50. výročie školy

 

 

 

Výtvarné aktivity

 

 

 

Kolektívna zmluva


  

 Kolektívna zmluva

na rok 2023

Základná organizácia pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

pri Základnej škole Jarovnice 192  v Jarovniciach IČO: 42082935, zastúpená

Mgr. Máriou Horváthovou, predsedníčkou ZO OZ PŠaV / ďalej odborová organizácia/

a

Základná škola Jarovnice 192 v Jarovniciach IČO 036158119, zastúpená

Mgr. Máriou Pavlíkovou, riaditeľkou školy/ ďalej len zamestnávateľ/

 

UZATVÁRAJÚ

podľa ustanovení zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní

v znení neskorších predpisov

KOLEKTÍVNU ZMLUVU PRE ZAMESTNANCOV ODMEŇOVANÝCH PODĽA ZÁKONA Č. 553/2003 Z. z. O ODMEŇOVANÍ NIEKTORÝCH ZAMESTNANCOV PRI VÝKONE PRÁCE VO VEREJNOM ZÁUJME A O ZMENE A DOPLNENÍ NIEKTORÝCH ZÁKONOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV NA ROK 2023

 Prvá časť

Úvodné ustanovenia

Článok 1

Spôsobilosť zmluvných strán na uzatvorenie KZ

(1)Cieľom tejto kolektívnej zmluvy je udržať sociálny mier, upraviť priaznivejšie pracovné podmienky zamestnania zamestnancov základnej školy a preto zmluvné strany budú pri riešení vzájomných vzťahov prednostne používať prostriedky kolektívneho vyjednávania.

Touto kolektívnou zmluvou sa upravujú:

– postavenie odborovej organizácie a vzájomné vzťahy zmluvných strán,

– vzájomné vzťahy medzi zamestnancom a zamestnávateľom,

– práva a povinnosti zmluvných strán,

– pracovnoprávne vzťahy zamestnávateľa a zamestnancov,

– platové podmienky zamestnancov,

– sociálna oblasť, tvorba, použitie a čerpanie sociálneho fondu .

(2)  Zamestnávateľ má právnu subjektivitu založenú zriaďovacou listinou zo dňa 1.1.1998.

Oprávnenie zástupcu zamestnávateľa rokovať a uzatvoriť túto kolektívnu zmluvu vyplýva z jeho funkcie riaditeľa školy, štatutárneho  orgánu zamestnávateľa.

(3) Na účely tejto kolektívnej zmluvy sa môže používať na spoločné označenie odborovej organizácie a zamestnávateľa označenie „zmluvné strany“, namiesto označenia kolektívna zmluva skratka „KZ“, namiesto označenia Zákonník práce skratka „ZP“, zákon 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme skratka „OVZ“, zákon 552/2003 Z.z. zákon o výkone práce vo verejnom záujme „ZOVZ“ ”  namiesto označenia zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch „zákon č.138/2019 Z.z.“ a namiesto  Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa  skratka „KZVS“.

Článok 2

Uznanie odborovej organizácie a zamestnávateľa,

zabezpečenie činnosti odborovej organizácie

(1) Zamestnávateľ uznáva v zmysle §230, §231 ods.1 , §232 ZP, ako svojho zmluvného partnera na uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy odborovú organizáciu. Odborová organizácia uznáva zamestnávateľa ako zmluvného partnera na rokovanie a uzatvorenie tejto kolektívnej zmluvy.

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú, že nebudú v budúcnosti počas účinnosti tejto kolektívnej zmluvy spochybňovať vzájomné oprávnenie vystupovať ako zmluvná strana tejto kolektívnej zmluvy.

(3) Zamestnávateľ podľa svojich prevádzkových možností poskytne pre nevyhnutnú prevádzkovú činnosť  odborovej organizácie bezplatne, v primeranom rozsahu miestnosti s nevyhnutným vybavením a uhrádza náklady spojené s ich údržbou a technickou prevádzkou (§ 240 ods. 5 ZP).

(4) Zamestnávateľ poskytuje na výkon funkcie v odborovom orgáne alebo na účasť na ich vzdelávaní, ktoré zabezpečuje orgán príslušného odborového orgánu  pracovné voľno na nevyhnutný potrebný čas s náhradou mzdy pokiaľ ju nemožno vykonávať mimo pracovného času.

(5)Zmluvné strany sa dohodli, že zamestnávateľ zabezpečí úhradu členských príspevkov formou zrážky zo mzdy členom odborovej organizácie na základe ich predchádzajúceho písomného súhlasu. Takto získané členské príspevky zamestnávateľ poukáže na účet odborovej organizácie najneskôr do 10 pracovných dní po termíne vyúčtovania mzdy.

Článok 3

Pôsobnosť, platnosť a účinnosť  kolektívnej zmluvy

(1)Táto KZ upravuje všeobecné podmienky a podmienky zamestnávania, individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľom a jeho zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

(2) KZ je záväzná pre zmluvné strany a ich nástupcov. Vzťahuje sa na zamestnancov, ktorí sú u zamestnávateľa v pracovnom pomere.

(3)KZ sa nevzťahuje na zamestnancov zamestnávateľa, ktorí u neho vykonávajú prácu na dohodu o vykonaní práce, dohodu o pracovnej činnosti a na dohodu o brigádnickej práci študentov.

(4) KZ je platná dňom jej podpisu zmluvnými stranami.

(5) Kolektívna zmluva  nadobúda  platnosť dňom  podpisu  zmluvnými  stranami.

Kolektívna zmluva sa uzatvára na rok 2023, nadobúda účinnosť 1.1.2023 a končí  31.12.2023.

Článok 4

Zmena kolektívnej zmluvy 

(1)KZ a jej rozsah sa môžu meniť len po dohode jej zmluvných strán, na základe písomného  návrhu na zmenu KZ jednou zo zmluvných strán. Dohodnuté zmeny sa označia ako „dodatok   ku KZ“ a číslujú sa v poradí v akom sú uzatvorené.

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom ku KZ zmeniť ( nie retroaktívne ) ustanovenia kolektívnej zmluvy, ak  to vyplynie zo zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia kolektívnej zmluvy. Zmluvné strany môžu po vzájomnej dohode doplnkom k tejto kolektívnej zmluve zmeniť aj iné ustanovenia tejto kolektívnej zmluvy bez obmedzenia.

Článok 5

Archivovanie kolektívnej zmluvy

Zmluvné strany uschovajú túto KZ po dobu 5 rokov od skončenia jej účinnosti.

Článok 6

Oboznámenie zamestnancov s kolektívnou zmluvou 

(1)Odborová organizácia PŠaV sa zaväzuje zabezpečiť oboznámenie zamestnancov zamestnávateľa s obsahom tejto KZ a jej zmenami do 15 dní od jej uzatvorenia preukázateľným spôsobom .

(2)Nových  zamestnancov prijatých do pracovného pomeru oboznámi  zamestnávateľ s touto   KZ v rámci plnenia povinností v zmysle § 47 ods. 2 ZP.

(3) Kolektívna zmluva vrátane príloh, dodatkov tejto kolektívnej zmluvy, ktoré sú  jej súčasťou, bude uložená v origináloch u riaditeľa školy, predsedu ZO OZ PŠaV, v zborovni školy a bude zverejnená na webovom  sídle školy.

 Z oboznámenia s obsahom KZ sa vyhotoví zápisnica, ktorej príloha bude  prezenčná listina oboznámených zamestnancov.

 KZ bude zverejnená na webovej  stránke zamestnávateľa a v Centrálnom  registri zmlúv.

(4) Zmluvné strany sa dohodli, že odborová organizácia, si uplatní právo[1] na primerané oslovenie zamestnanca za účelom ponúknutia mu členstva v odborovej organizácii priamym, osobným oslovením zamestnanca  predsedom odborovej organizácie. Pričom sa predseda odborovej organizácie zaväzuje osloviť zamestnanca bez akéhokoľvek nátlaku.

Druhá časť

Individuálne vzťahy, právne nároky

a práva zamestnancov z kolektívnej zmluvy

 Článok 7

Platové podmienky 

(1) Zamestnávateľ sa zaväzuje, že odmeňovanie zamestnancov bude dôsledne realizovať podľa zákona o OVZ a ZP. Zvyšovanie platových taríf pedagogických zamestnancov,   odborných zamestnancov a nepedagogických zamestnancov sa bude realizovať   v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancom, okrem pedagogických  zamestnancov a odborných zamestnancov, podľa platnej základnej stupnice platových  taríf zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v súlade  so zákonom o OVZ.

(3) Mzda, zložky mzdy a dohoda o mzde

     Mzda sa poskytuje v nasledujúcich zložkách:

     – základná mzda,

     – mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas,

     – mzdové zvýhodnenie za prácu vo sviatok,

     – mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu,

     – mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce,

     – mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu a v nedeľu,

     – osobný príplatok – nenárokovateľná zložka,

     – odmena – nenárokovateľná zložka.

(4) Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  sa zvýši od 1. januára 2023 o 7 % a od 1. septembra 2023 o ďalších 10 %.

Osobitná stupnica platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových  zamestnancov a platové tarify pedagogických zamestnancov a odborných  zamestnancov sa zvýšia od 1. januára 2023 o 10 % a od 1. septembra 2023 o ďalších  12 %. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zvýšenie platových taríf v zmysle tohto bodu  alebo prípadnej zmeny zákona o odmeňovaní nebude mať nepriaznivý vplyv na výšku  ostatných zložiek funkčných platov, ktoré boli zamestnancom priznané.

PRÍPLATKY , ODMENY:

(1) Príplatok za riadenie :

a) Zamestnávateľ stanoví vedúcemu zamestnancovi príplatok za riadenie v súlade s § 8 Z. 553 / 2003  OVZ.

 b)Percentuálny podiel príplatku za riadenie riaditeľovi určí zriaďovateľ v rámci rozpätia  uvedeného v prílohe OVZ č. 6 (§ 8 Z. 553 / 2003 OVZ).

(2) Príplatok za zastupovanie( § 9 Z. 553 / 2003 OVZ ) :

Zamestnávateľ stanoví zamestnancovi príplatok za zastupovanie vedúceho zamestnanca v súlade s § 9 Z. 553 / 2003  OVZ.

(3) Osobný príplatok( § 10  Z. 553 / 2003 OVZ ) :

 • Zamestnávateľ sa zaväzuje využívať účel osobného príplatku na ocenenie mimoriadnych osobných schopností, dosahovaných pracovných výsledkov zamestnanca alebo za vykonávanie prác zamestnancom nad rámec jeho pracovných povinností .Za účelom objektívneho určovania výšky osobného príplatku zamestnávateľ  má vypracované Príloha č.1- Kritéria poskytovania osobných príplatkov
 • O výške osobného príplatku rozhodne zamestnávateľ na základe písomného návrhu príslušného vedúceho zamestnanca v rozpätí 0 -100% .
 • Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh.
 • Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov návrh na zníženie alebo odobratie osobného príplatku.
 • Osobný príplatok je možné zvýšiť, znížiť alebo odobrať na základe úrovne kvality plnenia pracovných úloh. Ak sa poskytuje osobný príplatok z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností, poskytuje sa osobný príplatok zamestnancovi počas
 • trvania dôvodu , na základe ktorého mu bol priznaný . Po skončení vykonávania práce nad rámec pracovných povinností zamestnávateľ zamestnancovi osobný príplatok odoberie alebo zníži na úroveň , ktorá zodpovedá sume osobného príplatku pred jeho priznaním alebo zvýšením z dôvodu vykonávania práce nad rámec pracovných povinností. ( Z.553§10 odsek 2 , platný od 1.1.2022 )
 • Osobný príplatok je nenárokovou zložkou platu

 (4)  Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi zaradenému podľa  §5 ods.4  okrem pedagogického  zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý zastupuje iného zamestnanca z dôvodu PN alebo OČR,  výkonnostný príplatok  vo výške  12 € na jeden deň . Ak jedného neprítomného zamestnanca zastupujú viacerí zamestnanci, rozdelí sa táto čiastka všetkým zastupujúcim.

(5)Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi príplatky za výkon špecializovanej činnosti podľa zákona 553 / 2003  o OVZ:

a) v súlade s § 13b ods. 1 (triedny učiteľ),

b) v súlade s § 13b ods. 2 (uvádzajúci pedagogický a odborný zamestnanec),

c) v súlade s § 14c (začínajúci pedagogický a odborný zamestnanec).

d)  v súlade s § 14d (príplatok za prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením  alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia,

e) v súlade s § 14e (príplatok za profesijný rozvoj ),

f)   v súlade s §32 g ( kreditový príplatok priznaný pedagogickému  zamestnancovi do 31.8.2019 sa považuje za profesijný rozvoj a vypláca sa do 31.8.2026 )

(6) Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi ďalšie príplatky podľa  zákona553 / 2003  o OVZ:

a) v súlade s § 16 (práca v noci),

b) v súlade s § 17 (práca v sobotu a v nedeľu),

c) v súlade s § 18 (práca vo sviatok),

 d)v súlade s § 19 (práca nadčas),

e) v súlade s § 19a a § 21 (neaktívna časť pracovnej pohotovosti),

f) v súlade s §  13 ( príplatok za zmennosť vo výške 34,50 €)

(7) Zamestnávateľ sa zaväzuje  zamestnancom poskytovať odmenu v súlade s § 20 zákona 553 / 2003  o OVZ.

Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi odmenu za pracovné zásluhy pri dosiahnutí 50 rokov a 60 rokov veku  a to vo výške:

a) do 5 rokov trvania pracovného pomeru            –  30 % funkčného platu

b) do 10 rokov trvania pracovného pomeru            –  60 % funkčného platu

c) od 11 a viac rokov trvania pracovného pomeru   – 100 % funkčného platu

d)Pri príležitosti Rezortného dňa môže zamestnávateľ ocenenému zamestnancovi vyplatiť      odmenu vo výške najmenej 100 €.

(8)Zamestnávateľ môže zamestnancom poskytnúť aj v súlade s § 20 zákona OVZ odmenu:

a) za prácu pri príležitosti obdobia letných dovoleniek

b) za prácu pri príležitosti vianočných sviatkov

Odmena podľa odseku 8 sa vypláca v mesiaci jún príslušného kalendárneho roka a odmena podľa odseku 1 písm. g) sa vypláca v mesiaci december príslušného kalendárneho roka v  sume minimálne 100 eur.

Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná    doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba.

Odmena bude vyplatená v :

a) mesiaci jún vo výplate za mesiac máj 2023

b) december vo výplate za mesiac november 2023

(9)  Ostatné  pracovno – právne a platové náležitosti, resp. nároky, vyplývajú  zamestnancovi a zamestnávateľovi zo Zákonníka práce a Zákona o odmeňovaní  niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a   doplnení niektorých zákonov.

(10) Určenie platu zamestnancom nezávisle od dĺžky praxe (§ 7 ods. 4 OVZ).

Zamestnávateľ sa zaväzuje určiť tarifný plat zamestnancovi, ktorý nie je  pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, v najvyššej  platovej tarife platovej triedy, do ktorej zamestnanca zaradil, nezávisle od dĺžky  započítanej praxe. Takto určený tarifný plat nesmie byť nižší, ako by bol tarifný plat určený podľa zaradenia do platového stupňa.

Článok 8

Výplata platu, preddavku na mzdu a zrážky z platu 

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje uskutočniť výplatu platu raz mesačne najneskôr  v pätnásty deň   po ukončení predchádzajúceho mesiaca.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje plat zasielať na osobné účty zamestnancom, ktoré si zriadili v   peňažných ústavoch podľa vlastného výberu.

(3)Zamestnávateľ sa zaväzuje na základe súhlasu zamestnanca, ktorý prejaví písomne na  dohode o zrážkach zo mzdy, vykonávať zrážky zo mzdy zamestnanca – člena odborovej organizácie vo výške 1% čistého mesačného príjmu takto:

  –  vo výške 0,5 % z čistého mesačného príjmu člena na číslo účtu

     Odborový zväz PŠaV  – Vajnorská 1,  815 70 Bratislava
     IBAN: SK82 0900 0000 0000 1149 1378

      VS  : 73 -1008-708

  –  vo výške 0,5 % z čistého mesačného príjmu člena na číslo účtu

     ZO OZ PŠaV – pri ZŠ Jarovnice 192 , 082 63 Jarovnice 192

     IBAN: SK80 0900 0000 0000 9628  9493.

Článok 9

Odstupné a odchodné

(1)Zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi, s ktorým skončil pracovný pomer výpoveďou  z dôvodov uvedených v § 63 ods.1 písm. a / alebo b/ Zákonníka práce odstupné a to :

(a)jeho mesačného funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

(b)dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

(c)trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov,

(d)štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

2)Zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo písm. b) alebo   z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, odstupné najmenej v sume :

(a)jeho mesačného funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval menej ako dva roky ,

(b)dvojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dva roky a menej ako päť rokov,

(c)trojnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej päť rokov a menej ako desať rokov,

(d)štvornásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej desať rokov a menej ako dvadsať rokov.

(e)päťnásobku jeho funkčného platu, ak pracovný pomer zamestnanca trval najmenej dvadsať rokov.

3)Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok alebo invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70%,  zamestnávateľ vyplatí zamestnancovi  odchodné v sume  troch  funkčných platov, ak zamestnanec požiada o poskytnutie dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo do desiatich pracovných  dní od skončenia pracovného pomeru.

(4)Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení   pracovného pomeru podľa § 82 ods. 7 zák. č. 138/2019 Z.z. odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce.

 • 82 ods. 7 : zákona 138/2019

Pracovný pomer pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca sa skončí najneskôr uplynutím školského roka, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku; ak ide o riaditeľa, uplynutím funkčného obdobia, v ktorom dovŕšil 65 rokov veku. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pri skončení pracovného pomeru podľa prvej vety odstupné ako pri skončení pracovného pomeru výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce. Zamestnávateľ môže s pedagogickým zamestnancom alebo odborným zamestnancom, ktorý dovŕšil 65 rokov veku uzatvoriť pracovný pomer podľa  zákona 138/2019 §82 odsek 4. „ (Pracovný pomer na určitú dobu s pedagogickým zamestnancom možno dohodnúť najkratšie na jeden školský rok; to sa nevzťahuje na pracovný pomer dohodnutý na určitú dobu z dôvodu zastupovania zamestnanca podľa § 48 ods. 4 písm. a) alebo písm. b) Zákonníka práce. Na pracovný pomer na určitú dobu sa vzťahuje Zákonník práce. ) „

(5) V prípade ak ide o skončenie pracovného pomeru s pedagogickým zamestnancom  v zmysle §  82 ods. 7 zákona č. 138/2019 Z. z. z dôvodu dosiahnutia 65 rokov a je tomuto zamestnancovi vyplatené odstupné, v prípade uzatvorenia nového pracovného pomeru s ním zamestnávateľ dohodne[2], že odstupné nie je povinný vrátiť.    

Odchodné zamestnancovi patrí len od jedného zamestnávateľa.

Článok 10

 Príspevok na dôchodkové doplnkové poistenie a sporenie

(1)Zmluvné strany sa dohodli, že celková výška príspevku zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové sporenie (ďalej DDS)  sú 2 % z funkčného platu zamestnanca.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje za svojho zamestnanca ktorý je zúčastnený na DDS mesačne  platiť a odvádzať do poisťovne príspevok na DDS za podmienok, v sume a spôsobom určeným v zamestnávateľskej zmluve.  Zamestnanec má právny nárok na príspevok podľa predchádzajúcej vety.

(3)Zamestnávateľ sa zaväzuje uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, s ktorou má uzatvorenú  účastnícku zmluvu jeho zamestnanec, a to do 30 dní odo dňa, v ktorom sa zamestnávateľ o tejto skutočnosti dozvedel.

Článok 11
Pracovný čas zamestnancov

(1)V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok  a podmienok zamestnávania  a  v zmysle § 85 ods.8 ZP zamestnávateľ  určuje  pracovný čas zamestnanca na 37 a ½ hodiny týždenne.

Prestávky na odpočinok a jedenie sa nezapočítavajú do pracovného času.

(2)Zamestnávateľ sa zaväzuje umožniť pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti  súvisiace s priamou vyučovacou činnosťou, priamou výchovnou činnosťou a ďalším vzdelávaním mimo pracoviska.

(3) V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch  mesiacov po ich odvolaní zamestnávateľ oznamuje rozvrhnutie pracovného času najmenej dva dni vopred, ak sa so zamestnancom nedohodne na kratšej dobe, a s platnosťou najmenej na týždeň. (§ 250b ZP)

(4)Počas účinnosti opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení alebo opatrenia pri ohrození verejného zdravia nariadených príslušným orgánom

a)zamestnávateľ je oprávnený nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca, ak to dohodnutý druh práce umožňuje,

b)zamestnanec má právo na vykonávanie práce zo svojej domácnosti, ak to dohodnutý druh práce umožňuje a na strane zamestnávateľa nie sú vážne prevádzkové dôvody, ktoré neumožňujú výkon práce z domácnosti.

(5)Za práce, kedy nie je možné nariadiť výkon práce z domácnosti zamestnanca zamestnávateľ považuje práce vykonávané na pracovných miestach kuchár/ka, pomocná sila v kuchyni, upratovačka, školník/kurič/záhradník/údržbár. V takomto prípade ide o prekážku v práci na strane zamestnávateľa, pri ktorej patrí zamestnancovi náhrada mzdy v sume 80 % jeho priemerného zárobku, najmenej však v sume minimálnej mzdy.

Článok 12

Ďalšie predĺženie pracovného pomeru na určitú dobu

 • Predlžovanie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na dobu určitú medzi tým istým zamestnávateľom a zamestnancom nad zákonnú dvojročnú hranicu je možné, ak existuje dôvod na jeho predĺženie vymedzený v ustanovení § 48 ods. 4 Zákonníka práce, a to:
 1. zastupovanie zamestnanca počas materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky,

dovolenky bezprostredne nadväzujúcej na materskú dovolenku alebo rodičovskú dovolenku, dočasnej pracovnej neschopnosti alebo zamestnanca, ktorý bol dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie alebo odborovej funkcie,

 1. vykonávanie prác, pri ktorých je potrebné podstatne zvýšiť počet zamestnancov na prechodný čas nepresahujúci osem mesiacov v kalendárnom roku,
 2. vykonávania prác, ktoré sú závislé od striedania ročných období, každý rok sa opakujú a nepresahujú osem mesiacov v kalendárnom roku (sezónna práca),
 3. vykonávania prác dohodnutých v kolektívnej zmluve.
 • Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú   dobu do dvoch alebo nad dva roky je možné zmysle § 48 ods. 4 písmena d/ ZP len z dôvodov vykonávania nasledovných pracovných činností :
 • učiteľa náboženskej výchovy
 • asistenta učiteľa, asistenta vychovávateľa
 • vychovávateľa

      Poznámka :

Zamestnávateľ je povinný predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu podľa odseku 1 vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov. Ak k prerokovaniu podľa prvej vety nedôjde, pracovný pomer sa považuje za uzatvorený    na    neurčitý čas.“.

Rovnako naďalej ostáva účinná výnimka z predlžovania pracovného pomeru na dobu   určitú, ktorá umožňuje po prerokovaní s odborovou organizáciou predĺžiť pracovný  pomer na dobu určitú (alebo opätovne dojednať) aj tretíkrát a to v rozsahu najviac   na jeden rok.

Ide o znenie §252o Zákonníka práce.

Článok 13

Dovolenka na zotavenie

 • V záujme vytvárania priaznivejších pracovných podmienok a podmienok zamestnávania sa   u zamestnávateľa, zamestnancom predlžuje výmera dovolenky na zotavenie nad rozsah ustanovený v § 103 ods.1 –  3 ZP o jeden týždeň.

Zamestnanec má v roku  2023  právny nárok na dlhšiu ako základnú výmeru dovolenky o 1 týždeň. V zmysle kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a predsedníčky ZO OZ  sa základná výmera dovolenky navyšuje  o 1 týždeň nad rámec Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

To znamená :

a) základná výmera dovolenky je päť týždňov, podľa KZ vyššieho stupňa sa upravuje na šesť týždňov a v zmysle kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a predsedníčky ZO OZ sa základná výmera dovolenky navyšuje o jeden týždeň na sedem týždňov.

b)dovolenka vo výmere sedem  týždňov patrí zamestnancovi, ktorý do konca  kalendárneho roka dovŕši 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa

c) dovolenka zamestnancov ustanovených v § 103 ods. 3 ZP / učiteľov vrátane riaditeľov škôl a ich zástupcov/ je deväť  týždňov v kalendárnom roku a v zmysle kolektívneho vyjednávania zamestnávateľa a predsedníčky ZO OZ sa základná výmera dovolenky navyšuje  o jeden týždeň na desať týždňov.

 (2)  Vo výnimočným prípadoch zamestnávateľ umožní čerpanie pol dňovej   dovolenky. V prí- pade čerpania pol dňovej dovolenky sa pri dennej dĺžke pracovného času v trvaní 7,5 hodiny určuje, že na pol dňa dovolenky pripadá 3,75 hodiny. Po schválení pol dňovej dovolenky, vedúcim pracovníkom, je zamestnanec povinný opustiť pracovisko po odpracovaní 3,75 hodiny pracovného času. Podmienkou nároku čerpať pol dňa dovolenky je vyčerpať druhého pol dňa dovolenky v tom istom kalendárnom mesiaci.

PRÍLOHA  č. 2 – PLÁN  DOVOLENIEK  na rok  2023

Tretia časť

Kolektívne vzťahy, práva a povinnosti zmluvných strán 

Článok 14

Obdobie sociálneho zmieru a jeho prerušenie 

(1)Zmluvné strany rešpektujú obdobie platnosti tejto KZ, ako obdobie sociálneho mieru s   výnimkou, ak dôjde k postupu podľa článku 4 ods. 1 tejto KZ.

(2)V prípade prerušenia sociálneho mieru postupom uvedeným v článku 4 ods. 1 KZ môžu zmluvné strany použiť aj krajné prostriedky na riešenie kolektívneho sporu, t.j. štrajk a výluku , pri splnení zákonných podmienok stanovených v zák.č.2/1991 o kolektívnom vyjednávaní a podmienok uvedených v tejto časti KZ.

(3)Právo zamestnancov na štrajk, zaručené Článkom 37 ods.4 Ústavy Slovenskej republiky a Listinou základných práv a slobôd tým nie je ustanovenia predchádzajúcich odsekov, ani ničím iným obmedzené a zmluvné strany sa zaväzujú ho nespochybňovať.

Článok 15

Riešenie kolektívnych sporov

(1)Kolektívnym sporom zmluvné strany rozumejú spor o uzatvorenie KZ alebo spor o uzatvorenie doplnku ku KZ, alebo spor o plnenie záväzku z KZ /ak nevzniká z neho nárok priamo zamestnancovi/ v dobe účinnosti KZ alebo v dobe účinnosti jednotlivých záväzkov z nej.

(2)Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia rokovaním do 30 dní od  predloženia návrhu na uzatvorenie KZ, jej doplnku, alebo návrhu na vyriešenie sporu o plnenie záväzku z KZ, využiť sprostredkovateľa na riešenie sporu, zapísaného v zozname sprostredkovateľov na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej ministerstvo).

(3)Zmluvné strany sa zaväzujú, ak kolektívny spor nevyriešia pred sprostredkovateľom podľa predchádzajúceho odseku, využiť na základe spoločnej dohody rozhodcu zapísaného na ministerstve, aby rozhodol ich kolektívny spor.

(4)Zmluvné strany sa dohodli na sankcii, pre prípad, ak niektorá zmluvná strana odmietne podpísanie o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu v zmysle ods.2 alebo 3 tohto článku tak, že zmluvná strana, ktorá odmietne podpísať žiadosť o určenie sprostredkovateľa alebo rozhodcu, zaplatí druhej zmluvnej strane sankciu za nesplnenie dohodnutého záväzku v sume 250€. Zmluvná pokuta podľa predchádzajúcej vety je splatná do 15 dní od jej vyúčtovania povinnej zmluvnej strane. Odborová organizácia smie prípadne zaplatenú pokutu zamestnávateľom použiť len na účel kolektívneho vyjednávania.

Článok 16

Riešenie individuálnych nárokov zamestnancov a vybavovanie ich sťažností

(1)Zmluvné strany sa zaväzujú rešpektovať právo zamestnanca na uplatnenie svojich individuálnych nárokov z pracovnoprávnych vzťahov a z tejto kolektívnej zmluvy prostredníctvom inšpekcie práce alebo na súde.

(2)Zmluvné strany sa dohodli, že pri riešení sťažnosti zamestnanca budú postupovať‘ objektívne, podľa zákona o sťažnostiach. Za tým účelom sa zaväzujú upraviť‘ podrobnejšie postup riešenia sťažností zamestnancov v pracovnom poriadku tak, aby každá sťažnosť‘ bola prešetrená a výsledok oznámený zamestnancovi  bez zbytočného odkladu ( § 13 ods.5 ZP).

Článok 17

Pracovné podmienky, podmienky zamestnávania a úprava spolurozhodovania, prerokovania uplatnenia práva na informácie a na kontrolnú činnosť v tejto oblasti

Zamestnávateľ sa zaväzuje plniť povinnosti vyplývajúce mu z právnych predpisov  tejto KZ, najmä:

(a)vyžiadať si predchádzajúci súhlas odborovej organizácie alebo rozhodnúť po dohode s ňou v nasledovných prípadoch:

 

§ 12 zákona 552/2003 Z.z.

vydanie pracovného poriadku

§ 12 Pracovný poriadok Zamestnávateľ vydá pracovný poriadok po predchádzajúcom súhlase zástupcov zamestnancov, inak je neplatný.

§ 39 ods. 2 ZP vydanie predpisov o BOZP
§ 87 ods. 2 ZP nerovnomerné rozvrhnutie pracovného času…
§ 87a ods. 1 ZP zavedenie konta pracovného času…
§ 88 ods. 1 ZP zavedenie pružného pracovného času
§ 90 ods. 4 ZP určenie začiatku a konca pracovného času a rozvrh pracovných zmien
§ 90 ods. 10 ZP určenie času potrebného na osobnú očistu po skončení práce ,ktorý sa zamestnancovi započíta do pracovného času
§ 91 ods. 2 ZP určenie podmienok poskytovania prestávky na odpočinok a jedenie, vrátane jej predĺženia
§ 97 ods. 6 a 9 ZP určenie rozsahu a podmienok práce nadčas
§ 98 ods. 9 ZP vymedzenie okruhu ťažkých telesných prác a duševných prác, pri ktorých by mohlo dôjsť   k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov
§ 111 ods. 1 ZP prijatie plánu dovoleniek na príslušný rok
§ 111 ods. 2 ZP určenie hromadného čerpania dovolenky
§ 142 ods. 4 ZP vymedzenie vážnych prevádzkových dôvodov, pre ktoré zamestnávateľ nemôže zamestnancovi prideľovať prácu a pri ktorých mu poskytne 60% jeho funkčného platu
§ 240 ods.8 ZP výpoveď alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru zástupcom zamestnancov, na ktorých sa  vzťahuje zvýšená ochrana
§ 3,§ 7 ods. 3 zák. č.152/1994 Zb. o sociálnom fonde určenie prídelu do sociálneho fondu, jeho čerpaní a použití

b/  informovať odborovú organizáciu najmä:

§ 29 ods.1 ZP ak má dôjsť k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov, najneskôr 1 mesiac vopred
§ 47 ods.4 ZP o dohodnutých nových pracovných pomeroch u zamestnávateľa raz polročne
§ 47a ods.1 ZP zamestnávateľ plní informačnú povinnosť podľa § 47a ods. 1 ZP
§ 48 ods.8 ZP o pracovných miestach na neurčitý čas, ktoré sa u neho uvoľnili
§ 49 ods.6 ZP o možnostiach pracovných miest na kratší pracovný čas a na ustanovený týždenný pracovný čas
§ 73 ods.2 ZP hromadné prepúšťanie, o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu
§ 73 ods.2a) ods. 4 ZP o výsledkoch prerokovania opatrení na zamedzenie hromadnému prepúšťaniu
§ 229 ods.1a 2 ZP zrozumiteľným spôsobom na začiatku roka,  po prijatí rozpočtu, potom štvrťročne a na konci roka za celý rok,  o svojej hospodárskej a finančnej situácii a o predpokladanom  vývoji jeho činnosti; v rámci toho aj o limite mzdových prostriedkov na príslušný  rok, ktoré mu   určil  zriaďovateľ, ako aj o jeho zmenách, o použití mzdových  prostriedkov a poskytovať hospodárske rozbory  a štatistické výkazy

c/ vopred prerokovať s odborovou organizáciou najmä: 

§ 29 ods.2 ZP opatrenia zamestnávateľa pri prechode práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov
§ 73 ods.2 ZP opatrenia, umožňujúce predísť hromadnému prepúšťaniu zamestnancov
§ 74 ZP výpoveď, alebo okamžité zrušenie pracovného pomeru so zamestnancom, pod následkom neplatnosti výpovede
§ 86 ods.1 ZP rovnomerné rozvrhnutie pracovného času
§ 88 ods.1 ZP zavedenie pružného pracovného času
§ 94 ods.2 ZP nariadenie práce v dňoch pracovného pokoja
§ 141 ZP dočasné prerušenie výkonu práce zamestnancovi
§ 144a ods. 6 ZP rozhodnutie, či ide o neospravedlnené zameškanie práce
§ 152 ods. 8 ZP

-stanovenie podmienok, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas   dovolenky , prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci

-umožnenie stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom

-rozšírenie okruhu osôb, ktorým zabezpečí stravovanie

§ 153 ZP opatrenia, zamerané na starostlivosť o kvalifikáciu zamestnancov, jej prehlbovanie a zvyšovanie

§ 159 ods. 4 ZP

 

opatrenia na utváranie podmienok na zamestnávanie zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou
§ 191 ods. 4 ZP požadovanú náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady s výnimkou náhrady škody nepresahujúcej 50 eur je zamestnávateľ povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov.
§ 198 ods. 2 ZP rozsah zodpovednosti zamestnávateľa za škodu zamestnancovi a jej náhrady pri pracovnom úraze, alebo chorobe z povolania
§ 237 ods. 2 písm. a) ZP stav, štruktúru a predpokladaný vývoj zamestnanosti a plánované opatrenia, najmä, ak je ohrozená zamestnanosť
§ 237 ods. 2 písm. b) ZP zásadné otázky podnikovej sociálnej politiky, opatrenia na zlepšenie hygieny pri práci a pracovného prostredia
§ 237, ods. 2 písm. c) ZP rozhodnutia, ktoré môžu viesť k základným zmenám v organizácii práce alebo v zmluvných podmienkach
§ 237 ods. 2 písm. d) ZP organizačné zmeny, za ktoré sa považuje obmedzenie alebo zastavenie činnosti zamestnávateľa alebo jeho časti, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, zmena právnej formy zamestnávateľa
§ 237 ods. 2 písm. e) ZP opatrenia na predchádzanie vzniku  úrazov a chorôb z povolania a na ochranu zdravia zamestnancov
§ 239 ZP umožniť odborovej organizácii vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto kolektívnej zmluvy a za tým účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady

§ 30e ods.6 zákona č.355/2007 Z. z.)

 

§ 16 zákona 138/ 2019

zamestnávateľ zabezpečí zamestnancovi mimoriadnu lekársku preventívnu prehliadku vo vzťahu k práci, ak má odôvodnené pochybnosti o zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu, po prerokovaní so zástupcami zamestnancov a s lekárom podľa odseku 6; povinnosťou zamestnanca je podrobiť sa tejto lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci

§7 ods. 3

zák. č. 138/2019 Z. z.)

určenie týždenného rozsahu priamej výchovnovzdelávacej činnosti

§40 ods. 4

zák. č. 138/2019 Z. z.

plán profesijného rozvoja

 d/ umožniť  odborovej organizácii : 

§ 239 ZP vykonávanie kontrolnej činnosti v oblasti dodržiavania pracovnoprávnych predpisov vrátane mzdových predpisov a záväzkov vyplývajúcich z tejto KZ a za týmto účelom jej poskytovať potrebné informácie, konzultácie a doklady

 

 Článok 18

Záväzky odborovej organizácie

(1)Odborová organizácia sa zaväzuje po dobu účinnosti tejto KZ dodržiavať sociálny mier so zamestnávateľom v zmysle článku 14 ods.1  tejto KZ.

(2)Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o situácii vedúcej k porušeniu sociálneho mieru z jej strany a zo strany zamestnancov.

(3)Odborová organizácia sa zaväzuje informovať zamestnávateľa o každej zmene v odborovom orgáne základnej organizácie, pôsobiacej u zamestnávateľa ( § 230 ZP).

 Článok 19 

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 

(1)Zamestnávateľ v rozsahu svojej pôsobnosti a v súlade s ustanoveniami  § 147 ZP a § 5 až 10 zákona  NR SR  č. 140/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z.z. o BOZP  v znení neskorších predpisov sa zaväzuje sústavne zaisťovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov pri práci a na ten účel vykonávať potrebné opatrenia vrátane zabezpečovania prevencie, potrebných prostriedkov a vhodného systému na riadenie ochrany práce.

(2)Zamestnávateľ sa v záujme toho zaväzuje:

a)písomne vypracovať koncepciu politiky BOZP obsahujúcu zásadné zámery, ktoré sa  majú dosiahnuť v oblasti BOZP a program realizácie tejto koncepcie, ktorý bude

 obsahovať najmä postup, prostriedky a spôsob jej vykonania (§ 6 ods. 1 písm. k/ zákona o BOZP),

b)zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti (§ 6 ods. 1 písm. o/ zákona o BOZP),

c)bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému odborovému orgánu (§ 17 ods.5 zákona o BOZP),

d)pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca  s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami

bezpečnej práce, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť (§ 7 ods.1 zákona o BOZP),

e)odstraňovať nedostatky zistené kontrolnou činnosťou (§ 9 ods.2 zákona o BOZP),

f)vypracovať zoznam poskytovaných OOPP na základe posúdenia rizika a hodnotenia  nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného prostredia (§ 6

ods.2 písm. a/ zákona o BOZP),

g)poskytovať zamestnancom, u ktorých to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia, bezplatne OOPP (§ 6 ods.2 písm. b/ zákona o BOZP),

h)poskytovať zamestnancom pracovný odev a pracovnú obuv, ak pracujú v prostredí v ktorom odev alebo obuv podlieha mimoriadnemu opotrebovaniu alebo

mimoriadnemu znečisteniu ( 6 ods. 3 písm. a/ zákona o BOZP),

i)zabezpečovať zamestnancom pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich života alebo zdravia a poskytovať im umývacie, čistiace a dezinfekčné prostriedky na zabezpečenie

telesnej hygieny (§ 6 ods. 3 písm. b/ zákona o BOZP),

j)zabezpečiť zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť na plnenie ich úloh vzdelávanie, poskytnúť im v primeranom rozsahu pracovné voľno s náhradou mzdy a vytvoriť

nevyhnutné podmienky na výkon ich funkcie (§ 240 Zákonníka práce a § 19 ods. 5 zákona o BOZP),

k)kontrolovať či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom alkoholu (§ 9  ods. 1 písm. b/ zákona o BOZP),

l)kontrolovať určený zákaz fajčenia v priestoroch zamestnávateľa (§ 9 ods.1 písm. b zákona o BOZP),

m)umožniť vykonávanie kontroly nad stavom BOZP príslušnému odborovému orgánu a povereným pracovníkom OZ PŠaV (ZIBP) (§ 149 ZP a § 29 zákona o BOZP),

n)znášať náklady spojené so zaisťovaním BOZP a nepresúvať ich na zamestnancov (§ 6  ods.11 zákona o BOZP).

 Článok 20

 Kontrola odborových orgánov v oblasti BOZP

(1)Odborová organizácia sa zaväzuje vykonávať‘ kontrolu nad stavom BOZP u zamestnávateľa.

(2)Odborová organizácia v záujme toho bude v súlade s § 149 ZP:

(a)kontrolovať, ako zamestnávateľ plní svoje povinnosti v starostlivosti o BOZP a či sústavne vytvára podmienky bezpečnej a zdravotne neškodnej práce, pravidelne

preverovať‘ pracovisko a zariadenie zamestnávateľa pre zamestnancov, kontrolovať‘ hospodárenie zamestnávateľa s osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami,

(b)kontrolovať či zamestnávateľ riadne vyšetruje pracovné úrazy, zúčastňovať‘ sa na zisťovaní príčin pracovných úrazov a chorôb z povolania, prípadne ich sami vyšetrovať,

(c)požadovať od zamestnávateľa odstránenie nedostatkov v prevádzke na strojoch a  zariadeniach,

(d)upozorňovať zamestnávateľa na prácu nadčas a nočnú prácu, ktorá by ohrozovala   bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov,

(e)zúčastňovať sa na rokovaniach o otázkach BOZP

Článok 21

Zdravotnícka starostlivosť 

Zamestnávateľ sa zaväzuje :

(a)umožniť preventívne lekárske prehliadky  zdravotného stavu zamestnanca na svoj náklad, (§30e ods. 18 zákona NR SR č.355/2007 Z.z )  a  umožniť zamestnancom

vykonať preventívne lekárske prehliadky.

Prehliadku si zamestnanec môže uplatniť bezplatne podľa zákona č. 577/2004 Z. z.    zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Preventívnu lekársku prehliadku mimo verejného zdravotného poistenia si zamestnanec hradí sám.

(b)vybaviť pracoviská príslušnými hygienickými pomôckami a stav lekárničiek udržiavať  v zmysle platných noriem,

(c)počas dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, výška náhrady príjmu je v období

 • od prvého dňa pracovnej neschopnosti do tretieho dňa dočasnej pracovnej neschopnosti 50% denného vymeriavacieho základu zamestnanca a
 • od štvrtého dňa dočasnej pracovnej neschopnosti do desiateho  dňa dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca 70 % denného vymeriavacieho základu zamestnanca (§8 zák. č. 462/2003 Zb. z.)

(d) zabezpečiť pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom najmenej   jedenkrát  ročne  v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo a umožniť absolvovať poradenstvo zamerané na predchádzanie a zvládanie agresivity,  sebapoznanie a riešenie konfliktov (§79 ods. 3 zák. č. 138/2019 Z.z.).

Článok 22

Rekreačná starostlivosť a starostlivosť o deti zamestnancov

(1)Zamestnávateľ umožní pracovníkom v priebehu školského roka zúčastňovať sa krátkodobých výchovno-vzdelávacích zájazdov organizovaných zamestnávateľom, Radou ZO OZ PŠaV, ak tomu nebránia prevádzkové potreby.

(2)Zamestnávateľ poskytne zamestnancom bezplatne využívanie vlastných telovýchovných objektov za účelom relaxácie a regenerácie síl.

(3)Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa trvá nepretržite najmenej 24 mesiacov, na jeho žiadosť príspevok na rekreáciu na území Slovenskej republiky v sume 55% oprávnených výdavkov, najviac však v sume 275 eur za kalendárny rok. U zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, sa najvyššia suma príspevku na rekreáciu za kalendárny rok podľa prvej vety zníži v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Poskytovanie a preukazovanie oprávnených výdavkov na rekreáciu sa riadia §152a Zákonníka práce.

Článok 23

Stravovanie

(1)Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade § 152 ZP zabezpečovať zamestnancom vo všetkých pracovných zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracovisku, s výnimkou zamestnancov vyslaných na pracovnú cestu.

(2)Zamestnávateľ bude zabezpečovať‘ stravovanie podaním jedného teplého hlavného   jedla, vrátane vhodného  nápoja  v priebehu  pracovnej zmeny  vo    vlastnom    zariadení. Za pracovnú  zmenu sa pre tento účel považuje výkon práce dlhší ako štyri hodiny.

(3)Zamestnávateľ prispieva na stravovanie z rozpočtu zamestnávateľa sumu vo výške 55 % hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.

(4)Zamestnávateľ bude prispievať na stravovanie aj zo sociálneho fondu v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov v sume  0,10 € na jedno hlavné jedlo , v súlade s vypracovanými zásadami o čerpaní sociálneho fondu.

(5)V prípade, ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia (1x ročne) od špecializovaného  lekára ( napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ ) zo zdravotných dôvodov nemôže využiť stravovacie zariadenie zamestnávateľa, ten mu poskytne finančný príspevok, alebo stravný lístok v sume uvedenej ods.3 a 4.

(6) V období, keď zamestnávateľ nemôže zabezpečiť zamestnancom stravovanie priamo na pracovisku vo svojom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa, je povinný umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím zabezpečenia stravovania formou elektronickej karty , alebo  poskytnutím finančného príspevku na stravovanie. Toto sa vzťahuje aj na všetkých zamestnancov školy v čase , kedy školská jedáleň neposkytuje stravovanie a v čase vedľajších prázdnin.   

Zamestnávateľ je povinný umožniť zamestnancom výber medzi poskytnutím  zabezpečenia stravovania formou elektronickej karty  a poskytnutím finančného príspevku na stravovanie.
Zamestnanec svoj  výber oznámi zamestnávateľovi do 31. decembra bežného  roka .

(7)Zamestnávateľ poskytne zabezpečenie stravovania formou elektronickej karty , alebo poskytnutím finančného príspevku na stravovanie podľa odseku 6 aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce .

(8)Zamestnávateľ umožní stravovanie vo svojom zariadení aj iným osobám a to :

 – bývalým zamestnancom a zamestnancom  svojho   právneho predchodcu, ktorí sú na dôchodku  za plnú sumu stravného lístka

  –  osobám pracujúcim na dohodu

Článok 24

Starostlivosť o kvalifikáciu

(1)  Zamestnávateľ sa zaväzuje starať o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov , prípadne jej zvyšovanie ,dodržiavať § 3 ods.3 a 5 OVZ a dbať ,aby zamestnanci boli zamestnávaní   prácami  zodpovedajúcimi  ich dosiahnutej kvalifikácii a § 153 ZP.

(2) Zamestnávateľ poskytne pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi  pracovné voľno za účelom zvyšovania kvalifikácie s náhradou funkčného platu (§ 82 ods. 1 zákona o POZ).

(3)Pracovné voľno čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec        po dohode so zamestnávateľom (§ 82 ods. 3 zákona o POZ).

(4) Zamestnancom, ktorí si zvyšujú kvalifikáciu a majú uzavreté príslušné dohody so zamestnávateľom, bude poskytovať pracovné úľavy podľa platných predpisov.

 (5) Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec môže absolvovať vzdelávanie a vykonať  atestáciu počas prerušenia výkonu pracovnej činnosti po dohode  so zamestnávateľom (§ 82 ods. 6 zákona o POZ).

Článok 25

Sociálny fond

 (1)Zmluvné strany sa dohodli, že výška sociálneho fondu sa určuje  :

Celkový prídel do sociálneho fondu je tvorený:

(a)povinným prídelom vo výške: 1,5% zo súhrnu hrubých platov zúčtovaných  zamestnancom na výplatu za bežný rok.

(2)Zamestnávateľ poskytne odborovej organizácii príspevok z fondu na úhradu jej nákladov   pri realizácií kolektívneho vyjednávania v sume rovnajúcej sa 0,05% zo súhrnu hrubých miezd alebo platov zúčtovaných zamestnancom na výplatu za kalendárny rok.

Podrobnejšie je upravená tvorba  fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku zamestnancom a odborovej organizácii  v Zásadách pre tvorbu ,výšku fondu, použitie fondu a podmienky poskytovania príspevkov zo sociálneho fondu .

Podrobnejšie je upravená tvorba  fondu, jeho výška, použitie a poskytovanie príspevku zamestnancom a odborovej organizácii v prílohe 3, ktorá je súčasťou tejto KZ.

Štvrtá časť
Článok 26
Záverečné ustanovenia
 • Zmluvné strany sa dohodli hodnotenie plnenia záväzkov a práv tejto kolektívnej zmluvy vykonávať polročne písomnou formou protokolu o vyhodnotení plnenia kolektívnej zmluvy. Za I. polrok najneskôr do 31. augusta a za celý rok

    do 15. februára v príslušnom roku.

 • Zamestnávateľ sa zaväzuje v súlade s §5a ods. 5 písm. b) zák. 211/2000 Z. z.

    bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň po podpise kolektívnej zmluvy, kolektívnu zmluvu zverejniť na svojej internetovej stránke a v centrálnom registri zmlúv.

 • Táto KZ je vyhotovená v dvoch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane

    po jednom  podpísaných exemplároch.

 • Súhlas s obsahom tejto kolektívnej zmluvy potvrdzujú obidve zmluvné strany

    podpisom svojich zástupcov.

 

V Jarovniciach  1. 2. 2023

……………………………………                                                         …………………………………..

  Mgr. Mária Horváthová                                                         Mgr. Mária Pavlíková

    predseda  ZO OZ                                                                     riaditeľka školy

[1] § 230b ods. 1 Zákonníka práce

[2] § 76 ods. 4 Zákonníka práce


 

Dodatok č. 1
ku Kolektívnej zmluve na rok 2023

uzatvorenej dňa 01. 02. 2023 medzi zmluvnými stranami:
Mgr. Máriou Horváthovou , predsedníčkou ZO OZ PŠaV
a
ZŠ Jarovnice 192 zastúpenou Mgr. Máriou Pavlíkovou ,
riaditeľkou školy

V zmysle Kolektívnej zmluvy na rok 2023 sa zmluvné strany dohodli na
doplnení článku č. 12 v bode č. 2 a č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok
2023 nasledovne:

I.
V Článku 12 Ďalšie predĺženie pracovného pomeru bod č. 2 ďalšie
predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú
dobu do dvoch alebo nad dva roky je možné v zmysle § 48 ods. 4
písmeno d) ZP len z dôvodu vykonávania nasledovných pracovných
činnosti:
a) učiteľ náboženskej výchovy,
b) pedagogický asistent učiteľa, asistent vychovávateľa,
c) vychovávateľ,
d) školský špeciálny pedagóg,
e) školský psychológ,
f) školský logopéd,
g) sociálny pedagóg.

(3) Zamestnávateľ môže v zmysle § 48 odsek 4 písmena d) Zákonníka
práce uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú na všetky
pracovné pozície vzniknuté v rámci európskych projektov, ktoré
sú zazmluvnené na obdobie nad rámec zákonníka práce (na viac
ako 2 roky) a to maximálne na dobu trvania projektu.

II.
Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán
a účinnosť 01. 05. 2023.

V Jarovniciach dňa 24. 04. 2023

 

……………………………                 …………………………………..
základná organizácia                zamestnávateľ