50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

V zmysle § 22 Zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zriaďuje Základná škola na internetovej stránke svoj „Profil verejného obstarávateľa“, v ktorom bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov
IČO
DIČ
Kontaktná osoba
e-mail

Bankové spojenie
Číslo účtu
Kontaktná osoba pre VO
e-mail

Základná škola Jarovnice 192, 082 63 Jarovnice
36158119
2021383518
Mgr. Mária Pavlíková, riaditeľka školy
zsjarovnice192@gmail.com

VÚB a.s. Sabinov
1634726254/0200
Bc. Ivana Zacharská , ekonómka školy
zsjarovnice192@gmail.com

Poskytovanie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

» Právo na prístup k informáciám má právo každý (fyzická/právnická osoba). 
» Žiadateľ nie je povinný preukazovať právny alebo iný dôvod, pre ktorý informácie požaduje. 
» Povinné osoby (štátne orgány, obce a mestá, právnické alebo fyzické osoby, ktorým zákon zveruje vo vymedzenom rozsahu právomoc rozhodovať o určitých právach a povinnostiach, rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené štátom alebo obcou, právnické osoby zriadené zákonom) sú povinné poskytovať informácie.  
» Akákoľvek informácia, ktorej zverejnenie iné predpisy výslovne nevylučujú a ktorú má povinná osoba k dispozícii je verejne prístupná. 
» Nesprístupnia sa informácie, ku ktorým je prístup verejnosti obmedzený podľa osobitných zákonov.  
» Informácia – písomnosť (jej obsah), nákres, výkres, mapa, graf, fotografia, obsah ústneho vyjadrenia alebo zvukového záznamu (rozhovor, porada), obsah technického média alebo iný záznam. 

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo Ziadost o poskytnutie informacií

Povinné zverejňovanie informácií

Žiadosť o poskytnutie informácie – tlačivo (tu)

a) spôsob zriadenia, jej právomoci a kompetencie, popis organizačnej štruktúry. (tu) 
b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh podnet, sťažnosť alebo iné podanie. (tu)
c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené. (tu)
d) postup pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať. (tu)
e) prehľad predpisov, podľa ktorých povinná osoba rozhoduje a ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe. (tu)
f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií ZŠ. (tu)

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2022

 
 

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2022

 
Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

 

Por.čísloPredmet zákazkyVíťazný uchádzač
01/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – maľba interiéruGMT development,s.r.o.
02/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – interiérové vybavenie (nábytok)SUMILAS
03/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – kancelárske a hygienické potrebyLAMITEC
04/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – výpočtová technika a príslušenstvoIKARO
05/2022Oznámenie o zrušení VO – učebnice 2022/2023dokument
06/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – stravné lístkyDOXX – Stravné lístky, s.r.o.
07/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – desiatové balíčkyOZIT,s.r.o
08/1/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO – Potraviny – Mäso a mäsové výrobkyRámcová dohoda č. 21-2022-Tamila
08/2/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Mlieko, mliečne výrobky, chladené a mrazené potravinyRámcová dohoda č. 22-2022-INMEDIA
08/3/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Ovocie a zeleninaRámcová dohoda č. 20-2022-A.Šarišský
08/4/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Trvanlivé potravinyRámcová dohoda č. 23-2022-ATC-JR
Rámcová dohoda č. 24-2022-INMEDIA
Rámcová dohoda č.25-2022-HORESKO
08/5/2022Zápisnica z vyhodnotenia VO-Potraviny-Chlieb a pečivoRámcová dohoda č. 19-2022-PD Jarovnice

 

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2021

 

01 Výzva na predloženie CP -Dodávka a montáž UV sterilizátorov vzduchu-15.3.2021
02 Výzva na predloženie CP – Učebnice pre 1.stupeň-3.5.2021
03 Výzva na predloženie CP-Obstaranie stravných l ístkov-20.5.2021
04 Výzva na predloženie CP-Učebnice 2.stupeň -1.7.2021
05 Výzva na predloženie CP – Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek-2.8.2021.pdf
06 Výzva na predloženie ponuky so stravovaním a dovozom obedových balíčkov 6.8.2021
07 Požiadavky na predmet zákazky obedových balíčkov – príloha 1 6.8.2021
08 Návrh na plnenie kritérií zabezpečenia služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov- príloha 2 6.8.2021
09 Spôsob vyhodnotenia ponúk – minimálna váha obedového balíčka (v gramoch) – príloha 3 6.8.2021
10 Rámcová zmluva o zabezpečení služieb spojených so stravovaním a dovozom obedových balíčkov -návrh 6.8.2021
11 Záznam z vyhodnotenia ponúk – desiatové balíčky 24.8.2021
12 Výzva na stanovenie PHZ – zemný plyn 7.9.2021
13 Príloha-cenová špecifikácia zemný plyn 7.9.2021
14 Výzva na predloženie CP – zemný plyn 6.10.2021
15 Príloha č. 1 – Cenová špecifikácia tovarov – zemný plyn 6.10.2021
16 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie – zemný plyn 6.10.2021
17 Príloha č. 3 – Čestné vyhlásenie – zemný plyn 6.10.2021
18 Výzva na predloženie CP – HN školské pomôcky 11. 10. 2021
19 Príloha č. 1 – Čestné vyhlásenie -škols.pomôcky 11. 10. 2021
20 Príloha č. 2 – Návrh na plnenie – škols.pomôcky 11.10.2021
21 Príloha č. 3 -Špecifikácia tovarov- I.stupeň 11.10.2021
22 Príloha č. 3 – Špecifikácia tovarov-II.stupeň 11.10.2021
23 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Mäso a mäsové výrobky 11.11.2021
24 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Mlieko,mlieč.výrobky,chlad. a mraz.potraviny-11.11.2021
25 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Ovocie a zelenina-11.11.2021
26 Výzva na predloženie CP-Nákup potravín-Trvanlivé potrav., chlieb a pečivo 11.11.2021

 

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2021

 

Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

Por.čísloPredmet zákazkyVíťazný uchádzač
01/2021Zápisnica z vyhodnotenia VO – Dodávka a montáž UV sterilizátorov
vzduchu
ISB MediTrade, s.r.o., Prešov – 6.5.2021
02/2021Zápisnica z vyhodnotenia VO – Učebnice pre 1.stupeň ZŠAITEC, s.r.o., Bratislava – 6.5.2021
03/2021Zápisnica z vyhodnotenia VO – Obstaranie stravných lístkovDOXX – stravné lístky, s.r.o., Kalov 356 – 27.5.2021
04/2021Zápisnica z vyhodnotenia VO – Učebnice pre 2.stupeň ZŠLiberaTerra, s.r.o., Bratislava – 6.7.2021
05/2021VO – obstaranie a montáž klimatizačných jednotiekPARDO,s.r.o. – 6.8.2021
06/2021Rámcová zmluva – Obedové balíčkyOZIT – 30.8.2021
07/2021Záznam z vyhodnotenia VO na dodávku školských potrieb HNKreatívny raj, s.r.o. – 18.10.2021
08/2021Záznam z vyhodnotenia VO na dodávku zemného plynuSlovenský plynárenský priemysel, a.s. – 21.10.2021
09/2021Záznam z vyhodnotenia VO – Nákup potravín pre ŠJ

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2020

 
 

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2020

 
Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

 

Por.čísloPredmet zákazkyVíťazný uchádzač
01/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – stavebné úpravy školských šatníĽubomír Fischer
02/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – učebniceAITEC, s.r.o.
03/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – školské vakyKreatívny raj s.r.o.
04/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – školské potrebyKreatívny raj s.r.o.
05/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – desiatové balíčkyOZIT.s.r.o.
06/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – rekonštrukcia strechy ZŠGMT development, s.r.o.
07/2020Zápisnica z vyhodnotenia CP – klimatizačné jednotkyPARDO

Výzvy na predloženie cenovej ponuky za rok 2019

 
 

Informácie o výsledkoch obstarávaní za rok 2019

 
Informácie o výsledkoch vyhodnotenia ponúk a poradia uchádzačov v zmysle § 44 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých predpisov v platnom znení.

 

Por.čísloPredmet zákazkyVíťazný uchádzač
01/2019Zápisnica z vyhodnotenia VO – maliarske, stavebné práce a materiálMARKAL s.r.o.
02/2019Zápisnica z vyhodnotenia VO – desiatové balíčkyACEM
03/2019Zápisnica z vyhodnotenia VO – klimatizačné jednotkyPARDO s.r.o.
04/2019Zápisnica z vyhodnotenia VO – konvektomatEUROGASTROP s.r.o.
05/2019Zápisnica z vyhodnotenia VO – školské potrebyAPL plus s.r.o.
06/2019Zápisnica z vyhodnotenia VO – dodávka zemného plynuSPP a.s.