50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Školský vzdelávací program

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra10108735
anglický jazyk00336
Príroda a spoločnosť
prírodoveda00123
vlastiveda00123
Človek a príroda
prvouka12  3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova11114
Matematika a práca s informáciami
matematika555520
informatika0 112
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie00112
Umenie a kultúra
hudobná výchova11114
výtvarná výchova22116
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova22228

 

Predmet Ročník Spolu
5. 6. 7. 8. 9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra 5 5 4 5 5 24
anglický jazyk 3 3 3 3 3 15
ruský jazyk 0 0 2 2 2 6
Človek a príroda
fyzika 0 2 1 2 1 6
chémia 0 0 2 2 1 5
biológia 2 2 2 1 1 8
Človek a spoločnosť
dejepis 1 2 2 1 2 8
geografia 2 1 1 2 2 8
občianska náuka 1 1 1 1 1 5
finančná gramotnosť 0 0 0 0 1 1
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova 1 1 1 1 1 5
Matematika a práca s informáciami
matematika 5 5 4 4 5 23
informatika 1 1 1 1 1 5
Človek a svet práce
technika 1 1 1 1 1 5
pracovné vyučovanie 1 1 1 0 0 3
Umenie a kultúra
hudobná výchova 1 1 1 1 0 4
výtvarná výchova 1 1 1 1 1 5
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova 2 2 2 2 2 10
2