50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Kolektívna zmluva

 

 

 Kolektívna zmluva

na rok 2022

 

Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

pri Základnej škole Jarovnice 192  v Jarovniciach IČO: 42082935, zastúpená

Mgr. Máriou Horváthovou, predsedníčkou ZO OZ PŠaV / ďalej odborová organizácia/

a

Základná škola Jarovnice 192 v Jaro

O 036158119, zastúpená

Mgr. Máriou Pavlíkovou, riaditeľkou školy/ ďalej len zamestnávateľ/

 

UZATVÁRAJÚ

 

podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

v znení neskorších predpisov

KOLEKTÍVNU ZMLUVU PRE ZAMESTNANCOV ODMEŇOVANÝCH PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV NA ROK 2022

 

 

 

 

Prvá časť
Úvodné ustanovenia
Článok 1
Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie KZ

(1)Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, upraviť priaznivejšie pracovné podmienky zamestnania zamestnancov základnej školy a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú:

– postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,

– vzájomné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom,

– práva a povinnosti zmluvných strán,

– pracovnoprávne vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov,

– platové podmienky zamestnancov,

– sociálna oblasť, tvorba, použitie a čerpanie sociálneho fondu .

(2)  Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 1.1.1998.

 Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho  orgánu zamestnávateľa.

(3) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej

 organizácie a zamestnávateľa označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia

 kolektívna zmluva skratka „KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“,

 zákona o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

 skratka „OVZ“, zákon o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“ ” a namiesto

 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa na rok 2021 skratka „KZVS“.

 

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa,

zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

 

(1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle §231 a §232,  ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie   tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy.

 

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

 

(3)Podľa prevádzkových možností poskytne zamestnávateľ pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť  odborovej organizácie bezplatne, v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou (§ 240 ods. 5 ZP).

 

(4) Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie zástupcov zamestnancov alebo na účasť na

ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu,

zamestnanecká rada a zamestnávateľ pracovné voľno podľa  §136 ods.1, ak tomu

nebránia dôležité prevádzkové dôvody.

 

(5)Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky zo mzdy členom odborovej organizácie na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže na účet odborovej organizácie najneskôr do 10 pracovných dní po termíne vyúčtovania mzdy.

 

 (6)Pre členstvo alebo pre činnosť v odboroch, pre výkon odborovej funkcie, kritiku alebo spor, nebudú voči nikomu zo strany zamestnancov a zamestnávateľa vyvodzované žiadne postihy ani iné nepriaznivé opatrenia.

 

Článok 3

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť  kolektívnej zmluvy

 

 (1)Táto KZ upravuje všeobecné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

 (2) KZ je záväzná pre zmluvné strany a ich nástupcov. Vzťahuje sa na zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere.

 (3)KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho vykonávajú prácu na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov.

 (4) KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

     (5) Kolektívna zmluva  nadobúda  platnosť dňom  podpisu  zmluvnými  stranami.

Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2022, nadobúda účinnosť 1.4.2022 a končí 31.12.2022    okrem článkov, ktoré sú viazané na rozpočet a kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa.

(6) Kolektívna zmluva rešpektuje ustanovenia kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

 

Článok 4

Zmena kolektívnej zmluvy

 

 (1)KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného  návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok   ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť ustanovenia kolektívnej zmluvy, ak  to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a           ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktoré zakladajú finančné nároky v závislosti od          pridelených rozpočtov. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto kolektívnej zmluve zmeniť aj iné ustanovenia tejto kolektívnej zmluvy bez         obmedzenia.

 

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

 

  Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

 

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou

 

 (1)Odborová organizácia PŠaV sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ a jej zmenami do 15 dní od jej uzatvorenia preukázateľným spôsobom najneskôr do 15 dní od jej uzavretia. Termín stretnutia zamestnancov škôl a školských zariadení dohodne predseda odborového zväzu s riaditeľom príslušnej školy, školského zariadenia.

(2)Nových  zamestnancov prijatých do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ s touto   KZ v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP.

Druhá časť
Individuálne vzťahy, právne nároky
a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 

 

Článok 7

Platové podmienky

 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že odmeňovanie zamestnancov bude dôsledne realizovať

      podľa zákona o OVZ a ZP. Zvyšovanie platových taríf pedagogických zamestnancov,

      odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa bude realizovať

      v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

 

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom, okrem pedagogických

      zamestnancov a odborných zamestnancov, podľa platnej základnej stupnice platových

      taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v súlade  so zákonom o OVZ.

(3) Mzda, zložky mzdy a dohoda o mzde 

     Mzda sa poskytuje v nasledujúcich zložkách: 

     – základná mzda, 

     – mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas, 

     – mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok, 

     – mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu, 

     – mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,  

     – mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu, 

     – osobný príplatok – nenárokovateľná zložka, 

     – odmena – nenárokovateľná zložka. 

 

(4)Valorizácia platových taríf

Základná stupnica platových taríf zamestnancov zamestnávateľa, ktorí sú  

odmeňovaní podľa zákona č. 553/2003 Z. z. sa v súlade s dojednaním v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa zvýši od 01. júla 2022 o 3 %. Zmluvné strany sa dohodli, že zvýšenie platových taríf v zmysle tohto bodu alebo prípadnej zmeny zákona o odmeňovaní nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.

 

(1) Príplatok za riadenie  :

 a) Zamestnávateľ stanoví vedúcemu zamestnancovi príplatok za riadenie v súlade

   s § 8 Z. 553 / 2003  OVZ.

  b)Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí zriaďovateľ v rámci rozpätia      

         uvedeného v prílohe OVZ č. 6 (§ 8 Z. 553 / 2003 OVZ).

 

(2) Príplatok za zastupovanie( § 9 Z. 553 / 2003 OVZ ) :

Zamestnávateľ stanoví zamestnancovi príplatok za zastupovanie vedúceho zamestnanca v súlade s § 9 Z. 553 / 2003  OVZ.

 

(3) Osobný príplatok( § 10  Z. 553 / 2003 OVZ ) :

 

(a)    Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca  alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností .Za účelom objektívneho určovania výšky osobného príplatku zamestnávateľ  má vypracované Kritéria poskytovania osobných príplatkov. 

(b)   O výške osobného príplatku rozhodne zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca v rozpätí 0 -100% .

(c)    Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.

(d)   Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.

(e)    Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Ak sa poskytuje osobný príplatok z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností, poskytuje sa osobný príplatok zamestnancovi počas trvania dôvodu , na základe ktorého mu bol priznaný . Po skončení vykonávania práce nad rámec pracovných povinností zamestnávateľ zamestnancovi osobný príplatok odoberie alebo zníži na úroveň , ktorá zodpovedá sume osobného príplatku pred jeho priznaním alebo zvýšením z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností. ( Z.553§10 odsek 2 , platný od 1.1.2022 )

 

(4) Výkonnostný príplatok  ( § 14 a)  Z. 553 / 2003 OVZ  ) :

 

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi zaradenému podľa  §5 ods.4  okrem pedagogického  zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý zastupuje iného zamestnanca z dôvodu PN alebo OČR,  výkonnostný príplatok  vo výške  10 € na jeden deň .

Ak jedného neprítomného zamestnanca zastupujú viacerí zamestnanci, rozdelí sa táto čiastka všetkým zastupujúcim.

 

(5)Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príplatky za výkon špecializovanej činnosti podľa zákona 553 / 2003  o OVZ:

          a) v súlade s § 13b ods. 1 (triedny učiteľ),

          b) v súlade s § 13b ods. 2 (uvádzajúci pedagogický a odborný zamestnanec),

          c)  v súlade s § 14c (začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec).

         d)  v súlade s § 14d (príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením

               alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,

         e)  v súlade s § 14e (príplatok za profesijný rozvoj ),

         f)   v súlade s §32 g ( kreditový príplatok priznaný pedagogickému  zamestnancovi do 31.8.2019 sa považuje za profesijný rozvoj a vypláca sa do 1.8.2026 )

 

(6) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi ďalšie príplatky podľa

     zákona553 / 2003  o OVZ:

a)    v súlade s § 16 (práca v noci),

b)   v súlade s § 17 (práca v sobotu a v nedeľu),

c)    v súlade s § 18 (práca vo sviatok),

          d)v súlade s § 19 (práca nadčas), V novele zákona 138  z.č. 414/2021 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ) V § 7 odsek 4 znie:

„Za jednu hodinu práce nadčas  sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok

a) pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok, alebo

b) vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý nie je štatutárnym orgánom, ak splnil svoj základný úväzok.“

e) v súlade s § 19a a § 21 (neaktívna časť pracovnej pohotovosti),

               (Ak sa zamestnávateľ so zamestnancom dohodnú na poskytnutí   náhradného  

             voľna za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku, patrí  

             zamestnancovi plat podľa prvej vety tohto odseku a za hodinu tejto pracovnej  

             pohotovosti hodina náhradného voľna; za čas čerpania náhradného voľna

             zamestnancovi nepatrí funkčný plat/§ 19a OVZ).

           f) v súlade s §  13 ( príplatok za zmennosť vo výške 34,50 €)

 

(7) Zamestnávateľ sa zaväzuje  zamestnancom poskytovať odmenu v súlade

      s § 20 zákona 553 / 2003  o OVZ.

     Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku  a to vo výške:

a)  do 5 rokov trvania pracovného pomeru                 –  30 % funkčného platu

b)  do 10 rokov trvania pracovného pomeru               –  60 % funkčného platu

c)  od 11 a viac rokov trvania pracovného pomeru     – 100 % funkčného platu

 d)Pri príležitosti Rezortného dňa môže zamestnávateľ ocenenému zamestnancovi vyplatiť      odmenu vo výške najmenej 100 €.

 

(8)Zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť aj v súlade s § 20 zákona OVZ odmenu:

     a) za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

     b) za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

Odmena podľa odseku 8 sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka v  sume 100 eur.

 

Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná    doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba.

Odmena bude vyplatená v :

     a) mesiaci jún vo výplate za mesiac máj 2022

     b) december vo výplate za mesiac november 2022

 

(9)Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31.decembru 2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona o odmeňovaní v sume 350 eur; nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 plynie výpovedná doba okrem  zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď z dôvodu podľa § 63 ods. 1 písm. a), b) alebo c) Zákonníka práce. Odmena bude vyplatená podľa rozhodnutia

zamestnávateľa najskôr vo výplatnom termíne za mesiac december 2021, najneskôr  však do 30. júna 2022.

Ak pracovný pomer zamestnanca skončí pred 30. júnom 2022, zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu podľa prvej vety najneskôr v najbližšom výplatnom termíne po skončení pracovného pomeru. Do doby trvania pracovného pomeru podľa prvej vety sa započítava aj doba trvania bezprostredne predchádzajúceho pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa  alebo štátnozamestnaneckého pomeru v tom istom služobnom úrade.

Ak zamestnanec vykonáva prácu v kratšom týždennom čase, ako je ustanovený týždenný pracovný čas u zamestnávateľa, odmena podľa prvej vety sa pomerne kráti.

 

Článok 8

Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu

 

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr  v pätnásty deň    po ukončení predchádzajúceho mesiaca

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v   peňažných ústavoch podľa vlastného výberu.

(3)Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca, ktorý prejaví písomne na  dohode o zrážkach zo mzdy, vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca – člena odborovej organizácie vo výške 1% čistého mesačného príjmu takto:

  –  vo výške 0,5 % z čistého mesačného príjmu člena na číslo účtu

     Odborový zväz PŠaV  – Vajnorská 1,  815 70 Bratislava
       IBAN: SK82 0900 0000 0000 1149 1378

       VS  : 73 -1008-708

  –  vo výške 0,5 % z čistého mesačného príjmu člena na číslo účtu

     ZO OZ PŠaV – pri ZŠ Jarovnice 192 , 082 63 Jarovnice 192

    IBAN: SK80 0900 0000 0000 9628  9493.

 

 

Článok 9

Odstupné a odchodné

 

(1)Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou

     z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a / alebo b/ Zákonníka práce odstupné a to :

(a)jeho mesačného funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

(b)dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

(c)trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

(d)štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

2)Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo   z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume

(a)jeho mesačného funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky ,

(b)dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

(c)trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

(d)štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.

(e)päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

3)Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%,  zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi  odchodné v sume  troch  funkčných platov, ak zamestnanec požiada o poskytnutie dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich dní po jeho skončení.

    Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

 

 

Článok 10

Príspevok na dôchodkové doplnkové poistenie a sporenie

(1)Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS)  sú 2 % z objemu zúčtovaných platov zamestnancov zúčastnených na doplnkovom dôchodkovom sporení.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne  platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve, ktorá je  najmenej 2% funkčného platu zamestnanca. Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.

(3)Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú  účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.

Článok 11

Pracovný čas zamestnancov

(1)V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania  a v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ  určuje  pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne.

 Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti  súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska.

(3) Zamestnávateľ v zmysle paragrafu 250b ods. 2 písm. a) umožní zamestnancom, ktorých charakter práce to umožňuje vykonávať práce zo svojej domácnosti tzv. Home Office.

 

Článok 12

Ďalšie predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu

 

(1)     Predlžovanie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú medzi tým istým zamestnávateľom a zamestnancom nad zákonnú dvojročnú hranicu je možné, ak existuje dôvod na jeho predĺženie vymedzený v ustanovení § 48 ods. 4 Zákonníka práce, a to:

a)      zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky,

dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

b)      vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,

c)      vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),

d)     vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.

(2)   Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú

      dobu do dvoch alebo nad dva roky je možné zmysle § 48 ods. 4 písmena d/ ZP

      len z dôvodov vykonávania nasledovných pracovných činností :

          učiteľa  náboženskej výchovy

          asistenta učiteľa, asistenta vychovávateľa

 

Článok 13

Dovolenka na zotavenie

(1)   V záujme  vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa   u zamestnávateľa, zamestnancom predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103 ods.1 až 3 ZP o jeden týždeň.

Zamestnanec má v roku  2022  právny nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky o 1 týždeň. V zmysle kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a predsedníčky ZO OZ  sa základná výmera dovolenky navyšuje  o 1 týždeň nad rámec Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

To znamená :

 a) základná výmera dovolenky je päť týždňov, podľa KZ vyššieho stupňa sa upravuje na  šesť týždňov a v zmysle kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a predsedníčky ZO OZ sa základná výmera dovolenky navyšuje o jeden týždeň na sedem týždňov.

        b)dovolenka vo výmere sedem  týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca

           kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa

c) dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 ZP / učiteľov vrátane  riaditeľov škôl a ich zástupcov/  je deväť  týždňov v kalendárnom roku a v zmysle kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a predsedníčky ZO OZ sa základná výmera dovolenky navyšuje o jeden týždeň na desať týždňov.

 

(2)  Vo výnimočným prípadoch zamestnávateľ umožní čerpanie pol dňovej   dovolenky. V prí- pade čerpania pol dňovej dovolenky sa pri dennej dĺžke pracovného času v trvaní 7,5 hodiny určuje, že na pol dňa dovolenky pripadá 3,75 hodiny. Po schválení pol dňovej dovolenky, vedúcim pracovníkom, je zamestnanec povinný opustiť pracovisko po odpracovaní 3,75 hodiny pracovného času. Podmienkou nároku čerpať pol dňa dovolenky je vyčerpať druhého pol dňa dovolenky v tom istom kalendárnom mesiaci.

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán

 

 

Článok 14

Obdobie sociálneho zmieru a jeho prerušenie

 

(1)Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s   výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.

 (2)V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t.j. štrajk a výluku , pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák.č.2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

(3)Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanovenia predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

 

Článok 15

Riešenie kolektívnych sporov

                                                                                                                        

(1)Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ /ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi/ v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od  predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

(3)Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, využiť na základe spoločnej dohody rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

(4)Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísanie o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu v zmysle ods.2 alebo 3 tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 100€. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia smie prípadne zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na účel kolektívneho vyjednávania.

Rozhodcovi patrí za riešenie sporu o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa odmena, na ktorej sa strany sporu dohodnú. Ak sa strany sporu nedohodnú na odmene podľa prvej vety, rozhodcovi patrí za riešenie sporu o pôsobenie odborovej organizácie u zamestnávateľa odmena 500 eur. Ak rozhodca oznámi stranám sporu, že medzi zamestnancami v pracovnom pomere nie sú členovia odborovej organizácie, odmenu uhrádza táto odborová organizácia, inak odmenu rozhodcu uhrádza druhá strana sporu.

( ZP – § 230a  ods. 5 )

Článok 16

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

(1)Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde.

(2)Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať‘ objektívne, podľa zákona o sťažnostiach. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť‘ podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť‘ bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi  bez zbytočného odkladu / § 13 ods.5 ZP.

Článok 17

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov  tejto KZ, najmä:

(a)vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

 

§ 12 zákona 552/2003 Z.z.

vydanie pracovného poriadku

§ 12 Pracovný poriadok Zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

§ 39 ods. 2 ZP

vydanie predpisov o BOZP

§ 87 ods. 2 ZP

nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času…

§ 87a ods. 1 ZP

zavedenie konta pracovného času…

§ 88 ods. 1 ZP

zavedenie pružného pracovného času

§ 90 ods. 4 ZP

určenie začiatku a konca pracovného času a rozvrh pracovných zmien

§ 90 ods. 10 ZP

určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce ,ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času

§ 91 ods. 2 ZP

určenie podmienok poskytovania prestávky na odpočinok a jedenie, vrátane jej predĺženia 

§ 97 ods. 6 a 9 ZP

určenie rozsahu a podmienok práce nadčas

§ 98 ods. 9 ZP

vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť   k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov

§ 111 ods. 1 ZP

prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok

§ 111 ods. 2 ZP

určenie hromadného čerpania dovolenky

§ 142 ods. 4 ZP

vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu a pri ktorých mu poskytne 60% jeho funkčného platu

§ 240 ods.8 ZP

výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, na ktorých sa  vzťahuje zvýšená ochrana

§ 3,§ 7 ods. 3 zák. č.152/1994 Zb. o sociálnom fonde

určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití

 

b/  informovať odborovú organizáciu najmä:

 

§ 29 ods.1 ZP

ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, najneskôr 1 mesiac vopred

§ 47 ods.4 ZP

o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz polročne

§ 48 ods.8 ZP

o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili

§ 49 ods.6 ZP

o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas

§ 73 ods.2 ZP

hromadné prepúšťanie, o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu

§ 73 ods.2a) ods. 4 ZP

o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu

§ 229 ods.1a 2 ZP

zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom  vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových prostriedkov na príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových  prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory  a štatistické výkazy

c/ vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä:

 

§ 29 ods.2 ZP

opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov

§ 73 ods.2 ZP

opatrenia, umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov

§ 74 ZP

výpoveď, alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru so zamestnancom, pod následkom neplatnosti výpovede

§ 86 ods.1 ZP

rovnomerné rozvrhnutie pracovného času

§ 88 ods.1 ZP

zavedenie pružného pracovného času

§ 94 ods.2 ZP

nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja

§ 141 ZP

dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi

§ 144a ods. 6 ZP

rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce

§ 152 ods. 8 ZP

-stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas   dovolenky , prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci

-umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom

rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie

§ 153 ZP

opatrenia, zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie

§ 159 ods. 4 ZP

 

opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou

§ 191 ods. 4 ZP

požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.

§ 198 ods. 2 ZP

rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom úraze, alebo chorobe z povolania

§ 237 ods. 2 písm. a) ZP

stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť

§ 237 ods. 2 písm. b) ZP

zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia

§ 237, ods. 2 písm. c) ZP

rozhodnutia, ktoré môžu viesť k základným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach

§ 237 ods. 2 písm. d) ZP

organizačné zmeny, za ktoré sa považuje obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa

§ 237 ods. 2 písm. e) ZP

opatrenia na predchádzanie vzniku  úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov

§ 239 ZP

umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady

§ 30e ods.6 zákona č.355/2007 Z. z.)

 

§ 16 zákona 138/ 2019

zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa odseku 6; povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci

§7 ods. 3

zák. č. 138/2019 Z. z.)

určenie týždenného rozsahu priamej výchovnovzdelávacej činnosti

§40 ods. 4

zák. č. 138/2019 Z. z.

plán profesijného rozvoja

 

 

 

Článok 18

Záväzky odborovej organizácie

 

(1)Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom v zmysle článku 14 ods.1  tejto KZ.

(2)Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

(3)Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa ( § 230 ZP).

 

 

Článok 19

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

 

(1)Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami  § 147 ZP a § 5 až 10 zákona  NR SR  č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona. č.309/2007 Z.z. a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z.z, o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o BOZP)  sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

(2)Zamestnávateľ sa v záujme toho zaväzuje:

 

a)písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa  

 majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude  

 obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k/

 zákona o BOZP),

b)zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav

a schopnosti (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),

c)bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému

orgánu (§ 17 ods.5 zákona o BOZP),

d)pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca  

s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami

bezpečnej práce, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými

pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.1 zákona o BOZP),

e)odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP),

f)vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia  nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6

ods.2 písm. a/ zákona o BOZP),

g)poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia,

bezplatne OOPP (§ 6 ods.2 písm. b/ zákona o BOZP),

h)poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí

v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo

mimoriadnemu znečisteniu ( 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),

i)zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo

zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie

telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),

j)zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie,

poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť

nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5

zákona o BOZP),

k)kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9  ods. 1 písm. b/ zákona o BOZP),

l)kontrolovať určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (§ 9 ods.1 písm.

b zákona o BOZP),         

m)umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu

a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),

n)znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6  ods.11 zákona o BOZP).

(3) Zástupca zamestnancov pre bezpečnosť podľa § 19 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(ďalej len „zákon o BOZP“) sú zamestnávateľom vymenovaní zamestnanci na základe návrhu odborovej organizácie.

 

 

Článok 20

Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

(1)Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať‘ kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

(2)Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP:

(a)kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či

sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne

preverovať‘ pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať‘

hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

(b)kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať‘ sa na

zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami

vyšetrovať,

(c)požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a

    zariadeniach,

(d)upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala

    bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,

(e)zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP

Článok 21

Zdravotnícka starostlivosť

 

(a)umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj

náklad, (§30e ods. 18 zákona NR SR č.355/2007 Z.z )  a  umožniť zamestnancom

vykonať preventívne lekárske prehliadky.

Prehliadku si zamestnanec môže uplatniť bezplatne podľa zákona č. 577/2004 Z. z.                           

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného

poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Preventívnu lekársku prehliadku mimo verejného zdravotného poistenia si zamestnanec

hradí sám.

 

(b)vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať

     v zmysle platných noriem,

 

(c)počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, výška náhrady príjmu je v období

          od prvého  dňa pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 50% denného vymeriavacieho základu zamestnanca a

          od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti  do desiateho  dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 70 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca (§8 zák. č. 462/2003 Zb. z.)

(d) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom najmenej   jedenkrát  ročne  v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožniť absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity,  sebapoznanie a riešenie konfliktov (§79 ods. 3 zák. č. 138/2019 Z.z.).

(e)Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi podľa potreby pracovné voľno ( najviac dva

    dni) s náhradou mzdy za účelom očkovania vakcínou – prevencia pred koronavírusom

    COVID-19

 

Článok 22

Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov

 

(1)Zamestnávateľ umožní pracovníkom v priebehu školského roka zúčastňovať sa krátkodobých výchovno-vzdelávacích zájazdov organizovaných zamestnávateľom, Radou ZO OZ PŠaV, ak tomu nebránia prevádzkové potreby.

(2)Zamestnávateľ poskytne zamestnancom bezplatne využívanie vlastných telovýchovných objektov za účelom relaxácie a regenerácie síl.

(3) Zamestnávateľ poskytne v druhom  polroku kalendárneho roka 2022 zamestnancovi na jeho žiadosť podľa § 141 ods. 3 písm. c) ZP jeden deň pracovného voľna; za čas pracovného voľna patrí zamestnancovi náhrada funkčného platu.

      ( KZVS 2022 – v druhom polroku 2022 )

 

Článok 23

Stravovanie

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

(2)Zamestnávateľ bude zabezpečovať‘ stravovanie podaním jedného teplého hlavného   jedla, vrátane vhodného  nápoja  v priebehu  pracovnej zmeny  vo    vlastnom    zariadení ( platí aj  pre zamestnanca vykonávajúceho domácku prácu alebo teleprácu) . Za pracovnú zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

(3)Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

(4)Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume  0,10 € na jedno hlavné jedlo , v súlade s vypracovanými zásadami o čerpaní sociálneho fondu.

(5)V prípade, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia (1x ročne) od  špecializovaného  lekára ( napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ ) zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovacie zariadenie zamestnávateľa, ten mu poskytne finančný príspevok, alebo stravný lístok v sume uvedenej ods.3 a 4.

(6) V období, keď zamestnávateľ nemôže zabezpečiť zamestnancom stravovanie priamo na pracovisku vo svojom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím stravných lístkov a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Toto sa vzťahuje aj na všetkých zamestnancov školy v čase , kedy školská jedáleň neposkytuje stravovanie a v čase vedľajších prázdnin.   

(7)Zamestnávateľ poskytne finančný príspevok alebo stravovacie poukážky na stravovanie

podľa odseku 6 aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ale mu nezabezpečí stravovanie podľa odseku 2 alebo ak by stravovanie podľa odseku 2 bolo v

rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.


Zamestnanec svoj  výber oznámi zamestnávateľovi do 31.08. bežného roka .

         Rozhodnúť sa pre druhú alternatívu môže zamestnanec až po uplynutí 12 mesiacov odo dňa, ku ktorému sa jeho rozhodnutie viaže.
(Dôležité je však upozorniť, že možnosť voľby majú len takí zamestnanci, ktorých zamestnávateľ nezabezpečuje stravovanie vo vlastnom stravovacom zariadení alebo v inom, zmluvnom zariadení).

 (8)Zamestnávateľ umožní stravovanie aj svojím bývalým zamestnancom a zamestnancom  svojho   právneho predchodcu, ktorí sú na dôchodku  za plnú sumu stravného lístka.

 

 Článok 24

Starostlivosť o kvalifikáciu

 

(1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje starať o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo   o jej zvyšovanie (§ 153 ZP) a zabezpečiť, aby zamestnanci vykonávali práce  zodpovedajúce ich dosiahnutej kvalifikácii.

(2)   Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  pracovné voľno za účelom zvyšovania kvalifikácie s náhradou funkčného platu (§ 82 ods. 1 zákona o POZ).

(3) Pracovné voľno čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec                            po dohode so zamestnávateľom (§ 82 ods. 3 zákona o POZ).

(4) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy a ekonomické zabezpečenie podľa platných predpisov.

 

Článok 25

Sociálny fond

 

(1)Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje  :

Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

(a)povinným prídelom vo výške: 1,5%

zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných  zamestnancom na výplatu za bežný rok.

(2)Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok z fondu na úhradu jej nákladov   pri realizácií kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Podrobnejšie je upravená tvorba  fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku zamestnancom a odborovej organizácii  v Zásadách pre tvorbu ,výšku fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu .

 

 
Štvrtá časť

Článok 26
Záverečné ustanovenia

 

(1) KZ sa uzatvára na rok 2022, nadobúda účinnosť 1. januára 2022 a končí 31. decembra 2022.

 

(2) Zmluvné strany sa dohodli hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej

    zmluvy vykonávať polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy. Za I. polrok najneskôr do 31. augusta a za celý rok

    do 15. februára v príslušnom roku.

(3) Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z.

    bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise kolektívnej zmluvy, kolektívnu zmluvu zverejniť na svojej internetovej stránke.

(4) Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane

    po jednom  podpísaných exemplároch.

(5) Súhlas s obsahom tejto kolektívnej zmluvy potvrdzujú obidve zmluvné strany

    podpisom svojich zástupcov.

V Jarovniciach  30. 3. 2022

 

 

……………………………………                                                         …………………………………..

  Mgr. Mária Horváthová                                                         Mgr. Mária Pavlíková

predseda  ZO OZ                                                                                      riaditeľka školy

 

 


 

Dodatok č.1

ku Kolektívnej zmluve na rok 2022

uzatvorenej dňa 30. 03. 2022 medzi zmluvnými stranami:

Mgr. Máriou Horváthovou , predsedníčkou ZO OZ PŠaV

a

ZŠ Jarovnice 192 zastúpenou  Mgr. Máriou Pavlíkovou , riaditeľkou školy

    V zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2022 sa zmluvné strany dohodli na doplnení článku č. 12 v Dodatku č.1 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 nasledovne:

 I.

    V Článku 12 Ďalšie predĺženie pracovného pomeru bod č. 2  ďalšie predĺženie pracovného pomeru na dobu určitú je možné podľa § 252o v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo do dvoch mesiacov po ich odvolaní, u ktorého nie sú splnené podmienky na jeho predĺženie podľa § 48 ods. 2. Daný pracovný pomer je možné predĺžiť jedenkrát a najviac o jeden rok. 

         II.

    Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 01. 07. 2022.

    V Jarovniciach, dňa 27. 06. 2022

  

     ——————————–                                    —————————– 

      základná organizácia                                                   zamestnávateľ


 

Dodatok č.2

ku Kolektívnej zmluve na rok 2022

uzatvorenej dňa 30. 03. 2022 medzi zmluvnými stranami:

 

Mgr. Máriou Horváthovou , predsedníčkou ZO OZ PŠaV

a

ZŠ Jarovnice 192 zastúpenou  Mgr. Máriou Pavlíkovou, riaditeľkou školy

 

    V zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2022 sa zmluvné strany dohodli na doplnení článku č. 9 v Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2022 nasledovne:

I.

   V Článku 9 Odstupné a odchodné sa dopĺňa bod č. 4:

    v zmysle § 76, ods. 4 Zákonníka práce, ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu  nástupcovi do           pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť, ak sa so zamestnávateľom nedohodne inak.

   Na základe uvedeného:

   – v prípade, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi len na zástup iného zamestnanca, je týmto oslobodený od povinnosti    vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť,

   – v prípade, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi na nové pracovné miesto, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť.

        II.

   Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť 01. 08. 2022.

 

   V Jarovniciach dňa 26. 07. 2022

 

 

    ——————————–                                    —————————– 

     základná organizácia                                       zamestnávateľ