50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Záverečná správa

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

 • 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školy

ZŠ Jarovnice 192

Adresa školy

ZŠ Jarovnice 192, 08263

Telefón

+421 x 0514594219

E-mail

zsjarovnice192@gmail.com

WWW stránka

zs1jarovnice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

Mgr. Mária Pavlíková

051/4594219

0910906723

zsjarovnice192@gmail.com

ZRŠ

Mgr. Silvia Molitorisová

051/4594219

0903763006

zsjarovnice192@gmail.com

ZRŠ

Mgr. Mária Horváthová

051/4594219

0904704118

zsjarovnice192@gmail.com

ZRŠ

Mgr. Tatiana Šimková

051/4594219

0903763008

zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Angela Ženčuchová

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Miloš Čekan

 

 

 

 

 

 

 

ostatní zamestnanci

Rastislav Kolarčík

 

 

 

 

zástupcovia rodičov

Irena Kalejová

 

 

Lucia Kalejová

 

 

Mária Digová

 

 

Róbert Ferko

 

zástupca zriaďovateľa

Marián Červeňák

 

iní

Anton Giňa

 

 

Vladislav Kaleja

 

 

Roman Husár

 

 • 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

Názov

Obecný úrad

Sídlo

08263 Jarovnice223

Telefón

+421910793483

E-mail

starosta@starosta.sk

 • 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy vzhľadom na pandemickú situáciu zasadala2krát počas školského roka. Zasadnutia viedla predsedníčka RŠ

Mgr. Angela Ženčuchová, ktorá na zasadnutia prizvala aj riaditeľku školy Mgr. Máriu Pavlíkovú. V rade školy nastala zmena pre úmrtie jej člena , Ladislava Bilého nahradil Marián Červeňák.

Všetci členovia RŠ boli oboznámení so situáciou v škole, s priebehom vyučovacieho procesu , ale zároveň boli aj informovaní o problémoch , ktorým škola počas pandémie aj po jej skončení čelila. Rodičia členovia RŠ boli nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa týkali prospechu, správania a dochádzky žiakov školy.

Vzhľadom k tomu , že v druhom polroku neboli všetci žiaci v hmotnej núdzi, dohodli sme sa , že ako budeme postupovať pri zabezpečovaní nákupu školských potrieb.

Členovia RŠ boli oboznámení s dianím na škole, čoho všetkého sa žiaci zúčastnili ,kde sme sa zapojojili a aké umiestnenia sme dosiahli.

Poradné orgány školy MZ a PK pracovali podľa vopred vypracovaných plánov. Aj napriek pandemickej situácií zasadnutia sa konali v stanovených termínoch o čom boli vyhotovené zápisy.

MZ : 0. – 2.roč. vedúci : Mgr. Ivana Šoltýsová

 1. – 4.roč. vedúci : Mgr. Jaroslava Jacková

PK : Jazyky : vedúci : Mgr.Antónia Tutokyová SJ, RJ, AJ

Prírod.predmety : Mgr.Lenka Ferjaková M, F, Ch, Biol

Humanitné predmety: Mg. Ľudmila Nemčíková D, NV, G,ON,EV, Fg

Výchovy : PaedDr. Simona Štefanská TV,PV,VV,HV,T

 • 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1175

Počet tried: 56

Podrobnejšie informácie:

1.stupeň 30 tried / 609 žiakov

2.stupeň 26 tried / 566 žiakov

Ročník:

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Spolu

počet tried

1

10

7

6

6

5

6

6

5

4

56

počet žiakov

15

198

142

131

123

113

132

127

112

82

1175

z toho v ŠKD

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 • 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

59,5

18

69,5

19

DPP

0

0

0

0

Znížený úväzok

1

0

1

0

ZPS

5

0

5

0

Na dohodu

0

0

0

0

 • 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

6

63,5

69,5

vychovávateľov

0

0

0

asistentov učiteľa

1

3

4

 

 

 

 

spolu

7

66,5

73,5

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda/ročník

Predmety

Počet hodín týždenne

3.A B C D E F

AJ

18 hodín

3.A B C D E F

Informatika

6 hodín

4.A B C D E F

AJ

18 hodín

4.A B C D E F

Informatika

6 hodín

5.ročník

M/I/PV/T/G/ON/EV/HV

20/6/8/8/8/3/1/5

6.ročník

M/G/I/PV/T/D/ON/B/HV/F

30/6/2/2/2/2/2/1/2/6

7.ročník

M/AJ/F/Ch/G/I/PV/T/ON/HV

24/18/2/6/2/2/4/3/3/1

8.ročník

M/F/Ch/G/ON/T/I

8/4/14/2/2/5/2

9.ročník

M/AJ/Ch/F/G/T/I/Fg

5/3/3/2/2/2/4/3

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Aktivity a prezentácia na verejnosti : 1.stupeň

– Výstava ovocia a zeleniny – Šarkaniáda

– Mesiac úctz k starším – Gaštanko – výstava výrobkov

– Najkrajší adventný veniec – Mikuláš

– Vianočné besiedky – Malý Enviráčik ( staráme sa o vtáčiky v zime )

– Karneval – Hviezdoslavov Kubín ( školské kolo )

– Návšteva knižnice v obci – Deň vody

– Deň Zeme – Deň matiek a otcov ( príprava darčekov )

– Svetový deň mlieka – Zdravé zúbky

– MDD ( priateľské futbalové zápasy ) – Týždeň za odmenu

– Školské výlety

Aktivity a prezentácia na verejnosti : 2.stupeň

– Milión detí sa modlí ruženec – Svetový deň zvierat ( zážitkové učenie )

– Zapojenie sa do projektu od O2 športovej akadémie Mateja Tótha – Ponožková výzva ( pomoc ľuďom v núdzi )

– Deti pomáhajú deťom Kampaň sladká pomoc – misijná iniciatíva – Mikuláš

– Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok ( pomoc seniorom ) – Celé Slovensko číta deťom

– Korčuliarsky kurz v Sabinove – Deň Downovho syndrómu (deň rozdielnych ponožiek )

– Lyžiarsky kurz vo Vysokých Tatrách – Marec mesiac knihy (zážitkové vyučovanie na hod. SJ )

– Hviezdoslavov Kubín – 1.kolo detskej ligy v malom futbale v Prešove ( 3.a 4. miesto )

– Zapojenie sa do výzvy : Spolu múdrejší 3 – Geografia Slovensko (projektové vyučovanie )

– Kahoot kvíz SJ ( zážitkové vyučovanie ) – Hravá matematika ( zážitkové vyučovanie )

– Celoškolská oslava Deň Rómov ( celodenná aktivita ) – Deň Zeme

– MDD ( celodenná aktivita ) – Týždeň za odmenu

– Olimpijský deň ( športové súťaže ) – Sabinovskí Sokoliari ( ukážka živých dravcov )

– Čítajme si ( celoslovenská aktivita v obecnej knižnici na hod. SJ ) – 1. Školský ples žiakov 9.ročníka

– Návšteva kina Prešov – Hádanky o zvieratkách

– Jazykolamy – Naučme sa empatii

– Mám sebaúctu a mám sa rád – Sladká pomoc (spájanie sa detí s deťmi v chud. krajinách )

– Láska , manželstvo a čisté vzťahy ( beseda pre 7.ročník ) – Cesta ( Projekt emocionálnej zrelosti )

 Soc.pomoc pre Alexa ( zber PET vrchnákov za pomoci peer aktivistov ) – Cesta po Austrálií

– Hviezdoslavov Kubín ( školské kolo ) – Školský časopis KHAMORO

 • 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

 1. A) Dlhodobé
 2. B) Krátkodobé
 3. C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov.V čase od 1.9.2021 – 28.2.2022 bolo ich 7, ukončilo zamestnanie cez projekt 5. Dvaja ukončili zamestnanie predčasne.

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalším projektom bolo zapojenie sa do národného projektu – pokračovanie – Pomáhajúce sa profesie v edukácií detí a

žiakov POP II “ . Realizátorom tohto projektu bolo Metodicko-pedagogické centrum . Cez tento projekt sme prijali 9 pracovníkov a v školskom roku 2021/2022 ich bolo už len 8 a to : 5 pedagogických asistentov, 1 špeciálny pedagóg, 2 sociálny pedagóg a sme vytvorili inkluzívny tím.

Ich hlavnou nápňou bolo : venovať sa deťom , zabezpečiť osobnostný vývin dieťaťa, , nastaviť správne hodnoty ,postoje a vzájomný rešpekt, vytvoriť pozitívnu sociálno – emocionálnu klímu v triede, v škole, aby medzi žiakmi nevznikali rôzne nežiadúce javy ( diskriminácia,šikanovanie, závislosti a pod.).

Skupinová aj individuálna komunikácia s ped.zamestnancami školy, výchovným poradcom, ped.asistentami, koordinátorom prevencie , depistážna činnosť v triedach zameraná na včasné vyhľadávanie detí , ktoré potrebujú odborné vyšetrenie a následne odbornú starostlivosť, či už v pôsobnosti inkluzívného tímu , centra psychlogického poradenstva a prevencie , alebo špecializovaného centra pre deti so sluchovým a zrakovým postihnutím.

Nadviazanie spolupráce s terénnými sociálnymi pracovníkmi Obecného úradu Jarovnice pri negatívnych soc.javoch ako je záškoláctvo a podozrenie na zanedbávanie dieťaťa a v prípade potreby boli dohodnuté konzultácie o vých.-vzdel.potrebách detí s ich rodičmi.

Inkluzívny tím organizoval v jednotlivých triedach prezentácie a prednášky o zdravej výžive,prvej pomoci, zdravé zúbky ,deň vody, enviromentálna výchova, exkurzia v modernej ZŠ v Levoči pre slabozraké a nevidiace deti.

Zapojením sa do tohto projektu škola získala obrovskú odbornú pomoc a poradenstvo v oblasti riešenia problémov so žiakmi. Tento projekt bude prebiehať ešte aj v nasledújúcom školskom roku 2022/2023 do 31.8.2023.

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

-divadelné predstavenie

-čítanie s porozumením

-Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

-Čas premien – medzi nami dievčatami – 7. ročník , beseda a prednáška o dospievaní

 • 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

V školskom roku 2021/2022 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

 • 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2021/2022 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v 38 triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre učiteľov a aj žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 8 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko, dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 65 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule v triedach , dataprojektory, vizualizéry, prenosné dataprojektory ,ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody , odpady a PC techniku, klimatizovali sme miestnosti školy. Bola prevedená celková rekonštrukcia strechy pre havarijný stav – zatekanie na pavilóne školy, kde sú triedy. Postavilo sa nové oplotenie pozdľž vyregulovaného potoka, ktorý lemuje areál školy.

Pripravované opravy a plány :

Oprava odpadového potrubia v ŠJ , pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, kamier, oprava vstupných brán do areálu školy. Pripravuje sa projekt zateplenia pavilónu školy,kde sú triedy a postupná klimatizácia ďalších priestorov školy.

 • 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže

– organizovanie rôznych aktivít, besied

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvýšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SOŠ, SŠ

– zlepšenie prospechu , správania a školskej dochádzky žiakov, zlepšiť spoluprácu školy a rodiny

– viac využívať nové formy a metódy práce so žiakmi

Návrh opatrení pre budúci školský rok :

– všetci učitelia MZ a PK budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu ,zvýšiť úroveň vedomosti žiakov a slušného správania sa, dochádzky do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, Rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

– veľkú pozornosť venovať inklúzii vzdelávania

 • 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: v školskom roku 2021/2022

1.stupeň : 355 žiakov

2.stupeň : 307 žiakov

Spolu : 662 žiakov

 • 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2022: súčet / počet dievčat : 127/62

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2022: súčet / počet dievčat : 198/87

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat : 1/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2022 : 104 / 49 dievčat

 1. -8. ročník : 23/ 9 dievčat
 2. ročník : 81/ 40 dievčat

 

Nižší ročník

5.roč.

6.roč.

7.roč.

8.roč.

9.roč.

Spolu

Počet žiakov

606

136

129

119

96

59

1145

 • 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prihlásení žiaci na SOŠ a SŠ : 93 žiakov z celkového počtu 104/49 končiacich žiakov

Nepokračuje v ďalšom štúdiu : 11 žiakov / ztoho 5 deviataci a 6 žiakov 5.-8.ročníka /

 • 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Prijatí žiaci na SOŠ a SŠ : 68 žiakov z celkového počtu 104/49 končiacich žiakov

 • 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

Trieda

AJ

B

D

EV

FG

F

G

HV

HPV

CH

I

M

NV

ON

PNV

0.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.J

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,62

 

 

 

2.B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,74

 

 

 

2.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,33

 

 

 

2.D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,95

 

 

 

2.E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,47

 

 

 

2.F

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,7

 

 

 

2.G

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,75

 

 

 

3.A

3,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,82

 

 

 

3.B

3,67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,86

 

 

 

3.C

3,77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,55

 

 

 

3.D

2,82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,86

 

 

 

3.E

3,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3.F

3,18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,82

 

 

 

4.A

2,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,68

 

 

 

4.B

2,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,16

 

 

 

4.C

3,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,96

 

 

 

4.D

3,37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,21

 

 

 

4.E

3,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,95

 

 

 

4.F

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3,85

 

 

 

5.A

2,23

2,86

3,09

 

 

 

2,36

 

 

 

1,91

2,64

 

2,17

 

5.B

3

2,48

3,62

 

 

 

2,38

 

 

 

2,24

2,76

 

2,57

 

5.C

3,36

3,09

3,5

 

 

 

2,5

 

 

 

1,86

3,32

 

2,09

 

5.D

3,2

3,6

2,7

 

 

 

3,5

 

 

 

1,65

2,8

 

2,35

 

5.E

3,29

2,88

3,92

 

 

 

2,67

 

 

 

2,13

3,46

 

2,21

 

6.A

3,26

3,04

3,26

 

 

2,78

2,91

 

 

 

1,35

3,48

 

2,17

 

6.B

3,23

2,91

3,14

 

 

3,05

2,86

 

 

 

1,64

3,27

 

3,41

 

6.C

2,95

3

3,81

 

 

3,24

3,19

 

 

 

1,71

3,62

 

3,14

 

6.D

2,81

3,14

2,57

 

 

2,52

3,05

 

 

 

1,38

3,19

 

2,29

 

6.E

3,18

3,41

2,86

 

 

2,95

3,45

 

 

 

1,95

3,23

 

2,23

 

6.F

2,52

3,43

2,71

 

 

2,67

3,38

 

 

 

1,57

2,86

 

2,19

 

7.A

2,86

2,76

3,1

 

 

3,05

3,76

 

 

3,71

1,52

3,52

 

2,81

 

7.B

3,1

2,45

2,7

 

 

2,75

2,81

 

 

3,43

1,75

3,6

 

2,8

 

7.C

2,78

2,89

2,56

 

 

2,83

3,17

 

 

2,11

1,89

3,39

 

2,11

 

7.D

3,17

3,39

3,3

 

 

2,91

3,7

 

 

3,09

1,96

3,43

 

2,52

 

7.E

3,3

3,45

3,2

 

 

3,1

3,05

 

 

3,35

1,7

3,45

 

3,65

 

7.F

2,57

3,1

2,95

 

 

2,57

3,29

 

 

3,43

1,67

3,43

 

2,24

 

8.A

2,96

2,65

3,42

 

 

2,42

3,23

 

 

3,23

1,38

3,35

 

2,58

 

8.B

3,36

3,59

3,32

 

 

2,82

3,36

 

 

2,59

2

3,55

 

2,59

 

8.C

3,39

2,91

3,3

 

 

3,39

3,22

 

 

3,52

1,26

3,39

 

3,48

 

8.D

3,11

2,89

3,56

 

 

2,83

3,61

 

 

3,72

1,5

3,33

 

2,17

 

8.E

3,4

2,85

3,25

 

 

3,1

3,6

 

 

3,45

2,1

3,75

 

3,7

 

9.A

2,48

2,76

2,71

 

2,67

2,83

2,83

 

 

3,13

1,42

3,29

 

1,79

 

9.B

3

3,59

3,95

 

2,23

2,77

3,27

 

 

2,91

2,18

3,86

 

3,68

 

9.C

3,53

3,32

3,74

 

2,95

3,21

3,89

 

 

3,11

1,95

3,95

 

2,74

 

9.D

2,75

3,38

3,88

 

3,81

3,31

3,31

 

 

3,81

1,69

3,63

 

3,75

 

 

Trieda

PV

PRI

PRV

RGM

RVK

RJ

SJ

SPR

T

TSV

VLA

VV

ZMR

0.A

 

 

 

 

 

 

 

1,13

 

 

 

 

 

1.A

 

 

 

 

 

 

 

1,11

 

 

 

 

 

1.B

 

 

 

 

 

 

 

1,16

 

 

 

 

 

1.C

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.D

 

 

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

 

 

1.E

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.F

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.G

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.H

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.I

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1.J

 

 

 

 

 

 

 

1,11

 

 

 

 

 

2.A

 

 

3,24

 

 

 

3,67

1,14

 

 

 

 

 

2.B

 

 

4

 

 

 

3,89

1,26

 

 

 

 

 

2.C

 

 

2,19

 

 

 

3,38

1,05

 

 

 

 

 

2.D

 

 

2,65

 

 

 

3,05

1

 

 

 

 

 

2.E

 

 

2

 

 

 

2,84

1,16

 

 

 

 

 

2.F

 

 

3,6

 

 

 

3,65

1

 

 

 

 

 

2.G

 

 

2,8

 

 

 

2,9

1

 

 

 

 

 

3.A

 

2,77

 

 

 

 

3,32

1

 

 

2,77

 

 

3.B

 

2,52

 

 

 

 

2,71

1,1

 

 

2,52

 

 

3.C

 

3,64

 

 

 

 

3,36

1

 

 

3,45

 

 

3.D

 

2,5

 

 

 

 

2,77

1,23

 

 

2,64

 

 

3.E

 

2,76

 

 

 

 

3,33

1,1

 

 

3

 

 

3.F

 

3,05

 

 

 

 

2,95

1

 

 

2,91

 

 

4.A

 

2,68

 

 

 

 

2,89

1,11

 

 

2,58

 

 

4.B

 

2,63

 

 

 

 

3,21

1,21

 

 

2,37

 

 

4.C

 

2,52

 

 

 

 

3,22

1,09

 

 

2,74

 

 

4.D

 

3,32

 

 

 

 

3,21

1,16

 

 

3,32

 

 

4.E

 

2,91

 

 

 

 

3,27

1

 

 

2,68

 

 

4.F

 

2,75

 

 

 

 

3,8

1

 

 

3,65

 

 

5.A

1,68

 

 

 

 

 

2,86

1

1,39

 

 

 

 

5.B

1,62

 

 

 

 

 

3,81

1,05

1,9

 

 

 

 

5.C

1,27

 

 

 

 

 

3,32

1,32

1,82

 

 

 

 

5.D

1,3

 

 

 

 

 

3,55

1

1,3

 

 

 

 

5.E

1,58

 

 

 

 

 

3,46

1,21

1,67

 

 

 

 

6.A

1,39

 

 

 

 

 

2,96

1,39

1,74

 

 

 

 

6.B

1,64

 

 

 

 

 

3,14

1,09

1,5

 

 

 

 

6.C

1,38

 

 

 

 

 

3,48

1,14

1,24

 

 

 

 

6.D

1,33

 

 

 

 

 

3,24

1,62

2,05

 

 

 

 

6.E

1,59

 

 

 

 

 

3,55

1,18

1,95

 

 

 

 

6.F

1,33

 

 

 

 

 

3,52

1,24

1,86

 

 

 

 

7.A

2,05

 

 

 

 

2,62

3,71

1,1

2,1

 

 

 

 

7.B

2,4

 

 

 

 

2,9

3,5

1,85

2,25

 

 

 

 

7.C

2

 

 

 

 

2,72

3,28

1,28

2,33

 

 

 

 

7.D

2,04

 

 

 

 

3,09

3,61

1,57

2,39

 

 

 

 

7.E

2

 

 

 

 

2,4

3,45

1,25

2,3

 

 

 

 

7.F

2,19

 

 

 

 

2,67

3,48

1,43

2,24

 

 

 

 

8.A

 

 

 

 

 

2,77

3,35

1,19

1,08

 

 

 

 

8.B

 

 

 

 

 

3

3,55

1,18

2,95

 

 

 

 

8.C

 

 

 

 

 

2,87

3,43

1,04

3,13

 

 

 

 

8.D

 

 

 

 

 

2,89

3,5

1,39

2,28

 

 

 

 

8.E

 

 

 

 

 

3,05

3,75

1

2,55

 

 

 

 

9.A

 

 

 

 

 

2,75

3,25

1,04

2,08

 

 

 

 

9.B

 

 

 

 

 

2,86

3,41

1,09

2,82

 

 

 

 

9.C

 

 

 

 

 

3,11

3,63

1

2,26

 

 

 

 

9.D

 

 

 

 

 

3,88

3,88

1,31

3,81

 

 

 

 

Prospech žiakov

Trieda

Počet

Prospeli

Neprospeli

Neklasifikovaní

0.A

15

15

0

0

1.A

19

13

6

0

1.B

19

15

4

0

1.C

20

12

8

0

1.D

20

12

8

0

1.E

17

7

10

0

1.F

21

16

5

0

1.G

21

16

4

2

1.H

21

13

8

0

1.I

21

16

5

0

1.J

19

12

7

0

2.A

21

16

5

0

2.B

19

13

6

0

2.C

22

19

3

1

2.D

20

17

3

0

2.E

20

18

1

1

2.F

20

12

8

0

2.G

20

19

1

0

3.A

22

21

1

0

3.B

21

19

2

0

3.C

22

19

3

0

3.D

22

21

1

0

3.E

22

20

1

1

3.F

22

21

1

0

4.A

20

19

0

1

4.B

19

17

2

0

4.C

23

20

3

0

4.D

19

17

2

0

4.E

22

18

4

0

4.F

20

13

7

0

5.A

23

22

0

1

5.B

22

21

0

1

5.C

22

22

0

1

5.D

22

20

0

2

5.E

24

24

0

0

6.A

23

23

0

0

6.B

23

22

0

1

6.C

22

22

0

1

6.D

21

20

1

0

6.E

22

20

2

0

6.F

21

19

2

0

7.A

21

21

0

0

7.B

20

19

1

1

7.C

20

17

1

2

7.D

23

23

0

0

7.E

22

21

0

2

7.F

21

21

0

0

8.A

27

27

0

1

8.B

22

22

0

1

8.C

23

23

0

0

8.D

20

17

1

2

8.E

20

20

0

0

9.A

24

24

0

0

9.B

23

22

0

1

9.C

19

19

0

0

9.D

16

14

2

0

 • 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

 1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov :

Normatív – mzdy a odvody : 2 166 460 €

prevádzka : 238 332 € + z roku 2020 5 470 €

 1. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 34 490 €

Použitie odmeny VP : 7 434 €

Odvody VP : 2 565,30 €

– bežné: 24 490,70 €

Projekt MPC (mzdy, odvody) 128 164,42 €

Projekt MPC prevádzkové náklady 2 160 €

Spolu múdrejší 2 ( mzdy a odvody ) 9 000 €

 1. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učbnice : 22 168 €

SZP – pedag.asistenti mzdy : 110 925 €

Prevádzka : 21 475 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 128 642,80 €

Školské potreby ZŠ : 38 561,80 €

Rekreácie : 3 824 €

VPP : 549,65 €

Covid testy : 12 990 €

Školenie DPŠ : 800 €

 • 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmové krúžku

Vedúci krúžku

Tvorivé ruky

Antonyová Miroslava Mgr.

Zo všetkého trošku

Bajová Gabriela Mgr.

Hravá matematika

Belejkaničová Adriana Ing.

Šikovníček

Bujňačková Mária Mgr.

Estetický krúžok

Berdisová Ingrida

Dejepisný krúžok

Ceperko Michal Mgr.

Esteticko – etický krúžok

Cvancigerová Mária PaedDr.

Esteticko – etický krúžok

Čaráková Jana Mgr.

Prírodovedný krúžok

Čekan Miloš Mgr.

Esteticko – etický krúžok

Goliašová-Andrejová Mgr.

Turistický krúžok

Ferjaková Lenka Mgr.

Šikovné ruky

Hudačková Mária Mgr.

Hravá matematika

Hudý Slavomír Ing.

Eticko -estetický krúžok

Hurtuková Jana Mgr.

Šikovné ruky

Jacková Jaroslava Mgr.

Výtvarný remeselníček

Jacová Martina Mgr.

Esteticko-etický krúžok

Joščáková Adriana

Atletický krúžok

Jakubkovič Dominik Mgr.

Hravé čítanie

Kandráčová Katarína Mgr.

Šikovné ruky

Kandrová Katarína Mgr.

Dopravná výchova

Karaffová Janka Mgr.

Turistický krúžok

Kravec Rastislav Mgr.

Matematický krúžok

Kollárová Katarína Ing.

Matematický krúžok

Kováčová Katarína PaedDr.

Veda a technika

Kropuchová Gabriela Mgr.

Esteticko-etický krúžok

Krištofíková Bibiana Mgr.

Športový krúžok

Kučeravá Melánia Mgr.

Z každého rožka troška

Lazoríková Katarína Mgr.

Hravé čítanie

Lozinská Viera Mgr.

Badmintonový krúžok

Lukáč-Jacková Ing.

Esteticko-etický krúžok

Margitová Viera Mgr.

AJ konverzácia

Matrayová Ivana

Hravé čítanie

Micheľová Alena Mgr.

Hravá matematika

Milkovičová Jana Ing.

Šikovníček

Mitrová Alena Mgr.

Poznávame a tvoríme rozprávky

Mochňacká Iveta Mgr.

Peer aktivistov

Nemčíková Ľudmila Mgr.

Hravé čítanie

Nováková Elena Mgr.

Esteticko – etický krúžok

Novotná Ľudmila Mgr.

Esteticko -etický krúžok

Sekeráková Mária Mgr.

Esteticko -etický krúžok

Síkorová Anna Mgr.

Prírodovedný krúžok

Solárová Katarína Mgr.

Šikovníček

Šimková Soňa Mgr.

Esteticko -etický krúžok

Šoltýsová Ivana

Veselý Ruštinár

Štefanská Simona PaedDr.

Hravá slovenčina

Švec Michal Mgr.

Khamoro-tvorivá gramatika

Tutokyová Antónia Mgr.

Enviromentálny krúžok

Trebulová Vladislava Mgr.

Šikovné ruky

Triščíková Eva Mgr.

Basketbalový krúžok

Uhriňák Daniel Mgr.

Estetický krúžok

Vallušová Daniela Mgr.

Enviromentálny krúžok

Zubrická Svetlana Mgr.

Enviromentálny krúžok

Ženčuchová Angela Mgr.

 • 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov. Túto situáciu poznačila aj pandémia COVID-19, kedy detí z rôznych príčin povinnú školskú dochádzku zanedbávali.

Rodičia majú možnosť telefonicky alebo prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 25. augusta 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.8.2022

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2021/2022 bola dňa 26.08.2022 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy a poradných orgánoch školy. Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022.

__________________________________

Mgr.. Florián Giňa , starosta obce

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR

 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Mária Pavlíková051/45942190910906723zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová051/45942190903763006zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Horváthová051/45942190904704118zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Tatiana Šimková051/45942190903763008zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Angela Ženčuchová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Miloš Čekan 
   
   
ostatní zamestnanciRastislav Kolarčík 
   
zástupcovia rodičovIrena Kalejová 
 Lucia Kalejová 
 Mária Digová 
 Róbert Ferko 
zástupca zriaďovateľaLadislav Bilý 
iníAnton Giňa 
 Vladislav Kaleja 
 Roman Husár 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovObecný úrad
Sídlo08263 Jarovnice223
Telefón+421910793483
E-mailstarosta@starosta.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy vzhľadom na pandemickú situáciu zasadala len 2 krát počas školského roka. Zasadnutia viedla predsedníčka RŠ Mgr. Angela Ženčuchová, ktorá na zasadnutia prizvala aj riaditeľku školy Mgr. Máriu Pavlíkovú.

Všetci členovia RŠ boli oboznámení so situáciou v škole, s priebehom vyučovacieho procesu , ale zároveň boli aj informovaní o problémoch , ktorým škola počas pandémie čelila. Rodičia ,členovia RŠ boli nápomocní pri riešení problémov, ktoré sa týkali prospechu, správania a dochádzky žiakov školy.

Poradné orgány školy MZ a PK pracovali podľa vopred vypracovaných plánov. Aj napriek pandemickej situácií zasadnutia sa konali v stanovených termínoch o čom boli vyhotovené zápisy.

MZ : 1. – 2.roč. vedúci : Mgr. Jaroslava Jacková

3. – 4.roč. vedúci : Mgr. Katarína Kandrová

PK : Jazyky : vedúci : Mgr.Antónia Tutokyová SJ, RJ, AJ

Prírod.predmety : Mgr.Lenka Ferjaková M, F, Ch, Biol

Humanitné predmety: Mg. Ľudmila Nemčíková D, NV, G,ON,EV, Fg

Výchovy : PaedDr. Simona Štefanská TV,PV,VV,HV,T

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1145

Počet tried: 53

Podrobnejšie informácie:

1.stupeň 29 tried / 606 žiakov

2.stupeň 24 tried / 539 žiakov

Ročník:0123456789Spolu
počet tried2610656654353
počet žiakov2511820513812013612911996591145
z toho v ŠKD00000000000

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP64186418
DPP0000
Znížený úväzok1010
ZPS4040
Na dohodu0000

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov36164
vychovávateľov000
asistentov učiteľa224
    
spolu56368

Predmety vyučované nekvalifikovane

Trieda/ročníkPredmetyPočet hodín týždenne
3.A B C D E FAJ3 hodiny
3.A B C D E FInformatika1 hodina
4.A B C D EAJ3 hodiny
4.A B C D EInformatika1 hodina
5.ročníkM/AJ/D/I/PV/T25/12/1/6/4/4
6.ročníkM/AJ/F/G/I/PV/T30/3/2/1/6/2/2
7.ročníkM/AJ/F/Ch/G/I/PV/T20/3/1/2/16/3/3
8.ročníkM/AJ/F/Ch/G/ON/TV/T/I4/3/2/6/6/1/2/4/4
9.ročníkM/AJ/Ch/F/G/On/T/I5/6/1/1/2/1/3/3

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
000000

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vzhľadom na pandémiu COVID -19 sa naša škola v školskom roku 2020/2021 neprezentovala na verejnosti.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov.

V čase od 1.9.2020 – 28.2.2021 bolo ich 5

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi v našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalším projektom bolo zapojenie sa do národného projektu ,,Pomáhajúce sa profesie v edukácií detí a žiakov II “ Realizátorom tohto projektu bolo Metodicko-pedagogické centrum . Cez tento projekt sme prijali 9 pracovníkov a to : 5 pedagogických asistentov, 1 školský psychológ, 1 špeciálny pedagóg, 2 sociálny pedagóg a sme vytvorili inkluzívny tím.

Ich hlavnou nápňou bolo : venovať sa deťom , zabezpečiť osobnostný vývin dieťaťa, , nastaviť správne hodnoty ,postoje a vzájomný rešpekt, vytvoriť pozitívnu sociálnoemocionálnu klímu v triede, v škole, aby medzi žiakmi nevznikali rôzne nežiadúce javy ( diskriminácia,šikanovanie, závislosti a pod.).

Skupinová aj individuálna komunikácia s ped.zamestnancami školy, výchovným poradcom, ped.asistentami, koordinátorom prevencie , depistážna činnosť v triedach zameraná na včasné vyhľadávanie detí , ktoré potrebujú odborné vyšetrenie a následne odbornú starostlivosť, či už v pôsobnosti inkluzívného tímu , centra psychlogického poradenstva a prevencie , alebo špecializovaného centra pre deti so sluchovým a zrakovým postihnutím.

Nadviazanie spolupráce s terénnými sociálnymi pracovníkmi Obecného úradu Jarovnice pri negatívnych soc.javoch ako je záškoláctvo a podozrenie na zanedbávanie dieťaťa a v prípade potreby boli dohodnuté konzultácie o vých.-vzdel.potrebách detí s ich rodičmi.

Inkluzívny tím Organizoval v jednotlivých triedach prezentácie a prednášky o zdravej výžive,prvej pomoci, zdravé zúbky ,deň vody, enviromentálna výchova, exkurzia v modernej ZŠ v Levoči pre slabozraké a nevidiace deti…

Zapojením sa do tohto projektu škola získala obrovskú odbornú pomoc a poradenstvo v oblasti riešenia problémov so žiakmi. Tento projekt bude prebiehať ešte aj v nasledújúcom školskom roku 2021/2022 do 31.8.2022.

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

-divadelné predstavenie

-čítanie s porozumením

-Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

-Čas premien – medzi nami dievčatami – 7. ročník , beseda a prednáška o dospievaní

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

V školskom roku 2020/2021 na škole nebola vykonaná žiadna inšpekčná činnosť.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2020/2021 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre učiteľov a aj žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 8 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko,dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 65 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule v triedach , dataprojektory, vizualizéry, prenosné dataprojektory ,ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody a PC techniku, klimatizovali sme miestnosti školy. Bola prevedená celková rekonštrukcia strechy pre havarijný stav – zatekanie na pavilóne školy, kde sú triedy.

Pripravované opravy a plány :

Pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, oprava vstupných brán do areálu školy a postavenie nového oplotenia pozdľž vyregulovaného potoka, ktorý lemuje areál školy. Pripravuje sa projekt zateplenia pavilónu školy,kde sú triedy a postupná klimatizácia ďalších priestorov školy.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky :

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže a výchova mladých športových talentov,

– výtvarné súťaže – získané medzinárodné ocenenia

– preventívne programy s protidrogovou tematikou,

– preventívne programy proti šikanovaniu

– práca s problémovými žiakmi

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvýšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SOŠ. SŠ

– zlepšenie prospechu , správania a školskej dochádzky

– viac využívať nové formy a metódy práce so žiakmi

Návrh opatrení pre budúci školský rok :

– všetci učitelia MZ a PK budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vyučovacieho procesu ,zvýšiť úroveň vedomosti žiakov a slušného správania sa, dochádzky do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, Rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: v školskom roku 2020/2021

1.stupeň : 423 žiakov

2.stupeň : 229 žiakov

Spolu : : 652 žiakov

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: súčet / počet dievčat : 122/50

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet / počet dievčat 121/50

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 1/0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 : 77 / 44 dievčat

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov60613612911996591145

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Prihlásení žiaci na SOŠ a SŠ : 65 žiakov z celkového počtu 77/44 končiacich žiakov

Nepokračuje v ďalšom štúdiu : 12 žiakov / ztoho 3 deviataci a 9.žiakov 5.-8.ročníka /

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

Ku koncu školského roku 2020/2021 ZŠ nemá prehľad o tom , kde nastúpia končiaci žiaci v nasledujúcom školskom roku 2021/2022 do škôl.

Ani jedna SOŠ či SŠ nám neoznámila , či je žiak zapísaný na štúdium na danej škole.

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGFGHVHPVCHIMNVONPNV
0.A               
0.B               
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
1.E               
1.F               
2.A           3,5   
2.B           3,68   
2.C           3,68   
2.D           3,6   
2.E           3,62   
2.F           3,5   
2.G           4,05   
2.H           4,32   
2.I           3,79   
2.J           3,77   
3.A3,29          3,29   
3.B3,13          3,35   
3.C3,38          3,08   
3.D3,27          3,23   
3.E3,21          3,08   
3.F3,74          3,39   
4.A3,17          3,04   
4.B3,05          3,05   
4.C3          2,83   
4.D2,79          3,04   
4.E3,68          3,56   
5.A3,092,873,13   3,57   2,132,96 2,52 
5.B3,523,173,22   3,83   2,173,52 3,04 
5.C3,183,53,64   3,68   2,323,41 3,45 
5.D2,393,133,17   3,39   2,043,22 2,83 
5.E2,682,952,73   2,68   2,453,23 2,64 
5.F2,683,272,82   2,73   1,913,05 3,14 
6.A2,863,12,86  3,243,67   2,293,57 3,29 
6.B3,0433,3  2,963,61   1,913,35 2,65 
6.C2,952,83  2,93,4   1,952,85 2,55 
6.D3,043,133,39  3,613,65   2,33,61 3,04 
6.E3,053,143,1  3,13   23,29 2,48 
6.F2,72,653  3,153,32,5  2,13,45 2,25 
7.A2,782,932,81  3,193,15  3,331,743,22 2,3 
7.B2,243,23,44  2,83,52  3,522,043,84 2,92 
7.C2,793,543,33  3,423,52  3,422,083,67 3,42 
7.D33,63,2  3,53,6  3,352,23,35 3,15 
7.E2,953,573,67  3,673  3,482,053,38 3,81 
8.A2,562,632,7  2,632,44  3,111,523,26 1,41 
8.B3,123,643,28  3,083  3,762,123,64 2,96 
8.C3,693,53,46  3,463,81  3,352,423,92 3,08 
8.D3,333,393,33  3,393,33  3,672,443,5 3,33 
9.A2,62,852,9  2,42,7  2,951,63,35 1,55 
9.B3,432,392,83  2,743,39  2,652,043,78 2,48 
9.C3,443,062,06  3,633,56  3,252,193,5 2,75 
TriedaPVPRIPRVRGMRVKRJSJSPRTTSVVLAVVZMR
0.A       1,08     
0.B       1,08     
1.A       1,05     
1.B       1     
1.C       1     
1.D       1     
1.E       1     
1.F       1     
2.A  2,55   3,71,05     
2.B  3,68   3,731,05     
2.C  3   3,641,05     
2.D  2,45   3,751     
2.E  3,67   3,571     
2.F  3,44   3,331     
2.G  2,48   4,051     
2.H  4,21   4,261     
2.I  3,32   3,321     
2.J  3,27   3,821     
3.A 2,95    3,331  2,9  
3.B 2,96    3,351  2,87  
3.C 3,04    3,381  2,71  
3.D 2,91    3,271  2,91  
3.E 3,04    3,251  3,04  
3.F 3,22    3,31  3,3  
4.A 3,08    3,081,17  3,08  
4.B 2,91    3,821,05  3,23  
4.C 2,75    31  2,75  
4.D 2,88    3,131  2,88  
4.E 2,92    3,681  2,92  
5.A1     2,781,131,78    
5.B2,52     3,091,092,57    
5.C2,45     3,091,052,64    
5.D1,87     3,261,262,22    
5.E2,27     3,3612,45    
5.F1,09     3,231,141,09    
6.A1,38     3,3812,1    
6.B1,7     3,221,522,78    
6.C1,55     3,151,22,25    
6.D2,04     3,6512,26    
6.E1,29     3,431,11,9    
6.F1,25     3,751,22    
7.A1,85    2,443,221,041,56    
7.B1,88    3,163,3612,6    
7.C1,58    2,923,5811,63    
7.D1,6    2,83,41,22,15    
7.E1    3,383,1411    
8.A     3,152,7811,59    
8.B     3,163,521,081,4    
8.C     3,53,8811    
8.D     3,613,891,222,22    
9.A     2,353,1512    
9.B     2,963,261,432    
9.C     3,193,5612    

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
0.A131300
0.B121200
1.A211290
1.B191090
1.C181260
1.D211380
1.E191270
1.F2010100
2.A201370
2.B221390
2.C221480
2.D201460
2.E211470
2.F18990
2.G2111100
2.H198110
2.I191360
2.J221480
3.A211920
3.B232030
3.C242310
3.D221930
3.E242220
3.F232120
4.A242310
4.B221840
4.C242400
4.D242400
4.E252500
5.A242301
5.B232300
5.C222200
5.D232210
5.E222200
5.F222110
6.A212100
6.B232300
6.C212001
6.D232300
6.E212100
6.F202000
7.A272700
7.B252410
7.C242400
7.D222002
7.E212100
8.A272700
8.B252500
8.C262600
8.D181800
9.A202000
9.B232210
9.C161600

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív – mzdy a odvody : 1 986 717 €

prevádzka : 314 836 € + z roku 2019 3 050 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 33 683 €

Použitie odmeny VP : 9 908 €

Odvody VP : 1 927 €

– bežné: 21 848 €

Letná škol: 500 €

Projekt MPC (mzdy, odvody) 14 848,97 €

Darovacie: 559,50 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učbnice : 30 766,23 €

SZP – pedag.asistenti mzdy : 99 420 €

Prevádzka : 26 680 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 148 302,20 €

Školské potreby ZŠ : 37 333,40 €

Rekreácie : 2 829 €

VPP : 459,88 €

Odchodné : 3 751 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmové krúžkuVedúci krúžku
Zo všetkého troškuBajová Gabriela Mgr.
Klavírny krúžokBalík Michal Mgr.
Urob si sámBelejkaničová Adriana Ing.
Šikovné rukyBujňačková Mária Mgr.
Športový krúžokCuker Dušan Mgr.
Športový krúžokCukerová Katarína Mgr.
Šikovné rukyČaráková Jana Mgr.
Dielenské práceČekan Miloš Mgr.
ŠikovníčekDemková Valéria, PaedDr.
ŠikovníčekGoliašová-Andrejová
Volejbalový krúžokFerjaková Lenka Mgr.
ESteticko-etický krúžokHudačková Mária Mgr.
Mladý chemikHudý Slavomír
VčielkyHurtuková Jana Mgr.
Esteticko -etický krúžokJacková Jaroslava Mgr.
Esteticko-etický krúžokJoščáková Adriana
AtletikaJakubkovič Dominik Mgr.
LienkyKandráčová Katarína Mgr.
Esteticko-etický krúžokKandrová Katarína Mgr.
Dopravná výchovaKaraffová Janka Mgr.
AtletikaKravec Rastislav Mgr.
Esteticko-etický krúžokKrivdová Zuzana mgr.
Písanie desiatimi prstamiKollárová Katarína Ing.
Z každého rožku troškuKováčová Katarína PaedDr.
Počítač, komunikácia a vedaKropuchová Gabriela Mgr.
Esteticko-etický krúžokKrištofíková Bibiana Mgr.
Športový krúžokKučeravá Melánia Mgr.
Z každého rožka troškaLazoríková Katarína Mgr.
Šikovné rukyLozinská Viera Mgr.
BadmintonLukáč-Jacková Ing.
Esteticko-etický krúžokMargitová Viera Mgr.
AJ konverzáciaMatrayová Ivana
Šikovné rukyMitrová Alena Mgr.
RJ konverzáciaMochňacká Iveta Mgr.
Peer aktivistovNemčíková Ľudmila Mgr.
Poď sa hrať a tvoriťNovotná Ľudmila Mgr.
Kreatívny krúžokNovotná Monika Mgr.
VčeličkyNováková Elena Mgr.
KhamoroPolačková Mária Mgr.
Esteticko -etický krúžokSekeráková Mária Mgr.
Šikovné rukySíkorová Anna Mgr.
Prírodovedný krúžokSolárová Katarína Mgr.
Esteticko -etický krúžokŠoltýsová Ivana
Tvorivý svetŠtefanská Simona PaedDr.
Športové hryŠvec Michal Mgr.
Práca s PCTutokyová Antónia Mgr.
Esteticko -etický krúžokTrebulová Vladislava Mgr.
Šikovné rukyTriščíková Eva Mgr.
Basketbalový krúžokUhriňák Daniel Mgr.
Z rozprávky do rozprávkyZdenek Martin Mgr.
Esteticko -etický krúžokZubrická Svetlana Mgr.
Esteticko -etický krúžokŽenčuchová Angela Mgr.

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov. Túto situáciu poznačila aj pandémia COVID-19, kedy detí z rôznych príčin povinnú školskú dochádzku zanedbávali.

Rodičia majú možnosť telefonicky alebo prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šíreniu ochorenia COVID – 19, opatrení Ústredného krízového štábu SR, nariadenia MŠ SR na škole v období od 15.októbra 2020 – 15.novembra 2020 bolo vyučovanie prezenčnou formou prerušené.

Od 16.novembra 2020 – 18.decembra 2020 vyučovanie prebiehalo bez prerušenia. Potom od 21.decembra 2020 – 10.januára 2021 boli zimné prázdniny. No od 11.januára 2021 – 5.februára 2021 bolo vyučovanie prezenčnou formou znova prerušené. Od 9.februára 2021 žiaci prvého stupňa nastúpili do školy na prezenčnú výučbu , kým žiaci druhého stupňa mohli sa zúčastniť prezenčného vyučovania len v malých skupinách v počte 5 + 1. Takto vyučovanie prebiehalo až do 31.mája 2021.

V čase prerušenia vyučovania riaditeľka školy v prípade pedagogických zamestnancov – učiteľov , asistentov a odborných zamestnancov pristúpila na možnosť zabezpečiť vykonávanie práce mimo pracoviska.

Z dôvodu mimoriadnej situácie ( nárast pozitívne testovaných občanov ) zamestnávateľ pristúpil k úprave podmienok ustanovených v § 7 ods.1 zákona č. 138 /2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov tzv. práce mimo pracoviska nasledovne :

1. Pedagogický zamestnanec – učiteľ zabezpečil k samoštúdiu žiakov prípravu písomných materiálov / PL /, prezentácií , učitelia museli byť k dispozícií žiakom , rodičom a zamestnávateľovi každý pracovný deň od 8.00 do 13.00 hod. na telefonickom kontakte, na webovej stránke školy.

2. a) Pedagogickí asistenti školy pracovali mimo pracoviska každý pracovný deň od 8.00 do 13.00 hod. , pripravovali písomné materiály a rôzne aktivity pre žiakov , ktoré sa využijú po návrate do školy. Boli v telefonickom kontakte s vedením školy.

b) Pedagogickí asistenti z Národného projektu pracovali mimo pracoviska každý pracovný deň od 7.00 do 15.00 hod. , pripravovali písomné materiály a rôzne aktivity pre žiakov , ktoré sa využijú po návrate do školy. Boli v telefonickom kontakte s vedením školy.

3. Odborní zamestnanci z Národného projektu ( sociálny pedagóg , špeciálny pedagóg a psychológ ) pracovali mimo pracoviska, spracovávali a vyhodnocovali zistené poznatky ,skutočnosti na základe ktorých navrhnú adekvátne opatrenia pri ich riešení . Pracovali každý pracovný deň od 7.00 do 15.00hod. a boli v telefonickom kontakte s vedením školy.

Od 1.júna 2021 – 30.júna 2021 sa všetci žiaci a zamestnanci zúčastnili prezenčného vyučovania.

Keď zhodnotím školský rok 2020/2021 bol veľmi ťažký a náročný ako pre žiakov tak aj pre učiteľov. Ale zvládli sme to, máme čo doháňať ešte v budúcom školskom roku. Snáď takáto situácia sa už nebude opakovať.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 20. augusta 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 25. augusta 2021

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2020/2021 bola dňa 27.08.2021 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy a poradných orgánoch školy. Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 9. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.

__________________________________

Mgr.. Florián Giňa , starosta obce

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 051/4594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
ZriaďovateľObec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Mária Pavlíková051/45942190910906723zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová051/45942190903763006zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Horváthová051/45942190904704118zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Tatiana Šimková051/45942190903763008zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Angela Ženčuchová 
pedagogickí zamestnanciMgr. Miloš Čekan 
   
   
ostatní zamestnanciRastislav Kolarčík 
   
zástupcovia rodičovIrena Kalejová 
 Lucia Kalejová 
 Mária Digová 
 Róbert Ferko 
zástupca zriaďovateľaLadislav Bilý 
iníAnton Giňa 
 Vladislav Kaleja 
 Roman Husár 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2.ročníkMgr. Jaroslava JackováVšetky predmety 
3.-4.ročníkMgr. Angela ŽenčuchováVšetky predmety 
Prírodovedné predmetyMgr. Lenka FerjakováM, F, Ch, Biol., 
Humanitné predmetyMgr. Ľudmila NemčíkováD, NV, G, ON, EV 
VýchovyMgr. Daniel UhriňákTV, PV, VV, HV, T 
JazykyMgr. Michal ŠvecSJ, RJ, AJ 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1101

Počet tried: 48

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried106566543348
počet žiakov20614312013713212210876571101
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov60613212210876571101

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUPracovný pomerSpolu
prihlásení00078  987
prijatí00078    
% úspešnosti000100    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVII-nMNVNJON
1.A               
1.B               
1.C               
1.D               
1.E               
1.F               
1.G               
1.H               
1.I               
1.J               
2.A           3,21   
2.B           3,04   
2.C           3,04   
2.D           2,65   
2.E           2,92   
2.F           3,39   
3.A2,96        1,33 2,96   
3.B3,5          3,36   
3.C2,75        2,38 2,96   
3.D2        1,79 2,96   
3.E3,48        2,76 3,4   
4.A3,04        2,74 2,87   
4.B3,04        2,29 3,13   
4.C3,41        3,09 3,41   
4.D3,17        2,87 3,09   
4.E3,61        2,83 3,43   
4.F3,05        1,77 3,09   
5.A3,453,53,64  3,64   2,27 3,5  3,23
5.B2,432,432,91  3,43   1,48 2,74  2,39
5.C2,732,642,82  3,09   1,68 2,73  2,59
5.D33,173,39  3,7   1,74 3,39  2,96
5.E2,672,483  2,57   1,71 2,76  2,38
5.F2,712,812,86  2,67   2,1 3  2,05
6.A22,632,7 2,522,89   1,22 3,19  1,67
6.B3,243,323,16 3,243,52   1,36 3,48  3
6.C3,442,842,9642,923,2   2,44 3,44  3,28
6.D3,083,422,5 3,043,29   1,83 3,17  2,5
6.E2,622,953,67 3,573,76   2 3,33  3,48
7.A2,432,962,82 2,613,11 2,29 1,21 3,11  2,5
7.B3,073,373,3 3,193,19 3,41 1,52 3,52  2,96
7.C3,593,043,44 3,414 3 2,3 3,33  2,48
7.D3,43,043,6 33,96 3,52 2,28 3,4  3,12
8.A33,113,07 2,933,33 3,07 1,96 3,52  2,63
8.B3,413,263,41 3,443,89 3,22 1,78 3,81  2,63
8.C2,732,642,45 3,143,36 2,95 2 3,36  2,91
9.A2,553,452,55 2,53,2 2,95 1,35 3,6  1,2
9.B2,742,953 2,473,05 2,37 1,42 3,47  2,11
9.C3,172,672,89 3,172,5 3,44 2,06 3,78  2,89
TriedaOVPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSV
1.A         1,05     
1.B         1,09     
1.C         1     
1.D         1     
1.E         1     
1.F         1     
1.G         1     
1.H         1     
1.I         1     
1.J         1     
2.A      3,04 3,171     
2.B      2,3 3,171     
2.C      2,17 3,131     
2.D      2,48 2,831     
2.E      3,04 3,081     
2.F      3,22 3,31     
3.A    1   2,881     
3.B    1,68   3,451     
3.C    2,08   2,791     
3.D    1   2,921     
3.E    1   3,441     
4.A    2,78   2,831,04     
4.B    2,54   31,04     
4.C    3,18   3,411     
4.D    2,48   3,171     
4.E    3,57   3,391,17     
4.F    2,55   3,091     
5.A        3,51,18     
5.B        2,71,26     
5.C        3,051     
5.D        3,481,04     
5.E        2,861,05     
5.F        3,291,05     
6.A        3,071     
6.B        3,161,08     
6.C        3,681     
6.D        2,881,33     
6.E        3,431     
7.A       3,253,041,07     
7.B       2,963,411,15     
7.C       3,523,591     
7.D       3,83,81,4     
8.A       2,563,261,15     
8.B       2,893,781,37     
8.C       2,593,591     
9.A       2,63,451     
9.B       2,843,791     
9.C       3,283,831,22     
TriedaTVVLAVYUVVVv-nZEM
1.A      
1.B      
1.C      
1.D      
1.E      
1.F      
1.G      
1.H      
1.I      
1.J      
2.A      
2.B      
2.C      
2.D      
2.E      
2.F      
3.A 2,25    
3.B 3,36    
3.C 2,58    
3.D 1,67    
3.E 3,24    
4.A 2,83    
4.B 2,54    
4.C 3,18    
4.D 2,52    
4.E 3,7    
4.F 2,68    
5.A      
5.B      
5.C      
5.D      
5.E      
5.F      
6.A      
6.B      
6.C      
6.D      
6.E      
7.A      
7.B      
7.C      
7.D      
8.A      
8.B      
8.C      
9.A      
9.B      
9.C      

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A212100
1.B222200
1.C222200
1.D212100
1.E212100
1.F222200
1.G212100
1.H191900
1.I191900
1.J212100
2.A242400
2.B232300
2.C242400
2.D232300
2.E242400
2.F232300
3.A242400
3.B222200
3.C242400
3.D242400
3.E252500
4.A232300
4.B242400
4.C222200
4.D232300
4.E232300
4.F222200
5.A222200
5.B232300
5.C222200
5.D232300
5.E212100
5.F212100
6.A272700
6.B252500
6.C252500
6.D242400
6.E212100
7.A282800
7.B282701
7.C272700
7.D252500
8.A272700
8.B272700
8.C222200
9.A202000
9.B191900
9.C181800

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A21186788,90153873,2432915,67
1.B22197389,68192387,41502,27
1.C22199290,55168076,3631214,18
1.D212210105,24202296,291888,95
1.E21187389,19181986,62542,57
1.F222616118,912430110,451868,45
1.G21164978,52163177,67180,86
1.H19133070,00119162,681397,32
1.I19119362,79103754,581568,21
1.J21186388,71175483,521095,19
2.A24186577,71155364,7131213,00
2.B23150265,30149064,78120,52
2.C24204085,00191279,671285,33
2.D23160569,78147464,091315,70
2.E24151263,00148461,83281,17
2.F232560111,30210391,4345719,87
3.A24205985,79186977,881907,92
3.B222281103,68193988,1434215,55
3.C24224093,33216990,38712,96
3.D24196882,00182776,131415,88
3.E2598539,4098539,4000,00
4.A23210191,35164871,6545319,70
4.B24181275,50144260,0837015,42
4.C22148267,36138262,821004,55
4.D23209791,17203088,26672,91
4.E232399104,30214793,3525210,96
4.F222409109,50209495,1831514,32
5.A22166675,73152569,321416,41
5.B23173675,48153666,782008,70
5.C222455111,59184383,7761227,82
5.D23154267,0495341,4358925,61
5.E212351111,95190690,7644521,19
5.F21135464,48122258,191326,29
6.A27219681,33219281,1940,15
6.B252970118,80240596,2056522,60
6.C25249499,76235794,281375,48
6.D243560148,333205133,5435514,79
6.E212485118,332258107,5222710,81
7.A284075145,543814136,212619,32
7.B283532126,14234683,79118642,36
7.C27255194,48240088,891515,59
7.D252977119,08228091,2069727,88
8.A273287121,742870106,3041715,44
8.B273501129,67246591,30103638,37
8.C222937133,502647120,3229013,18
9.A202199109,95189094,5030915,45
9.B19155781,95139073,161678,79
9.C182716150,891848102,6786848,22

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Testovanie 5-2019   
Monitor SJL12116,830
Monitor MAT12112,20
Testovanie 9-2020   
Monitor SJL000
Monitor MAT000

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku106566543348
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
0000

Rozširujúce hodiny

RočníkTriedaPredmetPočet hodín v týždni
prvý1.A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,SJ,M2
druhý2.A,B,C,D.E,FSJ,M3
tretí3.A,B,C,D,ESJ,M2
štvrtý4.A,B,C,D,E,FM1
    
piaty5.A,B,C,D,E,FON,PV,VV3
šiesty6.A,B,C,D,EM,D,PV,VV4
siedmy7.A,B,C,DRJ,D,PV4
ôsmy8.A,B,CRJ, G3
deviaty9.A,B,CRJ,Inf,D,HV5

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka000
Prvého ročníka102060
Bežných tried388950
Špeciálnych tried000
Pre nadaných000
Spolu4811010

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP65176517
DPP0000
Znížený úväzok1010
ZPS4040
Na dohodu0000

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov55560
vychovávateľov000
asistentov učiteľa235
    
spolu75865

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška270
2.kvalifikačná skúška180
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium00
špecializačné kvalifikačné00
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické580
vysokoškolské nepedagogické20

Aktivity a prezentácia na verejnosti

DIPLOMY A MEDAILY : Výtvarná výchova pod vedením Mgr. Jána Sajka

Medzinárodná detská výstava – NOVÁ ZAGORA 2019 – BULHARSKO

DIPLOM František Kaleja, Patrik Červeňák,

Fabián Bilý, Jozef Kaleja, Viera Digová

DIPLOM UČITEĽOVI Ján Sajko

Medzinárodná detská výstava – SLOVANSKÁ JAR 2019 – KLAIPEDA – LITVA

DIPLOM Jana Janufová, Daniela Kalejová, Sebastián Kaleja Januv

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – Tradičné hudobné nástroje mojej krajiny – GOLESTI 2019 – RUMUNSKO

DIPLOM + MEDAILA ZA 1. MIESTO Monika Husárová

DIPLOM – finalista súťaže Pavol Ferko

VÝSTAVY :

2019 – BREMERHAVENER SINTI – VEREIN e. V / Auf den Suten 18 – Bremerhaven – Nemecko

2019 – 13. SEPTEMBER – 25. SEPTEMBER – Slovenský Inštitút v Prahe – PRAHA – Česká republika

2019 – 16.SEPTEMBER – 27.SEPTEMBER – Konferencia o implementácii ľudskej dimenzie OBSE / najväčšia výročná konferencia o ľudských právach v Európe – Národný štadion ( PGE Narodowy),Varšava, Poľsko

2019 – 12. OKTÓBER – ART AND CRAFT / UMENIE A REMESLÁ – centrum Compas – PETERBOROUGH – Veľká Británia

2019 – 9. NOVEMBER – 15. DECEMBER – KULTÚRNY DOM FROLUNDA – GOTEBORG – Švédsko

Diplomy a medaily : Telesná a športová výchova – futbal pod vedením Mgr. Dominika Jakubkoviča

V detskej lige v malom futbale v Prešove štartovali dve družstvá z našej školy.

V kategórii U13 a U15 sa naše družstvá umiestnili na prvom mieste. Najlepším strelcom v oboch kategóriách sa stal Karol Pešta. Najlepším brankárom v kategórii U15 sa stal František Kaleja.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty:

Naša škola sa zapojila do projektu EU cez UPSVAR , kde sme zamestnali pomocných vychovávateľov.

V čase od 1.9.2019 – 28.2.2020 ich bolo 15

V čase od 1.3.2020 – 30.6.2020 ich bolo 13.

Prínos : Činnosť UoZ bola veľmi prospešnou činnosťou pri práci so žiakmi v našej ZŠ a to hlavne z dôvodu, že sa zvýšila prevencia negatívneho správania žiakov nielen v triedach, ale aj cez prestávky a pri príchode a odchode zo školy.

Ďalšie aktivity školy :

– kultúrno – výchovné predstavenia

-divadelné predstavenie

-čítanie s porozumením

-návšteva obecnej knižnice

-Deň Zeme – zber odpadu , separácia odpadu

-Deň boja proti drogám a fajčeniu

-upratovanie v areály školy, úprava zelene

-Čas premien – medzi nami dievčatami – 7. ročník , beseda a prednáška o dospievaní

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 25.2.2020 – 27.2.2020

Druh inšpekcie: tematická

Predmety : Fyzika, biológia a chémia

Predmet školskej inšpekcie : Identifikácia faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých kompetencií žiakov 9.ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.

Závery : škola nemala vypracovanú stratégiu rozvoja PG aj keď vrámci voľnočasových aktivít sa tejto problematike venuje.

Vzhľadom na vysoký počet žiakov , tried , odborné učebne prírodovedných predmetov boli zrušené a v ich priestoroch boli zriadené kmeňové triedy. Z toho dôvodu sa triedy nedelia na skupiny , nerealizuje sa názorné vyučovanie orientované na bádateľské aktivity pričom zrealizované demonštračné pokusy boli na veľmi nízkej úrovni z dôvodu nízkych komunikačných schopností žiakov.

Vybavenie školy učebnými pomôckami je vcelku vyhovujúce avšak mnohé sa nevyužívajú z bezpečnostných dôvodov.

Odporúčania : Vypracovať strategický plán rozvoja PG, zvýšiť kontrolnú činnosť riadiacimi pracovníkmi, zabezpečiť 100% odbornosť výuky týchto predmetov, doplniť učebné pomôcky, rozšíriť záujmové útvary a zapojiť do nich čo najviac žiakov.

Dosiahnutá úroveň v jednotlivých predmetoch PG bola málo vyhovujúca , čo si vyžaduje v novom školskom roku zlepšenie.

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Materiálno-technické podmienky :

V súvislosti so zabezpečením výchovno – vzdelávacieho procesu dôležité miesto má materiálno-technické vybavenie.

Škola v školskom roku 2019/2020 poskytla žiakom a pedagógom dôstojné priestory pre svoju prácu. Vyučovalo sa v triedach a 4 počítačových učebniach. Svojim moderným vybavením sa vytvorilo príjemné pracovné prostredie pre žiakov.

Máme 38 tried, (ďalej 4 počítačové triedy , 7 kabinetov, 1 dobre vybavenú telocvičňu , 1 herňu, školské ihrisko,dielňu na technickú výchovu, školskú cvičnú kuchynku a školskú kuchyňu s jedálňou ( 320 stravníkov ).

Každý školský rok sa snažíme o dovybavenie kabinetov učebnými pomôckami. Podarilo sa nám zväčšiť zbierky pomôcok v kabinetoch. Na pomerne dobrej úrovni je vybavenie školy počítačovou technikou /101 počítačov a 67 notebookov/ a pre skvalitnenie vyučovacieho procesu využívame 3 interaktívne tabule, dataprojektory, ozvučovaciu techniku a ostatnú audiovizuálnu techniku . Pre spríjemnenie voľného času a pobytu vonku sme začali dotvárať exteriér školy.

Stručná analýza súčasného stavu :

Škola je staršia , potrebuje neustále opravy a zlepšenia. Postupne meníme podlahovú krytinu, dvere, nábytok, opravujeme žalúzie ,meníme elektrické rozvody a PC techniku.

Pripravované opravy a plány :

Pravidelné revízie plynovej kotolne, revízia elektriny a elektrospotrebičov, komínov, EPS, maľovanie šatní

Pripravuje sa celková rekonštrukcia strechy pre havarijný stav – zatekanie na pavilóne školy, kde sú triedy .

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

Normatív – mzdy a odvody : 1 793 565 €

prevádzka : 227 623 € + z roku 2018 13 500 €

2. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít :

VP : 33 306 €

Použitie odmeny VP : 24 628 €

Odvody VP : 8 678 €

3. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov :

Príspevok na učbnice : 4 697 €

Príspevok na lyžiarsky kurz : 4 200 €

SZP – pedag.asistenti mzdy : 92 600 €

Prevádzka : 29 600 €

ÚPSVaR strava ZŠ : 209 958 €

Školské potreby ZŠ : 35 922,40 €

Rekreácie : 6 608 €

VPP : 1 275,67 €

Odchodné : 5 560 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Škola poskytuje žiakom základné vzdelanie, pri ktorom je našim cieľom rozvíjať žiaka po stránke intelektuálovej, morálnej.

Svoje záujmy a talent žiaci rozvíjajú prostredníctvom krúžkovej činnosti, mimoškolskými aktivitami – projekty, programy, súťaže, športové odpoludnia a pod.

Vplývame na ich vzťah k životnému prostrediu, kultúrnym a duchovným hodnotám, úcte k starším i k sebe samému.

Našim cieľom je vytvárať podmienky pre ďalšie napredovanie a zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov. Je potrebné pokračovať v zmenách filozofie školy. Ide o vytvorenie , tzv. otvorenej školy, kde škola a rodičia tvoria komunitu, ktorá sa podstatne častejšie stretáva a spolu rieši problémy. V tomto modeli neposkytuje škola žiakovi len vzdelanie, ale tu môže tráviť aj časť svojho voľného času, má priestor na zábavu a šport. To sa nám darí na škole pomaly napĺňať.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Úspechy a nedostatky :

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

– športové súťaže a výchova mladých športových talentov,

– výtvarné súťaže – získané medzinárodné ocenenia

– preventívne programy s protidrogovou tematikou,

– preventívne programy proti šikanovaniu

-práca s problémovými žiakmi

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

– zvýšovať záujem o získavanie poznatkov a vedomostí a záujem o ďalšie štúdium na SŠ

– zlepšenie školskej dochádzky

– sústavne skvalitňovať správanie žiakov

– viac využívať nové formy a metódy práce

Návrh opatrení pre budúci školský rok::

– všetci učitelia PK a MZ budú pracovať s vlastnými opatreniami na zvýšenie kvality vedomosti žiakov a slušného

správania sa, dochádzky do školy

– pre udržanie pozitívneho riadenia triedy uskutočňovať pravidelné stretnutia triedneho učiteľa so žiakmi triedy

– zabezpečiť väčšiu mieru účasti rodičovskej verejnosti s flexibilitou školy, Rozvíjať spoluprácu medzi rodinou a školou

– pokračovať v zavádzaní interaktívneho vyučovania a nových trendov do vyučovacieho procesu

– podchytiť talentovaných žiakov

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Uplatnenie žiakov -výchovné poradenstvo :

Výchovný poradca: Mgr. Dušan Cuker

V oblasti výchovného poradenstva v školskom roku 2019/2020 sme plnili úlohy, ktoré vyplývali z POP a viedli ku skvalitneniu výchovy a vzdelávania.

Pri realizácii úloh sme plnili úlohy: informačné, odborno-metodické, výchovno-poradenské, koordinačné

Spolupracovali sme s organizáciami CPPPaP, PZ, ÚPSVsR , ÚVZ, záujmovými občianskymi organizáciami, rodičmi, pedagógmi, triednymi učiteľmi, koordinátormi a odbornými pracovníkmi.

Spracovali sme podklady a realizovali celoslovenské testovanie T-5-2019 .

Zvýšenú pozornosť sme venovali žiakom 1. a 5. ročníka pri adaptácii na nové prostredie. Realizovali sme aktivity a programy zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania ako je záškoláctvo, šikanovanie, zvýšené násilie a začínajúcu trestnú činnosť.

Pri poskytovaní aktuálnych informácií o možnostiach štúdia na SŠ sme využívali počítačové programy Proforient, KomposyT, Svet práce, Cesta k povolaniu.

V priebehu školského roka sme využívali informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania zverejnenej na www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk.

V priebehu školského roka sme poskytovali žiakom a rodičom informácie o dobrovoľníctve ako jednom zo spôsobov získavania a rozvoja nových zručností, kompetencií a skúseností, ktoré môžu prispieť k ich informovanému rozhodnutiu sa pre určité povolanie alebo k výberu ďalšieho študijného zamerania.

Žiakom a rodičom sme poskytovali poradenstvo a konzultácie o možnostiach štúdia v študijných resp. učebných odboroch, duálnom vzdelávaní, pláne výkonov, štatistike naplnenie v 1. a 2. kole prijímacích skúšok a záujmoch žiakov. Informácie sme pravidelne aktualizovali na nástenke školy, štatisticky sme spracovali zostavy a zmeny záujmov žiakov.

Kompletizovali sme prihlášky pre 87 žiakov.

Individuálne poradenstvo pre voľbu povolania :

Individuálne konzultácie s problémovými žiakmi a žiakmi nerozhodnutými ako aj ich rodičmi

Dni otvorených dverí-návšteva SŠ v okrese Sabinov a Prešov

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Psychohygienické podmienky :

Psychohygienické požiadavky boli dodržané pri tvorbe rozvrhu hodín pre žiakov.

Triedy a chodby školy boli počas roka vyzdobené aktuálnými nástenkami, na výzdobe sa podieľali aj žiaci školy.

Priebežne sa opravoval a menil školský nábytok – lavice , stoličky a skrine.

Opravovali sa žalúzie na oknách ,čím sa zabránilo prehriate tried hlavne počas slnečných dní.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Atletika26 Mgr. Rastislav Kravec
Basketbalový krúžok14 Mgr. Daniel Uhriňák
Športové hry12 Mgr. Michal Švec
Čitateľský krúžok48 Mgr. Vladislava Trebulová
Dielenské práce21 Mgr. Miloš Čekan
Dopravná výchova25 Mgr. Janka Karaffová
Esteticko-etický krúžok209 Mgr. Katarína Kandrová
Khamoro27 Mgr. Mária Polačková
Klavírny krúžok21 Mgr. Michal Balík
Kreatívny krúžok22 Mgr. Monika Novotná
Lienky24 Mgr. Katarína Kandráčová
Peer aktivistov18 Mgr. Ľudmila Nemčíková
Písanie desiatimi prstami19 Ing. Katarína Kollárová
Počítač, komunikácia a veda26 Mgr. Gabriela Kropuchová
Počítačový krúžok22 Mgr. Ingrida Berdisová
Poď sa hrať a tvoriť23 Mgr. Ľudmila Novotná
Práca s počítačom17 Mgr. Pavol Šimko
Prírodovedný krúžok22 Mgr. Katarína Solárová
Spevácky krúžok25 Mgr. Anna Semančíková
Šikovné ruky143 Mgr. Anna Síkorová
Šikovníček24 Mgr. Iveta Goliašová Andrejová
Športový krúžok70 Mgr. Angela Ženčuchová
Tvorivý svet23 PaedDr. Simona Štefanská
Urob si sám20 Ing. Adriana Belejkaničová
Včielky24 Mgr. Jana Hurtuková
Volejbalový krúžok22 Mgr. Lenka Ferjaková
Všetko, čo mám rád24 Mgr. Bibiana Krištofíková
Z každého rožka troška74 Mgr. Katarína Lazoríková
Zo všetkého trošku25 Mgr. Gabriela Bajová
Športový krúžok20 Mgr. Dušan Cuker
Športový krúžok15 Mgr. Katarína Cukerová
Atletika18 Mgr. Dominik Jakubkovič
Čitateľský krúžok20 Mgr. Simona Konečná
Z každého rožku trošku20 PaedDr. Katarína Kováčová
Badminton15 Ing. Anna Lukáč-Jacková
Práca s PC18 Mgr. Antónia Tutokyová
Šikovné ruky20 Mgr. Daniela Vallušová
Šikovné ruky18 Mgr. Mária Bujňačková
Šikovné ruky20 Mgr. Mária Hudačková
Športový krúžok18 Mgr. Melánia Kučeravá
Z každého rožka troška20 Mgr. Viera Margitová
Šikovné ruky18 Mgr. Alena Mitrová
Šikovné ruky20 Mgr. Eva Triščíková
Esteticko -etický krúžok206 učitelky prvých ročníkov

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi :

Spolupráca je na slabej úrovni z dôvodu nezáujmu rodičov o prospech, správanie a dochádzku svojich detí do školy zo strany rodičov.

Rodičia majú možnosť prísť do školy v čase stránkových hodín a informovať sa u triednych učiteľov o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí prípadne spoločne riešiť vzniknuté problémy.

Chceli by sme ,aby sa tá spolupráca zlepšila , aby nielen časť rodičov sa zaujímala o dianie v škole o svoje deti , ale aby všetci rodičia sa zaujímali o svoje deti.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti :

Škola ma veľmi dobrú spoluprácu so širokou verejnosťou. Aktívne spolupracujeme so všetkými inštitúciami a zariadeniami v obci a okolí. Intenzívne spolupracujeme s CPPP Sabinov, s políciou, s UPSVaR a inštitúciami v obci. Pravidelne sa zúčastňujeme podujatí v rámci regiónu. Veľmi dobrú spoluprácu má škola so zriaďovateľom, políciou, regionálnym úradom verejného zdravotníctva, Odborom sociálnych vecí a rodiny, Červeným krížom a pod.

Činnosť v čase mimoriadnej situácie

V čase od 13.3.2020 – 30.6.2020 vyučovanie v škole prebiehalo netradičným spôsobom ,čo bolo spôsobené pandémiou COVID-19.

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

V čase prerušeného vyučovania v čase mimoriadnej situácie sa Základná škola riadila Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk.

Metódy a formy vyučovania – výučba bola od začiatku postavená na opakovaní učiva, vnímali sme totiž intenzívne to, že máme žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia , ktorí zadávané úlohy plnili a nerobili im žiadne problémy, žiadali si ich viac. Ale mali sme aj žiakov, ktorí boli bez prístupu k internetu. Tým sme pracovné listy tlačili a asistenti a pomocní vychovávatelia ich vždy vo vopred určenom čase roznášali a vypracované doručovali späť.

Úlohy a aktivity z hlavných vzdelávacích oblastí sa posielali žiakom jedenkrát v týždni (pondelok) v dohodnutom čase (v rozmedzí medzi 12:00 hod. – 15:00 hod.). Uverejnené materiály boli voľne prístupné na webovej stránke školy , kde boli dané aj PL z iných oblastí pre všetky ročníky, ktoré mali slúžiť k upevneniu učiva.

Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. – 5. Ročníka. Žiaci, ktorí sa či už z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo prostredníctvom asistentov a pomocných vychovávateľov. Predpokladáme, že čas, potrebný na adaptáciu žiakov školy bude dlhší a práca náročnejšia.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Mária Pavlíková

V Jarovniciach, 31. augusta 2020

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie Rady školy :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach na školský rok 2019/2020 bola dňa 27.08.2020 prednesená riaditeľkou školy Mgr. Máriou Pavlíkovou Rade školy pri Základnej škole v Jarovniciach.

V správe riaditeľka školy uviedla základné identifikačné údaje o škole, o vedúcich zamestnancoch školy, rade školy a poradných orgánoch školy. Uviedla údaje o počte žiakov. Informovala o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov, o učebných plánoch, o počte zamestnancov, ich kvalifikácii a ďalšom vzdelávaní. Podrobne informovala o výsledkoch súťaží a o výtvarných aktivitách ako aj o ich oceneniach. V súvislosti so zabezpečením výchovno-vzdelávacieho procesu upozornila na dôležitosť materiálno-technického vybavenia školy. Zhodnotila finančné a hmotné zabezpečenie školy, plnenie stanovených cieľov a poukázala na úspechy a nedostatky. Poskytla informácie o výsledkoch úspešnosti školy pri monitorovaní žiakov 5. ročníka zo slovenského jazyka a matematiky a o úspešnosti prijatia na ďalšie štúdium na SŠ. V ďalšej časti správy informovala o voľno časových aktivitách. Vyjadrila sa aj k spolupráci školy s rodičmi, ktorá je na nedostatočnej úrovni.

Na základe prednesenej správy členovia Školskej rady skonštatovali, že správa obsahuje všetky náležitosti, obsahovo a graficky je na veľmi dobrej úrovni. Členovia rady ocenili, že v správe riaditeľka školy uviedla nielen klady, ale aj nedostatky a možné východiská na zlepšenie chodu školy.

Školská rada jednohlasne vyjadrila súhlas s prednesenou správou a odporučila ju na schválenie zriaďovateľovi obce Jarovnice.

Mgr. Angela Ženčuchová

predseda Rady školy

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa :

Obec Jarovnice schvaľuje správu Základnej školy Jarovnice 192 o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020.

__________________________________

Bc. Florián Giňa , starosta obce

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2018/2019

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.  § 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna051/4594219  
ZRŠMgr. Molitorisvá Silvia051/45942190903763006 
ZRŠMgr. Pavlíková Mária051/45942190910906723 

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Durdíková Katarína 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaGiňa Anton 
 Kaleja Vladislav 
 Husár Roman 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Zubrická Svetlanavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. JackováJaroslavavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr. Kropuchová Gabriela  
humanitné predmetyMgr. Horváthová Mária  
výchovyPaedDr. Štefanská Simona  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1065

Počet tried: 48

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried105665544348
počet žiakov2031241371351271138982551065
z toho ŠVVP000000000 
z toho v ŠKD000000000 

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2018: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2018: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   79    
prijatí   79    
% úspešnosti   100%    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVII-nMNVNJON
1.A      3,05    3,75   
1.B      2,24    3,76   
1.C      2,29    3,33   
1.D      2,05    2,95   
1.E      2,48    4,24   
1.F      2,81    3,62   
1.G      1,75    4   
1.H      3,1    4,57   
1.I      2,68    3,2   
1.J      2,45    3,86   
2.A      1,17    2,91   
2.B      2,16    3,6   
2.C      1,64    3,2   
2.D      1,04    2,84   
2.E      2    3,64   
3.A2,96     1  2,17 2,57   
3.B3,22     1,22  2,13 3,04   
3.C2,95     1,77  2,68 2,82   
3.D3,09     1,57  2,7 3,17   
3.E2,96     1  1,39 3,57   
3.F3,17     1,35  2 3,26   
4.A3,09     1,78 1,83  3,3   
4.B2,95     1,32 1,82  2,91   
4.C3,65     1,09 2,87  3,26   
4.D2,52     1,96 1,83  2,43   
4.E3,57     1,83 2,74  3,13   
4.F2,9     1,19 1,43  2,95   
5.A3,222,672,41  2,741,41  1,26 2,48  1,33
5.B2,862,293,04  3,681,68  1,5 3  1,89
5.C2,682,682,76  2,961,6  1,441,043,56  1,48
5.D3,433,353,13  2,431,74  1,61 3,39  1,87
5.E3,352,573,09  3,741,13  1,911,173,65  3,09
6.A2,542,812,85 2,313,121,81  1,31 2,88  2
6.B33,123,19 2,963,771,92  1,31 3,31  2,31
6.C3,122,442,8 3,442,841,76  1,681,043,56  2,48
6.D3,382,93,52 3,763,521,81  2,191,293,62  2,52
6.E3,333,83,27 3,273,931,67  2 3,53  3,27
7.A2,482,522,96 2,483,081,762,68 1,56 3,44  1,4
7.B2,6332,46 2,923,751,672,67 2,13 3,83  2,08
7.C3,83,13,5 3,842,253,8 2,4 3,8  1,7
7.D32,783,11 2,833,3313,44 1,78 3  2,39
8.A33,413 31,731,953,55 1,41 3,55  1,64
8.B2,882,962,83 2,881,961,883,25 2,04 3,25  1,46
8.C2,843,162,89 3,372,372,263,26 1,84 3,84  1,63
8.D3,42,933,07 3,673,3323,4 2,8 3,87  2,4
9.A2,753,052,75 32,91,52,5 1,2 3,25  1,35
9.B2,852,452,3 2,131,62,7 1,15 3,1  1,45
9.C1,333,473,13 2,473,471,42,4 1,87 3,27  2,27
TriedaOVPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSV
1.A      3,55 3,81    3,05
1.B      3,24 3,761    1,52
1.C      3 3,621,05    2,29
1.D      2,8 3,051,05    1,05
1.E      3,52 4,331,14    1,57
1.F      3,1 3,571    2,67
1.G      4 4,061    1,75
1.H      4 4,571,1    2,95
1.I      2,75 3,11    2,75
1.J      3,23 3,821    1,86
2.A      2,13 2,911,09    1
2.B      3,64 41    1,12
2.C      2,2 3,21    1,6
2.D      1,24 3,081    1
2.E      2,56 3,641    2
3.A  1 2,13   2,521,04    1
3.B  1,22 2,91   3,351    1
3.C  1,82 2,64   3,051    1,27
3.D  1,7 2,7   3,31    1,43
3.E  2,09 3,09   3,351,48    1
3.F  1,57 2,96   3,351,04    1,52
4.A  1,83 3,22   3,351,3    1,57
4.B  1,32 3,05   3,231,36    1,27
4.C  1,65 3,22   3,351,3    1,43
4.D  1,96 2,3   2,431,04    1
4.E  2,78 3,04   3,431,17    1,09
4.F  1 2,9   2,861,19    1,67
5.A  1,11     3,111   1,481
5.B  1     2,861,25   1,251
5.C  1,12     3,641   1,121
5.D  1,26     3,171,39   1,831,09
5.E  1,04     3,171   1,781
6.A  1,5     2,921,15   1,51,08
6.B  1,08     3,151,19   1,421
6.C  1     3,081   1,681,04
6.D  1,19     3,761,52   1,711,05
6.E  1,2     3,41,13   1,331
7.A  1,08    2,843,081,12   1,561
7.B  1,29    2,673,751,46   1,631
7.C  1,5    3,23,91,4   1,91
7.D  1,28    3,283,721,17   1,51
8.A  1    2,093,591,18   1,321,41
8.B  1    2,883,541,33   1,081
8.C  1,42    3,053,681,37   1,421,37
8.D  1,33    3,43,931,67   1,531,8
9.A       2,253,11,2    1
9.B       2,12,851    1,3
9.C       3,1341,13    2
TriedaTVVLAVYUVVVv-nZEM
1.A   3,05  
1.B   2  
1.C   2,62  
1.D   1,75  
1.E   2,19  
1.F   2,71  
1.G   1,75  
1.H   3,29  
1.I   2,75  
1.J   2,41  
2.A   1,48  
2.B   2,16  
2.C   1,72  
2.D   1,36  
2.E   2  
3.A 2,26 1  
3.B 3,04 1,09  
3.C 2,82 1,32  
3.D 3,04 1,78  
3.E 2,74 1,61  
3.F 3,13 1,48  
4.A 3,3 1,48  
4.B 3,18 1,141 
4.C 3,26 1,35  
4.D 2,3 1,39  
4.E 3,04 1,61  
4.F 3,05 1,29  
5.A   1,67  
5.B   1,96  
5.C   1,56  
5.D   1,7  
5.E   1,39  
6.A   1,54  
6.B   1,42  
6.C   1,84  
6.D   1,76  
6.E   1,73  
7.A   1  
7.B   1  
7.C   1,25  
7.D   1  
8.A   1,41  
8.B   1  
8.C   1,32  
8.D   1,2  
9.A   1,6  
9.B   1,3  
9.C   2,13  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A201280
1.B211290
1.C211470
1.D201460
1.E211290
1.F211470
1.G16970
1.H219120
1.I201730
1.J221480
2.A242121
2.B252230
2.C252140
2.D252500
2.E252230
3.A232300
3.B232300
3.C222200
3.D232120
3.E232210
3.F232030
4.A232210
4.B222200
4.C231940
4.D232300
4.E232030
4.F212100
5.A282611
5.B282710
5.C252500
5.D232120
5.E232210
6.A262510
6.B262420
6.C252500
6.D212100
6.E151410
7.A252410
7.B242220
7.C202000
7.D201802
8.A232021
8.B242400
8.C191810
8.D161411
9.A201910
9.B202000
9.C151500

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A203032151,602407120,3562531,25
1.B213133149,192797133,1933616,00
1.C213560169,523105147,8645521,67
1.D202884144,202425121,2545922,95
1.E213506166,952862136,2964430,67
1.F213183151,573129149,00542,57
1.G16151994,94151994,9400,00
1.H213922186,762698128,48122458,29
1.I202126106,302094104,70321,60
1.J222530115,002530115,0000,00
2.A243360140,003054127,2530612,75
2.B254059162,363818152,722419,64
2.C253179127,163144125,76351,40
2.D253425137,003273130,921526,08
2.E25203581,40203581,4000,00
3.A233036132,002946128,09903,91
3.B233104134,962714118,0039016,96
3.C222231101,41214197,32904,09
3.D233113135,352978129,481355,87
3.E234192182,264001173,961918,30
3.F234047175,963708161,2233914,74
4.A233685160,223169137,7851622,43
4.B222751125,052270103,1848121,86
4.C232995130,222351102,2264428,00
4.D233910170,003220140,0069030,00
4.E234938214,704819209,521195,17
4.F212333111,102111100,5222210,57
5.A284534161,934493160,46411,46
5.B284488160,293937140,6155119,68
5.C25230492,16215886,321465,84
5.D234379190,393902169,6547720,74
5.E234014174,523594156,2642018,26
6.A265415208,274968191,0844717,19
6.B264146159,463276126,0087033,46
6.C254608184,324267170,6834113,64
6.D214520215,243106147,90141467,33
6.E152701180,072243149,5345830,53
7.A254005160,203518140,7248719,48
7.B244425184,383318138,25110746,13
7.C204146207,303279163,9586743,35
7.D206202310,103330166,502872143,60
8.A235238227,743621157,43161770,30
8.B244471186,293382140,92108945,38
8.C194309226,793373177,5393649,26
8.D165398337,383768235,501630101,88
9.A204719235,952722136,10199799,85
9.B204497224,854109205,4538819,40
9.C154788319,203489232,60129986,60

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5218,3 
Monitor MAT5213,3 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku105665544348
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové Hry912
Nepovinná VV444
Nepovinná informatika444

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka00 
Prvého ročníka10203 
Bežných tried38862 
Špeciálnych tried00 
Pre nadaných00 
Spolu481065 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP571257 
DPP    
Znížený úväzok101 
ZPS404 
Na dohodu101 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov35457
vychovávateľov000
asistentov učiteľa235
    
spolu55762

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška210
2.kvalifikačná skúška190
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické1 
vysokoškolské pedagogické1 
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

Športové úspechy našich žiakov v sk.2018/19.

Naši žiaci sa zapojili do ligy v malom futbale, ktorý organizoval Slovenský zväz malého futbalu.

V krajskom kole sme mali dva tímy v kategórii U 15. Naše 1.družstvo suverénne obsadilo prvé miesto a hráč Róbert Ferko sa stal aj najlepším strelcom celej ligy s 25 gólmi. Podarilo sa nám postúpiť na Majstrovstvá Slovenska kde sme po tuhom boji obsadili druhé miesto a stali sme sa vicemajstri Slovenska v malom futbale. 2. Družstvo skončilo na treťom mieste v krajskom kole.

Taktiež sme sa zapojili do malého futbalu, ktorý organizoval školský šport.

Mladší žiaci nepostúpili s okresného kola, ktoré sa konalo v Lipanoch.

Starší žiaci postúpili z okresného kola, ktoré sa konalo v Sabinove. Krajské kolo bolo nad naše sily a skončili sme na štvrtom mieste.

DIPLOMY A MEDAILY : Výtvarná výchova

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – DÚHA / RAINBOW – CURTEA DE ARGES – RUMUNSKO

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia maľba v kategórii 6 – 10 rokov Sebastián Kaleja Januv

Diplom + medaila – 3. miesto – sekcia grafika v kategórii 6 – 10 rokov Sebastián Kaleja Januv

Diplom – špeciálna cena – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Adrián Giňa

Diplom + medaila – 2. miesto – sekcia grafika v kategórii 6 – 10 rokov Martin Červeňák

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Dominik Kaleja Januv

Diplom + medaila – 1. miesto – sekcia grafika v kategórii 11 – 14 rokov Tomáš Husár

Medzinárodná detská výtvarná súťaž – Radosť Europy 2018 – Belehrad – SRBSKO

Individuálna cena Estera Peštová

Cena za 3.miesto Daniela Bilá

Medzinárodná detská výstava – NOVÁ ZAGORA 2018 – BULHARSKO

DIPLOM ZA NAJLEPŠIU PRÁCU V MENE PROF. STOJANA STOJANOVA : Laura Kalejová Januvová

DIPLOM René Červeňák, Jaroslava Kalejová, Kevin Giňa, Gabriel Bilý

Svetová detská výstava – SOFIA 2018 – BULHARSKO

ZLATÁ MEDAILA IVANA ČERVEŇÁKOVÁ

DIPLOM MARTIN ČERVEŇÁK, JOZEF KALEJA

Výstavy :

Január 2019 – COMPAS Orion, 555 Lincoln Road PETERSBOROUGH PE1 2PB – GB

8. apríl – 2. Jún 2019 – Galéria mesta Bratislava, Pálffyho palác – Bratislava

Práce žiakov našej školy boli použité :

NOVOROČENKA 2019 – The British Czech and Slovak Association, London, England – GB

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé : Čítajme deťom, žiaci prvého stupňa sa zapojili do projektu Čítame s OSMIJANKO

B) Krátkodobé

C) V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty: 0

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 26.10.2015

Druh inšpekcie: Informatívna

V školskom roku 2018/2019 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

Školu navštevuje 1065 žiakov . Momentálne máme 48 tried , 27 na prvom stupni a 21 na druhom stupni. Okrem toho máme štyri počítačové učebne , ktoré sa využívajú na vučovanie informatiky ako aj na krúžkovú činnosť.Škola využíva aj učebňu technických prác, ktorá prešla kompletnou rekonštrukciou a novým vybavením. Telesná výchova sa učí vo veľkej telocvični školy a žiaci prvého stupňa majú v modulovej škole zriadenú herňu, ktorá nahrádza telocvičňu. V škole sa učí na dve zmeny 79,2 % sa žiaci učia ráno a 20,8 % sa učia poobede.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 1 807 274 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 0 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 32.749 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít 0 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 409,20 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2018/2019 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: – školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je , aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili a neskôr sa zapojili do pracovného procesu.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

Vzhľadom na vysoký počet žiakov školy sú psychohygienické podmienky veľmi sťažené a na slabej úrovni. No aj napriek tomu sa škola ako aj zamestnanci školy snažia vytvárať vhodné pracovné prostredie, dodržiavať hygienu, čistotu priestorov školy a k tomu sú vedení aj žiaci školy triadnymi učiteľmi.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok27  
Bedmintonový krúžok9  
Čitateľský krúžok25  
Esteticko-etický krúžok221  
Futbalový krúžok21  
Hudba a počítače10  
Khamoro6  
Literárny krúžok21  
Peer aktivistov14  
Počítač, komunikácia a veda15  
Počítačový krúžok31  
Práca s počítačom11  
Prírodovedný krúžok24  
Publicistika34  
Šikovné ruky181  
Šikovníček50  
Športový krúžok15  
Tanečno – spevácky22  
Tanečný krúžok28  
Tvorivé dielne22  
Volejbalový krúžok39  
Výtvarný krúžok32  
Z každého rožka troška25  
Z rozprávky do rozprávky71  
Zázraky z papiera25  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca školy s rodičmi je na slabej úrovni.Záujem rodičov o školu je minimálny . Triedni učitelia sa snažia komunikovať s rodičmi ,predvolávajú si ich do školy , aby ich informovali o úspechoch, ale aj o nedostatkoch vo výchove a vzdelávaní ich detí.

Škola zvoláva aj triedne aktívy , kde rodičia sú informovaní o prospechu, správaní a dochádzke svojích detí.

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca je na dobrej úrovni. Naši žiaci reprezentovali školu aj v zahraničí na výtvarných výstavách – Vernisáž v Prahe , Bratislave a Budapešti. Prezentovali sa nielen výstavou výtvarných prác ale aj tancom a spevom.

Futbalisti reprezentovali školu na rôznych súťažiach.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2019

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 28.6.2019

Vyjadrenie rady školy

S vypracovanou správou súhlasíme :

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. JackováJaroslavavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyPaedDr. Kováčová Katarína  
humanitné predmetyMgr. Polačková Mária  
výchovyMgr. Semančíková Anna  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1057

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried106665443347
počet žiakov206136137126120929979641059
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov       

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   88    
prijatí   88    
% úspešnosti   100    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVII-nMNVNJON
1.A           3,19   
1.B           3,05   
1.C           3,25   
1.D           2,9   
1.E           3,38   
1.F           3,33   
1.G           3,05   
1.H           3,45   
1.I           3,14   
1.J           3,38   
2.A           2,3   
2.B           2,77   
2.C           3,17   
2.D           3,23   
2.E           2,91   
2.F           3,13   
3.A           2,91   
3.B           3,04   
3.C           3,22   
3.D           3,04   
3.E           3,22   
3.F           3,22   
4.A           2,48   
4.B           2,95   
4.C           2,9   
4.D           3,68   
4.E           3,27   
4.F           3,24   
5.A2,392,542,57  2,611,29  1,291,212,46  1,46
5.B2,52,812,88  3,041,08  1,3512,96  1,54
5.C3,122,762,8  3,21,2  2,08 3,16  2,4
5.D2,553,143,45  3,091,77  2,14 3,5  2,59
5.E3,053,423,21  3,951,74  2,74 3,37  2,05
6.A1,892,33 2,442,522,19  1,521,113,11  1,63
6.B2,522,42 2,833,631,25  1,92 3,54  1,58
6.C3,273,323,5 3,773,911,73  2,5 3,82  2,55
6.D2,222,52,94 2,563,561  1,72 2,89  1
7.A2,853,273,08 2,732,462,153,08 1,621,423,15  1,77
7.B2,82,922,64 3,122,041,082,8 1,76 3,36  2,76
7.C3,043,132,91 3,432,521,613,26 1,43 3,52  1,48
7.D3,42,93,15 3,552,51,553,85 2,5 3,75  2,1
8.A3,363,252,93 3,143,642,52,71 1,82 3,61  2,39
8.B2,422,312,81 2,653,121,383,35 1,19 3,23  1,35
8.C2,362,733,05 2,233,411,52,5 2 3,14  2,23
9.A2,052,142,27 2,322,641,452,68 1,59 3,32  1,68
9.B2,22,452,7 2,052,851,72,6 1,55 3,65  1,6
9.C2,33,352,8 2,052,951,63,4 1,35 3,35  2
TriedaOVPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSV
1.A        3,191,14     
1.B        3,151,15     
1.C        3,351     
1.D        2,951     
1.E        3,431     
1.F        3,331     
1.G        3,051,1     
1.H        3,451,05     
1.I        3,241     
1.J        3,381     
2.A        2,041     
2.B        2,731     
2.C        3,351     
2.D        3,451     
2.E        3,221     
2.F        3,31,04     
3.A        2,821     
3.B        2,781     
3.C        3,261,13     
3.D        2,871,13     
3.E        3,31     
3.F        3,091,3     
4.A        2,811     
4.B        3,051     
4.C        2,811,05     
4.D        3,951,42     
4.E        3,51,41     
4.F        3,291,29     
5.A  1,21     2,751   1,251
5.B  1,12     2,771,08   1,51
5.C  1,16     31 1 1,161,08
5.D  1     3,361,32 1 1,231,05
5.E  1,84     3,581,16   1,841
6.A  1,15     3,151   1,521
6.B  1,33     3,251,17   1,541
6.C  1,32     3,861,23   2,551
6.D  1,11     3,391,33   1,281,06
7.A  1,15    2,423,271,27   1,541,31
7.B  1,04    3,043,481,12   1,321
7.C  1,13    2,483,71,61   1,651,04
7.D  1,3    2,53,61,5   1,61,45
8.A       2,613,821,571,93  1,141
8.B       2,423,231,231,04  1,041,08
8.C       2,913,321,181  1,141
9.A       2,643,231,18    1,41
9.B       2,53,41,2    1,6
9.C       2,43,451,4    1,15
TriedaTVVLAVYUVVVv-nZEM
1.A      
1.B      
1.C      
1.D      
1.E      
1.F      
1.G      
1.H      
1.I      
1.J      
2.A      
2.B      
2.C      
2.D      
2.E      
2.F      
3.A      
3.B      
3.C      
3.D      
3.E      
3.F      
4.A      
4.B      
4.C      
4.D      
4.E      
4.F      
5.A   1,25  
5.B   1,46  
5.C   1,76  
5.D   1,95  
5.E   2,21  
6.A   1,59  
6.B   1  
6.C   1,451 
6.D   1,061 
7.A   2,15  
7.B   1,08  
7.C   1,48  
7.D   1,35  
8.A  1   
8.B  1,08   
8.C  1,18   
9.A   1,05  
9.B   1,1  
9.C   1,5  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A211290
1.B201370
1.C209110
1.D201460
1.E2111100
1.F2110110
1.G211470
1.H2010100
1.I211290
1.J211290
2.A232210
2.B222200
2.C232210
2.D222110
2.E232300
2.F232120
3.A222200
3.B232300
3.C231940
3.D232300
3.E232300
3.F232120
4.A212100
4.B212100
4.C212100
4.D201631
4.E222110
4.F212010
5.A282710
5.B262600
5.C252500
5.D222110
5.E191630
6.A272610
6.B252401
6.C222200
6.D181800
7.A282422
7.B262411
7.C232030
7.D221912
8.A282350
8.B262600
8.C242202
9.A222200
9.B202000
9.C211911

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A214162198,193468165,1469433,05
1.B202885144,252635131,7525012,50
1.C202706135,302433121,6527313,65
1.D202807140,352665133,251427,10
1.E213242154,382943140,1429914,24
1.F212962141,052948140,38140,67
1.G212148102,29188589,7626312,52
1.H202922146,102797139,851256,25
1.I212387113,672371112,90160,76
1.J21145569,29145569,2900,00
2.A233273142,302958128,6131513,70
2.B22205193,23205193,2300,00
2.C23181278,78168173,091315,70
2.D223022137,362958134,45642,91
2.E233689160,393635158,04542,35
2.F233984173,223739162,5724510,65
3.A223503159,233327151,231768,00
3.B232430105,65224697,651848,00
3.C23204488,87179277,9125210,96
3.D233750163,043150136,9660026,09
3.E233480151,303470150,87100,43
3.F232516109,39205589,3546120,04
4.A213160150,483095147,38653,10
4.B212647126,052397114,1425011,90
4.C21209799,86166579,2943220,57
4.D203365168,252995149,7537018,50
4.E223429155,862453111,5097644,36
4.F212767131,762533120,6223411,14
5.A284358155,644293153,32652,32
5.B263714142,853272125,8544217,00
5.C253602144,083353134,122499,96
5.D222980135,45218999,5079135,95
5.E193161166,37171390,16144876,21
6.A274868180,304155153,8971326,41
6.B254826193,043514140,56131252,48
6.C223370153,182774126,0959627,09
6.D183228179,332494138,5673440,78
7.A286570234,644184149,43238685,21
7.B264502173,152964114,00153859,15
7.C234571198,743277142,48129456,26
7.D227003318,325187235,77181682,55
8.A286712239,714838172,79187466,93
8.B266203238,584666179,46153759,12
8.C246235259,793976165,67225994,13
9.A227203327,415505250,23169877,18
9.B206263313,154786239,30147773,85
9.C215373255,864844230,6752925,19

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5822,6 
Monitor MAT5810,9 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku106665443347
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Výtvarná výchova522
Výtvarná výchova3.-4.22
Športové hry912

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka0  
Prvého ročníka10206 
Bežných tried471057 
Špeciálnych tried0  
Pre nadaných0  
Spolu571263 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP581258 
DPP    
Znížený úväzok5 5 
ZPS4 4 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5858
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 6363

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška206
2.kvalifikačná skúška19 
štúdium školského manažmentu12
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2017/2018 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 752 153,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť122 807,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…33 024,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…448,80,-

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2017/2018 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok27  
Bedmintonový krúžok9  
Čitateľský krúžok25  
Dopravná výchova0  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok221  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Futbalový krúžok21  
Hudba a počítače10  
Hudobno-literárny0  
Informatika0  
Internetový krúžok0  
Khamoro6  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície0  
Krúžok anglickej konverzácie0  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov0  
Literárny krúžok21  
Matematický krúžok0  
Mix0  
Peer aktivistov14  
Počítač, komunikácia a veda15  
Počítače a svet okolo nás0  
Počítačový krúžok31  
Práca s počítačom11  
Pracovno-estetický0  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Prírodovedný krúžok24  
Publicistika34  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori0  
Šikovné ruky181  
Šikovníček50  
Športový krúžok15  
Tanečno – spevácky22  
Tanečný krúžok28  
Tvorivé dielne22  
Ukážem, čo viem0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie0  
Volejbalový krúžok39  
Výtvarný krúžok32  
Z každého rožka troška25  
Z rozprávky do rozprávky71  
Zázraky z papiera25  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 28. júna 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29. júna 2018

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr. Kravec Rastislav  
humanitné predmetyMgr. Tutokyová Antónia  
výchovyMgr. Semančíková Anna  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1078

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried116564444347
počet žiakov22014912413299999790701080
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov625103991078276 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00083 2011114
prijatí   83 2011114
% úspešnosti   100 100100100

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          3    
1.B          3,45    
1.C          2,95    
1.D          2,58    
1.E          2,89    
1.F          3,43    
1.G          3,1    
1.H          3,25    
1.I          3,3    
1.J          3,38    
1.K          3,21    
2.A          2,8    
2.B          2,76    
2.C          2,96    
2.D          2,96    
2.E          3,36    
2.F          2,88    
3.A          2,72    
3.B          2,48    
3.C          2,72    
3.D          3,79    
3.E          3,28    
4.A          2,7    
4.B          2,83    
4.C          3,39    
4.D          3,33    
4.E          4,19    
4.F          4,05    
5.A1,412,152,44  2,521,3  1,442,48  1,44 
5.B2,042,582,83  2,671,58  1,253,08  1,46 
5.C32,882,83  3,671,58  2,463,79  1,58 
5.D2,742,132,87  21,04  2,043  1,39 
6.A2,632,782,56 2,481,961,33  1,632,96  1,56 
6.B2,923,042,46 3,191,651,08  1,693,27  1,73 
6.C3,12,353,1 2,92,251,25  2,43,55  1,75 
6.D3,093,273,32 3,182,181,09  2,233,36  2,14 
7.A2,563,42,48 2,243,21,282,56 1,483  1,44 
7.B2,633,333,04 2,563,411,112,56 23,22  1,81 
7.C2,772,363,05 2,643,6422,27 2,863,14  1,77 
7.D3,813,243,14 3,333,622,13,38 2,94,1  2,62 
8.A2,152,692,69 2,462,811,422,65 1,353,08  1,77 
8.B2,962,042,48 2,612,651,32,61 1,653,35  2,65 
8.C3,12,352,4 2,12,91,652,95 1,853,5  2 
8.D2,892,783,11 2,833,332,283,17 2,392,94  2,44 
9.A22,042,21 1,832,081,251,5 1,293,25  1,83 
9.B2,581,961,96 1,922,631,212 1,753,42  2,17 
9.C3,242,382,71 2,381,91,92,1 2,333,48  1,95 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A       31,38      
1.B       3,451      
1.C       2,891      
1.D       2,681      
1.E       2,791      
1.F       3,431      
1.G       3,11,19      
1.H       3,251      
1.I       3,351      
1.J       3,381      
1.K       3,161      
2.A       2,881      
2.B       3,121      
2.C       2,481      
2.D       2,791      
2.E       3,561      
2.F       31,16      
3.A       2,921      
3.B       2,521      
3.C       2,641      
3.D       3,881,17      
3.E       3,081,84      
4.A       2,781      
4.B       2,921      
4.C       3,31,09      
4.D       3,11,1      
4.E       4,192,05      
4.F       4,21,5      
5.A 1,04     2,671   1,071 
5.B 1,04     3,081,17   1,041 
5.C 1,04     3,881,04   1,131 
5.D 1,17     3,961,22   1,611 
6.A1,481,22     3,191,33   1,371,22 
6.B1,271,12     3,231,12   1,231 
6.C 1,1     3,451,55   1,91,15 
6.D 1,27     3,181,68   1,271,55 
7.A 1,2    2,323,361    1 
7.B 1,3    2,743,331    1 
7.C 1,32    2,593,321,45    1 
7.D 1,52    4,13,952,62    1,05 
8.A      2,883,271,041,92  1,811 
8.B      1,913,2211,09  1,261 
8.C      2,13,41,252  1,951,1 
8.D      3,113,0612,5  2,51 
9.A      1,793,081,29    1,04 
9.B      2,543,251,17    1,29 
9.C      2,053,331,48    1,67 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
1.K     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
2.F     
3.A     
3.B     
3.C     
3.D     
3.E     
4.A     
4.B     
4.C     
4.D     
4.E     
4.F     
5.A  1,261,11 
5.B  1,13  
5.C  1,42  
5.D  1,13  
6.A  2,04  
6.B  1,08  
6.C  1,55  
6.D  1,86  
7.A  1,56  
7.B  1,89  
7.C  1,64  
7.D  2  
8.A 1   
8.B 1   
8.C 1,3   
8.D 1,28   
9.A  1  
9.B  1  
9.C  1,1  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A211470
1.B209110
1.C191270
1.D191360
1.E191090
1.F2110110
1.G2111100
1.H201190
1.I201370
1.J211380
1.K199100
2.A252320
2.B252320
2.C252320
2.D242220
2.E252050
2.F252230
3.A252500
3.B252500
3.C252410
3.D242040
3.E252410
4.A232300
4.B242400
4.C232030
4.D211740
4.E211740
4.F201550
5.A272700
5.B242400
5.C242220
5.D231850
6.A272511
6.B272601
6.C201910
6.D202000
7.A232201
7.B252500
7.C212100
7.D14950
8.A222200
8.B171700
8.C151500
8.D10901
9.A0000
9.B0000
9.C0000

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A214067193,673524167,8154325,86
1.B202123106,152123106,1500,00
1.C192318122,002106110,8421211,16
1.D19160484,42156782,47371,95
1.E192740144,212655139,74854,47
1.F212883137,292841135,29422,00
1.G212959140,902535120,7142420,19
1.H203501175,053344167,201577,85
1.I20119359,65113156,55623,10
1.J21102048,57102048,5700,00
1.K192945155,002829148,891166,11
2.A254205168,204020160,801857,40
2.B252717108,682507100,282108,40
2.C25201880,72189175,641275,08
2.D243310137,923023125,9628711,96
2.E253029121,163001120,04281,12
2.F253769150,763127125,0864225,68
3.A253341133,643201128,041405,60
3.B253266130,643016120,6425010,00
3.C25236494,56207583,0028911,56
3.D244105171,043765156,8834014,17
3.E254189167,562832113,28135754,28
4.A233402147,913097134,6530513,26
4.B243527146,963444143,50833,46
4.C233381147,002847123,7853423,22
4.D214317205,573562169,6275535,95
4.E212924139,242862136,29622,95
4.F204389219,453349167,45104052,00
5.A273834142,003256120,5957821,41
5.B243194133,082771115,4642317,63
5.C243796158,173464144,3333213,83
5.D233375146,742875125,0050021,74
6.A275737212,484062150,44167562,04
6.B274304159,412755102,04154957,37
6.C202989149,452121106,0586843,40
6.D204598229,903547177,35105152,55
7.A234140180,002456106,78168473,22
7.B253224128,96212585,00109943,96
7.C213559169,482475117,86108451,62
7.D142959211,362229159,2173052,14
8.A223830174,093324151,0950623,00
8.B173396199,762819165,8257733,94
8.C152704180,272603173,531016,73
8.D102563256,301380138,001183118,30
9.A000,0000,0000,00
9.B000,0000,0000,00
9.C000,0000,0000,00

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL6721,1 
Monitor MAT6713,7 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku116564444347
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry912
Informatika5.-9.44

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka11  
Bežných tried47  
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu   

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP581158 
DPP    
Znížený úväzok5 5 
ZPS4 4 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5858
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 6363

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška18 
2.kvalifikačná skúška247
štúdium školského manažmentu12
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2016/2017 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 40. triednej škole máme momentálne 47 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 640 137,-

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

68 547,-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…32 227,-

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

…4 436

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok27  
Bedmintonový krúžok9  
Čitateľský krúžok25  
Dopravná výchova0  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok221  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Futbalový krúžok21  
Hudba a počítače10  
Hudobno-literárny0  
Informatika0  
Internetový krúžok0  
Khamoro6  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície0  
Krúžok anglickej konverzácie0  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov0  
Literárny krúžok21  
Matematický krúžok0  
Mix0  
Peer aktivistov14  
Počítač, komunikácia a veda15  
Počítače a svet okolo nás0  
Počítačový krúžok31  
Práca s počítačom11  
Pracovno-estetický0  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Prírodovedný krúžok24  
Publicistika34  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori0  
Šikovné ruky181  
Šikovníček50  
Športový krúžok15  
Tanečno – spevácky22  
Tanečný krúžok28  
Tvorivé dielne22  
Ukážem, čo viem0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie0  
Volejbalový krúžok39  
Výtvarný krúžok32  
Z každého rožka troška25  
Z rozprávky do rozprávky71  
Zázraky z papiera25  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2017

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2015/2016

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyMgr.Nemčíková Ľudmila  
humanitné predmetyMgr. Horváthová Mária  
výchovyPaedDr. Štefanská Simona  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1088

Počet tried: 47

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried126654443347
počet žiakov2451401361041039910782761091
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov625103991078276 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení00083  13 
prijatí   83  13 
% úspešnosti   100%  100% 

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          3,48    
1.B          3,48    
1.C          3,36    
1.D          3    
1.E          3,09    
1.F          3,15    
1.G          3,14    
1.H          3,14    
1.I          2,95    
1.J          2,77    
1.K          3,05    
1.L          3,67    
2.A          2,38    
2.B          2,24    
2.C          3,28    
2.D          4    
2.E          3,64    
2.F          3,81    
3.A          2,29    
3.B          2,75    
3.C          3,26    
3.D          3,57    
3.E          3,62    
3.F          3,43    
4.A          2,67    
4.B          3    
4.C          4,15    
4.D          3,95    
4.E          3,76    
5.A2,392,822,36  2,111,43  1,752,93  1,79 
5.B2,52,52,23  2,851  1,923,08  1,77 
5.C3,423,212,92  2,541,33  2,383,33  2,38 
5.D2,772,952,5  2,321,32  3,143,14  1,77 
6.A2,413,312,17 2,593,1412,03 1,343,21  1,28 
6.B2,413,042,74 2,073,261,332,19 1,853,04  2,37 
6.C3,412,323,05 2,912,771,52,59 2,643  2,59 
6.D3,223,333,5 2,943,562,063,56 2,673,39  2,94 
7.A3,272,422,92 2,233,151,962,35 2,043,12  1,38 
7.B3,332,592,96 2,413,191,222,67 2,193,56  2,67 
7.C3,292,952,48 2,673,241,813 2,243,33  2,1 
7.D3,043,133,08 2,883,832,173,21 2,383,46  2,83 
8.A3,142,252,43 1,932,291,212,32 1,643  2 
8.B2,752,52,43 2,363,1412,71 1,963,39  1,79 
8.C3,422,712,75 33,132,082,92 23,5  1,92 
9.A3,3622,59 2,452,141,592,59 1,733,27  1,45 
9.B3,2522,63 2,172,671,172,21 2,083,38  2,21 
9.C3,832,752,29 2,543,461,542,92 2,333,83  1,79 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A       3,481,05      
1.B       3,431      
1.C       3,451      
1.D       3,051      
1.E       3,051      
1.F       3,081,08      
1.G       3,141      
1.H       3,141      
1.I       3,11      
1.J       2,641,09      
1.K       2,711      
1.L       3,671      
2.A       2,831      
2.B       2,61      
2.C       3,481,16      
2.D       4,041,09      
2.E       3,821,73      
2.F       3,811      
3.A       2,631      
3.B       2,751      
3.C       3,391      
3.D       3,481,65      
3.E       3,141,19      
3.F       3,291      
4.A       2,671,05      
4.B       3,331,05      
4.C       4,151,95      
4.D       3,481,19      
4.E       4,051,14      
5.A 1,32     31,25   1,251,07 
5.B 1     3,041,08   1,231 
5.C 1,25     3,671,58   1,581,04 
5.D 1,05     31,32   1,091,05 
6.A 1,17    2,453,451,07    1 
6.B 1,04    2,673,31,07    1 
6.C 1,23    2,733,411,32 1  1 
6.D 1,5    3,443,722,83    1,33 
7.A 1    2,853,231    1 
7.B 1    2,563,261    1 
7.C 1,1    2,483,331,29    1,05 
7.D 1,5    3,173,581,08 1  1,17 
8.A      2,1431,291,32  1,181,21 
8.B      2,073,291,251  1,931 
8.C      2,633,251,211,38  1,961 
9.A      2,363,231,55    1 
9.B      2,53,52,17    1,58 
9.C      2,53,581,25    1,79 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
1.K     
1.L     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
2.F     
3.A     
3.B     
3.C     
3.D     
3.E     
3.F     
4.A     
4.B     
4.C     
4.D     
4.E     
5.A  1,57  
5.B  1,04  
5.C  1,5  
5.D  1,73  
6.A  1,07  
6.B  1,07  
6.C  1,14  
6.D  2,5  
7.A  1  
7.B  1,48  
7.C  1,67  
7.D  1,54  
8.A 1,14   
8.B 1   
8.C 1,38   
9.A  1,55  
9.B  1,04  
9.C  1,13  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A218130
1.B2110110
1.C2210120
1.D211560
1.E2212100
1.F15942
1.G221480
1.H221570
1.I2111100
1.J221570
1.K2110110
1.L155100
2.A242400
2.B252410
2.C252320
2.D241761
2.E221660
2.F211740
3.A242400
3.B242400
3.C232300
3.D231940
3.E212100
3.F211830
4.A212100
4.B211920
4.C201730
4.D212100
4.E211920
5.A282620
5.B282602
5.C242220
5.D232201
6.A292810
6.B272700
6.C222020
6.D191351
7.A272601
7.B282701
7.C251924
7.D252221
8.A282800
8.B282800
8.C262312
9.A262204
9.B252401
9.C242400

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A213624172,573384161,1424011,43
1.B213543168,713543168,7100,00
1.C224221191,863964180,1825711,68
1.D213373160,623130149,0524311,57
1.E223244147,453202145,55421,91
1.F152202146,801796119,7340627,07
1.G223404154,733381153,68231,05
1.H224240192,733909177,6833115,05
1.I212702128,672486118,3821610,29
1.J222230101,36194988,5928112,77
1.K213904185,903810181,43944,48
1.L15102068,00100066,67201,33
2.A243210133,753159131,63512,13
2.B253928157,123595143,8033313,32
2.C253230129,202865114,6036514,60
2.D244154173,083641151,7151321,38
2.E224234192,453302150,0993242,36
2.F213190151,903190151,9000,00
3.A243621150,883516146,501054,38
3.B243293137,213178132,421154,79
3.C234666202,874556198,091104,78
3.D234780207,833558154,70122253,13
3.E212735130,242605124,051306,19
3.F214472212,954268203,242049,71
4.A212198104,67201495,901848,76
4.B212181103,862115100,71663,14
4.C204259212,954247212,35120,60
4.D213987189,863813181,571748,29
4.E213691175,763357159,8633415,90
5.A286069216,754677167,04139249,71
5.B284850173,21247088,21238085,00
5.C244977207,383811158,79116648,58
5.D235275229,353910170,00136559,35
6.A295541191,073371116,24217074,83
6.B274526167,633127115,81139951,81
6.C224311195,952797127,14151468,82
6.D195262276,952737144,052525132,89
7.A276700248,155904218,6779629,48
7.B287402264,365794206,93160857,43
7.C256766270,645726229,04104041,60
7.D256333253,324459178,36187474,96
8.A284845173,043841137,18100435,86
8.B287408264,576146219,50126245,07
8.C268756336,776457248,35229988,42
9.A269005346,355657217,583348128,77
9.B257691307,644302172,083389135,56
9.C247239301,634254177,252985124,38

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL7023 
Monitor MAT7012,4 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku126654443347
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry5.-9.22
Výtvarná výchova541
Informatika541

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka12245 
Bežných tried35846 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu471091 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP581358 
DPP    
Znížený úväzok4 4 
ZPS2 2 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5858
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 6363

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VD,VCM10
V.CAj1
VI.BM4
VI.BCh1
VII.AGeo1
VII.ACH1
VII.BM4
VII.BCH1
VIII.DM5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška3010
2.kvalifikačná skúška75
štúdium školského manažmentu12
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2015/2016 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 276 218 ,–€

Bežné výdavky : 220310,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 870,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

aj príspevok 2684,32 €

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok28  
Bedmintonový krúžok19  
Čitateľský krúžok47  
Dopravná výchova26  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok246  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Hudobno-literárny24  
Informatika11  
Internetový krúžok0  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície20  
Krúžok anglickej konverzácie28  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov8  
Literárny krúžok15  
Mix24  
Peer aktivistov26  
Práca s počítačom41  
Pracovno-estetický16  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Publicistika42  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori3  
Šikovné ruky94  
Šikovníček47  
Športový krúžok87  
Tanečno – spevácky0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie15  
Volejbalový krúžok22  
Výtvarný krúžok13  
Z každého rožka troška26  
Z rozprávky do rozprávky0  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Na dobrej úrovni.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 30. júna 2016

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. júna 2016

Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2014/2015

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje

Názov školyZŠ Jarovnice 192
Adresa školyZŠ Jarovnice 192, 08263
Telefón+421 x 0514594219
E-mailzsjarovnice192@gmail.com
WWW stránkazs1jarovnice.edupage.org
Zriaďovateľobec Jarovnice

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Jozef Bugna0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Silvia Molitorisová0514594219 zsjarovnice192@gmail.com
ZRŠMgr. Mária Pavlíková0514594219 zsjarovnice192@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Šimková Tataiana0514594219
pedagogickí zamestnanciMgr. Ženčuchová Angela 
ostatní zamestnanciNovotná Mária 
zástupcovia rodičovKalejová Lucia 
 Popušová Kveta 
 Čarná Margita 
 Popušová Monika 
zástupca zriaďovateľaFerko Dušan 
 Kaleja Vladislav 
 Pešta Marek 
 Bilý Ladislav 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
1.-2. ročníkMgr. Jacková Jaroslavavšetky predm. 1.-2. roč. 
3.-4. ročníkMgr. Lazoríková Katarínavšetky predm. 3.-4. roč. 
prírodovedné predmetyPaedDr. Kováčová katarína  
humanitné predmetyMgr. Švec Michal  
výchovyMgrr. Semančíková Anna  

§ 2. ods. 1 b

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 1060

Počet tried: 44

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried116544444244
počet žiakov239147101100105110103102571064
z toho ŠVVP          
z toho v ŠKD          

§ 2. ods. 1 c

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2014: súčet / počet dievčat

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2014: súčet / počet dievčat

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2015

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov58710511010310257 

§ 2. ods. 1 d

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

 Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUOUInéSpolu
prihlásení   76    
prijatí   76    
% úspešnosti   100%    

§ 2. ods. 1 e

Klasifikácia tried

TriedaAJBDEVFGHVCHINVIMNVNJONOV
1.A          3,05    
1.B          2,73    
1.C          3,23    
1.D          3,45    
1.E          3,23    
1.F          3    
1.G          3,5    
1.H          3,14    
1.I          3,05    
1.J          3,67    
1.K          3,52    
2.A          2    
2.B          1,92    
2.C          3,16    
2.D          3,3    
2.E          3,76    
2.F          3,5    
3.A          2,81    
3.B          2,62    
3.C          3,8    
3.D          3,35    
3.E          3,74    
4.A          2,6    
4.B          2,8    
4.C          3,6    
4.D          3,4    
5.A2,172,91,63  2,631  1,432,7  1,17 
5.B1,682,82,84  3,21,12  1,882,72  2,08 
5.C2,923,423,17  2,791,67  3,133,08  3 
5.D2,833,583,54  3,041,96  33,13  3,42 
6.A3,292,432,86 2,613,1422,43 2,043,04  1,57 
6.B1,932,442,93 2,152,931,153,19 2,073,44  2,78 
6.C1,962,962,7 3,352,911,482,74 2,393,48  2,13 
6.D2,53,193,15 3,582,6523,08 2,813,19  2,88 
7.A3,042,672,19 1,812,521,412,48 1,852,7  2,19 
7.B2,372,333,15 2,743,7412,89 2,373,48  2,56 
7.C2,133,172,96 2,753,211,752,63 2,173,25  1,54 
7.D2,923,753,83 3,424,041,583,88 2,634,08  3,08 
8.A3,372,672,7 2,72,441,33,07 1,853,48  1,41 
8.B3,122,642,68 2,042,841,082,44 1,523,4  2,48 
8.C3,362,643,12 2,843,61,483,24 2,723,6  1,68 
8.D2,432,913,22 3,482,171,613,26 23,43  2,26 
9.A2,622,242,03 1,521,481,691,79 1,12,97  1,48 
9.B2,372,72,89 2,72,811,743,07 2,193,63  2,37 
TriedaPsPPVPríPRIPPPrvRJSJSPRSPŠHTCHVTTSVTV
1.A       3,051      
1.B       2,951      
1.C       3,271      
1.D       3,451      
1.E       3,051      
1.F       31      
1.G       3,51      
1.H       3,181      
1.I       3,051      
1.J       3,671,14      
1.K       3,521      
2.A       2,361      
2.B       2,241      
2.C       3,121      
2.D       3,31,39      
2.E       3,761,08      
2.F       3,51      
3.A       2,711      
3.B       2,761      
3.C       3,851,2      
3.D       3,21,25      
3.E       3,741      
4.A   2,76   2,721      
4.B   2,84   2,721,08      
4.C   3,76   3,81,36      
4.D   3,56   3,281      
5.A 1,1    2,533,131,03    1 
5.B 1,16    2,5231,2    1,12 
5.C 1,54    2,883,461,38    1,13 
5.D 1,38    3,583,882,38    1,38 
6.A 1,14    2,753,291    1 
6.B 1    2,673,371    1,04 
6.C 1,43    2,33,521,22    1,09 
6.D 1,27    33,731,08 1  1,23 
7.A 1,04    1,852,521,33    1,33 
7.B 1,41    2,673,441,04    1 
7.C 1,21    2,383,211,25    1,25 
7.D 1,5    3,253,831,83    1,25 
8.A      2,373,481,191,33  1,71,22 
8.B      2,523,321,41  1,041,16 
8.C      2,843,761,081,96  1,521,08 
8.D      3,093,831,32,09  1,171,52 
9.A      2,282,931    1,03 
9.B      2,783,481,59    1,67 
TriedaVLAVYUVVVv-nZEM
1.A     
1.B     
1.C     
1.D     
1.E     
1.F     
1.G     
1.H     
1.I     
1.J     
1.K     
2.A     
2.B     
2.C     
2.D     
2.E     
2.F     
3.A     
3.B     
3.C     
3.D     
3.E     
4.A2,88    
4.B2,84    
4.C3,76    
4.D3,68    
5.A  11 
5.B  11 
5.C  1,711,71 
5.D  1,711,71 
6.A  1  
6.B  1,07  
6.C  1,48  
6.D  1,08  
7.A  1,04  
7.B  1,07  
7.C  1,13  
7.D  1,17  
8.A 1,26   
8.B 1,04   
8.C 1,52   
8.D 1,26   
9.A  2  
9.B  2,7  

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1.A221660
1.B221390
1.C221390
1.D228140
1.E221390
1.F2212100
1.G229130
1.H221480
1.I211560
1.J217140
1.K218130
2.A252410
2.B252500
2.C252410
2.D232300
2.E252050
2.F241860
3.A212100
3.B212100
3.C201820
3.D202000
3.E191720
4.A252500
4.B252500
4.C252320
4.D252050
5.A302910
5.B262501
5.C242040
5.D241860
6.A292801
6.B282701
6.C262033
6.D262240
7.A272610
7.B272430
7.C252131
7.D2413110
8.A272430
8.B262501
8.C252500
8.D232210
9.A292900
9.B272430

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
1.A222285103,862263102,86221,00
1.B22179581,59176280,09331,50
1.C223161143,682846129,3631514,32
1.D222403109,23209295,0931114,14
1.E222615118,862603118,32120,55
1.F223921178,233834174,27873,95
1.G222644120,182459111,771858,41
1.H223612164,183168144,0044420,18
1.I212150102,38186188,6228913,76
1.J212903138,242550121,4335316,81
1.K212386113,62209099,5229614,10
2.A252886115,442844113,76421,68
2.B253331133,243249129,96823,28
2.C253508140,323445137,80632,52
2.D233302143,572552110,9675032,61
2.E253363134,522676107,0468727,48
2.F244310179,583908162,8340216,75
3.A21156674,57152572,62411,95
3.B21171581,67169580,71200,95
3.C20150575,25146073,00452,25
3.D202632131,602537126,85954,75
3.E192785146,582530133,1625513,42
4.A253361134,443361134,4400,00
4.B252696107,84223289,2846418,56
4.C254343173,723951158,0439215,68
4.D253004120,162973118,92311,24
5.A304577152,57264288,07193564,50
5.B263261125,422642101,6261923,81
5.C243760156,67239299,67136857,00
5.D245176215,673472144,67170471,00
6.A293284113,24269592,9358920,31
6.B285014179,074260152,1475426,93
6.C265067194,883946151,77112143,12
6.D264866187,154585176,3528110,81
7.A273720137,782929108,4879129,30
7.B275555205,744437164,33111841,41
7.C255329213,165071202,8425810,32
7.D245311221,292870119,582441101,71
8.A275358198,444323160,11103538,33
8.B265035193,653580137,69145555,96
8.C255783231,324413176,52137054,80
8.D236931301,353972172,702959128,65
9.A295456188,145288182,341685,79
9.B277477276,935454202,00202374,93

Výsledky externých meraní

NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
Monitor SJL5427,24 
Monitor MAT5410,37 

§ 2. ods. 1 f

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
Počet tried v ročníku116544444244
šport.prípava          
Matematika 5.-9.          
Cudzie jazyky 1.-9.          
Cudzie jazyky 3.-9.          
Cudzie jazyky 5.-9.          
Výtvarná výchova 1.-9.          
Hudobná výchova 1.-9.          
Technická výchova 5.-9.          
Variant1.,2.,3.          
Iné ( uveďte )          

Nepovinné predmety

PredmetRočníkPočet skupínPočet hodín týždenne
Športové hry5.-9.22
Výtvarná výchova541
Informatika541

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Nultého ročníka   
Prvého ročníka11239 
Bežných tried441058 
Špeciálnych tried   
Pre nadaných   
Spolu551097 

§ 2. ods. 1 g

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP591354 
DPP    
Znížený úväzok2 2 
ZPS2 2 
Na dohodu    

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov 5454
vychovávateľov   
asistentov učiteľa 55
    
spolu 5959

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
VD,VCM10
V.CAj1
VI.BM4
VI.BCh1
VII.AGeo1
VII.ACH1
VII.BM4
VII.BCH1
VIII.DM5

§ 2. ods. 1 h

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.kvalifikačná skúška3110
2.kvalifikačná skúška26
štúdium školského manažmentu  
špecializačné inovačné štúdium  
špecializačné kvalifikačné  
postgraduálne  
doplňujúce pedagogické  
vysokoškolské pedagogické  
vysokoškolské nepedagogické  

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Škola vydáva časopis „KHAMORO“ pod vedením p učiteliek Mgr. Horváthovej a Mgr. Tutokyovej

Žiaci našej školy dosahujú veľmi dobré výsledky vo Výtvarnej výchove pod vedením p. učiteľa Mgr. Sajka.

a Telesnej výchvy pod vedením uč. mgr. Uhriňák Daniel a Mgr. Kravec Rastislav.

§ 2. ods. 1 j

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé “ Cesta“ , „SPRÁVAJ SA NORMÁLNE“, “ Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania soc. patologických javov v škol. prostredí“

B) Krátkodobé PV pre školy

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly:

Druh inšpekcie:

V školskom roku 2014/2015 v našej škole nebola vykonaná išpekcia

§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky

V škole sa učí na 100 % nej dvojsmennosti. V 24. triednej škole máme momentálne 44 tried. Využívame rôzne náhradné miestnosti / Kontajner, prerobené učiteľské kabinety na triedy.

§ 2. ods. 1 m

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

…Mzdy : 1 209 131 ,–€

Bežné výdavky : 217 900,- €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

…Vzdelávacie poukazy: 30 750,-€ použité na odmeny pre vedúcich záujmových útvarov

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

§ 2. ods. 1 n

Plnenie stanoveného cieľa

Ciele pre školský rok 2014/2015 boli splnené aj napriek veľmi sťaženým podmienkam.

§ 2. ods. 1 o

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: Výtvarná výchova, telesná výchova

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: školská dochádzka, sptrávanie sa žiakov v škole i mimo nej.

Návrh opatrení: Zintenzívniť záujem rodičov o vzdelávanie ich detí.

§ 2. ods. 1 p

Uplatnenie žiakov

Snahou školy je aby čo najviac žiakov absolvovalo stredoškoské vzdelávanie a aby ho aj ukončili.

§ 2. ods. 2 a

Psychohygienické podmienky

V dôsledku preplnenia školy budovy na slabej úrovni.

§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Basketbalový krúžok28  
Bedmintonový krúžok19  
Čitateľský krúžok47  
Dopravná výchova26  
Dospievanie0  
Doučovací krúžok0  
Esteticko-etický krúžok246  
Esteticko-kozmetický0  
Esteticko-výchovný0  
Esteticko-výtvarný0  
Estetický krúžok0  
Hudobno-literárny24  
Informatika11  
Internetový krúžok0  
Kreatívny krúžok varenia0  
Kresťanské tradície20  
Krúžok anglickej konverzácie28  
Krúžok angličtiny0  
Krúžok rovesnických skupín0  
Krúžok spoločenských tancov8  
Literárny krúžok15  
Mix24  
Peer aktivistov26  
Práca s počítačom41  
Pracovno-estetický16  
Prírodovedno-spoločenský krúžok0  
Publicistika42  
Spevácky krúžok0  
Spoločensko-vedný0  
Súbor Jagori3  
Šikovné ruky94  
Šikovníček47  
Športový krúžok87  
Tanečno – spevácky0  
Urob si sám0  
Varenie – pečenie15  
Volejbalový krúžok22  
Výtvarný krúžok13  
Z každého rožka troška26  
Z rozprávky do rozprávky0  
Zemepisný krúžok0  

§ 2. ods. 2 c

Spolupráca školy s rodičmi

Záujem rodičov o školu je minimálny a na veľmi slabej úrovni

§ 2. ods. 2 d

Spolupráca školy a verejnosti

Škola je umiestnená v nie príliš vhodnom prostredí.

 

Záver

Vypracoval: Mgr. Jozef Bugna

V Jarovniciach, 26. júna 2015

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 6. 2015