50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Školský vzdelávací program

PredmetRočníkSpolu
1.2.3.4.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra10108735
anglický jazyk  336
Príroda a spoločnosť
prírodoveda  123
vlastiveda  123
Človek a príroda
prvouka12  3
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo11114
Matematika a práca s informáciami
matematika555520
informatika  112
Človek a svet práce
pracovné vyučovanie  112
Umenie a kultúra
hudobná výchova11114
výtvarná výchova22116
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova22228

 

PredmetRočníkSpolu
5.6.7.8.9.
Jazyk a komunikácia
slovenský jazyk a literatúra5545524
anglický jazyk3333315
Ruský jazyk002226
Človek a príroda
fyzika 21216
chémia  2215
biológia212117
Človek a spoločnosť
dejepis122139
geografia211217
občianska náuka111115
Človek a hodnoty
etická výchova / náboženská výchova / náboženstvo111115
Matematika a práca s informáciami
matematika4544522
informatika111115
Človek a svet práce
technika111115
pracovné vyučovanie111003
Umenie a kultúra
hudobná výchova111115
výtvarná výchova221117
Zdravie a pohyb
telesná a športová výchova2222210