20 19 1 0
3.A 22 21 1 0
3.B 21 19 2 0
3.C 22 19 3 0
3.D 22 21 1 0
3.E 22 20 1 1
3.F 22 21 1 0
4.A 20 19 0 1
4.B 19 17 2 0
4.C 23 20 3 0
4.D 19 17 2 0
4.E 22 18 4 0
4.F 20 13 7 0
5.A 23 22 0 1
5.B 22 21 0 1
5.C 22 22 0 1
5.D 22 20 0 2
5.E 24 24 0 0
6.A 23 23 0 0
6.B 23 22 0 1
6.C 22 22 0 1
6.D 21 20 1 0
6.E 22 20 2 0
6.F 21 19 2 0
7.A 21 21 0 0
7.B 20 19 1 1
7.C 20 17 1 2
7.D 23 23 0 0
7.E 22 21 0 2
7.F 21 21 0 0
8.A 27 27 0 1
8.B 22 22 0 1
8.C 23 23 0 0
8.D 20 17 1 2
8.E 20 20 0 0
9.A 24 24 0 0
9.B 23 22 0 1
9.C 19 19 0 0
9.D 16 14 2 0
 • 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov :

Normatív – mzdy a odvody : 2 166 460 €

prevádzka : 238 332 € + z roku 2020 5 470 €

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 34 490 €

Použitie odmeny VP : 7 434 €

Odvody VP : 2 565,30 €

– bežné: 24 490,70 €

Projekt MPC (mzdy, odvody) 128 164,42 €

Projekt MPC prevádzkové náklady 2 160 €

Spolu múdrejší 2 ( mzdy a odvody ) 9 000 €

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učbnice : 22 168 €

SZP – pedag.asistenti mzdy : 110 925 €

Prevádzka : 21 475 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 128 642,80 €

Školské potreby ZŠ : 38 561,80 €

Rekreácie : 3 824 €

VPP : 549,65 €

Covid testy : 12 990 €

Školenie DPŠ : 800 €

 • 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmové krúžku Vedúci krúžku
Tvorivé ruky Antonyová Miroslava Mgr.
Zo všetkého trošku Bajová Gabriela Mgr.
Hravá matematika Belejkaničová Adriana Ing.
Šikovníček Bujňačková Mária Mgr.
Estetický krúžok Berdisová Ingrida
Dejepisný krúžok Ceperko Michal Mgr.
Esteticko – etický krúžok Cvancigerová Mária PaedDr.
Esteticko – etický krúžok Čaráková Jana Mgr.
Prírodovedný krúžok Čekan Miloš Mgr.
Esteticko – etický krúžok Goliašová-Andrejová Mgr.
Turistický krúžok Ferjaková Lenka Mgr.
Šikovné ruky Hudačková Mária Mgr.
Hravá matematika Hudý Slavomír Ing.
Eticko -estetický krúžok Hurtuková Jana Mgr.
Šikovné ruky Jacková Jaroslava Mgr.
Výtvarný remeselníček Jacová Martina Mgr.
Esteticko-etický krúžok Joščáková Adriana
Atletický krúžok Jakubkovič Dominik Mgr.
Hravé čítanie Kandráčová Katarína Mgr.
Šikovné ruky Kandrová Katarína Mgr.
Dopravná výchova Karaffová Janka Mgr.
Turistický krúžok Kravec Rastislav Mgr.
Matematický krúžok Kollárová Katarína Ing.
Matematický krúžok Kováčová Katarína PaedDr.
Veda a technika Kropuchová Gabriela Mgr.
Esteticko-etický krúžok Krištofíková Bibiana Mgr.
Športový krúžok Kučeravá Melánia Mgr.
Z každého rožka troška Lazoríková Katarína Mgr.
Hravé čítanie Lozinská Viera Mgr.
Badmintonový krúžok Lukáč-Jacková Ing.
Esteticko-etický krúžok Margitová Viera Mgr.
AJ konverzácia Matrayová Ivana
Hravé čítanie Micheľová Alena Mgr.
Hravá matematika Milkovičová Jana Ing.
Šikovníček Mitrová Alena Mgr.
Poznávame a tvoríme rozprávky Mochňacká Iveta Mgr.
Peer aktivistov Nemčíková Ľudmila Mgr.
Hravé čítanie Nováková Elena Mgr.
Esteticko – etický krúžok Novotná Ľudmila Mgr.
Esteticko -etický krúžok Sekeráková Mária Mgr.
Esteticko -etický krúžok Síkorová Anna Mgr.
Prírodovedný krúžok Solárová Katarína Mgr.
Šikovníček Šimková Soňa Mgr.
Esteticko -etický krúžok Šoltýsová Ivana
Veselý Ruštinár Štefanská Simona PaedDr.
Hravá slovenčina Švec Michal Mgr.
Khamoro-tvorivá gramatika Tutokyová Antónia Mgr.
Enviromentálny krúžok Trebulová Vladislava Mgr.
Šikovné ruky Triščíková Eva Mgr.
Basketbalový krúžok Uhriňák Daniel Mgr.
Estetický krúžok Vallušová Daniela Mgr.
Enviromentálny krúžok Zubrická Svetlana Mgr.
Enviromentálny krúžok Ženčuchová Angela Mgr.
 • 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov. Túto situáciu poznačila aj pandémia COVID-19, kedy detí z rôznych príčin povinnú školskú dochádzku zanedbávali.

Rodičia majú možnosť telefonicky alebo prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 25. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2022

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2021/2022 bola dňa 26.08.2022 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy a poradných orgánoch školy. Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

__________________________________

Mgr.. Florián Giňa , starosta obce

2020/2021

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR

435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Mária Pavlíková 051/4594219 0910906723 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 051/4594219 0903763006 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Horváthová 051/4594219 0904704118 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Tatiana Šimková 051/4594219 0903763008 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Angela Ženčuchová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Miloš Čekan
 
 
ostatní zamestnanci Rastislav Kolarčík
 
zástupcovia rodičov Irena Kalejová
  Lucia Kalejová
  Mária Digová
  Róbert Ferko
zástupca zriaďovateľa Ladislav Bilý
iní Anton Giňa
  Vladislav Kaleja
  Roman Husár

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov Obecný úrad
Sídlo 08263 Jarovnice223
Telefón +421910793483
E-mail starosta@starosta.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy vzhľadom na pandemickú situáciu zasadala len 2 krát počas školského roka. Zasadnutia viedla predsedníčka RŠ Mgr. Angela Ženčuchová, ktorá na zasadnutia prizvala aj riaditeľku školy Mgr. Máriu Pavlíkovú.

Všetci členovia RŠ boli oboznámení so situáciou v škole, s priebehom vyučovacieho procesu , ale zároveň boli aj informovaní o problémoch , ktorým škola počas pandémie čelila. Rodičia ,členovia RŠ boli nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa týkali prospechu, správania a dochádzky žiakov školy.

Poradné orgány školy MZ a PK pracovali podľa vopred vypracovaných plánov. Aj napriek pandemickej situácií zasadnutia sa konali v stanovených termínoch o čom boli vyhotovené zápisy.

MZ : 1. – 2.roč. vedúci : Mgr. Jaroslava Jacková

3. – 4.roč. vedúci : Mgr. Katarína Kandrová

PK : Jazyky : vedúci : Mgr.Antónia Tutokyová SJ, RJ, AJ

Prírod.predmety : Mgr.Lenka Ferjaková M, F, Ch, Biol

Humanitné predmety: Mg. Ľudmila Nemčíková D, NV, G,ON,EV, Fg

Výchovy : PaedDr. Simona Štefanská TV,PV,VV,HV,T

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1145

Počet tried: 53

Podrobnejšie informácie:

1.stupeň 29 tried / 606 žiakov

2.stupeň 24 tried / 539 žiakov

Ročník: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spolu
počet tried 2 6 10 6 5 6 6 5 4 3 53
počet žiakov 25 118 205 138 120 136 129 119 96 59 1145
z toho v ŠKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 64 18 64 18
DPP 0 0 0 0
Znížený úväzok 1 0 1 0
ZPS 4 0 4 0
Na dohodu 0 0 0 0

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 3 61 64
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 2 2 4
 
spolu 5 63 68

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda/ročník Predmety Počet hodín týždenne
3.A B C D E F AJ 3 hodiny
3.A B C D E F Informatika 1 hodina
4.A B C D E AJ 3 hodiny
4.A B C D E Informatika 1 hodina
5.ročník M/AJ/D/I/PV/T 25/12/1/6/4/4
6.ročník M/AJ/F/G/I/PV/T 30/3/2/1/6/2/2
7.ročník M/AJ/F/Ch/G/I/PV/T 20/3/1/2/16/3/3
8.ročník M/AJ/F/Ch/G/ON/TV/T/I 4/3/2/6/6/1/2/4/4
9.ročník M/AJ/Ch/F/G/On/T/I 5/6/1/1/2/1/3/3

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo
0 0 0 0 0 0

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vzhľadom na pandémiu COVID -19 sa naša škola v školskom roku 2020/2021 neprezentovala na verejnosti.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov.

V čase od 1.9.2020 – 28.2.2021 bolo ich 5

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi v našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalším projektom bolo zapojenie sa do národného projektu ,,Pomáhajúce sa profesie v edukácií detí a žiakov II “ Realizátorom tohto projektu bolo Metodicko-pedagogické centrum . Cez tento projekt sme prijali 9 pracovníkov a to : 5 pedagogických asistentov, 1 školský psychológ, 1 špeciálny pedagóg, 2 sociálny pedagóg a sme vytvorili inkluzívny tím.

Ich hlavnou nápňou bolo : venovať sa deťom , zabezpečiť osobnostný vývin dieťaťa, , nastaviť správne hodnoty ,postoje a vzájomný rešpekt, vytvoriť pozitívnu sociálnoemocionálnu klímu v triede, v škole, aby medzi žiakmi nevznikali rôzne nežiadúce javy ( diskriminácia,šikanovanie, závislosti a pod.).

Skupinová aj individuálna komunikácia s ped.zamestnancami školy, výchovným poradcom, ped.asistentami, koordinátorom prevencie , depistážna činnosť v triedach zameraná na včasné vyhľadávanie detí , ktoré potrebujú odborné vyšetrenie a následne odbornú starostlivosť, či už v pôsobnosti inkluzívného tímu , centra psychlogického poradenstva a prevencie , alebo špecializovaného centra pre deti so sluchovým a zrakovým postihnutím.

Nadviazanie spolupráce s terénnými sociálnymi pracovníkmi Obecného úradu Jarovnice pri negatívnych soc.javoch ako je záškoláctvo a podozrenie na zanedbávanie dieťaťa a v prípade potreby boli dohodnuté konzultácie o vých.-vzdel.potrebách detí s ich rodičmi.

Inkluzívny tím Organizoval v jednotlivých triedach prezentácie a prednášky o zdravej výžive,prvej pomoci, zdravé zúbky ,deň vody, enviromentálna výchova, exkurzia v modernej ZŠ v Levoči pre slabozraké a nevidiace deti…

Zapojením sa do tohto projektu škola získala obrovskú odbornú pomoc a poradenstvo v oblasti riešenia problémov so žiakmi. Tento projekt bude prebiehať ešte aj v nasledújúcom školskom roku 2021/2022 do 31.8.2022.

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

-divadelné predstavenie

-čítanie s porozumením

-Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

-Čas premien – medzi nami dievčatami – 7. ročník , beseda a prednáška o dospievaní

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

V školskom roku 2020/2021 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2020/2021 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre učiteľov a aj žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 8 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko,dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 65 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule v triedach , dataprojektory, vizualizéry, prenosné dataprojektory ,ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody a PC techniku, klimatizovali sme miestnosti školy. Bola prevedená celková rekonštrukcia strechy pre havarijný stav – zatekanie na pavilóne školy, kde sú triedy.

Pripravované opravy a plány :

Pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, oprava vstupných brán do areálu školy a postavenie nového oplotenia pozdľž vyregulovaného potoka, ktorý lemuje areál školy. Pripravuje sa projekt zateplenia pavilónu školy,kde sú triedy a postupná klimatizácia ďalších priestorov školy.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky :

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže a výchova mladých športových talentov,

– výtvarné súťaže – získané medzinárodné ocenenia

– preventívne programy s protidrogovou tematikou,

– preventívne programy proti šikanovaniu

– práca s problémovými žiakmi

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvýšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SOŠ. SŠ

– zlepšenie prospechu , správania a školskej dochádzky

– viac využívať nové formy a metódy práce so žiakmi

Návrh opatrení pre budúci školský rok :

– všetci učitelia MZ a PK budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu ,zvýšiť úroveň vedomosti žiakov a slušného správania sa, dochádzky do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, Rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: v školskom roku 2020/2021

1.stupeň : 423 žiakov

2.stupeň : 229 žiakov

Spolu : : 652 žiakov

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat : 122/50

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat 121/50

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 1/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 : 77 / 44 dievčat

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 606 136 129 119 96 59 1145

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prihlásení žiaci na SOŠ a SŠ : 65 žiakov z celkového počtu 77/44 končiacich žiakov

Nepokračuje v ďalšom štúdiu : 12 žiakov / ztoho 3 deviataci a 9.žiakov 5.-8.ročníka /

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Ku koncu školského roku 2020/2021 ZŠ nemá prehľad o tom , kde nastúpia končiaci žiaci v nasledujúcom školskom roku 2021/2022 do škôl.

Ani jedna SOŠ či SŠ nám neoznámila , či je žiak zapísaný na štúdium na danej škole.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV FG F G HV HPV CH I M NV ON PNV
0.A
0.B
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
2.A 3,5
2.B 3,68
2.C 3,68
2.D 3,6
2.E 3,62
2.F 3,5
2.G 4,05
2.H 4,32
2.I 3,79
2.J 3,77
3.A 3,29 3,29
3.B 3,13 3,35
3.C 3,38 3,08
3.D 3,27 3,23
3.E 3,21 3,08
3.F 3,74 3,39
4.A 3,17 3,04
4.B 3,05 3,05
4.C 3 2,83
4.D 2,79 3,04
4.E 3,68 3,56
5.A 3,09 2,87 3,13 3,57 2,13 2,96 2,52
5.B 3,52 3,17 3,22 3,83 2,17 3,52 3,04
5.C 3,18 3,5 3,64 3,68 2,32 3,41 3,45
5.D 2,39 3,13 3,17 3,39 2,04 3,22 2,83
5.E 2,68 2,95 2,73 2,68 2,45 3,23 2,64
5.F 2,68 3,27 2,82 2,73 1,91 3,05 3,14
6.A 2,86 3,1 2,86 3,24 3,67 2,29 3,57 3,29
6.B 3,04 3 3,3 2,96 3,61 1,91 3,35 2,65
6.C 2,95 2,8 3 2,9 3,4 1,95 2,85 2,55
6.D 3,04 3,13 3,39 3,61 3,65 2,3 3,61 3,04
6.E 3,05 3,14 3,1 3,1 3 2 3,29 2,48
6.F 2,7 2,65 3 3,15 3,3 2,5 2,1 3,45 2,25
7.A 2,78 2,93 2,81 3,19 3,15 3,33 1,74 3,22 2,3
7.B 2,24 3,2 3,44 2,8 3,52 3,52 2,04 3,84 2,92
7.C 2,79 3,54 3,33 3,42 3,52 3,42 2,08 3,67 3,42
7.D 3 3,6 3,2 3,5 3,6 3,35 2,2 3,35 3,15
7.E 2,95 3,57 3,67 3,67 3 3,48 2,05 3,38 3,81
8.A 2,56 2,63 2,7 2,63 2,44 3,11 1,52 3,26 1,41
8.B 3,12 3,64 3,28 3,08 3 3,76 2,12 3,64 2,96
8.C 3,69 3,5 3,46 3,46 3,81 3,35 2,42 3,92 3,08
8.D 3,33 3,39 3,33 3,39 3,33 3,67 2,44 3,5 3,33
9.A 2,6 2,85 2,9 2,4 2,7 2,95 1,6 3,35 1,55
9.B 3,43 2,39 2,83 2,74 3,39 2,65 2,04 3,78 2,48
9.C 3,44 3,06 2,06 3,63 3,56 3,25 2,19 3,5 2,75
Trieda PV PRI PRV RGM RVK RJ SJ SPR T TSV VLA VV ZMR
0.A 1,08
0.B 1,08
1.A 1,05
1.B 1
1.C 1
1.D 1
1.E 1
1.F 1
2.A 2,55 3,7 1,05
2.B 3,68 3,73 1,05
2.C 3 3,64 1,05
2.D 2,45 3,75 1
2.E 3,67 3,57 1
2.F 3,44 3,33 1
2.G 2,48 4,05 1
2.H 4,21 4,26 1
2.I 3,32 3,32 1
2.J 3,27 3,82 1
3.A 2,95 3,33 1 2,9
3.B 2,96 3,35 1 2,87
3.C 3,04 3,38 1 2,71
3.D 2,91 3,27 1 2,91
3.E 3,04 3,25 1 3,04
3.F 3,22 3,3 1 3,3
4.A 3,08 3,08 1,17 3,08
4.B 2,91 3,82 1,05 3,23
4.C 2,75 3 1 2,75
4.D 2,88 3,13 1 2,88
4.E 2,92 3,68 1 2,92
5.A 1 2,78 1,13 1,78
5.B 2,52 3,09 1,09 2,57
5.C 2,45 3,09 1,05 2,64
5.D 1,87 3,26 1,26 2,22
5.E 2,27 3,36 1 2,45
5.F 1,09 3,23 1,14 1,09
6.A 1,38 3,38 1 2,1
6.B 1,7 3,22 1,52 2,78
6.C 1,55 3,15 1,2 2,25
6.D 2,04 3,65 1 2,26
6.E 1,29 3,43 1,1 1,9
6.F 1,25 3,75 1,2 2
7.A 1,85 2,44 3,22 1,04 1,56
7.B 1,88 3,16 3,36 1 2,6
7.C 1,58 2,92 3,58 1 1,63
7.D 1,6 2,8 3,4 1,2 2,15
7.E 1 3,38 3,14 1 1
8.A 3,15 2,78 1 1,59
8.B 3,16 3,52 1,08 1,4
8.C 3,5 3,88 1 1
8.D 3,61 3,89 1,22 2,22
9.A 2,35 3,15 1 2
9.B 2,96 3,26 1,43 2
9.C 3,19 3,56 1 2

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
0.A 13 13 0 0
0.B 12 12 0 0
1.A 21 12 9 0
1.B 19 10 9 0
1.C 18 12 6 0
1.D 21 13 8 0
1.E 19 12 7 0
1.F 20 10 10 0
2.A 20 13 7 0
2.B 22 13 9 0
2.C 22 14 8 0
2.D 20 14 6 0
2.E 21 14 7 0
2.F 18 9 9 0
2.G 21 11 10 0
2.H 19 8 11 0
2.I 19 13 6 0
2.J 22 14 8 0
3.A 21 19 2 0
3.B 23 20 3 0
3.C 24 23 1 0
3.D 22 19 3 0
3.E 24 22 2 0
3.F 23 21 2 0
4.A 24 23 1 0
4.B 22 18 4 0
4.C 24 24 0 0
4.D 24 24 0 0
4.E 25 25 0 0
5.A 24 23 0 1
5.B 23 23 0 0
5.C 22 22 0 0
5.D 23 22 1 0
5.E 22 22 0 0
5.F 22 21 1 0
6.A 21 21 0 0
6.B 23 23 0 0
6.C 21 20 0 1
6.D 23 23 0 0
6.E 21 21 0 0
6.F 20 20 0 0
7.A 27 27 0 0
7.B 25 24 1 0
7.C 24 24 0 0
7.D 22 20 0 2
7.E 21 21 0 0
8.A 27 27 0 0
8.B 25 25 0 0
8.C 26 26 0 0
8.D 18 18 0 0
9.A 20 20 0 0
9.B 23 22 1 0
9.C 16 16 0 0

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív – mzdy a odvody : 1 986 717 €

prevádzka : 314 836 € + z roku 2019 3 050 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 33 683 €

Použitie odmeny VP : 9 908 €

Odvody VP : 1 927 €

– bežné: 21 848 €

Letná škol: 500 €

Projekt MPC (mzdy, odvody) 14 848,97 €

Darovacie: 559,50 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učbnice : 30 766,23 €

SZP – pedag.asistenti mzdy : 99 420 €

Prevádzka : 26 680 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 148 302,20 €

Školské potreby ZŠ : 37 333,40 €

Rekreácie : 2 829 €

VPP : 459,88 €

Odchodné : 3 751 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmové krúžku Vedúci krúžku
Zo všetkého trošku Bajová Gabriela Mgr.
Klavírny krúžok Balík Michal Mgr.
Urob si sám Belejkaničová Adriana Ing.
Šikovné ruky Bujňačková Mária Mgr.
Športový krúžok Cuker Dušan Mgr.
Športový krúžok Cukerová Katarína Mgr.
Šikovné ruky Čaráková Jana Mgr.
Dielenské práce Čekan Miloš Mgr.
Šikovníček Demková Valéria, PaedDr.
Šikovníček Goliašová-Andrejová
Volejbalový krúžok Ferjaková Lenka Mgr.
ESteticko-etický krúžok Hudačková Mária Mgr.
Mladý chemik Hudý Slavomír
Včielky Hurtuková Jana Mgr.
Esteticko -etický krúžok Jacková Jaroslava Mgr.
Esteticko-etický krúžok Joščáková Adriana
Atletika Jakubkovič Dominik Mgr.
Lienky Kandráčová Katarína Mgr.
Esteticko-etický krúžok Kandrová Katarína Mgr.
Dopravná výchova Karaffová Janka Mgr.
Atletika Kravec Rastislav Mgr.
Esteticko-etický krúžok Krivdová Zuzana mgr.
Písanie desiatimi prstami Kollárová Katarína Ing.
Z každého rožku trošku Kováčová Katarína PaedDr.
Počítač, komunikácia a veda Kropuchová Gabriela Mgr.
Esteticko-etický krúžok Krištofíková Bibiana Mgr.
Športový krúžok Kučeravá Melánia Mgr.
Z každého rožka troška Lazoríková Katarína Mgr.
Šikovné ruky Lozinská Viera Mgr.
Badminton Lukáč-Jacková Ing.
Esteticko-etický krúžok Margitová Viera Mgr.
AJ konverzácia Matrayová Ivana
Šikovné ruky Mitrová Alena Mgr.
RJ konverzácia Mochňacká Iveta Mgr.
Peer aktivistov Nemčíková Ľudmila Mgr.
Poď sa hrať a tvoriť Novotná Ľudmila Mgr.
Kreatívny krúžok Novotná Monika Mgr.
Včeličky Nováková Elena Mgr.
Khamoro Polačková Mária Mgr.
Esteticko -etický krúžok Sekeráková Mária Mgr.
Šikovné ruky Síkorová Anna Mgr.
Prírodovedný krúžok Solárová Katarína Mgr.
Esteticko -etický krúžok Šoltýsová Ivana
Tvorivý svet Štefanská Simona PaedDr.
Športové hry Švec Michal Mgr.
Práca s PC Tutokyová Antónia Mgr.
Esteticko -etický krúžok Trebulová Vladislava Mgr.
Šikovné ruky Triščíková Eva Mgr.
Basketbalový krúžok Uhriňák Daniel Mgr.
Z rozprávky do rozprávky Zdenek Martin Mgr.
Esteticko -etický krúžok Zubrická Svetlana Mgr.
Esteticko -etický krúžok Ženčuchová Angela Mgr.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov. Túto situáciu poznačila aj pandémia COVID-19, kedy detí z rôznych príčin povinnú školskú dochádzku zanedbávali.

Rodičia majú možnosť telefonicky alebo prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19, opatrení Ústredného krízového štábu SR, nariadenia MŠ SR na škole v období od 15.októbra 2020 – 15.novembra 2020 bolo vyučovanie prezenčnou formou prerušené.

Od 16.novembra 2020 – 18.decembra 2020 vyučovanie prebiehalo bez prerušenia. Potom od 21.decembra 2020 – 10.januára 2021 boli zimné prázdniny. No od 11.januára 2021 – 5.februára 2021 bolo vyučovanie prezenčnou formou znova prerušené. Od 9.februára 2021 žiaci prvého stupňa nastúpili do školy na prezenčnú výučbu , kým žiaci druhého stupňa mohli sa zúčastniť prezenčného vyučovania len v malých skupinách v počte 5 + 1. Takto vyučovanie prebiehalo až do 31.mája 2021.

V čase prerušenia vyučovania riaditeľka školy v prípade pedagogických zamestnancov – učiteľov , asistentov a odborných zamestnancov pristúpila na možnosť zabezpečiť vykonávanie práce mimo pracoviska.

Z dôvodu mimoriadnej situácie ( nárast pozitívne testovaných občanov ) zamestnávateľ pristúpil k úprave podmienok ustanovených v § 7 ods.1 zákona č. 138 /2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. práce mimo pracoviska nasledovne :

1. Pedagogický zamestnanec – učiteľ zabezpečil k samoštúdiu žiakov prípravu písomných materiálov / PL /, prezentácií , učitelia museli byť k dispozícií žiakom , rodičom a zamestnávateľovi každý pracovný deň od 8.00 do 13.00 hod. na telefonickom kontakte, na webovej stránke školy.

2. a) Pedagogickí asistenti školy pracovali mimo pracoviska každý pracovný deň od 8.00 do 13.00 hod. , pripravovali písomné materiály a rôzne aktivity pre žiakov , ktoré sa využijú po návrate do školy. Boli v telefonickom kontakte s vedením školy.

b) Pedagogickí asistenti z Národného projektu pracovali mimo pracoviska každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hod. , pripravovali písomné materiály a rôzne aktivity pre žiakov , ktoré sa využijú po návrate do školy. Boli v telefonickom kontakte s vedením školy.

3. Odborní zamestnanci z Národného projektu ( sociálny pedagóg , špeciálny pedagóg a psychológ ) pracovali mimo pracoviska, spracovávali a vyhodnocovali zistené poznatky ,skutočnosti na základe ktorých navrhnú adekvátne opatrenia pri ich riešení . Pracovali každý pracovný deň od 7.00 do 15.00hod. a boli v telefonickom kontakte s vedením školy.

Od 1.júna 2021 – 30.júna 2021 sa všetci žiaci a zamestnanci zúčastnili prezenčného vyučovania.

Keď zhodnotím školský rok 2020/2021 bol veľmi ťažký a náročný ako pre žiakov tak aj pre učiteľov. Ale zvládli sme to, máme čo doháňať ešte v budúcom školskom roku. Snáď takáto situácia sa už nebude opakovať.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 20. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. augusta 2021

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2020/2021 bola dňa 27.08.2021 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy a poradných orgánoch školy. Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

__________________________________

Mgr.. Florián Giňa , starosta obce

2019/2020

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 051/4594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ Obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Mária Pavlíková 051/4594219 0910906723 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 051/4594219 0903763006 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Horváthová 051/4594219 0904704118 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Tatiana Šimková 051/4594219 0903763008 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Angela Ženčuchová
pedagogickí zamestnanci Mgr. Miloš Čekan
 
 
ostatní zamestnanci Rastislav Kolarčík
 
zástupcovia rodičov Irena Kalejová
  Lucia Kalejová
  Mária Digová
  Róbert Ferko
zástupca zriaďovateľa Ladislav Bilý
iní Anton Giňa
  Vladislav Kaleja
  Roman Husár

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2.ročník Mgr. Jaroslava Jacková Všetky predmety
3.-4.ročník Mgr. Angela Ženčuchová Všetky predmety
Prírodovedné predmety Mgr. Lenka Ferjaková M, F, Ch, Biol.,
Humanitné predmety Mgr. Ľudmila Nemčíková D, NV, G, ON, EV
Výchovy Mgr. Daniel Uhriňák TV, PV, VV, HV, T
Jazyky Mgr. Michal Švec SJ, RJ, AJ

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1101

Počet tried: 48

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 10 6 5 6 6 5 4 3 3 48
počet žiakov 206 143 120 137 132 122 108 76 57 1101
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 606 132 122 108 76 57 1101

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Pracovný pomer Spolu
prihlásení 0 0 0 78 9 87
prijatí 0 0 0 78
% úspešnosti 0 0 0 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I I-n M NV NJ ON
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
2.A 3,21
2.B 3,04
2.C 3,04
2.D 2,65
2.E 2,92
2.F 3,39
3.A 2,96 1,33 2,96
3.B 3,5 3,36
3.C 2,75 2,38 2,96
3.D 2 1,79 2,96
3.E 3,48 2,76 3,4
4.A 3,04 2,74 2,87
4.B 3,04 2,29 3,13
4.C 3,41 3,09 3,41
4.D 3,17 2,87 3,09
4.E 3,61 2,83 3,43
4.F 3,05 1,77 3,09
5.A 3,45 3,5 3,64 3,64 2,27 3,5 3,23
5.B 2,43 2,43 2,91 3,43 1,48 2,74 2,39
5.C 2,73 2,64 2,82 3,09 1,68 2,73 2,59
5.D 3 3,17 3,39 3,7 1,74 3,39 2,96
5.E 2,67 2,48 3 2,57 1,71 2,76 2,38
5.F 2,71 2,81 2,86 2,67 2,1 3 2,05
6.A 2 2,63 2,7 2,52 2,89 1,22 3,19 1,67
6.B 3,24 3,32 3,16 3,24 3,52 1,36 3,48 3
6.C 3,44 2,84 2,96 4 2,92 3,2 2,44 3,44 3,28
6.D 3,08 3,42 2,5 3,04 3,29 1,83 3,17 2,5
6.E 2,62 2,95 3,67 3,57 3,76 2 3,33 3,48
7.A 2,43 2,96 2,82 2,61 3,11 2,29 1,21 3,11 2,5
7.B 3,07 3,37 3,3 3,19 3,19 3,41 1,52 3,52 2,96
7.C 3,59 3,04 3,44 3,41 4 3 2,3 3,33 2,48
7.D 3,4 3,04 3,6 3 3,96 3,52 2,28 3,4 3,12
8.A 3 3,11 3,07 2,93 3,33 3,07 1,96 3,52 2,63
8.B 3,41 3,26 3,41 3,44 3,89 3,22 1,78 3,81 2,63
8.C 2,73 2,64 2,45 3,14 3,36 2,95 2 3,36 2,91
9.A 2,55 3,45 2,55 2,5 3,2 2,95 1,35 3,6 1,2
9.B 2,74 2,95 3 2,47 3,05 2,37 1,42 3,47 2,11
9.C 3,17 2,67 2,89 3,17 2,5 3,44 2,06 3,78 2,89
Trieda OV PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV
1.A 1,05
1.B 1,09
1.C 1
1.D 1
1.E 1
1.F 1
1.G 1
1.H 1
1.I 1
1.J 1
2.A 3,04 3,17 1
2.B 2,3 3,17 1
2.C 2,17 3,13 1
2.D 2,48 2,83 1
2.E 3,04 3,08 1
2.F 3,22 3,3 1
3.A 1 2,88 1
3.B 1,68 3,45 1
3.C 2,08 2,79 1
3.D 1 2,92 1
3.E 1 3,44 1
4.A 2,78 2,83 1,04
4.B 2,54 3 1,04
4.C 3,18 3,41 1
4.D 2,48 3,17 1
4.E 3,57 3,39 1,17
4.F 2,55 3,09 1
5.A 3,5 1,18
5.B 2,7 1,26
5.C 3,05 1
5.D 3,48 1,04
5.E 2,86 1,05
5.F 3,29 1,05
6.A 3,07 1
6.B 3,16 1,08
6.C 3,68 1
6.D 2,88 1,33
6.E 3,43 1
7.A 3,25 3,04 1,07
7.B 2,96 3,41 1,15
7.C 3,52 3,59 1
7.D 3,8 3,8 1,4
8.A 2,56 3,26 1,15
8.B 2,89 3,78 1,37
8.C 2,59 3,59 1
9.A 2,6 3,45 1
9.B 2,84 3,79 1
9.C 3,28 3,83 1,22
Trieda TV VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A 2,25
3.B 3,36
3.C 2,58
3.D 1,67
3.E 3,24
4.A 2,83
4.B 2,54
4.C 3,18
4.D 2,52
4.E 3,7
4.F 2,68
5.A
5.B
5.C
5.D
5.E
5.F
6.A
6.B
6.C
6.D
6.E
7.A
7.B
7.C
7.D
8.A
8.B
8.C
9.A
9.B
9.C

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 21 0 0
1.B 22 22 0 0
1.C 22 22 0 0
1.D 21 21 0 0
1.E 21 21 0 0
1.F 22 22 0 0
1.G 21 21 0 0
1.H 19 19 0 0
1.I 19 19 0 0
1.J 21 21 0 0
2.A 24 24 0 0
2.B 23 23 0 0
2.C 24 24 0 0
2.D 23 23 0 0
2.E 24 24 0 0
2.F 23 23 0 0
3.A 24 24 0 0
3.B 22 22 0 0
3.C 24 24 0 0
3.D 24 24 0 0
3.E 25 25 0 0
4.A 23 23 0 0
4.B 24 24 0 0
4.C 22 22 0 0
4.D 23 23 0 0
4.E 23 23 0 0
4.F 22 22 0 0
5.A 22 22 0 0
5.B 23 23 0 0
5.C 22 22 0 0
5.D 23 23 0 0
5.E 21 21 0 0
5.F 21 21 0 0
6.A 27 27 0 0
6.B 25 25 0 0
6.C 25 25 0 0
6.D 24 24 0 0
6.E 21 21 0 0
7.A 28 28 0 0
7.B 28 27 0 1
7.C 27 27 0 0
7.D 25 25 0 0
8.A 27 27 0 0
8.B 27 27 0 0
8.C 22 22 0 0
9.A 20 20 0 0
9.B 19 19 0 0
9.C 18 18 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 1867 88,90 1538 73,24 329 15,67
1.B 22 1973 89,68 1923 87,41 50 2,27
1.C 22 1992 90,55 1680 76,36 312 14,18
1.D 21 2210 105,24 2022 96,29 188 8,95
1.E 21 1873 89,19 1819 86,62 54 2,57
1.F 22 2616 118,91 2430 110,45 186 8,45
1.G 21 1649 78,52 1631 77,67 18 0,86
1.H 19 1330 70,00 1191 62,68 139 7,32
1.I 19 1193 62,79 1037 54,58 156 8,21
1.J 21 1863 88,71 1754 83,52 109 5,19
2.A 24 1865 77,71 1553 64,71 312 13,00
2.B 23 1502 65,30 1490 64,78 12 0,52
2.C 24 2040 85,00 1912 79,67 128 5,33
2.D 23 1605 69,78 1474 64,09 131 5,70
2.E 24 1512 63,00 1484 61,83 28 1,17
2.F 23 2560 111,30 2103 91,43 457 19,87
3.A 24 2059 85,79 1869 77,88 190 7,92
3.B 22 2281 103,68 1939 88,14 342 15,55
3.C 24 2240 93,33 2169 90,38 71 2,96
3.D 24 1968 82,00 1827 76,13 141 5,88
3.E 25 985 39,40 985 39,40 0 0,00
4.A 23 2101 91,35 1648 71,65 453 19,70
4.B 24 1812 75,50 1442 60,08 370 15,42
4.C 22 1482 67,36 1382 62,82 100 4,55
4.D 23 2097 91,17 2030 88,26 67 2,91
4.E 23 2399 104,30 2147 93,35 252 10,96
4.F 22 2409 109,50 2094 95,18 315 14,32
5.A 22 1666 75,73 1525 69,32 141 6,41
5.B 23 1736 75,48 1536 66,78 200 8,70
5.C 22 2455 111,59 1843 83,77 612 27,82
5.D 23 1542 67,04 953 41,43 589 25,61
5.E 21 2351 111,95 1906 90,76 445 21,19
5.F 21 1354 64,48 1222 58,19 132 6,29
6.A 27 2196 81,33 2192 81,19 4 0,15
6.B 25 2970 118,80 2405 96,20 565 22,60
6.C 25 2494 99,76 2357 94,28 137 5,48
6.D 24 3560 148,33 3205 133,54 355 14,79
6.E 21 2485 118,33 2258 107,52 227 10,81
7.A 28 4075 145,54 3814 136,21 261 9,32
7.B 28 3532 126,14 2346 83,79 1186 42,36
7.C 27 2551 94,48 2400 88,89 151 5,59
7.D 25 2977 119,08 2280 91,20 697 27,88
8.A 27 3287 121,74 2870 106,30 417 15,44
8.B 27 3501 129,67 2465 91,30 1036 38,37
8.C 22 2937 133,50 2647 120,32 290 13,18
9.A 20 2199 109,95 1890 94,50 309 15,45
9.B 19 1557 81,95 1390 73,16 167 8,79
9.C 18 2716 150,89 1848 102,67 868 48,22

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 5-2019
Monitor SJL 121 16,83 0
Monitor MAT 121 12,2 0
Testovanie 9-2020
Monitor SJL 0 0 0
Monitor MAT 0 0 0

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 10 6 5 6 6 5 4 3 3 48
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
0 0 0 0

Rozširujúce hodiny

Ročník Trieda Predmet Počet hodín v týždni
prvý 1.A,B,C,D,E,F,G,H,I,J, SJ,M 2
druhý 2.A,B,C,D.E,F SJ,M 3
tretí 3.A,B,C,D,E SJ,M 2
štvrtý 4.A,B,C,D,E,F M 1
 
piaty 5.A,B,C,D,E,F ON,PV,VV 3
šiesty 6.A,B,C,D,E M,D,PV,VV 4
siedmy 7.A,B,C,D RJ,D,PV 4
ôsmy 8.A,B,C RJ, G 3
deviaty 9.A,B,C RJ,Inf,D,HV 5

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0 0 0
Prvého ročníka 10 206 0
Bežných tried 38 895 0
Špeciálnych tried 0 0 0
Pre nadaných 0 0 0
Spolu 48 1101 0

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 65 17 65 17
DPP 0 0 0 0
Znížený úväzok 1 0 1 0
ZPS 4 0 4 0
Na dohodu 0 0 0 0

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 5 55 60
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 2 3 5
 
spolu 7 58 65

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 27 0
2.kvalifikačná skúška 18 0
štúdium školského manažmentu 0 0
špecializačné inovačné štúdium 0 0
špecializačné kvalifikačné 0 0
postgraduálne 0 0
doplňujúce pedagogické 0 0
vysokoškolské pedagogické 58 0
vysokoškolské nepedagogické 2 0

Aktivity a prezentácia na verejnosti

DIPLOMY A MEDAILY : Výtvarná výchova pod vedením Mgr. Jána Sajka

Medzinárodná detská výstava – NOVÁ ZAGORA 2019 – BULHARSKO

DIPLOM František Kaleja, Patrik Červeňák,

Fabián Bilý, Jozef Kaleja, Viera Digová

DIPLOM UČITEĽOVI Ján Sajko

Medzinárodná detská výstava – SLOVANSKÁ JAR 2019 – KLAIPEDA – LITVA

DIPLOM Jana Janufová, Daniela Kalejová, Sebastián Kaleja Januv

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – Tradičné hudobné nástroje mojej krajiny – GOLESTI 2019 – RUMUNSKO

DIPLOM + MEDAILA ZA 1. MIESTO Monika Husárová

DIPLOM – finalista súťaže Pavol Ferko

VÝSTAVY :

2019 – BREMERHAVENER SINTI – VEREIN e. V / Auf den Suten 18 – Bremerhaven – Nemecko

2019 – 13. SEPTEMBER – 25. SEPTEMBER – Slovenský Inštitút v Prahe – PRAHA – Česká republika

2019 – 16.SEPTEMBER – 27.SEPTEMBER – Konferencia o implementácii ľudskej dimenzie OBSE / najväčšia výročná konferencia o ľudských právach v Európe – Národný štadion ( PGE Narodowy),Varšava, Poľsko

2019 – 12. OKTÓBER – ART AND CRAFT / UMENIE A REMESLÁ – centrum Compas – PETERBOROUGH – Veľká Británia

2019 – 9. NOVEMBER – 15. DECEMBER – KULTÚRNY DOM FROLUNDA – GOTEBORG – Švédsko

Diplomy a medaily : Telesná a športová výchova – futbal pod vedením Mgr. Dominika Jakubkoviča

V detskej lige v malom futbale v Prešove štartovali dve družstvá z našej školy.

V kategórii U13 a U15 sa naše družstvá umiestnili na prvom mieste. Najlepším strelcom v oboch kategóriách sa stal Karol Pešta. Najlepším brankárom v kategórii U15 sa stal František Kaleja.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov.

V čase od 1.9.2019 – 28.2.2020 ich bolo 15

V čase od 1.3.2020 – 30.6.2020 ich bolo 13.

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi v našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

-divadelné predstavenie

-čítanie s porozumením

-návšteva obecnej knižnice

-Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

-Čas premien – medzi nami dievčatami – 7. ročník , beseda a prednáška o dospievaní

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

Závery : škola nemala vypracovanú stratégiu rozvoja PG aj keď vrámci voľnočasových aktivít sa tejto problematike venuje.

Vzhľadom na vysoký počet žiakov , tried , odborné učebne prírodovedných predmetov boli zrušené a v ich priestoroch boli zriadené kmeňové triedy. Z toho dôvodu sa triedy nedelia na skupiny , nerealizuje sa názorné vyučovanie orientované na bádateľské aktivity pričom zrealizované demonštračné pokusy boli na veľmi nízkej úrovni z dôvodu nízkych komunikačných schopností žiakov.

Vybavenie školy učebnými pomôckami je vcelku vyhovujúce avšak mnohé sa nevyužívajú z bezpečnostných dôvodov.

Odporúčania : Vypracovať strategický plán rozvoja PG, zvýšiť kontrolnú činnosť riadiacimi pracovníkmi, zabezpečiť 100% odbornosť výuky týchto predmetov, doplniť učebné pomôcky, rozšíriť záujmové útvary a zapojiť do nich čo najviac žiakov.

Dosiahnutá úroveň v jednotlivých predmetoch PG bola málo vyhovujúca , čo si vyžaduje v novom školskom roku zlepšenie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2019/2020 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 7 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko,dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 67 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule, dataprojektory, ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody a PC techniku.

Pripravované opravy a plány :

Pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, maľovanie šatní

Pripravuje sa celková rekonštrukcia strechy pre havarijný stav – zatekanie na pavilóne školy, kde sú triedy .

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív – mzdy a odvody : 1 793 565 €

prevádzka : 227 623 € + z roku 2018 13 500 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 33 306 €

Použitie odmeny VP : 24 628 €

Odvody VP : 8 678 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učbnice : 4 697 €

Príspevok na lyžiarsky kurz : 4 200 €

SZP – pedag.asistenti mzdy : 92 600 €

Prevádzka : 29 600 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 209 958 €

Školské potreby ZŠ : 35 922,40 €

Rekreácie : 6 608 €

VPP : 1 275,67 €

Odchodné : 5 560 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Škola poskytuje žiakom základné vzdelanie, pri ktorom je našim cieľom rozvíjať žiaka po stránke intelektuálovej, morálnej.

Svoje záujmy a talent žiaci rozvíjajú prostredníctvom krúžkovej činnosti, mimoškolskými aktivitami – projekty, programy, súťaže, športové odpoludnia a pod.

Vplývame na ich vzťah k životnému prostrediu, kultúrnym a duchovným hodnotám, úcte k starším i k sebe samému.

Našim cieľom je vytvárať podmienky pre ďalšie napredovanie a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov. Je potrebné pokračovať v zmenách filozofie školy. Ide o vytvorenie , tzv. otvorenej školy, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. V tomto modeli neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale tu môže tráviť aj časť svojho voľného času, má priestor na zábavu a šport. To sa nám darí na škole pomaly napĺňať.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky :

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže a výchova mladých športových talentov,

– výtvarné súťaže – získané medzinárodné ocenenia

– preventívne programy s protidrogovou tematikou,

– preventívne programy proti šikanovaniu

-práca s problémovými žiakmi

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvýšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SŠ

– zlepšenie školskej dochádzky

– sústavne skvalitňovať správanie žiakov

– viac využívať nové formy a metódy práce

Návrh opatrení pre budúci školský rok::

– všetci učitelia PK a MZ budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vedomosti žiakov a slušného

správania sa, dochádzky do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, Rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Uplatnenie žiakov -výchovné poradenstvo :

Výchovný poradca: Mgr. Dušan Cuker

V oblasti výchovného poradenstva v školskom roku 2019/2020 sme plnili úlohy, ktoré vyplývali z POP a viedli ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania.

Pri realizácii úloh sme plnili úlohy: informačné, odborno-metodické, výchovno-poradenské, koordinačné

Spolupracovali sme s organizáciami CPPPaP, PZ, ÚPSVsR , ÚVZ, záujmovými občianskymi organizáciami, rodičmi, pedagógmi, triednymi učiteľmi, koordinátormi a odbornými pracovníkmi.

Spracovali sme podklady a realizovali celoslovenské testovanie T-5-2019 .

Zvýšenú pozornosť sme venovali žiakom 1. a 5. ročníka pri adaptácii na nové prostredie. Realizovali sme aktivity a programy zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania ako je záškoláctvo, šikanovanie, zvýšené násilie a začínajúcu trestnú činnosť.

Pri poskytovaní aktuálnych informácií o možnostiach štúdia na SŠ sme využívali počítačové programy Proforient, KomposyT, Svet práce, Cesta k povolaniu.

V priebehu školského roka sme využívali informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

V priebehu školského roka sme poskytovali žiakom a rodičom informácie o dobrovoľníctve ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

Žiakom a rodičom sme poskytovali poradenstvo a konzultácie o možnostiach štúdia v študijných resp. učebných odboroch, duálnom vzdelávaní, pláne výkonov, štatistike naplnenie v 1. a 2. kole prijímacích skúšok a záujmoch žiakov. Informácie sme pravidelne aktualizovali na nástenke školy, štatisticky sme spracovali zostavy a zmeny záujmov žiakov.

Kompletizovali sme prihlášky pre 87 žiakov.

Individuálne poradenstvo pre voľbu povolania :

Individuálne konzultácie s problémovými žiakmi a žiakmi nerozhodnutými ako aj ich rodičmi

Dni otvorených dverí-návšteva SŠ v okrese Sabinov a Prešov

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky :

Psychohygienické požiadavky boli dodržané pri tvorbe rozvrhu hodín pre žiakov.

Triedy a chodby školy boli počas roka vyzdobené aktuálnými nástenkami, na výzdobe sa podieľali aj žiaci školy.

Priebežne sa opravoval a menil školský nábytok – lavice , stoličky a skrine.

Opravovali sa žalúzie na oknách ,čím sa zabránilo prehriate tried hlavne počas slnečných dní.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Atletika 26 Mgr. Rastislav Kravec
Basketbalový krúžok 14 Mgr. Daniel Uhriňák
Športové hry 12 Mgr. Michal Švec
Čitateľský krúžok 48 Mgr. Vladislava Trebulová
Dielenské práce 21 Mgr. Miloš Čekan
Dopravná výchova 25 Mgr. Janka Karaffová
Esteticko-etický krúžok 209 Mgr. Katarína Kandrová
Khamoro 27 Mgr. Mária Polačková
Klavírny krúžok 21 Mgr. Michal Balík
Kreatívny krúžok 22 Mgr. Monika Novotná
Lienky 24 Mgr. Katarína Kandráčová
Peer aktivistov 18 Mgr. Ľudmila Nemčíková
Písanie desiatimi prstami 19 Ing. Katarína Kollárová
Počítač, komunikácia a veda 26 Mgr. Gabriela Kropuchová
Počítačový krúžok 22 Mgr. Ingrida Berdisová
Poď sa hrať a tvoriť 23 Mgr. Ľudmila Novotná
Práca s počítačom 17 Mgr. Pavol Šimko
Prírodovedný krúžok 22 Mgr. Katarína Solárová
Spevácky krúžok 25 Mgr. Anna Semančíková
Šikovné ruky 143 Mgr. Anna Síkorová
Šikovníček 24 Mgr. Iveta Goliašová Andrejová
Športový krúžok 70 Mgr. Angela Ženčuchová
Tvorivý svet 23 PaedDr. Simona Štefanská
Urob si sám 20 Ing. Adriana Belejkaničová
Včielky 24 Mgr. Jana Hurtuková
Volejbalový krúžok 22 Mgr. Lenka Ferjaková
Všetko, čo mám rád 24 Mgr. Bibiana Krištofíková
Z každého rožka troška 74 Mgr. Katarína Lazoríková
Zo všetkého trošku 25 Mgr. Gabriela Bajová
Športový krúžok 20 Mgr. Dušan Cuker
Športový krúžok 15 Mgr. Katarína Cukerová
Atletika 18 Mgr. Dominik Jakubkovič
Čitateľský krúžok 20 Mgr. Simona Konečná
Z každého rožku trošku 20 PaedDr. Katarína Kováčová
Badminton 15 Ing. Anna Lukáč-Jacková
Práca s PC 18 Mgr. Antónia Tutokyová
Šikovné ruky 20 Mgr. Daniela Vallušová
Šikovné ruky 18 Mgr. Mária Bujňačková
Šikovné ruky 20 Mgr. Mária Hudačková
Športový krúžok 18 Mgr. Melánia Kučeravá
Z každého rožka troška 20 Mgr. Viera Margitová
Šikovné ruky 18 Mgr. Alena Mitrová
Šikovné ruky 20 Mgr. Eva Triščíková
Esteticko -etický krúžok 206 učitelky prvých ročníkov

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov.

Rodičia majú možnosť prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti :

Škola ma veľmi dobrú spoluprácu so širokou verejnosťou. Aktívne spolupracujeme so všetkými inštitúciami a zariadeniami v obci a okolí. Intenzívne spolupracujeme s CPPP Sabinov, s políciou, s UPSVaR a inštitúciami v obci. Pravidelne sa zúčastňujeme podujatí v rámci regiónu. Veľmi dobrú spoluprácu má škola so zriaďovateľom, políciou, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Odborom sociálnych vecí a rodiny, Červeným krížom a pod.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

V čase od 13.3.2020 – 30.6.2020 vyučovanie v škole prebiehalo netradičným spôsobom ,čo bolo spôsobené pandémiou COVID-19.

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

V čase prerušeného vyučovania v čase mimoriadnej situácie sa Základná škola riadila Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk.

Metódy a formy vyučovania – výučba bola od začiatku postavená na opakovaní učiva, vnímali sme totiž intenzívne to, že máme žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia , ktorí zadávané úlohy plnili a nerobili im žiadne problémy, žiadali si ich viac. Ale mali sme aj žiakov, ktorí boli bez prístupu k internetu. Tým sme pracovné listy tlačili a asistenti a pomocní vychovávatelia ich vždy vo vopred určenom čase roznášali a vypracované doručovali späť.

Úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí sa posielali žiakom jedenkrát v týždni (pondelok) v dohodnutom čase (v rozmedzí medzi 12:00 hod. – 15:00 hod.). Uverejnené materiály boli voľne prístupné na webovej stránke školy , kde boli dané aj PL z iných oblastí pre všetky ročníky, ktoré mali slúžiť k upevneniu učiva.

Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. – 5. Ročníka. Žiaci, ktorí sa či už z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo prostredníctvom asistentov a pomocných vychovávateľov. Predpokladáme, že čas, potrebný na adaptáciu žiakov školy bude dlhší a práca náročnejšia.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 31. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2019/2020 bola dňa 27.08.2020 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy a poradných orgánoch školy. Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. Podrobne informovala o výsledkoch súťaží a o výtvarných aktivitách ako aj o ich oceneniach. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

__________________________________

Bc. Florián Giňa , starosta obce

2018/2019

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.  § 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 051/4594219
ZRŠ Mgr. Molitorisvá Silvia 051/4594219 0903763006
ZRŠ Mgr. Pavlíková Mária 051/4594219 0910906723

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Durdíková Katarína
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Giňa Anton
  Kaleja Vladislav
  Husár Roman
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Zubrická Svetlana všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. JackováJaroslava všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety Mgr. Kropuchová Gabriela
humanitné predmety Mgr. Horváthová Mária
výchovy PaedDr. Štefanská Simona

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1065

Počet tried: 48

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 10 5 6 6 5 5 4 4 3 48
počet žiakov 203 124 137 135 127 113 89 82 55 1065
z toho ŠVVP 0 0 0 0 0 0 0 0 0
z toho v ŠKD 0 0 0 0 0 0 0 0 0

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 79
prijatí 79
% úspešnosti 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I I-n M NV NJ ON
1.A 3,05 3,75
1.B 2,24 3,76
1.C 2,29 3,33
1.D 2,05 2,95
1.E 2,48 4,24
1.F 2,81 3,62
1.G 1,75 4
1.H 3,1 4,57
1.I 2,68 3,2
1.J 2,45 3,86
2.A 1,17 2,91
2.B 2,16 3,6
2.C 1,64 3,2
2.D 1,04 2,84
2.E 2 3,64
3.A 2,96 1 2,17 2,57
3.B 3,22 1,22 2,13 3,04
3.C 2,95 1,77 2,68 2,82
3.D 3,09 1,57 2,7 3,17
3.E 2,96 1 1,39 3,57
3.F 3,17 1,35 2 3,26
4.A 3,09 1,78 1,83 3,3
4.B 2,95 1,32 1,82 2,91
4.C 3,65 1,09 2,87 3,26
4.D 2,52 1,96 1,83 2,43
4.E 3,57 1,83 2,74 3,13
4.F 2,9 1,19 1,43 2,95
5.A 3,22 2,67 2,41 2,74 1,41 1,26 2,48 1,33
5.B 2,86 2,29 3,04 3,68 1,68 1,5 3 1,89
5.C 2,68 2,68 2,76 2,96 1,6 1,44 1,04 3,56 1,48
5.D 3,43 3,35 3,13 2,43 1,74 1,61 3,39 1,87
5.E 3,35 2,57 3,09 3,74 1,13 1,91 1,17 3,65 3,09
6.A 2,54 2,81 2,85 2,31 3,12 1,81 1,31 2,88 2
6.B 3 3,12 3,19 2,96 3,77 1,92 1,31 3,31 2,31
6.C 3,12 2,44 2,8 3,44 2,84 1,76 1,68 1,04 3,56 2,48
6.D 3,38 2,9 3,52 3,76 3,52 1,81 2,19 1,29 3,62 2,52
6.E 3,33 3,8 3,27 3,27 3,93 1,67 2 3,53 3,27
7.A 2,48 2,52 2,96 2,48 3,08 1,76 2,68 1,56 3,44 1,4
7.B 2,63 3 2,46 2,92 3,75 1,67 2,67 2,13 3,83 2,08
7.C 3,8 3,1 3,5 3,8 4 2,25 3,8 2,4 3,8 1,7
7.D 3 2,78 3,11 2,83 3,33 1 3,44 1,78 3 2,39
8.A 3 3,41 3 3 1,73 1,95 3,55 1,41 3,55 1,64
8.B 2,88 2,96 2,83 2,88 1,96 1,88 3,25 2,04 3,25 1,46
8.C 2,84 3,16 2,89 3,37 2,37 2,26 3,26 1,84 3,84 1,63
8.D 3,4 2,93 3,07 3,67 3,33 2 3,4 2,8 3,87 2,4
9.A 2,75 3,05 2,75 3 2,9 1,5 2,5 1,2 3,25 1,35
9.B 2,85 2,45 2,3 2,1 3 1,6 2,7 1,15 3,1 1,45
9.C 1,33 3,47 3,13 2,47 3,47 1,4 2,4 1,87 3,27 2,27
Trieda OV PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV
1.A 3,55 3,8 1 3,05
1.B 3,24 3,76 1 1,52
1.C 3 3,62 1,05 2,29
1.D 2,8 3,05 1,05 1,05
1.E 3,52 4,33 1,14 1,57
1.F 3,1 3,57 1 2,67
1.G 4 4,06 1 1,75
1.H 4 4,57 1,1 2,95
1.I 2,75 3,1 1 2,75
1.J 3,23 3,82 1 1,86
2.A 2,13 2,91 1,09 1
2.B 3,64 4 1 1,12
2.C 2,2 3,2 1 1,6
2.D 1,24 3,08 1 1
2.E 2,56 3,64 1 2
3.A 1 2,13 2,52 1,04 1
3.B 1,22 2,91 3,35 1 1
3.C 1,82 2,64 3,05 1 1,27
3.D 1,7 2,7 3,3 1 1,43
3.E 2,09 3,09 3,35 1,48 1
3.F 1,57 2,96 3,35 1,04 1,52
4.A 1,83 3,22 3,35 1,3 1,57
4.B 1,32 3,05 3,23 1,36 1,27
4.C 1,65 3,22 3,35 1,3 1,43
4.D 1,96 2,3 2,43 1,04 1
4.E 2,78 3,04 3,43 1,17 1,09
4.F 1 2,9 2,86 1,19 1,67
5.A 1,11 3,11 1 1,48 1
5.B 1 2,86 1,25 1,25 1
5.C 1,12 3,64 1 1,12 1
5.D 1,26 3,17 1,39 1,83 1,09
5.E 1,04 3,17 1 1,78 1
6.A 1,5 2,92 1,15 1,5 1,08
6.B 1,08 3,15 1,19 1,42 1
6.C 1 3,08 1 1,68 1,04
6.D 1,19 3,76 1,52 1,71 1,05
6.E 1,2 3,4 1,13 1,33 1
7.A 1,08 2,84 3,08 1,12 1,56 1
7.B 1,29 2,67 3,75 1,46 1,63 1
7.C 1,5 3,2 3,9 1,4 1,9 1
7.D 1,28 3,28 3,72 1,17 1,5 1
8.A 1 2,09 3,59 1,18 1,32 1,41
8.B 1 2,88 3,54 1,33 1,08 1
8.C 1,42 3,05 3,68 1,37 1,42 1,37
8.D 1,33 3,4 3,93 1,67 1,53 1,8
9.A 2,25 3,1 1,2 1
9.B 2,1 2,85 1 1,3
9.C 3,13 4 1,13 2
Trieda TV VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A 3,05
1.B 2
1.C 2,62
1.D 1,75
1.E 2,19
1.F 2,71
1.G 1,75
1.H 3,29
1.I 2,75
1.J 2,41
2.A 1,48
2.B 2,16
2.C 1,72
2.D 1,36
2.E 2
3.A 2,26 1
3.B 3,04 1,09
3.C 2,82 1,32
3.D 3,04 1,78
3.E 2,74 1,61
3.F 3,13 1,48
4.A 3,3 1,48
4.B 3,18 1,14 1
4.C 3,26 1,35
4.D 2,3 1,39
4.E 3,04 1,61
4.F 3,05 1,29
5.A 1,67
5.B 1,96
5.C 1,56
5.D 1,7
5.E 1,39
6.A 1,54
6.B 1,42
6.C 1,84
6.D 1,76
6.E 1,73
7.A 1
7.B 1
7.C 1,25
7.D 1
8.A 1,41
8.B 1
8.C 1,32
8.D 1,2
9.A 1,6
9.B 1,3
9.C 2,13

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 20 12 8 0
1.B 21 12 9 0
1.C 21 14 7 0
1.D 20 14 6 0
1.E 21 12 9 0
1.F 21 14 7 0
1.G 16 9 7 0
1.H 21 9 12 0
1.I 20 17 3 0
1.J 22 14 8 0
2.A 24 21 2 1
2.B 25 22 3 0
2.C 25 21 4 0
2.D 25 25 0 0
2.E 25 22 3 0
3.A 23 23 0 0
3.B 23 23 0 0
3.C 22 22 0 0
3.D 23 21 2 0
3.E 23 22 1 0
3.F 23 20 3 0
4.A 23 22 1 0
4.B 22 22 0 0
4.C 23 19 4 0
4.D 23 23 0 0
4.E 23 20 3 0
4.F 21 21 0 0
5.A 28 26 1 1
5.B 28 27 1 0
5.C 25 25 0 0
5.D 23 21 2 0
5.E 23 22 1 0
6.A 26 25 1 0
6.B 26 24 2 0
6.C 25 25 0 0
6.D 21 21 0 0
6.E 15 14 1 0
7.A 25 24 1 0
7.B 24 22 2 0
7.C 20 20 0 0
7.D 20 18 0 2
8.A 23 20 2 1
8.B 24 24 0 0
8.C 19 18 1 0
8.D 16 14 1 1
9.A 20 19 1 0
9.B 20 20 0 0
9.C 15 15 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 20 3032 151,60 2407 120,35 625 31,25
1.B 21 3133 149,19 2797 133,19 336 16,00
1.C 21 3560 169,52 3105 147,86 455 21,67
1.D 20 2884 144,20 2425 121,25 459 22,95
1.E 21 3506 166,95 2862 136,29 644 30,67
1.F 21 3183 151,57 3129 149,00 54 2,57
1.G 16 1519 94,94 1519 94,94 0 0,00
1.H 21 3922 186,76 2698 128,48 1224 58,29
1.I 20 2126 106,30 2094 104,70 32 1,60
1.J 22 2530 115,00 2530 115,00 0 0,00
2.A 24 3360 140,00 3054 127,25 306 12,75
2.B 25 4059 162,36 3818 152,72 241 9,64
2.C 25 3179 127,16 3144 125,76 35 1,40
2.D 25 3425 137,00 3273 130,92 152 6,08
2.E 25 2035 81,40 2035 81,40 0 0,00
3.A 23 3036 132,00 2946 128,09 90 3,91
3.B 23 3104 134,96 2714 118,00 390 16,96
3.C 22 2231 101,41 2141 97,32 90 4,09
3.D 23 3113 135,35 2978 129,48 135 5,87
3.E 23 4192 182,26 4001 173,96 191 8,30
3.F 23 4047 175,96 3708 161,22 339 14,74
4.A 23 3685 160,22 3169 137,78 516 22,43
4.B 22 2751 125,05 2270 103,18 481 21,86
4.C 23 2995 130,22 2351 102,22 644 28,00
4.D 23 3910 170,00 3220 140,00 690 30,00
4.E 23 4938 214,70 4819 209,52 119 5,17
4.F 21 2333 111,10 2111 100,52 222 10,57
5.A 28 4534 161,93 4493 160,46 41 1,46
5.B 28 4488 160,29 3937 140,61 551 19,68
5.C 25 2304 92,16 2158 86,32 146 5,84
5.D 23 4379 190,39 3902 169,65 477 20,74
5.E 23 4014 174,52 3594 156,26 420 18,26
6.A 26 5415 208,27 4968 191,08 447 17,19
6.B 26 4146 159,46 3276 126,00 870 33,46
6.C 25 4608 184,32 4267 170,68 341 13,64
6.D 21 4520 215,24 3106 147,90 1414 67,33
6.E 15 2701 180,07 2243 149,53 458 30,53
7.A 25 4005 160,20 3518 140,72 487 19,48
7.B 24 4425 184,38 3318 138,25 1107 46,13
7.C 20 4146 207,30 3279 163,95 867 43,35
7.D 20 6202 310,10 3330 166,50 2872 143,60
8.A 23 5238 227,74 3621 157,43 1617 70,30
8.B 24 4471 186,29 3382 140,92 1089 45,38
8.C 19 4309 226,79 3373 177,53 936 49,26
8.D 16 5398 337,38 3768 235,50 1630 101,88
9.A 20 4719 235,95 2722 136,10 1997 99,85
9.B 20 4497 224,85 4109 205,45 388 19,40
9.C 15 4788 319,20 3489 232,60 1299 86,60

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 52 18,3
Monitor MAT 52 13,3

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 10 5 6 6 5 5 4 4 3 48
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové Hry 9 1 2
Nepovinná VV 4 4 4
Nepovinná informatika 4 4 4

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0 0
Prvého ročníka 10 203
Bežných tried 38 862
Špeciálnych tried 0 0
Pre nadaných 0 0
Spolu 48 1065

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 57 12 57
DPP
Znížený úväzok 1 0 1
ZPS 4 0 4
Na dohodu 1 0 1

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 3 54 57
vychovávateľov 0 0 0
asistentov učiteľa 2 3 5
 
spolu 5 57 62

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 21 0
2.kvalifikačná skúška 19 0
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické 1
vysokoškolské pedagogické 1
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

Športové úspechy našich žiakov v sk.2018/19.

Naši žiaci sa zapojili do ligy v malom futbale, ktorý organizoval Slovenský zväz malého futbalu.

V krajskom kole sme mali dva tímy v kategórii U 15. Naše 1.družstvo suverénne obsadilo prvé miesto a hráč Róbert Ferko sa stal aj najlepším strelcom celej ligy s 25 gólmi. Podarilo sa nám postúpiť na Majstrovstvá Slovenska kde sme po tuhom boji obsadili druhé miesto a stali sme sa vicemajstri Slovenska v malom futbale. 2. Družstvo skončilo na treťom mieste v krajskom kole.

Taktiež sme sa zapojili do malého futbalu, ktorý organizoval školský šport.

Mladší žiaci nepostúpili s okresného kola, ktoré sa konalo v Lipanoch.

Starší žiaci postúpili z okresného kola, ktoré sa konalo v Sabinove. Krajské kolo bolo nad naše sily a skončili sme na štvrtom mieste.

DIPLOMY A MEDAILY : Výtvarná výchova

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – DÚHA / RAINBOW – CURTEA DE ARGES – RUMUNSKO

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia maľba v kategórii 6 – 10 rokov Sebastián Kaleja Januv

Diplom + medaila – 3. miesto – sekcia grafika v kategórii 6 – 10 rokov Sebastián Kaleja Januv

Diplom – špeciálna cena – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Adrián Giňa

Diplom + medaila – 2. miesto – sekcia grafika v kategórii 6 – 10 rokov Martin Červeňák

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Dominik Kaleja Januv

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Tomáš Husár

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – Radosť Europy 2018 – Belehrad – SRBSKO

Individuálna cena Estera Peštová

Cena za 3.miesto Daniela Bilá

Medzinárodná detská výstava – NOVÁ ZAGORA 2018 – BULHARSKO

DIPLOM ZA NAJLEPŠIU PRÁCU V MENE PROF. STOJANA STOJANOVA : Laura Kalejová Januvová

DIPLOM René Červeňák, Jaroslava Kalejová, Kevin Giňa, Gabriel Bilý

Svetová detská výstava – SOFIA 2018 – BULHARSKO

ZLATÁ MEDAILA IVANA ČERVEŇÁKOVÁ

DIPLOM MARTIN ČERVEŇÁK, JOZEF KALEJA

Výstavy :

Január 2019 – COMPAS Orion, 555 Lincoln Road PETERSBOROUGH PE1 2PB – GB

8. apríl – 2. Jún 2019 – Galéria mesta Bratislava, Pálffyho palác – Bratislava

Práce žiakov našej školy boli použité :

NOVOROČENKA 2019 – The British Czech and Slovak Association, London, England – GB

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé : Čítajme deťom, žiaci prvého stupňa sa zapojili do projektu Čítame s OSMIJANKO

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty: 0

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 26.10.2015

Druh inšpekcie: Informatívna

V školskom roku 2018/2019 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Školu navštevuje 1065 žiakov . Momentálne máme 48 tried , 27 na prvom stupni a 21 na druhom stupni. Okrem toho máme štyri počítačové učebne , ktoré sa využívajú na vučovanie informatiky ako aj na krúžkovú činnosť.Škola využíva aj učebňu technických prác, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a novým vybavením. Telesná výchova sa učí vo veľkej telocvični školy a žiaci prvého stupňa majú v modulovej škole zriadenú herňu, ktorá nahrádza telocvičňu. V škole sa učí na dve zmeny 79,2 % sa žiaci učia ráno a 20,8 % sa učia poobede.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 1 807 274 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 0 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 32.749 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 0 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 409,20 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2018/2019 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: – školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je , aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili a neskôr sa zapojili do pracovného procesu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vzhľadom na vysoký počet žiakov školy sú psychohygienické podmienky veľmi sťažené a na slabej úrovni. No aj napriek tomu sa škola ako aj zamestnanci školy snažia vytvárať vhodné pracovné prostredie, dodržiavať hygienu, čistotu priestorov školy a k tomu sú vedení aj žiaci školy triadnymi učiteľmi.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 27
Bedmintonový krúžok 9
Čitateľský krúžok 25
Esteticko-etický krúžok 221
Futbalový krúžok 21
Hudba a počítače 10
Khamoro 6
Literárny krúžok 21
Peer aktivistov 14
Počítač, komunikácia a veda 15
Počítačový krúžok 31
Práca s počítačom 11
Prírodovedný krúžok 24
Publicistika 34
Šikovné ruky 181
Šikovníček 50
Športový krúžok 15
Tanečno – spevácky 22
Tanečný krúžok 28
Tvorivé dielne 22
Volejbalový krúžok 39
Výtvarný krúžok 32
Z každého rožka troška 25
Z rozprávky do rozprávky 71
Zázraky z papiera 25

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na slabej úrovni.Záujem rodičov o školu je minimálny . Triedni učitelia sa snažia komunikovať s rodičmi ,predvolávajú si ich do školy , aby ich informovali o úspechoch, ale aj o nedostatkoch vo výchove a vzdelávaní ich detí.

Škola zvoláva aj triedne aktívy , kde rodičia sú informovaní o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca je na dobrej úrovni. Naši žiaci reprezentovali školu aj v zahraničí na výtvarných výstavách – Vernisáž v Prahe , Bratislave a Budapešti. Prezentovali sa nielen výstavou výtvarných prác ale aj tancom a spevom.

Futbalisti reprezentovali školu na rôznych súťažiach.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.6.2019

Vyjadrenie rady školy

S vypracovanou správou súhlasíme :

2017/2018

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. JackováJaroslava všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety PaedDr. Kováčová Katarína
humanitné predmety Mgr. Polačková Mária
výchovy Mgr. Semančíková Anna

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1057

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 10 6 6 6 5 4 4 3 3 47
počet žiakov 206 136 137 126 120 92 99 79 64 1059
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 88
prijatí 88
% úspešnosti 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I I-n M NV NJ ON
1.A 3,19
1.B 3,05
1.C 3,25
1.D 2,9
1.E 3,38
1.F 3,33
1.G 3,05
1.H 3,45
1.I 3,14
1.J 3,38
2.A 2,3
2.B 2,77
2.C 3,17
2.D 3,23
2.E 2,91
2.F 3,13
3.A 2,91
3.B 3,04
3.C 3,22
3.D 3,04
3.E 3,22
3.F 3,22
4.A 2,48
4.B 2,95
4.C 2,9
4.D 3,68
4.E 3,27
4.F 3,24
5.A 2,39 2,54 2,57 2,61 1,29 1,29 1,21 2,46 1,46
5.B 2,5 2,81 2,88 3,04 1,08 1,35 1 2,96 1,54
5.C 3,12 2,76 2,8 3,2 1,2 2,08 3,16 2,4
5.D 2,55 3,14 3,45 3,09 1,77 2,14 3,5 2,59
5.E 3,05 3,42 3,21 3,95 1,74 2,74 3,37 2,05
6.A 1,89 2,3 3 2,44 2,52 2,19 1,52 1,11 3,11 1,63
6.B 2,5 2 2,42 2,83 3,63 1,25 1,92 3,54 1,58
6.C 3,27 3,32 3,5 3,77 3,91 1,73 2,5 3,82 2,55
6.D 2,22 2,5 2,94 2,56 3,56 1 1,72 2,89 1
7.A 2,85 3,27 3,08 2,73 2,46 2,15 3,08 1,62 1,42 3,15 1,77
7.B 2,8 2,92 2,64 3,12 2,04 1,08 2,8 1,76 3,36 2,76
7.C 3,04 3,13 2,91 3,43 2,52 1,61 3,26 1,43 3,52 1,48
7.D 3,4 2,9 3,15 3,55 2,5 1,55 3,85 2,5 3,75 2,1
8.A 3,36 3,25 2,93 3,14 3,64 2,5 2,71 1,82 3,61 2,39
8.B 2,42 2,31 2,81 2,65 3,12 1,38 3,35 1,19 3,23 1,35
8.C 2,36 2,73 3,05 2,23 3,41 1,5 2,5 2 3,14 2,23
9.A 2,05 2,14 2,27 2,32 2,64 1,45 2,68 1,59 3,32 1,68
9.B 2,2 2,45 2,7 2,05 2,85 1,7 2,6 1,55 3,65 1,6
9.C 2,3 3,35 2,8 2,05 2,95 1,6 3,4 1,35 3,35 2
Trieda OV PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV
1.A 3,19 1,14
1.B 3,15 1,15
1.C 3,35 1
1.D 2,95 1
1.E 3,43 1
1.F 3,33 1
1.G 3,05 1,1
1.H 3,45 1,05
1.I 3,24 1
1.J 3,38 1
2.A 2,04 1
2.B 2,73 1
2.C 3,35 1
2.D 3,45 1
2.E 3,22 1
2.F 3,3 1,04
3.A 2,82 1
3.B 2,78 1
3.C 3,26 1,13
3.D 2,87 1,13
3.E 3,3 1
3.F 3,09 1,3
4.A 2,81 1
4.B 3,05 1
4.C 2,81 1,05
4.D 3,95 1,42
4.E 3,5 1,41
4.F 3,29 1,29
5.A 1,21 2,75 1 1,25 1
5.B 1,12 2,77 1,08 1,5 1
5.C 1,16 3 1 1 1,16 1,08
5.D 1 3,36 1,32 1 1,23 1,05
5.E 1,84 3,58 1,16 1,84 1
6.A 1,15 3,15 1 1,52 1
6.B 1,33 3,25 1,17 1,54 1
6.C 1,32 3,86 1,23 2,55 1
6.D 1,11 3,39 1,33 1,28 1,06
7.A 1,15 2,42 3,27 1,27 1,54 1,31
7.B 1,04 3,04 3,48 1,12 1,32 1
7.C 1,13 2,48 3,7 1,61 1,65 1,04
7.D 1,3 2,5 3,6 1,5 1,6 1,45
8.A 2,61 3,82 1,57 1,93 1,14 1
8.B 2,42 3,23 1,23 1,04 1,04 1,08
8.C 2,91 3,32 1,18 1 1,14 1
9.A 2,64 3,23 1,18 1,41
9.B 2,5 3,4 1,2 1,6
9.C 2,4 3,45 1,4 1,15
Trieda TV VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
5.A 1,25
5.B 1,46
5.C 1,76
5.D 1,95
5.E 2,21
6.A 1,59
6.B 1
6.C 1,45 1
6.D 1,06 1
7.A 2,15
7.B 1,08
7.C 1,48
7.D 1,35
8.A 1
8.B 1,08
8.C 1,18
9.A 1,05
9.B 1,1
9.C 1,5

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 12 9 0
1.B 20 13 7 0
1.C 20 9 11 0
1.D 20 14 6 0
1.E 21 11 10 0
1.F 21 10 11 0
1.G 21 14 7 0
1.H 20 10 10 0
1.I 21 12 9 0
1.J 21 12 9 0
2.A 23 22 1 0
2.B 22 22 0 0
2.C 23 22 1 0
2.D 22 21 1 0
2.E 23 23 0 0
2.F 23 21 2 0
3.A 22 22 0 0
3.B 23 23 0 0
3.C 23 19 4 0
3.D 23 23 0 0
3.E 23 23 0 0
3.F 23 21 2 0
4.A 21 21 0 0
4.B 21 21 0 0
4.C 21 21 0 0
4.D 20 16 3 1
4.E 22 21 1 0
4.F 21 20 1 0
5.A 28 27 1 0
5.B 26 26 0 0
5.C 25 25 0 0
5.D 22 21 1 0
5.E 19 16 3 0
6.A 27 26 1 0
6.B 25 24 0 1
6.C 22 22 0 0
6.D 18 18 0 0
7.A 28 24 2 2
7.B 26 24 1 1
7.C 23 20 3 0
7.D 22 19 1 2
8.A 28 23 5 0
8.B 26 26 0 0
8.C 24 22 0 2
9.A 22 22 0 0
9.B 20 20 0 0
9.C 21 19 1 1

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 4162 198,19 3468 165,14 694 33,05
1.B 20 2885 144,25 2635 131,75 250 12,50
1.C 20 2706 135,30 2433 121,65 273 13,65
1.D 20 2807 140,35 2665 133,25 142 7,10
1.E 21 3242 154,38 2943 140,14 299 14,24
1.F 21 2962 141,05 2948 140,38 14 0,67
1.G 21 2148 102,29 1885 89,76 263 12,52
1.H 20 2922 146,10 2797 139,85 125 6,25
1.I 21 2387 113,67 2371 112,90 16 0,76
1.J 21 1455 69,29 1455 69,29 0 0,00
2.A 23 3273 142,30 2958 128,61 315 13,70
2.B 22 2051 93,23 2051 93,23 0 0,00
2.C 23 1812 78,78 1681 73,09 131 5,70
2.D 22 3022 137,36 2958 134,45 64 2,91
2.E 23 3689 160,39 3635 158,04 54 2,35
2.F 23 3984 173,22 3739 162,57 245 10,65
3.A 22 3503 159,23 3327 151,23 176 8,00
3.B 23 2430 105,65 2246 97,65 184 8,00
3.C 23 2044 88,87 1792 77,91 252 10,96
3.D 23 3750 163,04 3150 136,96 600 26,09
3.E 23 3480 151,30 3470 150,87 10 0,43
3.F 23 2516 109,39 2055 89,35 461 20,04
4.A 21 3160 150,48 3095 147,38 65 3,10
4.B 21 2647 126,05 2397 114,14 250 11,90
4.C 21 2097 99,86 1665 79,29 432 20,57
4.D 20 3365 168,25 2995 149,75 370 18,50
4.E 22 3429 155,86 2453 111,50 976 44,36
4.F 21 2767 131,76 2533 120,62 234 11,14
5.A 28 4358 155,64 4293 153,32 65 2,32
5.B 26 3714 142,85 3272 125,85 442 17,00
5.C 25 3602 144,08 3353 134,12 249 9,96
5.D 22 2980 135,45 2189 99,50 791 35,95
5.E 19 3161 166,37 1713 90,16 1448 76,21
6.A 27 4868 180,30 4155 153,89 713 26,41
6.B 25 4826 193,04 3514 140,56 1312 52,48
6.C 22 3370 153,18 2774 126,09 596 27,09
6.D 18 3228 179,33 2494 138,56 734 40,78
7.A 28 6570 234,64 4184 149,43 2386 85,21
7.B 26 4502 173,15 2964 114,00 1538 59,15
7.C 23 4571 198,74 3277 142,48 1294 56,26
7.D 22 7003 318,32 5187 235,77 1816 82,55
8.A 28 6712 239,71 4838 172,79 1874 66,93
8.B 26 6203 238,58 4666 179,46 1537 59,12
8.C 24 6235 259,79 3976 165,67 2259 94,13
9.A 22 7203 327,41 5505 250,23 1698 77,18
9.B 20 6263 313,15 4786 239,30 1477 73,85
9.C 21 5373 255,86 4844 230,67 529 25,19

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 58 22,6
Monitor MAT 58 10,9

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 10 6 6 6 5 4 4 3 3 47
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Výtvarná výchova 5 2 2
Výtvarná výchova 3.-4. 2 2
Športové hry 9 1 2

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka 0
Prvého ročníka 10 206
Bežných tried 47 1057
Špeciálnych tried 0
Pre nadaných 0
Spolu 57 1263

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 12 58
DPP
Znížený úväzok 5 5
ZPS 4 4
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 58 58
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 63 63

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 20 6
2.kvalifikačná skúška 19
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2017/2018 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 752 153,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť122 807,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…33 024,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…448,80,-

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2017/2018 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 27
Bedmintonový krúžok 9
Čitateľský krúžok 25
Dopravná výchova 0
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 221
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Futbalový krúžok 21
Hudba a počítače 10
Hudobno-literárny 0
Informatika 0
Internetový krúžok 0
Khamoro 6
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 0
Krúžok anglickej konverzácie 0
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 0
Literárny krúžok 21
Matematický krúžok 0
Mix 0
Peer aktivistov 14
Počítač, komunikácia a veda 15
Počítače a svet okolo nás 0
Počítačový krúžok 31
Práca s počítačom 11
Pracovno-estetický 0
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Prírodovedný krúžok 24
Publicistika 34
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 0
Šikovné ruky 181
Šikovníček 50
Športový krúžok 15
Tanečno – spevácky 22
Tanečný krúžok 28
Tvorivé dielne 22
Ukážem, čo viem 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 0
Volejbalový krúžok 39
Výtvarný krúžok 32
Z každého rožka troška 25
Z rozprávky do rozprávky 71
Zázraky z papiera 25
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 28. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2018

2016/2017

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety Mgr. Kravec Rastislav
humanitné predmety Mgr. Tutokyová Antónia
výchovy Mgr. Semančíková Anna

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1078

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 11 6 5 6 4 4 4 4 3 47
počet žiakov 220 149 124 132 99 99 97 90 70 1080
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 625 103 99 107 82 76

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 0 0 0 83 20 11 114
prijatí 83 20 11 114
% úspešnosti 100 100 100 100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 3
1.B 3,45
1.C 2,95
1.D 2,58
1.E 2,89
1.F 3,43
1.G 3,1
1.H 3,25
1.I 3,3
1.J 3,38
1.K 3,21
2.A 2,8
2.B 2,76
2.C 2,96
2.D 2,96
2.E 3,36
2.F 2,88
3.A 2,72
3.B 2,48
3.C 2,72
3.D 3,79
3.E 3,28
4.A 2,7
4.B 2,83
4.C 3,39
4.D 3,33
4.E 4,19
4.F 4,05
5.A 1,41 2,15 2,44 2,52 1,3 1,44 2,48 1,44
5.B 2,04 2,58 2,83 2,67 1,58 1,25 3,08 1,46
5.C 3 2,88 2,83 3,67 1,58 2,46 3,79 1,58
5.D 2,74 2,13 2,87 2 1,04 2,04 3 1,39
6.A 2,63 2,78 2,56 2,48 1,96 1,33 1,63 2,96 1,56
6.B 2,92 3,04 2,46 3,19 1,65 1,08 1,69 3,27 1,73
6.C 3,1 2,35 3,1 2,9 2,25 1,25 2,4 3,55 1,75
6.D 3,09 3,27 3,32 3,18 2,18 1,09 2,23 3,36 2,14
7.A 2,56 3,4 2,48 2,24 3,2 1,28 2,56 1,48 3 1,44
7.B 2,63 3,33 3,04 2,56 3,41 1,11 2,56 2 3,22 1,81
7.C 2,77 2,36 3,05 2,64 3,64 2 2,27 2,86 3,14 1,77
7.D 3,81 3,24 3,14 3,33 3,62 2,1 3,38 2,9 4,1 2,62
8.A 2,15 2,69 2,69 2,46 2,81 1,42 2,65 1,35 3,08 1,77
8.B 2,96 2,04 2,48 2,61 2,65 1,3 2,61 1,65 3,35 2,65
8.C 3,1 2,35 2,4 2,1 2,9 1,65 2,95 1,85 3,5 2
8.D 2,89 2,78 3,11 2,83 3,33 2,28 3,17 2,39 2,94 2,44
9.A 2 2,04 2,21 1,83 2,08 1,25 1,5 1,29 3,25 1,83
9.B 2,58 1,96 1,96 1,92 2,63 1,21 2 1,75 3,42 2,17
9.C 3,24 2,38 2,71 2,38 1,9 1,9 2,1 2,33 3,48 1,95
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 3 1,38
1.B 3,45 1
1.C 2,89 1
1.D 2,68 1
1.E 2,79 1
1.F 3,43 1
1.G 3,1 1,19
1.H 3,25 1
1.I 3,35 1
1.J 3,38 1
1.K 3,16 1
2.A 2,88 1
2.B 3,12 1
2.C 2,48 1
2.D 2,79 1
2.E 3,56 1
2.F 3 1,16
3.A 2,92 1
3.B 2,52 1
3.C 2,64 1
3.D 3,88 1,17
3.E 3,08 1,84
4.A 2,78 1
4.B 2,92 1
4.C 3,3 1,09
4.D 3,1 1,1
4.E 4,19 2,05
4.F 4,2 1,5
5.A 1,04 2,67 1 1,07 1
5.B 1,04 3,08 1,17 1,04 1
5.C 1,04 3,88 1,04 1,13 1
5.D 1,17 3,96 1,22 1,61 1
6.A 1,48 1,22 3,19 1,33 1,37 1,22
6.B 1,27 1,12 3,23 1,12 1,23 1
6.C 1,1 3,45 1,55 1,9 1,15
6.D 1,27 3,18 1,68 1,27 1,55
7.A 1,2 2,32 3,36 1 1
7.B 1,3 2,74 3,33 1 1
7.C 1,32 2,59 3,32 1,45 1
7.D 1,52 4,1 3,95 2,62 1,05
8.A 2,88 3,27 1,04 1,92 1,81 1
8.B 1,91 3,22 1 1,09 1,26 1
8.C 2,1 3,4 1,25 2 1,95 1,1
8.D 3,11 3,06 1 2,5 2,5 1
9.A 1,79 3,08 1,29 1,04
9.B 2,54 3,25 1,17 1,29
9.C 2,05 3,33 1,48 1,67
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
1.K
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
4.F
5.A 1,26 1,11
5.B 1,13
5.C 1,42
5.D 1,13
6.A 2,04
6.B 1,08
6.C 1,55
6.D 1,86
7.A 1,56
7.B 1,89
7.C 1,64
7.D 2
8.A 1
8.B 1
8.C 1,3
8.D 1,28
9.A 1
9.B 1
9.C 1,1

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 14 7 0
1.B 20 9 11 0
1.C 19 12 7 0
1.D 19 13 6 0
1.E 19 10 9 0
1.F 21 10 11 0
1.G 21 11 10 0
1.H 20 11 9 0
1.I 20 13 7 0
1.J 21 13 8 0
1.K 19 9 10 0
2.A 25 23 2 0
2.B 25 23 2 0
2.C 25 23 2 0
2.D 24 22 2 0
2.E 25 20 5 0
2.F 25 22 3 0
3.A 25 25 0 0
3.B 25 25 0 0
3.C 25 24 1 0
3.D 24 20 4 0
3.E 25 24 1 0
4.A 23 23 0 0
4.B 24 24 0 0
4.C 23 20 3 0
4.D 21 17 4 0
4.E 21 17 4 0
4.F 20 15 5 0
5.A 27 27 0 0
5.B 24 24 0 0
5.C 24 22 2 0
5.D 23 18 5 0
6.A 27 25 1 1
6.B 27 26 0 1
6.C 20 19 1 0
6.D 20 20 0 0
7.A 23 22 0 1
7.B 25 25 0 0
7.C 21 21 0 0
7.D 14 9 5 0
8.A 22 22 0 0
8.B 17 17 0 0
8.C 15 15 0 0
8.D 10 9 0 1
9.A 0 0 0 0
9.B 0 0 0 0
9.C 0 0 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 4067 193,67 3524 167,81 543 25,86
1.B 20 2123 106,15 2123 106,15 0 0,00
1.C 19 2318 122,00 2106 110,84 212 11,16
1.D 19 1604 84,42 1567 82,47 37 1,95
1.E 19 2740 144,21 2655 139,74 85 4,47
1.F 21 2883 137,29 2841 135,29 42 2,00
1.G 21 2959 140,90 2535 120,71 424 20,19
1.H 20 3501 175,05 3344 167,20 157 7,85
1.I 20 1193 59,65 1131 56,55 62 3,10
1.J 21 1020 48,57 1020 48,57 0 0,00
1.K 19 2945 155,00 2829 148,89 116 6,11
2.A 25 4205 168,20 4020 160,80 185 7,40
2.B 25 2717 108,68 2507 100,28 210 8,40
2.C 25 2018 80,72 1891 75,64 127 5,08
2.D 24 3310 137,92 3023 125,96 287 11,96
2.E 25 3029 121,16 3001 120,04 28 1,12
2.F 25 3769 150,76 3127 125,08 642 25,68
3.A 25 3341 133,64 3201 128,04 140 5,60
3.B 25 3266 130,64 3016 120,64 250 10,00
3.C 25 2364 94,56 2075 83,00 289 11,56
3.D 24 4105 171,04 3765 156,88 340 14,17
3.E 25 4189 167,56 2832 113,28 1357 54,28
4.A 23 3402 147,91 3097 134,65 305 13,26
4.B 24 3527 146,96 3444 143,50 83 3,46
4.C 23 3381 147,00 2847 123,78 534 23,22
4.D 21 4317 205,57 3562 169,62 755 35,95
4.E 21 2924 139,24 2862 136,29 62 2,95
4.F 20 4389 219,45 3349 167,45 1040 52,00
5.A 27 3834 142,00 3256 120,59 578 21,41
5.B 24 3194 133,08 2771 115,46 423 17,63
5.C 24 3796 158,17 3464 144,33 332 13,83
5.D 23 3375 146,74 2875 125,00 500 21,74
6.A 27 5737 212,48 4062 150,44 1675 62,04
6.B 27 4304 159,41 2755 102,04 1549 57,37
6.C 20 2989 149,45 2121 106,05 868 43,40
6.D 20 4598 229,90 3547 177,35 1051 52,55
7.A 23 4140 180,00 2456 106,78 1684 73,22
7.B 25 3224 128,96 2125 85,00 1099 43,96
7.C 21 3559 169,48 2475 117,86 1084 51,62
7.D 14 2959 211,36 2229 159,21 730 52,14
8.A 22 3830 174,09 3324 151,09 506 23,00
8.B 17 3396 199,76 2819 165,82 577 33,94
8.C 15 2704 180,27 2603 173,53 101 6,73
8.D 10 2563 256,30 1380 138,00 1183 118,30
9.A 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9.B 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00
9.C 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 67 21,1
Monitor MAT 67 13,7

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 11 6 5 6 4 4 4 4 3 47
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 9 1 2
Informatika 5.-9. 4 4

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 11
Bežných tried 47
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 11 58
DPP
Znížený úväzok 5 5
ZPS 4 4
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 58 58
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 63 63

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 18
2.kvalifikačná skúška 24 7
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2016/2017 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 640 137,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

68 547,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…32 227,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…4 436

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 27
Bedmintonový krúžok 9
Čitateľský krúžok 25
Dopravná výchova 0
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 221
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Futbalový krúžok 21
Hudba a počítače 10
Hudobno-literárny 0
Informatika 0
Internetový krúžok 0
Khamoro 6
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 0
Krúžok anglickej konverzácie 0
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 0
Literárny krúžok 21
Matematický krúžok 0
Mix 0
Peer aktivistov 14
Počítač, komunikácia a veda 15
Počítače a svet okolo nás 0
Počítačový krúžok 31
Práca s počítačom 11
Pracovno-estetický 0
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Prírodovedný krúžok 24
Publicistika 34
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 0
Šikovné ruky 181
Šikovníček 50
Športový krúžok 15
Tanečno – spevácky 22
Tanečný krúžok 28
Tvorivé dielne 22
Ukážem, čo viem 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 0
Volejbalový krúžok 39
Výtvarný krúžok 32
Z každého rožka troška 25
Z rozprávky do rozprávky 71
Zázraky z papiera 25
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2017

2015/2016

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety Mgr.Nemčíková Ľudmila
humanitné predmety Mgr. Horváthová Mária
výchovy PaedDr. Štefanská Simona

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1088

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 12 6 6 5 4 4 4 3 3 47
počet žiakov 245 140 136 104 103 99 107 82 76 1091
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 625 103 99 107 82 76

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 0 0 0 83 13
prijatí 83 13
% úspešnosti 100% 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 3,48
1.B 3,48
1.C 3,36
1.D 3
1.E 3,09
1.F 3,15
1.G 3,14
1.H 3,14
1.I 2,95
1.J 2,77
1.K 3,05
1.L 3,67
2.A 2,38
2.B 2,24
2.C 3,28
2.D 4
2.E 3,64
2.F 3,81
3.A 2,29
3.B 2,75
3.C 3,26
3.D 3,57
3.E 3,62
3.F 3,43
4.A 2,67
4.B 3
4.C 4,15
4.D 3,95
4.E 3,76
5.A 2,39 2,82 2,36 2,11 1,43 1,75 2,93 1,79
5.B 2,5 2,5 2,23 2,85 1 1,92 3,08 1,77
5.C 3,42 3,21 2,92 2,54 1,33 2,38 3,33 2,38
5.D 2,77 2,95 2,5 2,32 1,32 3,14 3,14 1,77
6.A 2,41 3,31 2,17 2,59 3,14 1 2,03 1,34 3,21 1,28
6.B 2,41 3,04 2,74 2,07 3,26 1,33 2,19 1,85 3,04 2,37
6.C 3,41 2,32 3,05 2,91 2,77 1,5 2,59 2,64 3 2,59
6.D 3,22 3,33 3,5 2,94 3,56 2,06 3,56 2,67 3,39 2,94
7.A 3,27 2,42 2,92 2,23 3,15 1,96 2,35 2,04 3,12 1,38
7.B 3,33 2,59 2,96 2,41 3,19 1,22 2,67 2,19 3,56 2,67
7.C 3,29 2,95 2,48 2,67 3,24 1,81 3 2,24 3,33 2,1
7.D 3,04 3,13 3,08 2,88 3,83 2,17 3,21 2,38 3,46 2,83
8.A 3,14 2,25 2,43 1,93 2,29 1,21 2,32 1,64 3 2
8.B 2,75 2,5 2,43 2,36 3,14 1 2,71 1,96 3,39 1,79
8.C 3,42 2,71 2,75 3 3,13 2,08 2,92 2 3,5 1,92
9.A 3,36 2 2,59 2,45 2,14 1,59 2,59 1,73 3,27 1,45
9.B 3,25 2 2,63 2,17 2,67 1,17 2,21 2,08 3,38 2,21
9.C 3,83 2,75 2,29 2,54 3,46 1,54 2,92 2,33 3,83 1,79
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 3,48 1,05
1.B 3,43 1
1.C 3,45 1
1.D 3,05 1
1.E 3,05 1
1.F 3,08 1,08
1.G 3,14 1
1.H 3,14 1
1.I 3,1 1
1.J 2,64 1,09
1.K 2,71 1
1.L 3,67 1
2.A 2,83 1
2.B 2,6 1
2.C 3,48 1,16
2.D 4,04 1,09
2.E 3,82 1,73
2.F 3,81 1
3.A 2,63 1
3.B 2,75 1
3.C 3,39 1
3.D 3,48 1,65
3.E 3,14 1,19
3.F 3,29 1
4.A 2,67 1,05
4.B 3,33 1,05
4.C 4,15 1,95
4.D 3,48 1,19
4.E 4,05 1,14
5.A 1,32 3 1,25 1,25 1,07
5.B 1 3,04 1,08 1,23 1
5.C 1,25 3,67 1,58 1,58 1,04
5.D 1,05 3 1,32 1,09 1,05
6.A 1,17 2,45 3,45 1,07 1
6.B 1,04 2,67 3,3 1,07 1
6.C 1,23 2,73 3,41 1,32 1 1
6.D 1,5 3,44 3,72 2,83 1,33
7.A 1 2,85 3,23 1 1
7.B 1 2,56 3,26 1 1
7.C 1,1 2,48 3,33 1,29 1,05
7.D 1,5 3,17 3,58 1,08 1 1,17
8.A 2,14 3 1,29 1,32 1,18 1,21
8.B 2,07 3,29 1,25 1 1,93 1
8.C 2,63 3,25 1,21 1,38 1,96 1
9.A 2,36 3,23 1,55 1
9.B 2,5 3,5 2,17 1,58
9.C 2,5 3,58 1,25 1,79
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
1.K
1.L
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
3.F
4.A
4.B
4.C
4.D
4.E
5.A 1,57
5.B 1,04
5.C 1,5
5.D 1,73
6.A 1,07
6.B 1,07
6.C 1,14
6.D 2,5
7.A 1
7.B 1,48
7.C 1,67
7.D 1,54
8.A 1,14
8.B 1
8.C 1,38
9.A 1,55
9.B 1,04
9.C 1,13

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 21 8 13 0
1.B 21 10 11 0
1.C 22 10 12 0
1.D 21 15 6 0
1.E 22 12 10 0
1.F 15 9 4 2
1.G 22 14 8 0
1.H 22 15 7 0
1.I 21 11 10 0
1.J 22 15 7 0
1.K 21 10 11 0
1.L 15 5 10 0
2.A 24 24 0 0
2.B 25 24 1 0
2.C 25 23 2 0
2.D 24 17 6 1
2.E 22 16 6 0
2.F 21 17 4 0
3.A 24 24 0 0
3.B 24 24 0 0
3.C 23 23 0 0
3.D 23 19 4 0
3.E 21 21 0 0
3.F 21 18 3 0
4.A 21 21 0 0
4.B 21 19 2 0
4.C 20 17 3 0
4.D 21 21 0 0
4.E 21 19 2 0
5.A 28 26 2 0
5.B 28 26 0 2
5.C 24 22 2 0
5.D 23 22 0 1
6.A 29 28 1 0
6.B 27 27 0 0
6.C 22 20 2 0
6.D 19 13 5 1
7.A 27 26 0 1
7.B 28 27 0 1
7.C 25 19 2 4
7.D 25 22 2 1
8.A 28 28 0 0
8.B 28 28 0 0
8.C 26 23 1 2
9.A 26 22 0 4
9.B 25 24 0 1
9.C 24 24 0 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 21 3624 172,57 3384 161,14 240 11,43
1.B 21 3543 168,71 3543 168,71 0 0,00
1.C 22 4221 191,86 3964 180,18 257 11,68
1.D 21 3373 160,62 3130 149,05 243 11,57
1.E 22 3244 147,45 3202 145,55 42 1,91
1.F 15 2202 146,80 1796 119,73 406 27,07
1.G 22 3404 154,73 3381 153,68 23 1,05
1.H 22 4240 192,73 3909 177,68 331 15,05
1.I 21 2702 128,67 2486 118,38 216 10,29
1.J 22 2230 101,36 1949 88,59 281 12,77
1.K 21 3904 185,90 3810 181,43 94 4,48
1.L 15 1020 68,00 1000 66,67 20 1,33
2.A 24 3210 133,75 3159 131,63 51 2,13
2.B 25 3928 157,12 3595 143,80 333 13,32
2.C 25 3230 129,20 2865 114,60 365 14,60
2.D 24 4154 173,08 3641 151,71 513 21,38
2.E 22 4234 192,45 3302 150,09 932 42,36
2.F 21 3190 151,90 3190 151,90 0 0,00
3.A 24 3621 150,88 3516 146,50 105 4,38
3.B 24 3293 137,21 3178 132,42 115 4,79
3.C 23 4666 202,87 4556 198,09 110 4,78
3.D 23 4780 207,83 3558 154,70 1222 53,13
3.E 21 2735 130,24 2605 124,05 130 6,19
3.F 21 4472 212,95 4268 203,24 204 9,71
4.A 21 2198 104,67 2014 95,90 184 8,76
4.B 21 2181 103,86 2115 100,71 66 3,14
4.C 20 4259 212,95 4247 212,35 12 0,60
4.D 21 3987 189,86 3813 181,57 174 8,29
4.E 21 3691 175,76 3357 159,86 334 15,90
5.A 28 6069 216,75 4677 167,04 1392 49,71
5.B 28 4850 173,21 2470 88,21 2380 85,00
5.C 24 4977 207,38 3811 158,79 1166 48,58
5.D 23 5275 229,35 3910 170,00 1365 59,35
6.A 29 5541 191,07 3371 116,24 2170 74,83
6.B 27 4526 167,63 3127 115,81 1399 51,81
6.C 22 4311 195,95 2797 127,14 1514 68,82
6.D 19 5262 276,95 2737 144,05 2525 132,89
7.A 27 6700 248,15 5904 218,67 796 29,48
7.B 28 7402 264,36 5794 206,93 1608 57,43
7.C 25 6766 270,64 5726 229,04 1040 41,60
7.D 25 6333 253,32 4459 178,36 1874 74,96
8.A 28 4845 173,04 3841 137,18 1004 35,86
8.B 28 7408 264,57 6146 219,50 1262 45,07
8.C 26 8756 336,77 6457 248,35 2299 88,42
9.A 26 9005 346,35 5657 217,58 3348 128,77
9.B 25 7691 307,64 4302 172,08 3389 135,56
9.C 24 7239 301,63 4254 177,25 2985 124,38

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 70 23
Monitor MAT 70 12,4

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 12 6 6 5 4 4 4 3 3 47
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 5.-9. 2 2
Výtvarná výchova 5 4 1
Informatika 5 4 1

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 12 245
Bežných tried 35 846
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 47 1091

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 58 13 58
DPP
Znížený úväzok 4 4
ZPS 2 2
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 58 58
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 63 63

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
VD,VC M 10
V.C Aj 1
VI.B M 4
VI.B Ch 1
VII.A Geo 1
VII.A CH 1
VII.B M 4
VII.B CH 1
VIII.D M 5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 30 10
2.kvalifikačná skúška 7 5
štúdium školského manažmentu 1 2
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2015/2016 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 276 218 ,–€

Bežné výdavky : 220310,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 870,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

aj príspevok 2684,32 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 28
Bedmintonový krúžok 19
Čitateľský krúžok 47
Dopravná výchova 26
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 246
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Hudobno-literárny 24
Informatika 11
Internetový krúžok 0
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 20
Krúžok anglickej konverzácie 28
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 8
Literárny krúžok 15
Mix 24
Peer aktivistov 26
Práca s počítačom 41
Pracovno-estetický 16
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Publicistika 42
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 3
Šikovné ruky 94
Šikovníček 47
Športový krúžok 87
Tanečno – spevácky 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 15
Volejbalový krúžok 22
Výtvarný krúžok 13
Z každého rožka troška 26
Z rozprávky do rozprávky 0
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2016

2014/2015

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školy ZŠ Jarovnice 192
Adresa školy ZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón +421 x 0514594219
E-mail zsjarovnice192@gmail.com
WWW stránka zs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľ obec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail
Riaditeľ Mgr. Jozef Bugna 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Silvia Molitorisová 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠ Mgr. Mária Pavlíková 0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

Titl., priezvisko, meno Kontakt
predseda Mgr. Šimková Tataiana 0514594219
pedagogickí zamestnanci Mgr. Ženčuchová Angela
ostatní zamestnanci Novotná Mária
zástupcovia rodičov Kalejová Lucia
  Popušová Kveta
  Čarná Margita
  Popušová Monika
zástupca zriaďovateľa Ferko Dušan
  Kaleja Vladislav
  Pešta Marek
  Bilý Ladislav

Poradné orgány školy

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka
1.-2. ročník Mgr. Jacková Jaroslava všetky predm. 1.-2. roč.
3.-4. ročník Mgr. Lazoríková Katarína všetky predm. 3.-4. roč.
prírodovedné predmety PaedDr. Kováčová katarína
humanitné predmety Mgr. Švec Michal
výchovy Mgrr. Semančíková Anna

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1060

Počet tried: 44

Podrobnejšie informácie:

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
počet tried 11 6 5 4 4 4 4 4 2 44
počet žiakov 239 147 101 100 105 110 103 102 57 1064
z toho ŠVVP
z toho v ŠKD

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov 587 105 110 103 102 57

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu
prihlásení 76
prijatí 76
% úspešnosti 100%

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

Trieda AJ B D EV F G HV CH INV I M NV NJ ON OV
1.A 3,05
1.B 2,73
1.C 3,23
1.D 3,45
1.E 3,23
1.F 3
1.G 3,5
1.H 3,14
1.I 3,05
1.J 3,67
1.K 3,52
2.A 2
2.B 1,92
2.C 3,16
2.D 3,3
2.E 3,76
2.F 3,5
3.A 2,81
3.B 2,62
3.C 3,8
3.D 3,35
3.E 3,74
4.A 2,6
4.B 2,8
4.C 3,6
4.D 3,4
5.A 2,17 2,9 1,63 2,63 1 1,43 2,7 1,17
5.B 1,68 2,8 2,84 3,2 1,12 1,88 2,72 2,08
5.C 2,92 3,42 3,17 2,79 1,67 3,13 3,08 3
5.D 2,83 3,58 3,54 3,04 1,96 3 3,13 3,42
6.A 3,29 2,43 2,86 2,61 3,14 2 2,43 2,04 3,04 1,57
6.B 1,93 2,44 2,93 2,15 2,93 1,15 3,19 2,07 3,44 2,78
6.C 1,96 2,96 2,7 3,35 2,91 1,48 2,74 2,39 3,48 2,13
6.D 2,5 3,19 3,15 3,58 2,65 2 3,08 2,81 3,19 2,88
7.A 3,04 2,67 2,19 1,81 2,52 1,41 2,48 1,85 2,7 2,19
7.B 2,37 2,33 3,15 2,74 3,74 1 2,89 2,37 3,48 2,56
7.C 2,13 3,17 2,96 2,75 3,21 1,75 2,63 2,17 3,25 1,54
7.D 2,92 3,75 3,83 3,42 4,04 1,58 3,88 2,63 4,08 3,08
8.A 3,37 2,67 2,7 2,7 2,44 1,3 3,07 1,85 3,48 1,41
8.B 3,12 2,64 2,68 2,04 2,84 1,08 2,44 1,52 3,4 2,48
8.C 3,36 2,64 3,12 2,84 3,6 1,48 3,24 2,72 3,6 1,68
8.D 2,43 2,91 3,22 3,48 2,17 1,61 3,26 2 3,43 2,26
9.A 2,62 2,24 2,03 1,52 1,48 1,69 1,79 1,1 2,97 1,48
9.B 2,37 2,7 2,89 2,7 2,81 1,74 3,07 2,19 3,63 2,37
Trieda PsP PV Prí PRI PP Prv RJ SJ SPR SP ŠH TCHV T TSV TV
1.A 3,05 1
1.B 2,95 1
1.C 3,27 1
1.D 3,45 1
1.E 3,05 1
1.F 3 1
1.G 3,5 1
1.H 3,18 1
1.I 3,05 1
1.J 3,67 1,14
1.K 3,52 1
2.A 2,36 1
2.B 2,24 1
2.C 3,12 1
2.D 3,3 1,39
2.E 3,76 1,08
2.F 3,5 1
3.A 2,71 1
3.B 2,76 1
3.C 3,85 1,2
3.D 3,2 1,25
3.E 3,74 1
4.A 2,76 2,72 1
4.B 2,84 2,72 1,08
4.C 3,76 3,8 1,36
4.D 3,56 3,28 1
5.A 1,1 2,53 3,13 1,03 1
5.B 1,16 2,52 3 1,2 1,12
5.C 1,54 2,88 3,46 1,38 1,13
5.D 1,38 3,58 3,88 2,38 1,38
6.A 1,14 2,75 3,29 1 1
6.B 1 2,67 3,37 1 1,04
6.C 1,43 2,3 3,52 1,22 1,09
6.D 1,27 3 3,73 1,08 1 1,23
7.A 1,04 1,85 2,52 1,33 1,33
7.B 1,41 2,67 3,44 1,04 1
7.C 1,21 2,38 3,21 1,25 1,25
7.D 1,5 3,25 3,83 1,83 1,25
8.A 2,37 3,48 1,19 1,33 1,7 1,22
8.B 2,52 3,32 1,4 1 1,04 1,16
8.C 2,84 3,76 1,08 1,96 1,52 1,08
8.D 3,09 3,83 1,3 2,09 1,17 1,52
9.A 2,28 2,93 1 1,03
9.B 2,78 3,48 1,59 1,67
Trieda VLA VYU VV Vv-n ZEM
1.A
1.B
1.C
1.D
1.E
1.F
1.G
1.H
1.I
1.J
1.K
2.A
2.B
2.C
2.D
2.E
2.F
3.A
3.B
3.C
3.D
3.E
4.A 2,88
4.B 2,84
4.C 3,76
4.D 3,68
5.A 1 1
5.B 1 1
5.C 1,71 1,71
5.D 1,71 1,71
6.A 1
6.B 1,07
6.C 1,48
6.D 1,08
7.A 1,04
7.B 1,07
7.C 1,13
7.D 1,17
8.A 1,26
8.B 1,04
8.C 1,52
8.D 1,26
9.A 2
9.B 2,7

Prospech žiakov

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1.A 22 16 6 0
1.B 22 13 9 0
1.C 22 13 9 0
1.D 22 8 14 0
1.E 22 13 9 0
1.F 22 12 10 0
1.G 22 9 13 0
1.H 22 14 8 0
1.I 21 15 6 0
1.J 21 7 14 0
1.K 21 8 13 0
2.A 25 24 1 0
2.B 25 25 0 0
2.C 25 24 1 0
2.D 23 23 0 0
2.E 25 20 5 0
2.F 24 18 6 0
3.A 21 21 0 0
3.B 21 21 0 0
3.C 20 18 2 0
3.D 20 20 0 0
3.E 19 17 2 0
4.A 25 25 0 0
4.B 25 25 0 0
4.C 25 23 2 0
4.D 25 20 5 0
5.A 30 29 1 0
5.B 26 25 0 1
5.C 24 20 4 0
5.D 24 18 6 0
6.A 29 28 0 1
6.B 28 27 0 1
6.C 26 20 3 3
6.D 26 22 4 0
7.A 27 26 1 0
7.B 27 24 3 0
7.C 25 21 3 1
7.D 24 13 11 0
8.A 27 24 3 0
8.B 26 25 0 1
8.C 25 25 0 0
8.D 23 22 1 0
9.A 29 29 0 0
9.B 27 24 3 0

Dochádzka žiakov

Trieda Počet Zamešk. hod. Zam. na žiaka Ospravedlnené Ospr. na žiaka Neospravedlnené Neosp. na žiaka
1.A 22 2285 103,86 2263 102,86 22 1,00
1.B 22 1795 81,59 1762 80,09 33 1,50
1.C 22 3161 143,68 2846 129,36 315 14,32
1.D 22 2403 109,23 2092 95,09 311 14,14
1.E 22 2615 118,86 2603 118,32 12 0,55
1.F 22 3921 178,23 3834 174,27 87 3,95
1.G 22 2644 120,18 2459 111,77 185 8,41
1.H 22 3612 164,18 3168 144,00 444 20,18
1.I 21 2150 102,38 1861 88,62 289 13,76
1.J 21 2903 138,24 2550 121,43 353 16,81
1.K 21 2386 113,62 2090 99,52 296 14,10
2.A 25 2886 115,44 2844 113,76 42 1,68
2.B 25 3331 133,24 3249 129,96 82 3,28
2.C 25 3508 140,32 3445 137,80 63 2,52
2.D 23 3302 143,57 2552 110,96 750 32,61
2.E 25 3363 134,52 2676 107,04 687 27,48
2.F 24 4310 179,58 3908 162,83 402 16,75
3.A 21 1566 74,57 1525 72,62 41 1,95
3.B 21 1715 81,67 1695 80,71 20 0,95
3.C 20 1505 75,25 1460 73,00 45 2,25
3.D 20 2632 131,60 2537 126,85 95 4,75
3.E 19 2785 146,58 2530 133,16 255 13,42
4.A 25 3361 134,44 3361 134,44 0 0,00
4.B 25 2696 107,84 2232 89,28 464 18,56
4.C 25 4343 173,72 3951 158,04 392 15,68
4.D 25 3004 120,16 2973 118,92 31 1,24
5.A 30 4577 152,57 2642 88,07 1935 64,50
5.B 26 3261 125,42 2642 101,62 619 23,81
5.C 24 3760 156,67 2392 99,67 1368 57,00
5.D 24 5176 215,67 3472 144,67 1704 71,00
6.A 29 3284 113,24 2695 92,93 589 20,31
6.B 28 5014 179,07 4260 152,14 754 26,93
6.C 26 5067 194,88 3946 151,77 1121 43,12
6.D 26 4866 187,15 4585 176,35 281 10,81
7.A 27 3720 137,78 2929 108,48 791 29,30
7.B 27 5555 205,74 4437 164,33 1118 41,41
7.C 25 5329 213,16 5071 202,84 258 10,32
7.D 24 5311 221,29 2870 119,58 2441 101,71
8.A 27 5358 198,44 4323 160,11 1035 38,33
8.B 26 5035 193,65 3580 137,69 1455 55,96
8.C 25 5783 231,32 4413 176,52 1370 54,80
8.D 23 6931 301,35 3972 172,70 2959 128,65
9.A 29 5456 188,14 5288 182,34 168 5,79
9.B 27 7477 276,93 5454 202,00 2023 74,93

Výsledky externých meraní

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL 54 27,24
Monitor MAT 54 10,37

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu
Počet tried v ročníku 11 6 5 4 4 4 4 4 2 44
šport.prípava
Matematika 5.-9.
Cudzie jazyky 1.-9.
Cudzie jazyky 3.-9.
Cudzie jazyky 5.-9.
Výtvarná výchova 1.-9.
Hudobná výchova 1.-9.
Technická výchova 5.-9.
Variant1.,2.,3.
Iné ( uveďte )

Nepovinné predmety

Predmet Ročník Počet skupín Počet hodín týždenne
Športové hry 5.-9. 2 2
Výtvarná výchova 5 4 1
Informatika 5 4 1

Štruktúra tried

Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných
Nultého ročníka
Prvého ročníka 11 239
Bežných tried 44 1058
Špeciálnych tried
Pre nadaných
Spolu 55 1097

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. Počet úväzkov pedag. prac. Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP 59 13 54
DPP
Znížený úväzok 2 2
ZPS 2 2
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
učiteľov 54 54
vychovávateľov
asistentov učiteľa 5 5
 
spolu 59 59

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda Predmet Počet hodín týždenne
VD,VC M 10
V.C Aj 1
VI.B M 4
VI.B Ch 1
VII.A Geo 1
VII.A CH 1
VII.B M 4
VII.B CH 1
VIII.D M 5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich
1.kvalifikačná skúška 31 10
2.kvalifikačná skúška 2 6
štúdium školského manažmentu
špecializačné inovačné štúdium
špecializačné kvalifikačné
postgraduálne
doplňujúce pedagogické
vysokoškolské pedagogické
vysokoškolské nepedagogické

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2014/2015 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 209 131 ,–€

Bežné výdavky : 217 900,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 750,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci
Basketbalový krúžok 28
Bedmintonový krúžok 19
Čitateľský krúžok 47
Dopravná výchova 26
Dospievanie 0
Doučovací krúžok 0
Esteticko-etický krúžok 246
Esteticko-kozmetický 0
Esteticko-výchovný 0
Esteticko-výtvarný 0
Estetický krúžok 0
Hudobno-literárny 24
Informatika 11
Internetový krúžok 0
Kreatívny krúžok varenia 0
Kresťanské tradície 20
Krúžok anglickej konverzácie 28
Krúžok angličtiny 0
Krúžok rovesnických skupín 0
Krúžok spoločenských tancov 8
Literárny krúžok 15
Mix 24
Peer aktivistov 26
Práca s počítačom 41
Pracovno-estetický 16
Prírodovedno-spoločenský krúžok 0
Publicistika 42
Spevácky krúžok 0
Spoločensko-vedný 0
Súbor Jagori 3
Šikovné ruky 94
Šikovníček 47
Športový krúžok 87
Tanečno – spevácky 0
Urob si sám 0
Varenie – pečenie 15
Volejbalový krúžok 22
Výtvarný krúžok 13
Z každého rožka troška 26
Z rozprávky do rozprávky 0
Zemepisný krúžok 0

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola je umiestnená v nie príliš vhodnom prostredí.

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 6. 2015